Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Enginyeria electrònica de telecomunicació/Escola d'Enginyeria (Cerdanyola del Vallès)

Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria electrònica de telecomunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi

Formar professionals amb capacitat per dissenyar i caracteritzar els diferents mòduls dels sistemes de telecomunicació (antenes, filtres, amplificadors, transmissió i processament del senyal) des del punt de vista dels seus components electrònics (maquinari).

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès10%
Castellà20%
Català70%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques63.0
Obligatòries123.0
Optatives42.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits optatius.
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a de telecomunicació
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Enginyeria Electrònica de Telecomunicació / Enginyeria Informàtica (Simultaneïtat)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :6,987     |    Codi PIN:21106     |    Places orientatives:20
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals / Geologia0.1
    Dibuix Tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.1
    Electrotècnia0.2
    Física0.2
    Matemàtiques0.2
    Química0.1
    Tecnologia Industrial0.2
 • · Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació / Enginyeria Electrònica de Telecomunicació (Agrupació)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :5     |    Codi PIN:21115     |    Places orientatives:140
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals / Geologia0.1
    Dibuix Tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.1
    Electrotècnia0.2
    Física0.2
    Matemàtiques0.2
    Química0.1
    Tecnologia Industrial0.2
On s'imparteix
Escola d'Enginyeria (UAB)
(Centre propi)
Campus de Bellaterra
Edifici Q
08193  Cerdanyola del Vallès
www.uab.es/escola-enginyeria
Telèfon: 93 581 30 49
Fax: 93 581 34 43


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Capacitat per redactar, desenvolupar i signar projectes en l'àmbit de l'enginyeria de telecomunicació que tinguin com a objecte la concepció i el desenvolupament o l'explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica.
 • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió d'enginyer tècnic de telecomunicació i facilitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
 • Coneixement de matèries bàsiques i tecnologies que el capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, i que, a més, el doti d'una gran versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, i també per comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic de telecomunicació.
 • Coneixements per realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificació de tasques i altres treballs anàlegs en el seu àmbit específic de la telecomunicació.
 • Facilitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
 • Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 • Conèixer i aplicar elements bàsics d'economia i de gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, així com de legislació, regulació i normalització en les telecomunicacions.
 • Capacitat per treballar en un grup multidisciplinari i en un entorn multilingüe, i també per comunicar, tant per escrit com de forma oral, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les telecomunicacions i l'electrònica.
Sistemes electrònics
 • Capacitat per construir, explotar i gestionar sistemes de captació, transport, representació, processament, emmagatzematge, gestió i presentació d'informació multimèdia, des del punt de vista dels sistemes electrònics.
 • Capacitat per seleccionar circuits i dispositius electrònics especialitzats per a la transmissió, l'encaminament i els terminals, tant en entorns fixos com mòbils.
 • Capacitat per fer l'especificació, la implementació, la documentació i la posada a punt d'equips i sistemes, electrònics, d'instrumentació i de control, considerant tant els aspectes tècnics com les normatives reguladores corresponents.
 • Capacitat per aplicar l'electrònica com a tecnologia de suport en altres camps i activitats, i no tan sols en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Capacitat per dissenyar circuits d'electrònica analògica i digital, de conversió analògica-digital i digital-analògica, de radiofreqüència, d'alimentació i conversió d'energia elèctrica per a aplicacions de telecomunicació i computació.
 • Capacitat per comprendre i emprar la teoria de la realimentació i els sistemes electrònics de control.
 • Capacitat per dissenyar dispositius d'interfície, captura de dades i emmagatzematge, i terminals per a serveis i sistemes de telecomunicació.
 • Capacitat per especificar i emprar instrumentació electrònica i sistemes de mesura.
 • Capacitat per analitzar i solucionar els problemes d'interferències i compatibilitat electromagnètica.
Competències a assolir per l'estudiantat específiques per a aquesta universitat
 • Direcció de les activitats que són objecte dels projectes de l'àmbit de l'electrònica.
 • Disseny, anàlisi i proposta de components, dispositius, circuits i sistemes de radiofreqüència i microones especialitzats per a sistemes de telecomunicacions.
 • Capacitat per aplicar l'electrònica com a tecnologia de suport en altres camps i activitats, i no només en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació.
Sortides professionals
 • Dissenyador/a i integrador/a de sistemes i de xarxes de comunicacions
 • consultor/a de sistemes
 • especialista en integració i proves i en solucions de TIC
 • programador/a multimèdia
 • enginyer/a de radiofreqüència i de comunicació de dades
 • consultor/a de telecomunicacions
 • enginyer/a de desenvolupament de maquinari
 • arquitecte/a de xarxes telemàtiques
 • gestor/a d'informació
 • especialista en integració i proves
 • analista de serveis telemàtics
 • dissenyador/a d'aplicacions per al processament digital de senyals
 • desenvolupador/a d'investigació i tecnologia
Institucions d'interès
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics i Pèrits de Telecomunicació de Catalunya
http://www.coettc.com
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Telecomunicació
http://www.coitt.es/
ASTEL - Associació d'Empreses Operadores i de Serveis de Telecomunicació
http://www.astel.es
IEEE - Institut d'Enginyers Elèctrics i Electrònics
Portal en anglès d'una associació professional mundial que es dedica a l'avenç de la innovació tecnològica en benefici de la humanitat. Ofereix serveis, ofertes de treball, participació i oportunitats de voluntariat, publicacions, conferències i esdeveniments, formació, guies d'aprenentatge, educació tècnica i recursos educatius preuniversitaris, recursos per al desenvolupament professional, enllaços d'interès, etc.
http://www.ieee.org
AMETIC -Associació d'Empreses d'Electrònica, Tecnologies de la Informació, Telecomunicacions i Continguts Digitals
Portal especialitzat en electrònica, tecnologies de la informació, telecomunicacions i continguts digitals, que ofereix activitats, notícies, butlletí corporatiu, revista electrònica sectorial, serveis, publicacions, enllaços d'interès, etc.
http://www.ametic.es
AHCIET - Associació Hispanoamericana de Centres d'Investigació i Empreses de Telecomunicacions
http://www.ahciet.net
CTTC - Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya
http://www.cttc.es/
ITU - Unió Internacional de Telecomunicacions
Portal d'un organisme de les Nacions Unides especialitzat en les tecnologies de la informació i la comunicació, que desenvolupa les seves activitats en els sectors de les radiocomunicacions, la normalització i el desenvolupament de les telecomunicacions. Ofereix informació, esdeveniments, publicacions, estadístiques, etc.
http://www.itu.ch
Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació
http://www.telecos.cat/Inicio.aspx
Secretaria d'Estat per a la Societat de la Informació i l'Agenda Digital. Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital
http://www.minetad.gob.es/ca-ES/Paginas/index.aspx
CENELEC - Comitè Europeu de Normalització Electrotècnica
http://www.cenelec.eu
ETSI - Institut Europeu de Normalització de les Telecomunicacions. Estàndards mundials
http://www.etsi.org
AENOR - Associació Espanyola de Normalització i Certificació
http://www.ca.aenor.es/aenor/inicio/home/home.asp
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta