Generalitat de Catalunya
Curs
2016-2017

Contingut

Teràpia ocupacional/Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar (Vic)

Universitat:Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en teràpia ocupacional per la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
Branca de coneixement principal:Ciències de la salut
Objectius de l'estudi

Formar professionals amb capacitat per promoure, mantenir o recuperar la salut, millorar la qualitat de vida i rehabilitar o readaptar les capacitats de les persones per tal que assoleixin el màxim nivell d'autonomia personal per mitjà de models, metodologies i actuacions que utilitzen l'ocupació i l'entorn amb finalitat terapèutica d'inclusió social.

Les persones titulades seran competents per a la millora continua de la qualitat, el treball cooperatiu, la gestió i administració de programes i serveis socials i de salut, l'educació i la defensa dels drets dels ciutadans, la docència i la investigació.

La teràpia ocupacional pretén propiciar una societat inclusiva que permeti la participació de tots els seus membres com a ciutadans de ple dret.

Com s'imparteix
Preu privat fixat per la universitat o pel centre.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial i semipresencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès6%
Català94%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries154.0
Optatives18.0
Treball fi de grau8.0
Total240.0
Període de pràctiques:
40.0 crèdits obligatoris.
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Terapeuta ocupacional
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Teràpia ocupacional
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :5     |    Codi PIN:91016     |    Places orientatives:40
  • · Teràpia ocupacional (internacional)
   • |    Codi PIN:94008     |    Places orientatives:5
   On s'imparteix
   Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar (UVic-UCC)
   (Centre propi)
   Campus de Miramarges
   Edifici B
   C. de Miramarges, s/n
   08500  Vic
   www.uvic.es/centres/FCSB


   Món laboral
   Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa

   - Autonomia professional i responsabilitat:

   • Reconèixer els elements essencials de la professió de terapeuta ocupacional, incloent-hi els principis ètics, les responsabilitats legals, l'exercici professional centrat en individus i poblacions, respectant-ne l'autonomia i el secret professional.
   • Conèixer les organitzacions nacionals i internacionals de salut, així com els entorns i els condicionants dels diferents sistemes de salut.
   • Obtenir i utilitzar dades epidemiològiques i valorar tendències i riscos per fonamentar la presa de decisions sobre salut.
   • Reconèixer les pròpies limitacions i la necessitat de mantenir i actualitzar la seva competència professional, donant importància especialment a l'aprenentatge de manera autònoma de nous coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat.
   • Conèixer, valorar críticament i saber emprar les fonts d'informació per obtenir, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica, sanitària, sociosanitària i social, preservant la confidencialitat de les dades.

   - Coneixements de teràpia ocupacional:

   • Comprendre els fonaments conceptuals de la naturalesa ocupacional de l'ésser humà i l'acompliment de les seves ocupacions al llarg del cicle vital.
   • Comprendre i reconèixer la interrelació entre els conceptes de benestar, salut, ocupació significativa, dignitat i participació.
   • Comprendre i reconèixer la importància dels factors contextuals com a determinants de disfunció ocupacional.
   • Reconèixer els determinants de salut en la població, els recursos i equips multiprofessionals i les accions de prevenció, manteniment i promoció de la salut, tant individualment com comunitàriament.Realitzar l'avaluació i l'adaptació de l'entorn per promoure la participació en ocupacions significatives en les diferents facetes de la vida diària, l'autonomia personal i la qualitat de vida.

   - Procés de teràpia ocupacional i raonament professional:

   • Obtenir i elaborar, amb la informació rellevant, la història de l'acompliment ocupacional al llarg de tot el procés.
   • Portar a terme l'avaluació ocupacional, determinar la planificació i establir la intervenció de teràpia ocupacional, utilitzant el potencial terapèutic de l'ocupació significativa, a través de l'ús de l'activitat, amb el consentiment i la participació dels individus i poblacions.
   • Conèixer, seleccionar i aplicar les teories apropiades, els marcs de referència teòrics, els models i mètodes de pràctica de teràpia ocupacional per triar o restablir l'ocupació significativa, segons les necessitats de salut d'individus i poblacions.
   • Col·laborar amb grups i comunitats per promoure la salut i el benestar dels seus membres mitjançant la participació en l'ocupació significativa.
   • Comprendre els fonaments d'acció, indicacions i eficàcia de les intervencions de teràpia ocupacional, basant-se en l'evidència científica disponible.

   - Relacions professionals, clíniques i comunitàries:

   • Reconèixer la influència de les diferències individuals, religioses, culturals, així com dels costums sobre l'ocupació i la participació.
   • Adquirir i desenvolupar habilitats, destreses i experiència pràctica en el context sociosanitari i comunitari.
   • Adquirir coneixements bàsics de gestió i millora de la qualitat dels serveis de teràpia ocupacional.
   • Desenvolupar la pràctica professional amb respecte a altres professionals, adquirint habilitats de treball en equip.

