Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Geografia i ordenació del territori/Facultat de Turisme i Geografia (Vila-Seca)

Universitat: Universitat Rovira i Virgili

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en geografia i ordenació del territori per la Universitat Rovira i Virgili
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Mencions: Canvi climàtic i medi ambient / Geografia del turisme. Gestió de les destinacions turístiques / Història i història de l'art / Planificació territorial i desenvolupament local
Objectius de l'estudi
 • Formar professionals:
  • preparats per aplicar els coneixements teòrics, metodològics i instrumentals per a l'anàlisi integrada i la interpretació dels processos i els problemes espacials, i per elaborar diagnòstics i propostes territorials;
  • capacitats per interpretar la diversitat i la complexitat dels territoris i les interrelacions dels fenòmens naturals;
  • habilitats per actuar i intervenir en el territori i en la seva gestió a través de plans, programes, avaluacions i altres documents propis, reforçant el caràcter experimental i aplicat de la formació geogràfica;
  • dotats amb les habilitats específiques relacionades amb el coneixement de tècniques de treball, especialment les que es refereixen a l'obtenció, l'anàlisi, el tractament i la representació d'informació geogràfica i cartogràfica, l'anàlisi estadística i el treball de camp.
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès5%
Castellà10%
Català85%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries132.0
Optatives30.0
Treball fi de grau18.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits obligatoris.
Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Turisme90.0
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Geografia i Ordenació del Territori
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :5     |    Codi PIN:71015     |    Places orientatives:40
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anàlisi Musical0.1
    Anatomia Aplicada0.1
    Arts Escèniques0.1
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals0.1
    Cultura Audiovisual0.1
    Dibuix Artístic0.1
    Dibuix Tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.1
    Física0.1
    Geografia0.2
    Grec0.1
    Història de la Música i de la Dansa0.1
    Història de l'Art0.1
    Història del Món Contemporani0.1
    Història i Fonaments de les Arts0.1
    Literatura Castellana0.1
    Literatura Catalana0.1
    Literatura Universal0.1
    Llatí0.1
    Llenguatge i Pràctica Musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques Aplicades Ciències Socials0.2
    Química0.1
    Tècniques d'Expressió Graficoplàstica0.1
    Volum0.1
On s'imparteix
Facultat de Turisme i Geografia (URV)
(Centre propi)
Campus Vila-seca
C. de Joanot Martorell, 15
43480  Vila-Seca
www.euto.urv.cat
Telèfon: 977 39 52 94
Fax: 977 39 29 39


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Coneixement del marc legal, polític, administratiu i competencial de la professió.
 • Coneixement, comprensió i capacitat d'interpretació del territori interrelacionant el medi físic amb el social i l'humà.
 • Explicació de la diversitat del territori a diferents escales, i comprensió de les relacions espacials.
 • Explicació dels processos socioterritorials combinant la dimensió temporal i l'espacial.
 • Utilització de la informació geogràfica per a la descripció, l'anàlisi i la interpretació del territori.
 • Domini dels instruments de planificació, programació, projecció, anàlisi i diagnosi del territori.
 • Relació i síntesi de la informació geogràfica transversal, amb capacitat per comprendre el llenguatge d'altres especialistes per a l'anàlisi i el diagnòstic territorial.
 • Realització de les propostes d'ordenació, gestió territorial i localització de serveis, així com d'activitats a diferents escales.
 • Aplicació de tècniques de treball de camp i coneixement directe del territori per analitzar-lo i interpretar-lo.
 • Obtenció, anàlisi, expressió cartogràfica i interpretació d'informació territorial.
 • Creació, gestió i manteniment de bases de dades de caràcter territorial i realització del tractament geoestadístic.
 • Exposició i transmissió de coneixements geogràfics en els àmbits divulgatiu i científic utilitzant les tècniques de comunicació adequades.
 • Generació de sensibilitat i interès per les problemàtiques socials, territorials i ambientals.
 • Disseny i gestió de projectes en l'àmbit de la professió.
 • Comprensió de conceptes i coneixements bàsics de tècniques i mètodes bàsics en l'àmbit de les ciències socials i jurídiques, i capacitat per aplicar-los.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Ordenació del territori
 • urbanisme
 • planificació dels recursos patrimonials
 • desenvolupament local
 • agendes 21 locals
 • tecnologies de la informació geogràfiques
 • geomàrqueting
 • polítiques de planificació del sòl
Sortides professionals
 • Ús professional de les tecnologies de la informació geogràfica, i elaboració i interpretació de cartografia.
 • Elaboració d'estudis i propostes de demografia i anàlisi territorial de la població i dels processos socials i econòmics, i de polítiques públiques del territori.
 • Elaboració de treballs relacionats amb el paisatge, el medi ambient i els espais, els recursos i els riscos naturals.
 • Elaboració de plans d'ordenació territorial a qualsevol escala, a més de la confecció de plans de desenvolupament territorial, regional i local.
 • Anàlisi, planificació i gestió del territori, de la ciutat i de la mobilitat.
 • Desenvolupament de la recerca geogràfica, de caràcter bàsic i aplicat, i divulgació de la ciència geogràfica a través de qualsevol mitjà de comunicació.
 • Ensenyament de la geografia en qualsevol etapa de formació, amb els complements formatius que marqui la legislació vigent.
Institucions d'interès
Col·legi de Geògrafs
http://www.geografos.org
AGE - Associació de Geògrafs Espanyols. Una associació al servei de la difusió de la Geografia
http://www.age-geografia.es
ICC - Institut Cartogràfic de Catalunya
http://www.icc.es
Institut Geogràfic Nacional. Ministeri de Foment. Govern d'Espanya
http://www.ign.es/ign/main/index.do?locale=ca
ICTJA - Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera. Ministeri d'Economia i Competitivitat. Govern d'Espanya
http://www.ictja.csic.es
Departament de Territori i Sostenibilitat
http://territori.gencat.cat/ca
IDEC - Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya
http://www.geoportal.cat/
Xarxa de Custòdia del Territori
http://www.xct.cat/ca/
APE - Associació espanyola de paisatgistes
http://www.aepaisajistas.org/
APEVC - Associació de professionals d'espais verds de Catalunya
http://apevc.com/
L'Observatori del Paisatge de Catalunya
http://www.catpaisatge.net
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta