Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Enginyeria electrònica de telecomunicació/Escola d'Enginyeria (Cerdanyola del Vallès)

Universitat:Universitat Autònoma de Barcelona

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria electrònica de telecomunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi

Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) han contribuït d'una manera molt destacada al creixement social i econòmic mundial.

Dins de les TIC, l'enginyeria electrònica és una àrea de recerca molt activa que actua com a motor d'innovació i de desenvolupament tecnològic. La recerca en enginyeria electrònica ha fet possible l'era de les comunicacions i ha impulsat d'una manera molt significativa el desenvolupament d'altres ciències. Per tant, és cabdal preparar professionals capacitats específicament en aquest àmbit de coneixement i amb una sòlida formació en l'àrea científica.

Aquesta titulació formarà professionals amb amplis coneixements de l'avantguarda tecnològica i amb un perfil flexible d'acord amb l'ampli ventall d'oportunitats que ofereix l'enginyeria electrònica.

Estudis que s'extingeixen amb la impartició d'aquest grau
UniversitatCentreEstudi
UABEscola d'Enginyeria (Bellaterra)Enginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat en sistemes electrònics
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès10%
Castellà20%
Català70%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques63.0
Obligatòries123.0
Optatives42.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits optatius.
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a de telecomunicació
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Enginyeria electrònica de telecomunicació
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2014-2015 :5.0     | Codi PIN:21089     | Places orientatives:70
 • Enginyeria electrònica de telecomunicació / Enginyeria informàtica (simultaneïtat)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2014-2015 :5.0     | Codi PIN:21106     | Places orientatives:20
On s'imparteix
Escola d'Enginyeria (UAB)
(Centre propi)
Campus de Bellaterra
Edifici Q
08193  Cerdanyola del Vallès
www.uab.es/escola-enginyeria
Telèfon: 93 581 30 49
Fax: 93 581 34 43


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Capacitat per redactar, desenvolupar i signar projectes en l'àmbit de l'enginyeria de telecomunicació que tinguin com a objecte la concepció i el desenvolupament o l'explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica.
 • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió d'enginyer tècnic de telecomunicació i facilitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
 • Coneixement de matèries bàsiques i tecnologies que el capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, i que, a més, el doti d'una gran versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, i també per comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic de telecomunicació.
 • Coneixements per realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificació de tasques i altres treballs anàlegs en el seu àmbit específic de la telecomunicació.
 • Facilitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
 • Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 • Conèixer i aplicar elements bàsics d'economia i de gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, així com de legislació, regulació i normalització en les telecomunicacions.
 • Capacitat per treballar en un grup multidisciplinari i en un entorn multilingüe, i també per comunicar, tant per escrit com de forma oral, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les telecomunicacions i l'electrònica.
Sistemes electrònics
 • Capacitat per construir, explotar i gestionar sistemes de captació, transport, representació, processament, emmagatzematge, gestió i presentació d'informació multimèdia, des del punt de vista dels sistemes electrònics.
 • Capacitat per seleccionar circuits i dispositius electrònics especialitzats per a la transmissió, l'encaminament i els terminals, tant en entorns fixos com mòbils.
 • Capacitat per fer l'especificació, la implementació, la documentació i la posada a punt d'equips i sistemes, electrònics, d'instrumentació i de control, considerant tant els aspectes tècnics com les normatives reguladores corresponents.
 • Capacitat per aplicar l'electrònica com a tecnologia de suport en altres camps i activitats, i no tan sols en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Capacitat per dissenyar circuits d'electrònica analògica i digital, de conversió analògica-digital i digital-analògica, de radiofreqüència, d'alimentació i conversió d'energia elèctrica per a aplicacions de telecomunicació i computació.
 • Capacitat per comprendre i emprar la teoria de la realimentació i els sistemes electrònics de control.
 • Capacitat per dissenyar dispositius d'interfície, captura de dades i emmagatzematge, i terminals per a serveis i sistemes de telecomunicació.
 • Capacitat per especificar i emprar instrumentació electrònica i sistemes de mesura.
 • Capacitat per analitzar i solucionar els problemes d'interferències i compatibilitat electromagnètica.
Competències a assolir per l'estudiantat específiques per a aquesta universitat
 • Direcció de les activitats que són objecte dels projectes de l'àmbit de l'electrònica.
 • Disseny, anàlisi i proposta de components, dispositius, circuits i sistemes de radiofreqüència i microones especialitzats per a sistemes de telecomunicacions.
 • Capacitat per aplicar l'electrònica com a tecnologia de suport en altres camps i activitats, i no només en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació.
Sortides professionals
 • Dissenyador/a i integrador/a de sistemes i de xarxes de comunicacions
 • consultor/a de sistemes
 • especialista en integració i proves i en solucions de TIC
 • programador/a multimèdia
 • enginyer/a de radiofreqüència i de comunicació de dades
 • consultor/a de telecomunicacions
 • enginyer/a de desenvolupament de maquinari
 • arquitecte/a de xarxes telemàtiques
 • gestor/a d'informació
 • especialista en integració i proves
 • analista de serveis telemàtics
 • dissenyador/a d'aplicacions per al processament digital de senyals
 • desenvolupador/a d'investigació i tecnologia
Institucions d'interès
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics i Pèrits de Telecomunicació de Catalunya
http://www.coettc.com
ASTEL - Associació d'Empreses Operadores i de Serveis de Telecomunicació
http://www.astel.es
AMETIC -Associació d'Empreses d'Electrònica, Tecnologies de la Informació, Telecomunicacions i Continguts Digitals
Portal especialitzat en electrònica, tecnologies de la informació, telecomunicacions i continguts digitals, que ofereix activitats, notícies, butlletí corporatiu, revista electrònica sectorial, serveis, publicacions, enllaços d'interès, etc.
http://www.ametic.es
AHCIET - Associació Hispanoamericana de Centres d'Investigació i Empreses de Telecomunicacions
http://www.ahciet.net
AENOR - Associació Espanyola de Normalització i Certificació
http://www.ca.aenor.es/aenor/inicio/home/home.asp
ITU - Unió Internacional de Telecomunicacions
Portal d'un organisme de les Nacions Unides especialitzat en les tecnologies de la informació i la comunicació, que desenvolupa les seves activitats en els sectors de les radiocomunicacions, la normalització i el desenvolupament de les telecomunicacions. Ofereix informació, esdeveniments, publicacions, estadístiques, etc.
http://www.itu.ch
Societat de la Informació. Generalitat de Catalunya
http://goo.gl/jAvjnX
Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació. Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Govern d'Espanya
http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/ca-es/Paginas/index.aspx
CENELEC - Comitè Europeu de Normalització Electrotècnica
http://www.cenelec.eu
ETSI - Institut Europeu de Normalització de les Telecomunicacions. Estàndards mundials
http://www.etsi.org
CMT - Comissió del Mercat de les Telecomunicacions
http://www.cmt.es
CTTC - Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya
http://www.cttc.es/
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal| Sobre gencat