Generalitat de Catalunya
Curs
2014-2015

Contingut

Infermeria/Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar (Vic)

Universitat:Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en infermeria per la Universitat de Vic
Branca de coneixement principal:Ciències de la salut
Mencions:Prevenció i atenció a les situacions de cronicitat *
Objectius de l'estudi

Formar infermers i infermeres generalistes amb capacitat per proporcionar cures a persones de totes les edats, famílies, grups o comunitats, en tots els contextos, incloses la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i la cura a les persones amb problemes de salut, amb limitacions de l'activitat o en situacions de final de vida.

L'estudiantat també haurà de desenvolupar competències per a la millora contínua de la qualitat, el treball cooperatiu, la gestió i l'administració de programes i serveis socials i de salut, l'educació i la defensa dels drets dels ciutadans, la docència i la investigació.

Estudis que s'extingeixen amb la impartició d'aquest grau
UniversitatCentreEstudi
UVicEscola Universitària de Ciències de la SalutInfermeria
Com s'imparteix
Preu privat fixat per la universitat.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès6%
Català94%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries161.0
Optatives9.0
Treball fi de grau10.0
Total240.0
Període de pràctiques:
80.0 crèdits obligatoris.
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Infermer/a
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Infermeria
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2014-2015 :5.0     | Codi PIN:91013     | Places orientatives:120
On s'imparteix
Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar (UVic-UCC)
(Centre privat)
Campus de Miramarges
Edifici B
C. de Miramarges, s/n
08500  Vic
www.uvic.es/centres/FCSB


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables.
 • Planificar i prestar cures d'infermeria dirigides a les persones, família o grups, orientades als resultats en salut avaluant-ne l'impacte, a través de guies de pràctica clínica i assistencial, que descriuen els processos pels quals es diagnostica, es tracta o es cuida un problema de salut.
 • Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria.
 • Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural.
 • Dissenyar sistemes de cures dirigides a les persones, família o grups, avaluant-ne l'impacte i establint les modificacions oportunes.
 • Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • Comprendre sense prejudicis les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms i independents, garantint el respecte a les seves opinions, creences i valors, i també el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional.
 • Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, d'acord amb la forma en què viuen el seu procés de salut-malaltia.
 • Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, donant suport al manteniment de conductes preventives i terapèutiques.
 • Protegir la salut i el benestar de les persones, família o grups atesos, garantint la seva seguretat.
 • Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut.
 • Conèixer el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, comprenent les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació.
 • Conèixer els principis de finançament sanitari i sociosanitari i utilitzar adequadament els recursos disponibles.
 • Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes cientificotècnics i els de qualitat.
 • Treballar amb l'equip de professionals com a unitat bàsica en què s'estructuren de forma unidisciplinària o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i la resta de personal de les organitzacions assistencials.
 • Conèixer els sistemes d'informació sanitària.
 • Realitzar les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut, la qual cosa comporta la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.
 • Conèixer les estratègies per adoptar mesures de confortabilitat i atenció de símptomes, dirigides al pacient i la família, en l'aplicació de cures pal·liatives que contribueixin a alleujar la situació de malalts avançats i terminals.
Competències a assolir per l'estudiantat específiques per a aquesta universitat
 • La prestació de cures
 • la gestió i l'avaluació de resultats
 • la defensa dels drets de la persona
 • el foment d'un entorn segur
 • la investigació i la participació en les polítiques de salut
 • l'educació per a la salut
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Serveis públics, concertats o privats.
 • Serveis d'atenció primària de salut.
 • Hospitals de segon i tercer nivell.
 • Centres o serveis sociosanitaris.
 • Centres o serveis d'atenció social especialitzada.
 • Mútues laborals.
 • Serveis mèdics d'empreses, administracions i organismes públics.
 • Programes comunitaris i programes de cooperació.
 • Exercici privat.
Sortides professionals

Professió regulada d'infermer o infermera.

Perspectives de futur de la titulació

La situació actual de la nostra societat, amb una esperança de vida elevada i molt envelliment, la cronicitat de les malalties, la societat més feble (immigració, disminuïts), la conveniència de les accions preventives i d'educació per a la salut, l'emergència sanitària esdevinguda per la societat moderna (accidents laborals i de trànsit), els nous tractaments del càncer, l'aparició de noves malalties i tot un seguit d'aspectes vinculats a la millora de l'estat del benestar fan que aquesta professió tingui un atractiu i un futur molt interessants, ja que serà molt necessària la incorporació de nous professionals per tal d'anar cobrint aquests nous espais assistencials i els més clàssics ja esmentats anteriorment.

En aquest moment també hi ha una nova oportunitat: els països de la Unió Europea estan demanant la incorporació d'infermeres i infermers espanyols. Bàsicament, ho fan per tres motius: el seu sistema sanitari va creixent, ja tenen incorporada la jornada de 35 hores setmanals (i això està creant molts llocs de treball) i reconeixen la bona formació que tenen les infermeres i els infermers espanyols.

Institucions d'interès
Associació Catalana d'Infermeria
http://www.aci.cat
Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona
https://www.coib.cat
Organització Col·legial d'Infermeria. Consell General de Col·legis Oficials d'Infermeria d'Espanya
http://www.consejogeneralenfermeria.org
Institut Català de la Salut. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya
És una empresa pública adscrita al Departament de Salut que té l'objectiu de proveir serveis sanitaris a Catalunya. Ofereix serveis per als professionals de la salut, borsa de treball, notícies d'interès, formació especialitzada i documentació i publicacions corporatives.
http://www.gencat.net/ics
Departament de Salut. Generalitat de Catalunya
http://www.gencat.cat/salut
Organització Mundial de la Salut
http://www.who.int/es/index.html
Clínic Barcelona. Hospital Universitari
http://www.hospitalclinic.org/?language=ca-ES&tabid=359
Vall d'Hebron. Hospital
http://www.vhebron.net
Sant Joan de Déu. Hospital Maternoinfantil. Universitat de Barcelona
http://www.hsjdbcn.org
Corporació Parc Taulí
http://www.cspt.es
Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida
http://www.icslleida.cat/hospital
Hospital Universitari Sant Joan de Reus
http://www.hospitalsantjoan.cat
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal| Sobre gencat