Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Seguretat/Institut de Seguretat Pública de Catalunya (Mollet del Vallès)

Universitat: Universitat de Barcelona

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en seguretat per la Universitat de Barcelona
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Mencions: Seguretat corporativa / Seguretat internacional
Objectius de l'estudi

Dotar l'estudiantat de coneixements i instruments per poder afrontar els reptes de la seguretat d'una manera analítica i particular.

Formar persones gestores de la seguretat: professionals amb habilitats i formació tècnica per identificar els diferents tipus de riscos i amenaces, per planificar la forma de minimitzar-los i amb capacitat per mantenir una comunicació fluïda i operativa amb els diferents especialistes amb els quals hauran d'actuar davant de cada situació. Han de ser persones capacitades per argumentar amb claredat, per treballar en equip, amb habilitats directives, amb capacitat de gestió de conflictes i amb un bon nivell d'anglès.

La intenció és no només formar persones expertes i gestores de la seguretat amb capacitat per fer la seva feina al nostre país. Aquesta seria una visió excessivament restringida si tenim en consideració l'abast de les oportunitats que avui ofereix el mercat i l'entramat d'institucions i d'organitzacions (públiques i privades, governamentals i no governamentals) encarregades d'assumir aquesta responsabilitat. Per tant, els professionals amb aquests coneixements estaran capacitats per participar professionalment en una comunitat de seguretat molt més àmplia, més enllà de les nostres fronteres, i podran aprofitar al màxim les oportunitats que ofereix l'àmbit internacional i transnacional.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet i temps parcial
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès10%
Castellà40%
Català50%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries126.0
Optatives42.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
6.0 crèdits optatius.

Les pràctiques externes es duran a terme en empreses de l'àmbit de la seguretat, en departaments de seguretat d'empreses i corporacions, així com en departaments de seguretat i prevenció d'institucions públiques i organitzacions no governamentals.

Accés i notes de tall
Ofertes
 • · Seguretat
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :7,084     |    Codi PIN:11076     |    Places orientatives:70
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anatomia Aplicada0.1
    Anàlisi Musical0.1
    Arts Escèniques0.1
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals / Geologia0.1
    Cultura Audiovisual0.1
    Dibuix Artístic0.1
    Dibuix Tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.2
    Física0.1
    Geografia0.1
    Grec0.1
    Història de l'Art0.1
    Història de la Música i de la Dansa0.1
    Història del Món Contemporani0.1
    Història i Fonaments de les Arts0.1
    Literatura Castellana0.1
    Literatura Catalana0.1
    Literatura Universal0.1
    Llatí0.1
    Llenguatge i Pràctica Musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques Aplicades Ciències Socials0.2
    Química0.1
    Tècniques d'Expressió Graficoplàstica0.1
    Volum0.1
On s'imparteix
Institut de Seguretat Pública de Catalunya  (UB)
(Centre adscrit)
Ctra. C-17, Barcelona-Ripoll, km 13,5
08100  Mollet del Vallès
http://www.gencat.cat/interior/ispc
Telèfon: 93 567 50 00
Fax: 93 567 50 30


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Comprensió del context històric, social, econòmic i jurídic de la seguretat per millorar-ne la gestió.
 • Identificació dels reptes plantejats per les amenaces a la seguretat.
 • Coneixement dels dilemes de seguretat i capacitat per afrontar-los, com a debat teòric i també en la seva resolució pràctica.
 • Comprensió de l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics, les seves institucions i les seves administracions, amb una atenció especial al cas espanyol per identificar els actors competents en cada cas.
 • Interpretació de les explicacions teòriques i empíriques sobre el comportament humà i la seva incidència en el camp de la seguretat.
 • Comprensió i aplicació de les tècniques d'anàlisi de les polítiques públiques i el seu cicle d'implementació.
 • Comprensió del marc jurídic aplicable a les institucions internacionals per a la identificació i la millora dels principals mecanismes de cooperació que hi ha entre elles.
 • Identificació dels principals eixos de conflicte de l'escenari internacional, així com aplicació dels instruments per resoldre'ls.
 • Coneixement i aplicació dels sistemes d'organització, planificació i gestió dels recursos humans en les diverses corporacions.
 • Comprensió dels fonaments de la dinàmica econòmica mundial i espanyola, i possibilitat de relacionar-los amb els conflictes socials.
 • Planificació de la seguretat en corporacions públiques i privades.
 • Identificació i avaluació dels factors de risc que incideixen en l'activitat socioeconòmica nacional i internacional.
 • Maneig dels conceptes i el llenguatge aplicables a situacions d'emergència.
 • Lideratge, comunicació efectiva i, si escau, intervenció positiva en escenaris de conflictes.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Administració pública, tant a escala nacional com internacional.
 • Organitzacions no governamentals nacionals i internacionals.
 • Empreses de seguretat.
 • Departaments de seguretat corporativa de mitjanes i grans empreses.
 • Cossos de seguretat.
 • Docència.
 • Consultoria.
Sortides professionals
 • Seguretat corporativa i gerència de riscos a les mitjanes i grans empreses.
 • Serveis d'assessorament en seguretat des de les associacions empresarials.
 • Analistes i consultors/ores en seguretat internacional.
 • Analistes en seguretat per al disseny, la implementació i l'avaluació de polítiques públiques.
 • Consultoria en seguretat en l'àmbit de l'empresa i les organitzacions.
 • Assessorament en processos d'internacionalització de les empreses.
 • Organitzacions no governamentals, especialment en l'àmbit de la cooperació internacional.
 • Gestors/ores de seguretat en l'àmbit públic i privat, amb capacitat per donar resposta a la creixent pressió normativa en aquest àmbit.
 • Experts i expertes en matèria de seguretat en l'àmbit dels mitjans de comunicació.
 • Docència i investigació en el camp de la seguretat, amb l'objectiu de generar coneixement en aquest àmbit.
 • Personal de cossos i forces de seguretat, així com personal tècnic de suport a les seves estructures professionals.
 • Personal de l'àmbit de la seguretat privada: acreditació com a director/a de seguretat, directius/ives d'empreses de seguretat, formació del personal i assessorament.
 • Personal de cossos de bombers i protecció civil, així com personal tècnic de suport a les seves estructures professionals.
 • Personal de les estructures professionals relacionades amb les emergències.
 • Professionals amb capacitat d'actuar com a tècnics i tècniques de seguretat i/o de protecció civil en corporacions locals.
Perspectives de futur de la titulació

Hi ha una demanda creixent de persones expertes capaces d'assessorar en temes de seguretat els diversos actors que intervenen en el context de la globalització. La perseverança dels conflictes, la inestabilitat creixent del món de la postguerra freda i l'increment de la sensació de risc han demostrat que les aproximacions purament jurídiques, econòmiques o sociològiques són tan útils com insuficients. No podem deixar d'atendre la realitat d'institucions i d'empreses que operen a l'interior del nostre estat i de la nostra comunitat autònoma. En aquest cas, hem d'afrontar l'anàlisi teòrica i la pràctica quotidiana de la seguretat en aquestes empreses. Entenem per seguretat la gestió dels conflictes, però també la gestió d'emergències (el que es coneix com a safety en el món anglosaxó), i fins i tot la seguretat per àmbits sectorials d'especial rellevància. És per aquest motiu que tant institucions com empreses del sector privat reclamen personal especialitzat per afrontar aquests reptes.

Institucions d'interès
Departament d'Interior. Generalitat de Catalunya
http://interior.gencat.cat/ca/inici/
Ministeri d'Interior. Govern d'Espanya
http://www.interior.gob.es/ca/portada
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta