Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Psicologia/Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona)

Universitat:Universitat Oberta de Catalunya

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en psicologia per la Universitat Oberta de Catalunya
Branca de coneixement principal:Ciències de la salut
Objectius de l'estudi

Formar professionals que disposin dels coneixements científics necessaris per entendre, interpretar, analitzar i explicar el comportament humà, i que tinguin les habilitats necessàries per avaluar i intervenir en l'àmbit individual, organitzacional i comunitari, amb la finalitat de promoure i millorar la salut i la qualitat de vida.

Estudis que s'extingeixen amb la impartició d'aquest grau
UniversitatCentreEstudi
UOCUniversitat Oberta de CatalunyaPsicologia
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat a distància
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Català100%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries144.0
Optatives30.0
Treball fi de grau6.0
Total240.0
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Psicologia| Places orientatives:2000
On s'imparteix
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
(Centre propi)
Av. del Tibidabo, 39-43
08035  Barcelona
Telèfon: 902 14 11 41
Fax: 93 417 64 95


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Identificació dels processos, les etapes principals i els contextos de desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital.
 • Identificació de les característiques i els principis que expliquen el comportament normal i anormal en el seu vessant individual i social, tenint en compte una perspectiva evolutiva.
 • Identificació de la incidència de les pràctiques educatives sobre el desenvolupament humà.
 • Identificació de les característiques biològiques, personals, socials i culturals que expliquen el comportament dels individus, els grups i les organitzacions.
 • Identificació dels principis i els processos bàsics de qualsevol procés comunicatiu, així com de les seves dimensions més rellevants.
 • Detecció dels processos de canvi i desenvolupament organitzacional.
 • Reconeixement i comprensió de la complexitat de la diversitat multicultural i respecte per aquesta diversitat.
 • Reconeixement de la naturalesa de les diferències individuals que poden influir en l'aparició o el manteniment de grups, desigualtats o problemes psicològics.
 • Comprensió del funcionament cognitiu dels individus de manera integrada.
 • Aplicació de tècniques per recollir informació sobre l'estudi del funcionament dels individus, els grups o les organitzacions.
 • Aplicació dels coneixements teòrics i els avenços de la psicologia com a marc de referència per analitzar, entendre i explicar el comportament de les persones, els grups, les comunitats i les organitzacions.
 • Anàlisi de les sol·licituds i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos.
 • Valoració, contrast i presa de decisions sobre l'elecció dels models, les teories, els instruments i les tècniques més adequats en cada context d'avaluació i intervenció.
 • Redacció d'objectius i disseny de plans d'intervenció ajustats a la demanda i les necessitats dels diferents grups, comunitats i organitzacions.
 • Aplicació dels mètodes o les estratègies recollits en el pla d'intervenció d'acord amb els objectius establerts i els contextos rellevants per al servei demanat.
 • Formulació i contrast d'hipòtesis sobre les sol·licituds i les necessitats dels destinataris, i orientació a la recerca.
 • Anàlisi i interpretació dels resultats de l'avaluació psicològica.
 • Elaboració i redacció d'informes tècnics i científics sobre els resultats de l'avaluació, la recerca o els serveis demanats, tenint en compte el codi ètic i deontològic de la professió.
 • Reflexió sobre l'impacte de l'objecte d'estudi de la psicologia en les explicacions teòriques i les metodologies utilitzades.
 • Sensibilitat per les necessitats i les expectatives dels altres en els diferents contextos i valorant la influència que s'hi exerceix.
 • Flexibilitat, respecte i discreció en la comunicació i l'ús dels resultats obtinguts de les avaluacions psicològiques realitzades a persones o grups.
 • Treball autònom i responsabilitat sobre el propi aprenentatge i el desenvolupament d'habilitats per oferir relacions satisfactòries d'ajut i suport.
 • Ús de documents, textos i publicacions en una tercera llengua (anglès).
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Psicologia clínica i de la salut: centres públics i privats (hospitals, fundacions i consultes privades), participació en l'elaboració de programes de promoció de la salut i prevenció de malalties, en l'àmbit de les drogodependències, la gerontologia i els problemes de la salut.
 • Psicologia de l'educació.
 • Psicologia social, antropologia i sociologia: intervenció comunitària, mediació social, orientació i inserció sociolaboral, consultoria psicosocial, avaluació de programes i psicologia ambiental.
 • Màrqueting i consum: estudis de mercat quantitatius i qualitatius, investigació de productes i publicitat, comunicació interna i externa.
 • Àmbit de la psicologia del treball i de les organitzacions: gestió i desenvolupament humà en les organitzacions: selecció de personal, formació i desenvolupament personal, planificació dels recursos humans, intervenció en grups de treball, anàlisi de llocs de treball, gestió per competències, anàlisi i intervenció en la cultura organitzacional, sistemes retributius i cultura organitzacional; conflicte en les organitzacions: anàlisi de processos conflictuals, mediació, negociació i resolució de conflictes; salut i higiene laboral: prevenció de riscos laborals, ergonomia i ambient laboral.
Sortides professionals

Psicòleg/òloga.

Perspectives de futur de la titulació

En la societat del coneixement, cada vegada hi haurà més demanda, no sols del coneixement científic, sinó també del coneixement del subjecte que coneix, de la persona mateixa. La psicologia serà més necessària per anar per la vida d'una forma crítica i selectiva.

L'accés al coneixement que facilita la societat de la informació és cada vegada més ampli i millor; però la seva acumulació reclama subjectes mentalment més estructurats, més sistemàtics, amb objectius clars, que sàpiguen ajustar-los (flexibilitat) i prendre decisions. Això també es cultiva estudiant psicologia.

Les frustracions que provoca la societat de consum generaran cada vegada més desajustos i problemàtiques socials que reclamaran la intervenció d'experts en comportament humà.

En els conflictes creixents relacionats amb la immigració, la inseguretat, la globalització, etc., la demanda d'intervencions psicològiques s'incrementarà en progressió geomètrica.

La lluita per obrir i ocupar nous camps professionals pot portar a la competència a vegades deslleial d'altres perfils professionals. Ara bé, la psicologia ha d'obrir-se a nous camps interdisciplinaris si vol continuar donant explicacions científiques al comportament humà; les seves aliances amb la neurologia, la gerontologia, etc., són bons exemples per seguir en el futur.

De tot això es desprèn que la professió de psicòleg té un alt interès personal i social, i que les generacions vinents hauran de fer cada vegada un ús més continuat d'aquesta professió i, en conseqüència, les polítiques socials hauran de reflectir en els pressupostos aquestes demandes socials generant els llocs de treball adients.

Institucions d'interès
Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya
http://www.copc.org
Consell General de la Psicologia d'Espanya
http://www.cop.es
Psicofundación. Fundació Espanyola per a la Promoció i el Desenvolupament Científic i Professional de la Psicologia
http://www.psicofundacion.es
Infocop Online. Consell General de la Psicologia d'Espanya
Revista
http://www.infocoponline.es
SEPCyS - Societat Espanyola de Psicologia Clínica i de la Salut
http://www.sepcys.es
Departament de Salut. Generalitat de Catalunya
http://www.gencat.cat/salut
Organització Mundial de la Salut
http://www.who.int/es/index.html
aA - Associació Catalana d'Atenció Precoç
http://acap.cat
Institut Guttmann
Portal de l'hospital de referència a Catalunya per al tractament medicoquirúrgic i la rehabilitació integral de les persones amb lesió medul·lar, dany cerebral adquirit o altres grans discapacitats d'origen neurològic. Ofereix informació sanitària, tauler d'oportunitats, fòrums, xat, enllaços d'interès, programes de telerehabilitació, etc.
http://www.guttmann.com
ACPO - Associació Catalana de Psicopedagogia i Orientació
http://www.acpo.cat
ACO - Associació Catalana d'Orientació
http://www.acorientacio.org
AEOP - Associació Espanyola d'Orientació i Psicopedagogia
http://www.uned.es/reop
COPOE - Confederació d'Organitzacions de Psicopedagogia i Orientació d'Espanya
Portal informatiu i de serveis, especialitzat en psicopedagogia i orientació, amb recursos, publicacions i fòrums.
http://www.copoe.org
XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya
http://www.xtec.es
psicoPedagogia.com. Psicologia de l'educació per a pares i professionals
Portal que proporciona informació i recursos, tant per a professionals del sector educatiu (professors, orientadors, psicòlegs, psicopedagogs, etc.) com per a persones que vulguin conèixer el món de l'educació. El portal ofereix notícies, formació, diccionari específic, articles, informació per temes, fòrums, etc.
http://www.psicopedagogia.com
Webespecial.com - El Portal de l'Educació Especial
Portal dedicat a l'educació especial i a la discapacitat amb recursos, informació, buscadors, fòrums, programari educatiu i especial, etc.
http://www.webespecial.com
eawop - Organització Europea del Treball i de l'Organització Psicològica
http://www.eawop.org
aedipe - Associació Espanyola de Direcció i Desenvolupament de Persones Catalunya
http://www.aedipecatalunya.com/
ACPE - Associació Catalana de Psicologia de l'Esport
http://www.acpe.cat
margen. Temes de Treball Social i Ciències Socials
http://www.margen.org
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal| Sobre gencat