Generalitat de Catalunya
Curs
2014-2015

Contingut

Fisioteràpia/Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar (Vic)

Universitat:Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en fisioteràpia per la Universitat de Vic
Branca de coneixement principal:Ciències de la salut
Mencions:Activitat física i salut */ Prevenció i atenció a les situacions de cronicitat *
Objectius de l'estudi

La finalitat és promoure la salut funcional de la persona, prevenir i tractar les seves deficiències o discapacitats per tal que recuperi les capacitats motrius o bé reeduqui la funcionalitat i assoleixi el màxim nivell d'autonomia possible en l'activitat física, laboral i de lleure.

Cada menció que desenvolupa aquest grau té uns objectius específics:

 • La menció de prevenció i atenció a les situacions de cronicitat té com a finalitat reforçar les competències per proporcionar una atenció adequada a les persones i les famílies que viuen situacions complexes com a conseqüència de condicions cròniques de salut o llarga malaltia, així com facilitar l'apoderament i l'autocura, el maneig de les situacions de crisi i la provisió de serveis comunitaris, socials i de salut.
 • La menció d'activitat física i salut té com a finalitat reforçar les competències per promoure estils de vida saludables, prevenir factors de risc per a la salut i prevenir la dependència mitjançant programes d'activitat física per a persones o grups fràgils o vulnerables com a conseqüència de l'edat, les limitacions funcionals o les condicions cròniques de salut, tant en la comunitat com en les institucions. Al mateix temps, també pretén reforçar competències per a l'avaluació i l'aplicació de les metodologies i els procediments d'intervenció propis de la fisioteràpia esportiva.
Estudis que s'extingeixen amb la impartició d'aquest grau
UniversitatCentreEstudi
UVicEscola Universitària de Ciències de la SalutFisioteràpia
Com s'imparteix
Preu privat fixat per la universitat.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès6%
Català94%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries157.0
Optatives15.0
Treball fi de grau8.0
Total240.0
Període de pràctiques:
40.0 crèdits obligatoris.
Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Teràpia ocupacional90.0
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Fisioterapeuta
Com s'accedeix
Ofertes
 • Fisioteràpia
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2014-2015 :5.438     | Codi PIN:91012     | Places orientatives:110
On s'imparteix
Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar (UVic-UCC)
(Centre privat)
Campus de Miramarges
Edifici C
C. de Miquel Martí Pol, 7
08500  Vic
www.uvic.es/centres/FCSB


Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar (UVic-UCC)
(Centre privat)
Campus de Miramarges
Edifici B
C. de Miramarges, s/n
08500  Vic
www.uvic.es/centres/FCSB


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social.
 • Conèixer i comprendre les ciències, els models, les tècniques i els instruments sobre els quals es fonamenta, s'articula i es desenvolupa la fisioteràpia.
 • Conèixer i comprendre els mètodes, els procediments i les actuacions fisioterapèutiques, encaminats tant a la terapèutica pròpiament dita que s'ha d'aplicar a la clínica per a la reeducació o recuperació funcional, com a la realització d'activitats dirigides a la promoció i el manteniment de la salut.
 • Adquirir l'experiència clínica adequada que proporcioni habilitats intel·lectuals i destreses tècniques i manuals; que faciliti la incorporació de valors ètics i professionals; i que desenvolupi la capacitat d'integració dels coneixements adquirits; de manera que, en finalitzar els estudis, els estudiants sàpiguen aplicar-los tant en casos clínics concrets en el medi hospitalari i extrahospitalari, com en actuacions en l'atenció primària i comunitària.
 • Valorar l'estat funcional del pacient, considerant-ne els aspectes físics, psicològics i socials.
 • Valoració diagnòstica de cures de fisioteràpia segons les normes i amb els instruments de validació reconeguts internacionalment.
 • Dissenyar el pla d'intervenció de fisioteràpia tenint en compte criteris d'adequació, validesa i eficiència.
 • Executar, dirigir i coordinar el pla d'intervenció de fisioteràpia, emprant les eines terapèutiques pròpies i considerant la individualitat de l'usuari.
 • Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats.
 • Elaborar l'informe d'alta de les cures de fisioteràpia una vegada s'hagin assolit els objectius proposats.
 • Proporcionar una atenció de fisioteràpia eficaç, atorgant una assistència integral als pacients.
 • Intervenir en els àmbits de promoció, prevenció, protecció i recuperació de la salut.
 • Saber treballar en equips professionals com a unitat bàsica en què s'estructuren de forma unidisciplinària o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i la resta de personal de les organitzacions assistencials.
 • Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica professional, així com integrar els aspectes socials i comunitaris en la presa de decisions.
 • Participar en l'elaboració de protocols assistencials de fisioteràpia basada en l'evidència científica, fomentant activitats professionals que dinamitzin la recerca en fisioteràpia.
 • Portar a terme les intervencions fisioterapèutiques basant-se en l'atenció integral de la salut, la qual cosa que comporta la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.
 • Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats, destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta.
 • Adquirir habilitats de gestió clínica que incloguin l'ús eficient dels recursos sanitaris i desenvolupar activitats de planificació, gestió i control en les unitats assistencials en què es presti atenció en fisioteràpia i la seva relació amb altres serveis sanitaris.
 • Comunicar-se d'una manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari, així com amb altres professionals.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades

Serveis de rehabilitació d'hospitals públics o concertats, mútues laborals i d'accidents, centres d'atenció primària de salut que disposen de serveis de rehabilitació, centres o serveis sociosanitaris, empreses de fisioteràpia a domicili, entitats esportives, centres esportius i d'activitat física, centres d'estimulació precoç, centres d'educació especial, serveis socials especialitzats, balnearis i programes comunitaris i de cooperació.

L'exercici privat és una de les principals fonts d'ocupació dels titulats.

Sortides professionals

Fisioterapeuta.

Perspectives de futur de la titulació

En el futur immediat serà necessari desenvolupar noves especialitats de fisioteràpia orientades a la salut comunitària, en què la prevenció, l'assessorament i l'educació per a la salut són aspectes bàsics de les intervencions per tal que la persona es responsabilitzi de la seva salut adoptant hàbits saludables.

La persona titulada en fisioteràpia pot contribuir a millorar la salut de la població educant sobre el moviment, la flexibilitat, la força muscular o l'ergonomia, per tal de prevenir lesions que es poden produir com a conseqüència de l'activitat laboral i/o esportiva, o millorar les habilitats funcionals i motores durant l'envelliment.

L'elevada incidència de malalties cròniques que redueixen la mobilitat, la funcionalitat o la tolerància a l'esforç, juntament amb els beneficis que comporta l'activitat física moderada i adaptada a la situació de la persona, requereixen que es desenvolupin programes específics d'intervenció per a persones amb problemes osteoarticulars o malalties cardíaques o respiratòries cròniques.

Institucions d'interès
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
http://www.fisioterapeutes.com
aef - Associació Espanyola de Fisioterapeutes
http://www.aefi.net
Consell General de Col·legis de Fisioterapeutes d'Espanya
http://www.consejo-fisioterapia.org
APTA - Associació Americana de Teràpia Física
Portal en anglès, especialitzat en fisioteràpia, que ofereix ofertes de treball, notícies d'interès i publicacions, legislació, educació i formació, etc.
http://www.apta.org
Confederació Mundial de Teràpia Física
Portal en anglès, que ofereix serveis, informació, notícies, enllaços d'interès, fòrums d'opinió, publicacions i altres serveis relacionats amb la fisioteràpia.
http://www.wcpt.org
PhysicalTherapist.com - Un Món de Teràpia Física
Portal en anglès, especialitzat en fisioteràpia, on s'ofereix serveis relacionats amb la recerca de treball, orientació laboral, articles, fòrums de discussió, formació i educació, etc.
http://www.physicaltherapist.com
eFisioterapia.net
Portal informatiu que ofereix amplis serveis als seus usuaris: ofertes de treball, cursos, enllaços d'interès, clíniques i articles, etc.
http://www.efisioterapia.net
Institut Català de la Salut. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya
És una empresa pública adscrita al Departament de Salut que té l'objectiu de proveir serveis sanitaris a Catalunya. Ofereix serveis per als professionals de la salut, borsa de treball, notícies d'interès, formació especialitzada i documentació i publicacions corporatives.
http://www.gencat.net/ics
Departament de Salut. Generalitat de Catalunya
http://www.gencat.cat/salut
Organització Mundial de la Salut
http://www.who.int/es/index.html
Associació Catalana per al Parkinson
http://www.acaparkinson.org
Federació Espanyola de Parkinson
http://www.fedesparkinson.org
Fundació Catalana Síndrome de Down
http://www.fcsd.org/ca
fq. Fibrosi Quística. Associació Catalana de Fibrosi Quística
http://www.fibrosiquistica.org
FEM - Fundació Esclerosi Múltiple
http://www.fem.es
aA - Associació Catalana d'Atenció Precoç
http://acap.cat
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal| Sobre gencat