   - Habilitats de comunicació:

   • Escoltar de manera activa, obtenir i sintetitzar informació pertinent sobre els problemes i les demandes ocupacionals dels individus i poblacions, i comprendre el contingut d'aquesta informació.
   • Establir una comunicació interpersonal assertiva amb tots els interlocutors que siguin rellevants durant el procés de teràpia ocupacional.
   • Elaborar i redactar històries i altres registres de teràpia ocupacional, de manera comprensible, tant per a públic especialitzat com no especialitzat.Transmetre informació oral i escrita, tant a públic especialitzat com no especialitzat.
   Competències a assolir per l'estudiantat específiques per a aquesta universitat
   • Coneixements per proporcionar una atenció adequada a les persones i les famílies que viuen situacions complexes com a conseqüència de la pèrdua de llocs de treball, i els seus efectes socials, econòmics i de salut.
   • Realització d'orientacions sobre com s'ha d'afrontar una recerca amb èxit, d'una nova oportunitat laboral, i facilitació de la incorporació al mercat de treball de les persones excloses o que s'han vist privades de continuar la seva vida professional.
   Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades

   Els àmbits laborals dels i de les terapeutes ocupacionals es poden agrupar en tres camps específics d'intervenció: la rehabilitació física o sensorial d'infants, joves i adults; l'atenció a la gent gran, i l'atenció a infants, joves o adults amb problemes de salut mental o amb drogodependències.

   • Rehabilitació física o sensorial: permet accedir a serveis de rehabilitació d'hospitals de segon i tercer nivell, públics o concertats, mútues laborals i d'accidents, centres d'atenció primària de salut que disposen de serveis de rehabilitació, centres o serveis sociosanitaris, empreses que proporcionen rehabilitació a domicili, centres o serveis d'informació, orientació i assessorament per a l'autonomia personal, empreses que desenvolupen tecnologia assistida i productes de disseny per a tothom, equips de valoració de la dependència, programes comunitaris i de cooperació, o exercici privat.
   • Atenció a la gent gran: permet accedir a centres o serveis sociosanitaris, programes d'atenció domiciliària, programes de suport a cuidadors de llarga durada, serveis socials especialitzats (centres de dia i residències), serveis d'estimulació cognitiva i programes comunitaris.
   • Atenció a les persones amb problemes de salut mental i drogodependències: programes a domicili (PSI), hospitals de dia, unitats d'internament, centres de dia, habitatges tutelats, residències, centres especials de treball, equips de valoració de la dependència, programes comunitaris i associacions de familiars.

   L'estudiantat que hagi cursat la menció de prevenció i atenció a les situacions de cronicitat estarà més capacitat per accedir a centres, serveis o programes destinats a l'atenció de les persones amb condicions de cronicitat i malalties de llarga durada, tant en el sistema de salut com en el de serveis socials especialitzats, i tant pel que fa a les situacions d'origen físic, sensorial, psíquic o cognitiu.

   Sortides professionals

   Professió regulada de terapeuta ocupacional.

   Perspectives de futur de la titulació

   El/la terapeuta ocupacional és un/a professional amb un alt potencial de desenvolupament.

   La proporció de terapeutes ocupacionals a tot l'Estat espanyol és sensiblement inferior a la necessitat que hi ha de disposar d'aquest tipus de professionals per donar resposta al volum de persones amb discapacitats i disminucions i, més encara, si ho comparem amb els països més desenvolupats de l'entorn europeu i mundial.

   És un/a professional que es podrà integrar en tots els equips que portin a terme actuacions que afavoreixin l'autonomia, la integració i la normalització de les persones al seu entorn.

   Hi ha un col·lectiu ampli de persones amb necessitats d'atenció. Per exemple, la gent gran, que requereix un/a professional que els ajudi a prevenir el deteriorament de les seves capacitats físiques i mentals i a mantenir l'autonomia; o les persones amb lesions cerebrals greus, la recuperació de les quals depèn d'un tractament rehabilitador multidisciplinari, així com les persones afectades de trastorns mentals, que tenen limitada l'autonomia per desenvolupar-se en la seva vida diària.

   Des d'aquesta perspectiva, l'evolució professional d'aquests titulats i titulades anirà vinculada al desenvolupament de programes de salut i d'atenció social.

   Institucions d'interès
   COTOCOC - Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya
   http://www.cotoc.cat
   www.APETO.com - Associació Professional Espanyola de Terapeutes Ocupacionals
   http://www.apeto.com
   COTEC - Comitè Europeu de Terapeutes Ocupacionals
   Portal d'una organització d'associacions de països europeus que promou el coneixement i l'estudi de la teràpia ocupacional. El portal ofereix informació, notícies, documents, eines per a professionals, enllaços d'interès, etc.
   http://cotec-europe.org
   WFOT - Federació Mundial de Terapeutes Ocupacionals
   Portal en anglès, especialitzat en teràpia ocupacional, que ofereix informació, articles, butlletins, arxius per categories, notícies, esdeveniments, programes educatius, escoles i enllaços d'interès classificats per països, ofertes de treball, centre de documentació electrònic, formació no presencial, etc.
   http://www.wfot.org.au
   TO - Terapia-ocupacional.com - el portal en espanyol de teràpia ocupacional
   http://www.terapia-ocupacional.com
   TOG - Revista Teràpia Ocupacional Galicia
   http://www.revistatog.com
   Porta 22
   Espai de noves ocupacions
   http://w27.bcn.cat/porta22/cat
   Els estudis amb * estan en procés de validació
   Avís legal| Sobre gencat| Enquesta