Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Ciències del mar/Facultat de Ciències de la Terra (Barcelona)

Universitat: Universitat de Barcelona

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en ciències del mar per la Universitat de Barcelona
Branca de coneixement principal:Ciències
Objectius de l'estudi

Formar professionals amb una formació àmplia i rigorosa, centrada en la geologia i la biologia, i també en la resta de ciències bàsiques, així com en aspectes del camp del dret i l'economia relacionats amb el mar.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet i temps parcial
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès10%
Castellà30%
Català60%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries150.0
Optatives18.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Accés i notes de tall
Ofertes
 • · Ciències del Mar
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :9,574     |    Codi PIN:11077     |    Places orientatives:60
On s'imparteix
Facultat de Biologia (UB)
(Centre propi)
Campus de la Diagonal Portal del Coneixement
Av. Diagonal, 645
08028  Barcelona
www.ub.edu/biologia
Telèfon: 93 402 10 86
Fax: 93 330 71 57


Facultat de Ciències de la Terra (UB)
(Centre propi)
Campus de la Diagonal Portal del Coneixement
C. de Martí i Franquès, s/n
08028  Barcelona
www.ub.edu/geologia
Telèfon: 93 402 13 36
Fax: 93 402 13 40


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Coneixement, gestió del lèxic i els conceptes propis de les ciències del mar i d'altres camps científics relacionats, i comunicar-los amb la forma i el rigor adequats.
 • Capacitat per concebre, planificar i executar investigacions bàsiques i aplicades en l'àmbit de les ciències del mar.
 • Capacitat per contribuir a la formació en els diferents nivells educatius i a la divulgació sobre aspectes clau del medi marí.
 • Identificació de les interrelacions entre les ciències del mar i la societat, i aplicació dels coneixements adquirits en funció de les demandes de la societat, a través d'administracions, empreses i altres organitzacions, a escala local, nacional i internacional.
 • Coneixement de les tècniques instrumentals i els mètodes d'observació, mesurament i mostreig de la columna d'aigua, els fons marins, els sediments i els materials del subsòl, tant dels components biòtics com dels abiòtics.
 • Coneixement de la diversitat i l'evolució dels ambients geològics en l'oceà, en relació amb els processos físics, químics i biològics que s'hi produeixen.
 • Coneixement de la diversitat de la vida a l'oceà, el caràcter funcional i evolutiu de les interaccions entre els organismes, i entre els organismes i el seu entorn abiòtic, així com els mecanismes biològics en què es basen.
 • Capacitat per descriure i avaluar la biodiversitat de l'ecosistema marí, identificar-ne els hàbitats i descriure'n els ecosistemes i els biomes.
 • Capacitat per cartografiar, caracteritzar i classificar el llit i el subsòl marins, i el seu poblament biològic, especialment en les àrees litorals.
 • Identificació d'espècies i hàbitats marins amenaçats, capacitat per diagnosticar les causes de l'amenaça i per proposar mesures per a la seva gestió i conservació, incloent-hi àrees marines protegides.
 • Capacitat per avaluar els impactes, directes i indirectes, d'activitats humanes en el medi marí, i proposar mesures de mitigació i correcció.
 • Comprensió de la problemàtica i els principis bàsics necessaris per a l'avaluació, l'ús i l'explotació sostenible dels recursos marins vius i no vius, així com dels riscos d'origen marí.
 • Capacitat per desenvolupar indicadors de l'estat ambiental del medi marí, per validar-los i per aplicar-los de manera crítica a programes de seguiment i vigilància.
 • Aplicació dels principis bàsics d'economia i dret a la gestió del medi marí i els seus recursos, i coneixement de les institucions i els organismes competents en aquests àmbits.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Alimentari: recursos vius, naturals i cultivats.
 • Energètic: prospecció i explotació de recursos energètics.
 • Gestió, ordenació i actuacions a la costa i al fons marí.
 • Medi ambient marí i la seva conservació.
 • Oceanografia operacional.
 • Gestió del canvi global a l'oceà.
 • Recerca científica.
 • Docència.
Sortides professionals
 • Professional en empreses del sector primari: avaluació i gestió de recursos pesquers; investigació, control i gestió d'instal·lacions aqüícoles; gestió de recursos energètics i minerals.
 • Professional en empreses del sector industrial: qualitat i gestió d'aigües marines, dragatges, cartografia, prospeccions, instal·lacions submarines i altres.
 • Professional en empreses del sector serveis: consultoria i serveis mediambientals, protecció i conservació de zones naturals, serveis d'oci, turisme ecològic i activitats aquàtiques, impacte ambiental, planificació i gestió del litoral.
 • Tècnic/a en aquaris, museus i altres instal·lacions culturals en l'àmbit marí.
 • Divulgador/a i comunicador/a científic/a.
 • Investigador/a científic/a.
 • Docent.
Perspectives de futur de la titulació

El futur de la titulació s'ha de concebre necessàriament en el marc de les activitats econòmiques, científiques i d'interès social lligades amb el mar. En aquest sentit, la Comissió Europea reconeix l'alta rellevància de l'ocupabilitat lligada al mar, fins al punt que ha promogut decididament el concepte de creixement blau (blue growth) com una de les vies clau de generació de riquesa a l'Europa del futur. Així, en el tercer informe sobre el creixement blau, s'efectua una estimació de la importància econòmica de l'economia marítima. Segons publicacions de l'any 2012, el valor afegit brut (VAB) generat a Europa per les activitats econòmiques marítimes s'estima que és d'uns 495.000 milions d'euros, amb 5,6 milions de llocs de treball associats. Les activitats que generen més ocupació en aquest àmbit són el turisme de costa i nàutic, i la navegació. D'altra banda, les indústries del petroli i el gas són importants sobretot per la seva contribució al VAB europeu (23.000 milions d'euros).

Pel que fa a l'aportació del sector del mar a l'economia de l'Estat espanyol, es calcula que representa el 2,72% del PIB. En termes d'ocupabilitat, només el subsector de la pesca ocupa 448.000 persones (2,22% de l'ocupació de l'Estat espanyol). A això cal afegir-hi l'efecte indirecte que genera l'economia del mar per la seva capacitat d'arrossegament i les interaccions amb altres sectors de l'economia. 

Les dades macroeconòmiques disponibles mostren l'elevat pes del sector del mar en l'economia europea i estatal. Aquest fet, juntament amb les perspectives de creixement, apuntades, entre d'altres, per la documentació de Creixement Blau i de la plataforma marítima espanyola Innovamar, indiquen la necessitat present i futura de professionals formats específicament en l'àmbit de les ciències del mar.

Institucions d'interès
ICM - Institut de Ciències del Mar
http://www.icm.csic.es/
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Generalitat de Catalunya
http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/
Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient. Govern d'Espanya
http://www.magrama.gob.es
Col·legi de Biòlegs de Catalunya
http://www.cbcat.net
Societat Catalana de Biologia
http://blogs.iec.cat/scb/
SGE - Societat Geològica d'Espanya
http://www.sociedadgeologica.es
IAEG - Associació Internacional per a l'Enginyeria Geològica i el Medi Ambient
Portal en anglès d'una organització científica mundial que promou l'avenç de l'enginyeria geològica mitjançant activitats tecnològiques, la recerca i la formació avançada. El portal ofereix notícies, calendari d'esdeveniments, enllaços d'interès, informació de grups geològics nacionals, butlletí, documentació específica, etc.
http://www.iaeg.info
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta