Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Relacions laborals i ocupació/Facultat de Ciències Jurídiques (Tarragona)

Universitat: Universitat Rovira i Virgili

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en relacions laborals i ocupació per la Universitat Rovira i Virgili
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Mencions: Tècnic d'ocupació / Tècnic de relacions laborals
Objectius de l'estudi

Preparar professionals capacitats/ades per:

 • Comprendre les estructures sociolaborals i dels processos de canvi social que garanteixen un exercici professional responsable.
 • Conèixer l'estructura dels components bàsics, així com de la gestió de les relacions laborals i l'ocupació en les empreses i les institucions.
 • Intervenir als diversos àmbits relacionats amb el treball d'ocupació: assessorament laboral, gestió i direcció de personal, organització del treball, gestió i mediació en el mercat laboral.
 • Comprendre racionalment i críticament la realitat a partir de l'anàlisi de les relacions laborals i el mercat de treball des de la perspectiva jurídica, organitzativa, psicològica, sociològica, històrica i econòmica.
 • Diagnosticar, pronosticar i aplicar el tractament adequat per a la resolució dels problemes socials, mitjançant la metodologia específica de la intervenció social de cas, família, grup i comunitat.
 • Planificar, programar, projectar, aplicar, coordinar i avaluar serveis i polítiques socials.
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Castellà40%
Català60%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries141.0
Optatives30.0
Treball fi de grau9.0
Total240.0
Període de pràctiques:
9.0 crèdits obligatoris.
3.0 crèdits optatius.
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Relacions Laborals i Ocupació
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :5     |    Codi PIN:71025     |    Places orientatives:65
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anatomia Aplicada0.1
    Anàlisi Musical0.1
    Arts Escèniques0.1
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals / Geologia0.1
    Cultura Audiovisual0.1
    Dibuix Artístic0.1
    Dibuix Tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.2
    Física0.1
    Geografia0.1
    Grec0.1
    Història de l'Art0.1
    Història de la Música i de la Dansa0.1
    Història del Món Contemporani0.1
    Història i Fonaments de les Arts0.1
    Literatura Castellana0.1
    Literatura Catalana0.1
    Literatura Universal0.1
    Llatí0.1
    Llenguatge i Pràctica Musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques Aplicades Ciències Socials0.2
    Química0.1
    Tècniques d'Expressió Graficoplàstica0.1
    Volum0.1
 • · Dret / Relacions Laborals i Ocupació (Simultaneïtat)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :6,27     |    Codi PIN:71057     |    Places orientatives:25
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anatomia Aplicada0.1
    Anàlisi Musical0.1
    Arts Escèniques0.1
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals / Geologia0.1
    Cultura Audiovisual0.1
    Dibuix Artístic0.1
    Dibuix Tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.2
    Física0.1
    Geografia0.1
    Grec0.1
    Història de l'Art0.1
    Història de la Música i de la Dansa0.1
    Història del Món Contemporani0.1
    Història i Fonaments de les Arts0.1
    Literatura Castellana0.1
    Literatura Catalana0.1
    Literatura Universal0.1
    Llatí0.2
    Llenguatge i Pràctica Musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques Aplicades Ciències Socials0.2
    Química0.1
    Tècniques d'Expressió Graficoplàstica0.1
    Volum0.1
On s'imparteix
Facultat de Ciències Jurídiques (URV)
(Centre propi)
Campus Catalunya
Av. de Catalunya, 35
43002  Tarragona
www.fcj.urv.cat
Telèfon: 977 55 83 00
Fax: 977 55 83 86


