Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Ciències biomèdiques/Facultat de Biologia (Barcelona)

Universitat: Universitat de Barcelona

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en ciències biomèdiques per la Universitat de Barcelona
Branca de coneixement principal:Ciències
Branca de coneixement secundària:Ciències de la salut
Objectius de l'estudi

L'objectiu del grau és facilitar la formació de professionals especialitzats en investigació biològica i mèdica, i en el treball en laboratori clínic i farmacèutic, en un marc similar al de nombroses facultats de biologia i de medicina d'universitats de tot el món.

Les ciències biomèdiques constitueixen una aproximació multidisciplinària a l'estudi de les bases biològiques de les malalties humanes. Impliquen, per tant, la integració de coneixements procedents de diversos àmbits amb l'objectiu de comprendre la patobiologia de la malaltia. Els àmbits que hi intervenen són:

 • la biologia, en tots els seus vessants (citologia, histologia, microbiologia, genètica i immunologia),
 • la química (especialment la química orgànica, la bioquímica, la biologia molecular i el metabolisme),
 • l'anatomia (estructures i organografia),
 • la fisiologia humana (fisiologia dels òrgans i sistemes i fisiopatologia),
 • i, en menor grau, la física (biofísica) i les matemàtiques (aplicacions del càlcul de probabilitats, estadística, epidemiologia i bioinformàtica).

Aconseguir aquesta comprensió significa posseir uns coneixements amplis en totes les disciplines esmentades. A partir d'aquesta base, l'especialització ha d'incloure coneixements en neurobiologia, farmacologia, desenvolupament, genètica humana i microbiologia sanitària, a més d'un profund coneixement pràctic del laboratori d'investigació. Això és el que permet al personal científic biomèdic entendre les causes, les conseqüències, el diagnòstic i el tractament de la malaltia i ampliar el coneixement sobre aquesta malaltia mitjançant la investigació biomèdica.

La proposta d'un grau en ciències biomèdiques impartit conjuntament entre les facultats de Biologia i de Medicina garanteix que els seus titulats i titulades arribin al grau requerit de competència en totes aquestes matèries de formació bàsica i avançada. Ens permet, d'una banda, aprofundir en els aspectes moleculars de les patologies i, de l'altra banda, aportar als titulats i a les titulades les eines necessàries per al desenvolupament de molècules i metodologies de diagnòstic basades en els coneixements més bàsics. La col·laboració entre ambdues facultats pot constituir un enriquiment clar en la formació de l'estudiantat d'aquest grau gràcies a l'intercanvi de recursos, metodologia, pràctiques i professorat.

Actualment un dels camps que té més activitat científica és el de la investigació biomèdica. Tots els avenços en el coneixement de la malaltia humana, el seu diagnòstic i la seva teràpia incideixen directament sobre la qualitat de vida de l'ésser humà i tenen un trasllat immediat a tota la societat. La proposta d'aquest grau implica un intent en el nostre país d'organitzar els estudis necessaris per formar personal científic biomèdic entre les facultats de Biologia i de Medicina, amb la finalitat de formar professionals per a la investigació biomèdica, tant la investigació bàsica sobre la patobiologia de les diverses malalties humanes com la investigació aplicada al diagnòstic, a la teràpia i al desenvolupament de l'equipament tecnològic que contribueixi a aquesta investigació.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet i temps parcial
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Castellà30%
Català70%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques66.0
Obligatòries102.0
Optatives60.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits obligatoris.
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Ciències biomèdiques
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :12,07     |    Codi PIN:11006     |    Places orientatives:140
On s'imparteix
Facultat de Biologia (UB)
(Centre propi)
Campus de la Diagonal Portal del Coneixement
Av. Diagonal, 645
08028  Barcelona
www.ub.edu/biologia
Telèfon: 93 402 10 86
Fax: 93 330 71 57


Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (UB)
(Centre propi)
Campus Clínic-August Pi i Sunyer
C. de Casanova, 143
08036  Barcelona


Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (UB)
(Centre propi)
Campus Ciències de la Salut de Bellvitge
C. de la Feixa Llarga, s/n
08907  L'Hospitalet de Llobregat


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Coneixement dels elements químics, les seves propietats i la seva interacció en la formació de molècules, la nomenclatura i les característiques dels compostos inorgànics i orgànics de la matèria viva, així com els principals tipus de reaccions químiques.
 • Descripció i aplicació dels conceptes i de les lleis de la física en l'estudi dels processos biològics i de les funcions de l'organisme humà, així com del fonament físic dels mètodes diagnòstics i terapèutics (formació de la imatge, làser, radiacions ionitzants i no ionitzants, isòtops...).
 • Identificació de l'estructura i la funció de les cèl·lules i els seus orgànuls, incloent-hi els processos del seu cicle vital i la divisió cel·lular, les alteracions patològiques de la cèl·lula i la mort cel·lular, així com el reconeixement i l'aplicació de les tècniques d'estudi (el fraccionament cel·lular, els cultius cel·lulars i les tècniques microscòpiques bàsiques i les seves aplicacions).
 • Reconeixement de l'estructura i l'organització del cos humà i dels animals d'experimentació, i coneixement de les relacions anatòmiques entre els diferents òrgans i sistemes.
 • Formulació i raonament del concepte de vida, els seus principis fisicoquímics i els mecanismes implicats en l'origen i l'evolució.
 • Descripció, anàlisi i producció de compostos que puguin interferir en les diferents malalties.
 • Utilització de les eines matemàtiques bàsiques aplicades als estudis biomèdics i especialment la probabilitat i l'estadística, el disseny experimental, els models teòrics i l'anàlisi de dades.
 • Aplicació dels coneixements a la feina d'una forma professional, elaboració i defensa d'arguments i resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi. A més, transmissió d'informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Capacitat per reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi) amb la finalitat de poder emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Adquisició d'un compromís ètic (capacitat ètica i autocrítica, capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).
 • Desenvolupament d'habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades

Les professions biosanitàries ofereixen diverses alternatives a les persones titulades. La formació que proporciona aquest grau permet accedir a llocs de treball en laboratoris de diagnòstic i d'anàlisi clínica en hospitals públics o en centres privats, en empreses farmacèutiques, en agències de control d'usos de medicaments, en agències de monitoratge de problemes sanitaris i, per descomptat, com a investigadors científics.

Sortides professionals
 • Centres públics, com a biòleg/òga intern/a resident (BIR).
 • Laboratoris de diagnòstic.
 • Indústria farmacèutica: producció de medicaments, vacunes i proves de diagnòstic.
 • Indústria agroalimentària: producció d'aliments segurs pel que fa a l'àmbit sanitari.
 • Indústria veterinària: producció de medicaments, vacunes i proves de diagnòstic.
 • Altres indústries: biotecnològiques, de productes i d'equipaments de laboratori biomèdic.
 • Recerca biomèdica.
 • Instituts de salut pública.
 • Agències de monitoratge de problemes de salut.
 • Agències de control d'ús de medicaments.
 • Empreses de serveis i d'assessoria en productes per al diagnòstic o la recerca biomèdica.
Perspectives de futur de la titulació

L'entorn socioeconòmic en el qual s'insereix el grau és particularment favorable. Catalunya en general, i l'àrea de Barcelona en particular, constituïen i constitueixen un dels principals pols d'atracció de la investigació biomèdica, tant en centres públics d'investigació com en empreses privades, dedicades tant a la investigació com a la producció.

En l'àrea de Barcelona, existeixen actualment prop de 100 empreses que es poden considerar dins de l'àmbit biomèdic (sense tenir en compte aquelles que tan sols s'ocupen de serveis clínics o assistencials). Així mateix, el nombre de centres d'investigació públics de l'àmbit biomèdic és considerable i s'acosta als 50.

No obstant això, actualment no existeixen estudis públics sobre l'ocupabilitat i les sortides professionals en l'àmbit de la biomedicina de les persones titulades en cap de les titulacions amb un perfil d'especialització biomèdica. Per tant, tan sols es poden fer projeccions a partir de les dades obtingudes per als títols actuals de biologia i bioquímica en la seva inserció en el món sanitari.

Si tenim en compte que aproximadament un 50% dels estudiants de biologia i un 50-60% dels de bioquímica desenvolupen ocupacions relacionades, d'una forma o altra, amb la biomedicina, les dades obtingudes per a aquestes dues llicenciatures podrien servir de base per analitzar la relació d'aquest títol de grau amb el nostre entorn socioeconòmic. De les dades obtingudes en els estudis elaborats per AQU Catalunya es desprèn que un percentatge superior al 80% entre les persones titulades en biologia ―i fins i tot superior al 90% en el cas de les persones titulades en bioquímica de la Universitat de Barcelona― troben feina en la mateixa província de Barcelona i tan sols entre el 0 i el 6% en troben fora de Catalunya.

Institucions d'interès
Col·legi de Biòlegs de Catalunya
http://www.cbcat.net
Col·legi Oficial de Biòlegs
http://www.cob.es
CNB - Centre Nacional de Biotecnologia
http://www.cnb.csic.es/index.php/es/
Departament de Salut. Generalitat de Catalunya
http://salutweb.gencat.cat/ca/inici/
PRBB - Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
http://www.prbb.org/ca
IRB - Institut de Recerca Biomèdica
http://www.irbbarcelona.org/
SEBBM - Societat Espanyola de Bioquímica i Biologia Molecular
http://www.sebbm.es
SEQC - Societat Espanyola de Bioquímica Clínica i Patologia Molecular
http://www.seqc.es
DECHEMA - Associació per a l'Enginyeria Química i la Biotecnologia
Portal d'una societat científica i tècnica sense ànim de lucre membres, els membres de la qual són científics, enginyers, empreses, organitzacions i instituts de recerca, que te la missió de promoure i donar suport a la recerca i el desenvolupament en tecnologia química i biotecnologia.
http://www.dechema.de
Institució CERCA. Centres de Recerca de Catalunya
http://cerca.cat
CSIC - Consell Superior d'Investigacions Científiques. Ministeri d'Economia i Competitivitat. Govern d'Espanya
http://www.csic.es
Institut de Salut Carlos III. Ministeri d'Economia i Competitivitat. Govern d'Espanya
Portal del principal organisme públic d'investigació que finança, gestiona i executa la investigació biomèdica a Espanya. Les seves funcions principals són la investigació biomèdica, la prestació de serveis científics i tècnics i la formació científica-tècnica sanitària.
http://www.cat.isciii.es
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta