Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Continguts digitals interactius/ENTI-Escola de Noves Tecnologies Interactives (Barcelona)

Universitat: Universitat de Barcelona

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en continguts digitals interactius per la Universitat de Barcelona
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Branca de coneixement secundària:Ciències socials i jurídiques
Objectius de l'estudi
 • Proveir la indústria dels continguts digitals interactius de professionals formats en les últimes tecnologies i amb capacitat d'aplicar aquests coneixements a altres sectors rellevants de l'economia.
 • Permetre la generació a Catalunya d'un clúster de videojocs que proporcioni el talent i la creativitat que constitueixen el brou de cultiu imprescindible per construir l'entramat productiu sòlid i amb projecció internacional que requereix aquest sector tan competitiu.
Com s'imparteix
Preu privat fixat per la universitat o pel centre.
Règim:Temps complet i temps parcial
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès12%
Castellà38%
Català50%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries144.0
Optatives24.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits optatius.
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Continguts Digitals Interactius
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :5     |    Codi PIN:11071     |    Places orientatives:80
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals / Geologia0.1
    Dibuix Tècnic0.2
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.1
    Electrotècnia0.2
    Física0.2
    Matemàtiques0.2
    Química0.1
    Tecnologia Industrial0.2
On s'imparteix
ENTI-Escola de Noves Tecnologies Interactives (UB)
(Centre adscrit)
Seminari Conciliar de Barcelona
C. de la Diputació, 231
08007  Barcelona


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Coneixement i comprensió de l'arquitectura dels ordinadors, així com de les característiques, les funcionalitats i l'estructura dels models dels sistemes operatius i les xarxes informàtiques.
 • Comprensió i domini dels conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorítmica i complexitat computacional, i capacitat per aplicar-los per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
 • Coneixement i comprensió en un nivell introductori dels principals enfocaments en l'estudi del comportament i l'activitat mental.
 • Comprensió dels esquemes conceptuals bàsics de la física i la formulació, i capacitat per resoldre problemes físics senzills identificant els principis físics rellevants mitjançant l'ús de simulacions per ordinador.
 • Comprensió i domini dels elements que configuren la narració audiovisual interactiva, i capacitat per distingir els recursos narratius característics dels diferents gèneres i formats en arquitectura en el seu context històric.
 • Comprensió i domini del llenguatge i les eines gràfiques per modelitzar, simular i resoldre problemes, reconeixent i valorant les situacions i els problemes susceptibles de ser tractats en l'àmbit del disseny.
 • Capacitat per dissenyar i crear continguts audiovisuals per a videojocs i productes multimèdia amb prou qualitat tècnica, que transmetin un concepte decidit prèviament i que estiguin elaborats segons unes restriccions temporals establertes.
 • Coneixement de l'estructura dels agents i els actors implicats en la producció, la distribució i la comercialització de continguts digitals interactius, i capacitat per identificar els canvis rellevants en les tendències fonamentals dels sectors vinculats a continguts digitals.
 • Comprensió dels elements que integren l'arquitectura de programari d'un videojoc i domini dels principals tipus d'eines i llenguatges que s'utilitzen en la construcció dels diferents mòduls que els componen.
 • Coneixement dels fonaments, els paradigmes i les tècniques propis dels sistemes en xarxa, així com dels sistemes intel·ligents, i capacitat per dissenyar i construir aplicacions multimèdia i d'entreteniment interactiu que utilitzen aquestes tècniques.
 • Coneixement i comprensió dels processos involucrats en el desenvolupament conceptual del disseny d'un videojoc per a una plataforma concreta, incloent-hi els principis estructurals, estètics i formals que caracteritzen una experiència de joc satisfactòria.
 • Elaboració de projectes de caràcter professional en grups multidisciplinaris en l'àmbit del disseny i el desenvolupament de videojocs i continguts digitals interactius en què se sintetitzin i s'integrin les competències adquirides.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Videojocs i aplicacions mòbils: a Catalunya més de 40 empreses treballen directament en aquest sector i tenen professionals en els àmbits tant de preproducció, producció i desenvolupament com d'acabament. Els i les professionals vinculats a aquest grau podrien treballar en diferents baules de la cadena d'ambdós sectors, especialment en el desenvolupament, la conceptualització i el disseny creatiu.
 • Audiovisual (cinema, televisió, animació): el sector audiovisual està utilitzant de manera intensiva professionals especialitzats en disseny i desenvolupament de continguts digitals interactius tant per a la conversió en continguts de consum audiovisual, com per a la producció d'efectes audiovisuals o elements promocionals. Per tant, persones especialistes en desenvolupament tècnic i creatiu tindrien oportunitats d'ocupació en productores audiovisuals i canals de continguts audiovisuals.
 • Educació: la necessitat de digitalització de mitjans materials i continguts, així com el desenvolupament de projectes educatius digitals, han generat una demanda de professionals d'aquest àmbit. Aquests nous productes requeriran, en els propers anys, una demanda sostinguda d'especialistes tècnics i creatius que no només permetin la conversió dels continguts analògics actuals, sinó també l'evolució de les primeres generacions de continguts digitals.
 • Publicitat fora de línia i en línia, i mitjans de comunicació: s'estan utilitzant de manera intensiva els mitjans digitals per al disseny i la producció en la indústria de la promoció. D'aquesta manera, la presentació digital i la interactivitat es configuren com dos elements essencials de presentació als consumidors dels diferents productes, incorporant aplicacions interactives específiques. El disseny i el desenvolupament de continguts sol ser l'element fonamental d'inversió i, per això, es requereixen persones especialistes que permetin els desenvolupaments necessaris i que en gestionin la constant evolució.
 • Desenvolupament de solucions de simulació en els àmbits de la salut, la defensa, el turisme, la construcció i l'enginyeria: es requereix la simulació d'entorns per a la formació i per a la presentació d'entorns i productes. Els principals perfils professionals correspondrien amb els de desenvolupament de continguts, tot i que segons la seva complexitat també es requeririen persones especialistes en disseny creatiu.
Sortides professionals
 • En l'àmbit dels videojocs i les aplicacions mòbils, les persones titulades podran exercir com a dissenyadors o dissenyadores de videojocs, programadors o programadores, o artistes.
 • En el sector audiovisual, podran ocupar llocs de programador o programadora d'efectes gràfics o de creador o creadora de continguts en 3D.
 • En educació, podran exercir llocs de disseny i desenvolupament de continguts educatius digitals.
 • En publicitat i mitjans de comunicació, podran ocupar llocs de dissenyador o dissenyadora, de creador o creadora i de desenvolupador o desenvolupadora de productes interactius de màrqueting i comunicació digital.
 • En els àmbits de la salut, la defensa, el turisme i l'enginyeria, podran dissenyar i desenvolupar simulacions interactives amb la finalitat de formar o comunicar.
Perspectives de futur de la titulació

Catalunya té els elements necessaris per poder ser una peça forta en el sector gràcies al seu capital humà. Es tracta d'un territori modern, inscrit a la Unió Europea i, per tant, amb lliure intercanvi de capitals i de persones treballadores amb el Regne Unit i França, on s'ubiquen les seus europees de distribuïdores rellevants. També hi ha el fort vincle amb l'Amèrica Llatina, on aquest mercat encara és incipient.

A més, es tracta d'un país amb infraestructures universitàries, tecnològiques i de transport de primer nivell, amb factors de qualitat i atracció internacional.

El clima i la qualitat de vida faciliten la vinguda de personal tècnic estranger a Catalunya, i aquests resulten molt similars als que es donen a Califòrnia, bressol dels videojocs.

Iniciatives locals de suport a la indústria, amb la integració i la coordinació d'altres iniciatives de les administracions públiques i institucions catalanes, donen un entorn de suport al finançament, la innovació i la internacionalització, tant per a l'àmbit cultural o industrial com tecnològic. Es tracta d'un sector que actua també com a motor de desenvolupament d'altres indústries, facilitant tecnologia i professionals qualificats en la creació de simulacions a l'entorn de la salut i l'educació, per exemple, i canals de distribució i explotació d'altres continguts digitals (cinema, música, televisió, literatura, etc.).

D'altra banda, aquest grau forma part d'una estratègia global amb els sectors públic i privat que treballen en una mateixa direcció sobre l'horitzó d'un clúster del videojoc a Catalunya, que necessitarà professionals qualificats, competitius i amb vocació d'excel·lència i d'internacionalització.

Institucions d'interès
FICOD - Foro Internacional de Continguts Digitals. Ministeri de Indústria, Energia i Turisme. Govern d'Espanya.
http://www.ficod.es
AEVI - Associació Espanyola de Videojocs
http://www.aevi.org.es
Stratos punt de trobada de desenvolupadors
http://www.stratos-ad.com/
Col·legi Professional de l'Audiovisual de Catalunya
http://www.cpac.cat
Territori TC creatiu
http://www.territoriocreativo.es
Social Media Examiner. La Guía per la Jungla dels Mitjans de Comunicació Social
http://www.socialmediaexaminer.com
AMETIC -Associació d'Empreses d'Electrònica, Tecnologies de la Informació, Telecomunicacions i Continguts Digitals
Portal especialitzat en electrònica, tecnologies de la informació, telecomunicacions i continguts digitals, que ofereix activitats, notícies, butlletí corporatiu, revista electrònica sectorial, serveis, publicacions, enllaços d'interès, etc.
http://www.ametic.es
desarrolloweb.com
http://www.desarrolloweb.com
HANGAR.ORG
Centre de producció i recerca d'arts visuals
http://hangar.org/ca
audiovisuales.com
http://www.audiovisuales.com
3D WIRE Revista On line d'Animació, Videojocs i New Media
http://www.3dwire.es/
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta