Generalitat de Catalunya
Curs
2016-2017

Contingut

Enginyeria electrònica de telecomunicació/Escola d'Enginyeria (Cerdanyola del Vallès)

Universitat:Universitat Autònoma de Barcelona

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria electrònica de telecomunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi

Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) han contribuït d'una manera molt destacada al creixement social i econòmic mundial.

Dins de les TIC, l'enginyeria electrònica és una àrea de recerca molt activa que actua com a motor d'innovació i de desenvolupament tecnològic. La recerca en enginyeria electrònica ha fet possible l'era de les comunicacions i ha impulsat d'una manera molt significativa el desenvolupament d'altres ciències. Per tant, és cabdal preparar professionals capacitats específicament en aquest àmbit de coneixement i amb una sòlida formació en l'àrea científica.

Aquesta titulació formarà professionals amb amplis coneixements de l'avantguarda tecnològica i amb un perfil flexible d'acord amb l'ampli ventall d'oportunitats que ofereix l'enginyeria electrònica.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès10%
Castellà20%
Català70%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques63.0
Obligatòries123.0
Optatives42.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits optatius.
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a de telecomunicació
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Enginyeria de sistemes de telecomunicació / Enginyeria electrònica de telecomunicació (agrupació)
  • |    Codi PIN:21115    
  • · Enginyeria electrònica de telecomunicació / Enginyeria informàtica (simultaneïtat)
   • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :5.326     |    Codi PIN:21106     |    Places orientatives:20
   On s'imparteix
   Escola d'Enginyeria (UAB)
   (Centre propi)
   Campus de Bellaterra
   Edifici Q
   08193  Cerdanyola del Vallès
   www.uab.es/escola-enginyeria
   Telèfon: 93 581 30 49
   Fax: 93 581 34 43


   Món laboral
   Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
   • Capacitat per redactar, desenvolupar i signar projectes en l'àmbit de l'enginyeria de telecomunicació que tinguin com a objecte la concepció i el desenvolupament o l'explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica.
   • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió d'enginyer tècnic de telecomunicació i facilitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
   • Coneixement de matèries bàsiques i tecnologies que el capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, i que, a més, el doti d'una gran versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
   • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, i també per comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic de telecomunicació.
   • Coneixements per realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificació de tasques i altres treballs anàlegs en el seu àmbit específic de la telecomunicació.
   • Facilitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
   • Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
   • Conèixer i aplicar elements bàsics d'economia i de gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, així com de legislació, regulació i normalització en les telecomunicacions.
   • Capacitat per treballar en un grup multidisciplinari i en un entorn multilingüe, i també per comunicar, tant per escrit com de forma oral, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les telecomunicacions i l'electrònica.
   Sistemes electrònics
   • Capacitat per construir, explotar i gestionar sistemes de captació, transport, representació, processament, emmagatzematge, gestió i presentació d'informació multimèdia, des del punt de vista dels sistemes electrònics.
   • Capacitat per seleccionar circuits i dispositius electrònics especialitzats per a la transmissió, l'encaminament i els terminals, tant en entorns fixos com mòbils.
   • Capacitat per fer l'especificació, la implementació, la documentació i la posada a punt d'equips i sistemes, electrònics, d'instrumentació i de control, considerant tant els aspectes tècnics com les normatives reguladores corresponents.
   • Capacitat per aplicar l'electrònica com a tecnologia de suport en altres camps i activitats, i no tan sols en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació.
   • Capacitat per dissenyar circuits d'electrònica analògica i digital, de conversió analògica-digital i digital-analògica, de radiofreqüència, d'alimentació i conversió d'energia elèctrica per a aplicacions de telecomunicació i computació.
   • Capacitat per comprendre i emprar la teoria de la realimentació i els sistemes electrònics de control.
   • Capacitat per dissenyar dispositius d'interfície, captura de dades i emmagatzematge, i terminals per a serveis i sistemes de telecomunicació.
   • Capacitat per especificar i emprar instrumentació electrònica i sistemes de mesura.
   • Capacitat per analitzar i solucionar els problemes d'interferències i compatibilitat electromagnètica.
   Competències a assolir per l'estudiantat específiques per a aquesta universitat
   • Direcció de les activitats que són objecte dels projectes de l'àmbit de l'electrònica.
   • Disseny, anàlisi i proposta de components, dispositius, circuits i sistemes de radiofreqüència i microones especialitzats per a sistemes de telecomunicacions.
   • Capacitat per aplicar l'electrònica com a tecnologia de suport en altres camps i activitats, i no només en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació.
   Sortides professionals
   • Dissenyador/a i integrador/a de sistemes i de xarxes de comunicacions
   • consultor/a de sistemes
   • especialista en integració i proves i en solucions de TIC
   • programador/a multimèdia
   • enginyer/a de radiofreqüència i de comunicació de dades
   • consultor/a de telecomunicacions
   • enginyer/a de desenvolupament de maquinari
   • arquitecte/a de xarxes telemàtiques
   • gestor/a d'informació
   • especialista en integració i proves
   • analista de serveis telemàtics
   • dissenyador/a d'aplicacions per al processament digital de senyals
   • desenvolupador/a d'investigació i tecnologia
   Institucions d'interès
   Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics i Pèrits de Telecomunicació de Catalunya
   http://www.coettc.com
   Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Telecomunicació
   http://www.coitt.es/
   ASTEL - Associació d'Empreses Operadores i de Serveis de Telecomunicació
   http://www.astel.es
   IEEE - Institut d'Enginyers Elèctrics i Electrònics
   Portal en anglès d'una associació professional mundial que es dedica a l'avenç de la innovació tecnològica en benefici de la humanitat. Ofereix serveis, ofertes de treball, participació i oportunitats de voluntariat, publicacions, conferències i esdeveniments, formació, guies d'aprenentatge, educació tècnica i recursos educatius preuniversitaris, recursos per al desenvolupament professional, enllaços d'interès, etc.
   http://www.ieee.org
   AMETIC -Associació d'Empreses d'Electrònica, Tecnologies de la Informació, Telecomunicacions i Continguts Digitals
   Portal especialitzat en electrònica, tecnologies de la informació, telecomunicacions i continguts digitals, que ofereix activitats, notícies, butlletí corporatiu, revista electrònica sectorial, serveis, publicacions, enllaços d'interès, etc.
   http://www.ametic.es
   AHCIET - Associació Hispanoamericana de Centres d'Investigació i Empreses de Telecomunicacions
   http://www.ahciet.net
   CTTC - Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya
   http://www.cttc.es/
   ITU - Unió Internacional de Telecomunicacions
   Portal d'un organisme de les Nacions Unides especialitzat en les tecnologies de la informació i la comunicació, que desenvolupa les seves activitats en els sectors de les radiocomunicacions, la normalització i el desenvolupament de les telecomunicacions. Ofereix informació, esdeveniments, publicacions, estadístiques, etc.
   http://www.itu.ch
   Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació
   http://www.telecos.cat/Inicio.aspx
   Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació. Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Govern d'Espanya
   http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/ca-es/Paginas/index.aspx
   CENELEC - Comitè Europeu de Normalització Electrotècnica
   http://www.cenelec.eu
   ETSI - Institut Europeu de Normalització de les Telecomunicacions. Estàndards mundials
   http://www.etsi.org
   AENOR - Associació Espanyola de Normalització i Certificació
   http://www.ca.aenor.es/aenor/inicio/home/home.asp
   Porta 22
   Espai de noves ocupacions
   http://w27.bcn.cat/porta22/cat
   Els estudis amb * estan en procés de validació
   Avís legal| Sobre gencat| Enquesta