Generalitat de Catalunya
Curs
2016-2017

Contingut

Relacions laborals i ocupació/Facultat de Ciències Jurídiques (Tarragona)

Universitat: Universitat Rovira i Virgili

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en relacions laborals i ocupació per la Universitat Rovira i Virgili
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Mencions: Tècnic d'ocupació / Tècnic de relacions laborals
Objectius de l'estudi

Preparar professionals capacitats/ades per:

 • Comprendre les estructures sociolaborals i dels processos de canvi social que garanteixen un exercici professional responsable.
 • Conèixer l'estructura dels components bàsics, així com de la gestió de les relacions laborals i l'ocupació en les empreses i les institucions.
 • Intervenir als diversos àmbits relacionats amb el treball d'ocupació: assessorament laboral, gestió i direcció de personal, organització del treball, gestió i mediació en el mercat laboral.
 • Comprendre racionalment i críticament la realitat a partir de l'anàlisi de les relacions laborals i el mercat de treball des de la perspectiva jurídica, organitzativa, psicològica, sociològica, històrica i econòmica.
 • Diagnosticar, pronosticar i aplicar el tractament adequat per a la resolució dels problemes socials, mitjançant la metodologia específica de la intervenció social de cas, família, grup i comunitat.
 • Planificar, programar, projectar, aplicar, coordinar i avaluar serveis i polítiques socials.
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Castellà40%
Català60%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries141.0
Optatives30.0
Treball fi de grau9.0
Total240.0
Període de pràctiques:
9.0 crèdits obligatoris.
3.0 crèdits optatius.
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Relacions laborals i ocupació
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :5     |    Codi PIN:71025     |    Places orientatives:85
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anatomia aplicada0.1
    Anàlisi musical0.1
    Arts escèniques0.1
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals0.1
    Cultura audiovisual0.1
    Dibuix artístic0.1
    Dibuix tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'empresa0.2
    Física0.1
    Geografia0.1
    Grec0.1
    Història de l'art0.1
    Història de la música i de la dansa0.1
    Història del món contemporani0.1
    Literatura castellana0.1
    Literatura catalana0.1
    Literatura universal0.1
    Llatí0.1
    Llenguatge i pràctica musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques aplicades ciències socials0.2
    Química0.1
    Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
    Volum0.1
 • · Dret / Relacions laborals i ocupació (simultaneïtat)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :6,188     |    Codi PIN:71057     |    Places orientatives:20
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anatomia aplicada0.1
    Anàlisi musical0.1
    Arts escèniques0.1
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals0.1
    Cultura audiovisual0.1
    Dibuix artístic0.1
    Dibuix tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'empresa0.2
    Física0.1
    Geografia0.1
    Grec0.1
    Història de l'art0.1
    Història de la música i de la dansa0.1
    Història del món contemporani0.1
    Literatura castellana0.1
    Literatura catalana0.1
    Literatura universal0.1
    Llatí0.2
    Llenguatge i pràctica musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques aplicades ciències socials0.2
    Química0.1
    Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
    Volum0.1
Observacions

Pots consultar les convalidacions dels cicles formatius de grau superior de les simultaneïtats d'estudis a l'enllaç: Convalidacions de crèdits de CFGS (graus amb simultaneïtat)

On s'imparteix
Facultat de Ciències Jurídiques (URV)
(Centre propi)
Campus Catalunya
Av. de Catalunya, 35
43002  Tarragona
www.fcj.urv.cat
Telèfon: 977 55 83 00
Fax: 977 55 83 86


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Identificació i interpretació correcta dels elements bàsics del sistema jurídic i el marc normatiu regulador de les relacions laborals, de la Seguretat Social i de l'ocupació.
 • Coneixement del sistema i de l'estructura dels serveis socials.
 • Aplicació de les teories existents sobre la gestió i la direcció dels recursos humans a les organitzacions.
 • Argumentació jurídica, intervenció i gestió en l'àmbit de les relacions laborals.
 • Aplicació de les diferents tècniques pròpies de la gestió dels recursos humans, de la investigació social i de l'avaluació i l'auditoria laboral.
 • Anàlisi, sistematització correcta i diagnòstic de situacions i problemes del mercat de treball i de les polítiques sociolaborals (immigració, igualtat per raó de gènere, desenvolupament local...).
 • Interpretació de dades i indicadors socioeconòmics relatius al mercat de treball.
 • Reconeixement de la complexitat i del caràcter dinàmic i interrelacional de la feina dels agents socials, atenent de forma integrada a les seves perspectives jurídica, organitzativa, psicològica, sociològica, històrica i econòmica.
 • Intervenció, assessorament i gestió de la prevenció de riscos laborals.
 • Elaboració, gestió i avaluació de les polítiques d'ocupació.
 • Anàlisi, diagnòstic, i avaluació i definició estratègiques en l'àmbit de l'organització del treball.
 • Capacitat per potenciar el desenvolupament i la independència de les persones per facilitar l'enfortiment de les seves habilitats de relació interpersonal i millorar les seves condicions de vida.
 • Anàlisi i sistematització de la informació que proporciona l'exercici professional per crear noves estratègies que donin resposta a situacions socials emergents.
 • Coneixement i articulació eficaç dels models i els mètodes del treball social.
 • Coneixement i implementació de les tècniques pròpies de la investigació social aplicada per analitzar situacions socials.
 • Disseny, implementació i avaluació dels plans d'intervenció negociant la prestació de serveis amb les persones implicades.
 • Anàlisi dels comportaments que representen un risc per al sistema client i elaboració d'estratègies de modificació.
 • Utilització de la mediació com a estratègia d'intervenció destinada a la resolució alternativa dels conflictes.
 • Recolzament del desenvolupament de xarxes per fer front a les necessitats socials.
 • Orientació de persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats en l'anàlisi de les seves necessitats i en la presa de decisions.
 • Identificació de situacions de risc i actuació preventiva en la seva resolució.
 • Desenvolupament d'estratègies de prevenció per gestionar i minimitzar l'estrès i el risc derivats de l'exercici professional.
 • Reflexió crítica sobre la pràctica professional utilitzant la supervisió com a mitjà per respondre a les necessitats de desenvolupament professional.
 • Desenvolupament d'estratègies per a la gestió i la direcció d'entitats de benestar social.
 • Elaboració, implementació i avaluació estratègiques de promoció socioeconòmica, d'inserció laboral i de formació del sistema d'ocupació.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades

Els professionals desenvolupen la seva tasca en el marc dels serveis socials personals, en l'àmbit de la salut, l'educació, la justícia, l'ocupació, l'urbanisme i l'habitatge, l'empresa, el medi ambient, el voluntariat, la cultura i el temps lliure, el tercer sector, la formació i l'assessorament.

Les diferents administracions públiques (especialment l'autonòmica i la local) són les responsables màximes de garantir la prestació d'aquest tipus de serveis a la ciutadania i a les seves comunitats. Ara bé, en l'actualitat la iniciativa privada ofereix grans possibilitats com les organitzacions no governamentals i les associacions d'autoajuda.

Finalment, el sector mercantil, que sempre hi ha estat present, representa un sector d'ocupació cada cop més important.

Així doncs, podem trobar aquests sectors:

 • planificació estratègica de serveis de benestar
 • anàlisi i desenvolupament organitzacional
 • assessorament en la direcció de polítiques de benestar social
 • màrqueting social
 • comunicació i imatge relacionades amb temes socials
 • prevenció de riscos laborals
 • orientació i mediació comunitària
 • peritatge social
 • gestió i direcció de serveis i equipaments socials
Sortides professionals
 • Administració pública:
  • gestor/a de recursos humans
  • inspector/a i subinspector/a de treball
  • tècnic/a de la seguretat social
  • tècnic/a d'ocupació de la Unió Europea
 • director/a i gestor/a de recursos humans en l'empresa privada
 • tècnic/a en prevenció de riscos laborals
 • gestor/a i consultor/a laborals
 • agent social en sindicats i organitzacions empresarials
 • tècnic/a en entitats d'economia social
 • gestor/a i mediador/a en el mercat laboral:
  • tècnic/a d'agències públiques de col·locació
  • tècnic/a en empreses de treball temporal
  • tècnic/a en agències privades de col·locació
  • tècnic/a en empreses de gestió d'immigració i estrangeria
Institucions d'interès
Consell General de Col·legis Oficials de Graduats Socials
http://www.graduadosocial.com
Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de Barcelona
http://www.graduados-sociales.com
aedipe - Associació Catalana Direcció de Recursos Humans
http://www.aedipecatalunya.com/
Departament d'Empresa i Coneixement. Generalitat de Catalunya
http://empresaiocupacio.gencat.cat/ca/inici/index.html
Oficina de Prevenció de Riscos Laborals. Foment del Treball Nacional
http://prl.foment.com/ca/inici
Institut Nacional de Seguretat e Higiene en el Treball. Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. Govern d'Espanya
http://www.insht.es
Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. Govern d'Espanya
http://www.empleo.gob.es
CEOE - Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials
http://www.ceoe.es
cepyme - Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa
http://www.cepyme.es
Foment del Treball Nacional
Portal de la confederació de les organitzacions empresarials i empreses de Catalunya, que ofereix formació, estudis, publicacions, notícies, revista específica de l'organització, enllaços d'interès, documentació, informació legal, assessorament i biblioteca virtual de riscos laborals, etc.
http://www.foment.com/cat
Pimec
Portal de la patronal que defensa i representa les microempreses, i les petites i mitjanes empreses i els autònoms de Catalunya. El portal ofereix informació, notícies, serveis, enllaços d'interès, cercador de serveis i descomptes, formació, notes de premsa, publicacions, comunicats, agenda, butlletins, enllaços especialitzats per àrees, territori, sectors empresarials, joves empresaris, fundació, autònoms, etc.
http://www.pimec.es
UGT - Unió General de Treballadors de Catalunya
http://www.ugt.cat/
CCOO - Comissions Obreres
http://www.ccoo.cat
CGT - Confederació General del Treball
http://www.cgt.es
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta