Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Educació social/Facultat d'Educació i Psicologia (Girona)

Universitat:Universitat de Girona

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en educació social per la Universitat de Girona
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Objectius de l'estudi
 • Formar professionals de l'acció socioeducativa capaços de contribuir al desenvolupament de la cohesió i la participació social a través de l'educació, i d'exercir les seves funcions en un context intercultural i de diversitat, considerant els drets fonamentals, la igualtat d'oportunitats i els valors democràtics i els propis de la cultura de la pau.
 • Oferir una formació basada en el coneixement de la realitat territorial del context més proper (català i estatal) i en els instruments que capacitin els professionals per exercir les seves funcions en altres contextos, potenciant estratègies de mobilitat de l'estudiantat durant dels estudis.
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès20%
Català80%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries126.0
Optatives42.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
42.0 crèdits obligatoris.

El primer semestre del quart curs es dedica a potenciar l'estada de l'estudiantat en centres i serveis de caràcter socioeducatiu per fer-hi pràctiques tutoritzades. Aquestes pràctiques es realitzen en diferents tipologies de serveis, entre els quals trobem els següents:

 • Centres substitutoris de la llar (amb diferents col·lectius: nens i joves, persones adultes amb discapacitat, cases d'acollida per a dones, residències de gent gran).
 • Centres de dia.
 • Serveis d'inserció laboral per a col·lectius amb dificultats d'inserció.
 • Serveis socioculturals (centres cívics, ateneus).
 • Programes i projectes de temps lliure.
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Educació social
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :7.73     | Codi PIN:81019     | Places orientatives:60
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anàlisi musical0.1
    Anatomia aplicada0.1
    Arts escèniques0.1
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals0.1
    Cultura audiovisual0.1
    Dibuix artístic0.1
    Dibuix tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'empresa0.2
    Física0.1
    Geografia0.2
    Grec0.1
    Història de la música i de la dansa0.1
    Història de l'art0.1
    Història del món contemporani0.1
    Literatura castellana0.1
    Literatura catalana0.1
    Literatura universal0.1
    Llatí0.1
    Llenguatge i pràctica musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques aplicades ciències socials0.2
    Química0.1
    Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
    Volum0.1
On s'imparteix
Facultat d'Educació i Psicologia (UdG)
(Centre propi)
Campus Barri Vell
Pl. de Sant Domènec, 9
17071  Girona
www.udg.edu/fep
Telèfon: 972 41 83 20
Fax: 972 41 83 01


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Coneixements en estratègies per a la prevenció de situacions de risc social, marginació o inadaptació.
 • Coneixements per a la inserció de col·lectius en situació de vulnerabilitat o exclusió social.
 • Coneixements per a la promoció de les persones i la millora de la seva participació social mitjançant accions socioeducatives. 
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Els serveis socials (serveis socials d'atenció primària, serveis penitenciaris, justícia juvenil, drogodependències, salut mental, discapacitat, infància, adolescència i família, gent gran, etc.).
 • L'animació sociocultural i l'educació per al temps lliure (àrees de joventut, cultura i oci de diferents administracions, serveis i programes de temps lliure, programes i serveis de desenvolupament comunitari i promoció de la participació ciutadana, serveis dirigits a la promoció sociocultural, etc.).
 • L'educació permanent (programes de transició a la vida activa i centres de formació professional ocupacional, serveis i programes d'acollida i formació de refugiats, minories ètniques i estrangers, participació en programes socioculturals de promoció i dinamització comunitària, etc.).
Perspectives de futur de la titulació

Tot i que convergeixen en tradicions llargues i diverses, la institucionalització i la demanda d'educadors socials professionals i qualificats és recent i cal considerar-la encara com una professió emergent amb moltes possibilitats de creixement i que experimenta un canvi constant.

S'espera que, en el futur, junt amb el creixement de la demanda d'educadors socials, apareguin especialitzacions que permetin ajustar millor el perfil professional a les tasques per realitzar, ja que actualment són molt àmplies i abasten sectors molt diferents.

Institucions d'interès
dincat - Discapacitat Intel·lectual Catalunya
http://www.dincat.cat/ca
Avís legal| Sobre gencat