Generalitat de Catalunya
Curs
2014-2015

Contingut

Enginyeria química/Escola d'Enginyeria (Cerdanyola del Vallès)

Universitat:Universitat Autònoma de Barcelona

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria química per la Universitat Autònoma de Barcelona
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Mencions:Enginyeria ambiental/ Enginyeria bioquímica/ Enginyeria de materials/ Enginyeria de processos químics
Objectius de l'estudi

L'enginyeria química és una disciplina generalista, pluridisciplinària i transversal que té com a objecte tota classe de processos i productes.

L'enginyeria química és una branca de l'enginyeria implicada en els processos on la matèria experimenta un canvi de composició, de contingut energètic o d'estat físic, en els procediments per processar la matèria, en els productes resultants del processament i en la seva aplicació per aconseguir objectius útils.

Aquesta titulació formarà professionals en el disseny de processos i de productes, tenint en compte la concepció, el càlcul, la construcció, la posada en marxa i l'operació d'equips i d'instal·lacions on s'efectuïn processos on la matèria experimenti canvis en la seva composició, estat o contingut energètic característics de la indústria química i d'altres sectors relacionats.

Estudis que s'extingeixen amb la impartició d'aquest grau
UniversitatCentreEstudi
UABEscola d'Enginyeria (Bellaterra)Enginyeria química
UABEscola d'Enginyeria (Bellaterra)Enginyeria tècnica industrial, especialitat en química industrial
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Castellà10%
Català90%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries120.0
Optatives45.0
Treball fi de grau15.0
Total240.0
Període de pràctiques:
9.0 crèdits optatius.
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a industrial
Com s'accedeix
Ofertes
 • Enginyeria química
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2014-2015 :6.156     | Codi PIN:21090     | Places orientatives:80
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
On s'imparteix
Escola d'Enginyeria (UAB)
(Centre propi)
Campus de Bellaterra
Edifici Q
08193  Cerdanyola del Vallès
www.uab.es/escola-enginyeria
Telèfon: 93 581 30 49
Fax: 93 581 34 43


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Capacitat per a la redacció, la signatura i el desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial que tinguin com a objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, enderroc, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació d'estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal·lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
 • Capacitat per a la direcció de les activitats objecte dels projectes d'enginyeria descrits en l'apartat anterior.
 • Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els doti de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i per comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'enginyeria industrial.
 • Coneixements per realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificacions de tasques i altres treballs anàlegs.
 • Capacitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
 • Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 • Capacitat per aplicar els principis i mètodes de la qualitat.
 • Capacitat d'organització i planificació en l'àmbit de l'empresa, i altres institucions i organitzacions.
 • Capacitat per treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.
 • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial.
Química industrial
 • Coneixements sobre balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria, operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valoració i transformació de primeres matèries i recursos energètics.
 • Capacitat per a l'anàlisi, el disseny, la simulació i l'optimització de processos i productes.
 • Capacitat per al disseny i la gestió de procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.
 • Capacitat per dissenyar, gestionar i operar procediments de simulació, control i instrumentació de processos químics.
Competències a assolir per l'estudiantat específiques per a aquesta universitat
 • Coneixements aplicats de les ciències bàsiques: matemàtiques, química, física i biologia, així com principis d'economia, bioquímica, estadística i ciència de materials, que permetin la comprensió, descripció i solució de problemes típics de l'enginyeria química
 • Comprensió i aplicació dels principis bàsics en termodinàmica, equilibri entre fases i equilibri químic, cinètica dels processos físics de transferència de matèria, d'energia i de quantitat de moviment, i cinètica de la reacció química.
 • Domini de les diferents operacions de reacció, separació, processat de materials i transport de circulació de fluids involucrades en els processos industrials de l'enginyeria química
 • Capacitat per comparar i seleccionar amb objectivitat les diferents alternatives tècniques d'un procés químic
 • Anàlisis de la viabilitat econòmica de projectes industrials d'enginyeria.
 • Comprensió del rol de l'enginyeria química en la prevenció i solució de problemes mediambientals i energètics, d'acord amb els principis del desenvolupament sostenible
 • Valoració de forma estructurada i sistemàtica dels riscos per la seguretat i la salut, en un procés existent o en una fase de disseny, i aplicar les mesures adequades a cada situació
 • Coneixements i competències adquirides per elaborar un projecte d'enginyeria química
 • Assumpció dels valors de responsabilitat i ètica professional propis de l'enginyeria química
 • Capacitat per aplicar del mètode científic a sistemes on es produeixin transformacions químiques, físiques o biològiques tant a nivell microscòpic com macroscòpic
 • Capacitat per participar en l'organització i planificació d'empreses
 • Direcció de projectes específics de l'àmbit de l'enginyeria química
 • Coneixements, a nivell bàsic, de l'ús i la programació dels ordinadors així com saber aplicar els recursos informàtics d'aplicació en enginyeria química.
Sortides professionals
 • Enginyer/a de processos a les indústries químiques i petroquímiques, farmacèutiques, alimentàries i biotecnològiques
 • enginyer/a de processos de tecnologies mediambientals
 • tècnic/a en laboratoris i instituts de R+D+I
 • director/a de producció
 • director/a i desenvolupador/a de projectes R+D+I
 • auditor/a, assessor/a i pèrit
 • professor/a universitari/ària i de secundària
 • tècnic/a de cossos específics de l'Administració pública
 • exercici lliure de la professió.
Institucions d'interès
CO-LaN - Xarxa de Laboratoris Cape-Open
Portal d'una associació industrial i acadèmica que promou la interacció oberta de processos de simulació de programari. Ofereix informació, notícies, bloc, eines específiques, revista de l'associació, recursos, baixades de programari, catàlegs, serveis de suport, enllaços d'interès, fòrums, etc.
http://www.colan.org
Engineers Australia
Portal en anglès, especialitzat en enginyeria, que ofereix informació, notícies, serveis, esdeveniments, desenvolupament professional, publicacions, etc.
http://www.engineersaustralia.org.au
raci - Reial Institut Australià de Química
Portal d'una institució que defensa i promou l'ensenyament de la química a tots els nivells educatius i ajuda els interessos dels professionals de la química. El portal ofereix informació per seccions, notícies, formació, centre de recursos, ofertes de treball, cerques per paraules clau, enllaços d'interès, esdeveniments, premis, etc.
http://www.raci.org.au
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal| Sobre gencat