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Identificació i interpretació correcta dels elements bàsics del sistema jurídic i el marc normatiu regulador de les relacions laborals, de la Seguretat Social i de l'ocupació.
 • Coneixement del sistema i de l'estructura dels serveis socials.
 • Aplicació de les teories existents sobre la gestió i la direcció dels recursos humans a les organitzacions.
 • Argumentació jurídica, intervenció i gestió en l'àmbit de les relacions laborals.
 • Aplicació de les diferents tècniques pròpies de la gestió dels recursos humans, de la investigació social i de l'avaluació i l'auditoria laboral.
 • Anàlisi, sistematització correcta i diagnòstic de situacions i problemes del mercat de treball i de les polítiques sociolaborals (immigració, igualtat per raó de gènere, desenvolupament local...).
 • Interpretació de dades i indicadors socioeconòmics relatius al mercat de treball.
 • Reconeixement de la complexitat i del caràcter dinàmic i interrelacional de la feina dels agents socials, atenent de forma integrada a les seves perspectives jurídica, organitzativa, psicològica, sociològica, històrica i econòmica.
 • Intervenció, assessorament i gestió de la prevenció de riscos laborals.
 • Elaboració, gestió i avaluació de les polítiques d'ocupació.
 • Anàlisi, diagnòstic, i avaluació i definició estratègiques en l'àmbit de l'organització del treball.
 • Capacitat per potenciar el desenvolupament i la independència de les persones per facilitar l'enfortiment de les seves habilitats de relació interpersonal i millorar les seves condicions de vida.
 • Anàlisi i sistematització de la informació que proporciona l'exercici professional per crear noves estratègies que donin resposta a situacions socials emergents.
 • Coneixement i articulació eficaç dels models i els mètodes del treball social.
 • Coneixement i implementació de les tècniques pròpies de la investigació social aplicada per analitzar situacions socials.
 • Disseny, implementació i avaluació dels plans d'intervenció negociant la prestació de serveis amb les persones implicades.
 • Anàlisi dels comportaments que representen un risc per al sistema client i elaboració d'estratègies de modificació.
 • Utilització de la mediació com a estratègia d'intervenció destinada a la resolució alternativa dels conflictes.
 • Recolzament del desenvolupament de xarxes per fer front a les necessitats socials.
 • Orientació de persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats en l'anàlisi de les seves necessitats i en la presa de decisions.
 • Identificació de situacions de risc i actuació preventiva en la seva resolució.
 • Desenvolupament d'estratègies de prevenció per gestionar i minimitzar l'estrès i el risc derivats de l'exercici professional.
 • Reflexió crítica sobre la pràctica professional utilitzant la supervisió com a mitjà per respondre a les necessitats de desenvolupament professional.
 • Desenvolupament d'estratègies per a la gestió i la direcció d'entitats de benestar social.
 • Elaboració, implementació i avaluació estratègiques de promoció socioeconòmica, d'inserció laboral i de formació del sistema d'ocupació.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades

Els professionals desenvolupen la seva tasca en el marc dels serveis socials personals, en l'àmbit de la salut, l'educació, la justícia, l'ocupació, l'urbanisme i l'habitatge, l'empresa, el medi ambient, el voluntariat, la cultura i el temps lliure, el tercer sector, la formació i l'assessorament.

Les diferents administracions públiques (especialment l'autonòmica i la local) són les responsables màximes de garantir la prestació d'aquest tipus de serveis a la ciutadania i a les seves comunitats. Ara bé, en l'actualitat la iniciativa privada ofereix grans possibilitats com les organitzacions no governamentals i les associacions d'autoajuda.

Finalment, el sector mercantil, que sempre hi ha estat present, representa un sector d'ocupació cada cop més important.

Així doncs, podem trobar aquests sectors:

 • planificació estratègica de serveis de benestar
 • anàlisi i desenvolupament organitzacional
 • assessorament en la direcció de polítiques de benestar social
 • màrqueting social
 • comunicació i imatge relacionades amb temes socials
 • prevenció de riscos laborals
 • orientació i mediació comunitària
 • peritatge social
 • gestió i direcció de serveis i equipaments socials
Sortides professionals
 • Administració pública:
  • gestor/a de recursos humans
  • inspector/a i subinspector/a de treball
  • tècnic/a de la seguretat social
  • tècnic/a d'ocupació de la Unió Europea
 • director/a i gestor/a de recursos humans en l'empresa privada
 • tècnic/a en prevenció de riscos laborals
 • gestor/a i consultor/a laborals
 • agent social en sindicats i organitzacions empresarials
 • tècnic/a en entitats d'economia social
 • gestor/a i mediador/a en el mercat laboral:
  • tècnic/a d'agències públiques de col·locació
  • tècnic/a en empreses de treball temporal
  • tècnic/a en agències privades de col·locació
  • tècnic/a en empreses de gestió d'immigració i estrangeria
Institucions d'interès
Consell General de Col·legis Oficials de Graduats Socials
http://www.graduadosocial.com
Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de Barcelona
http://www.graduados-sociales.com
aedipe - Associació Catalana Direcció de Recursos Humans
http://www.aedipecatalunya.com/
Departament d'Empresa i Coneixement. Generalitat de Catalunya
http://empresaiocupacio.gencat.cat/ca/inici/index.html
Oficina de Prevenció de Riscos Laborals. Foment del Treball Nacional
http://prl.foment.com/ca/inici
Institut Nacional de Seguretat e Higiene en el Treball. Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. Govern d'Espanya
http://www.insht.es
Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. Govern d'Espanya
http://www.empleo.gob.es
CEOE - Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials
http://www.ceoe.es
cepyme - Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa
http://www.cepyme.es
Foment del Treball Nacional
Portal de la confederació de les organitzacions empresarials i empreses de Catalunya, que ofereix formació, estudis, publicacions, notícies, revista específica de l'organització, enllaços d'interès, documentació, informació legal, assessorament i biblioteca virtual de riscos laborals, etc.
http://www.foment.com/cat
Pimec
Portal de la patronal que defensa i representa les microempreses, i les petites i mitjanes empreses i els autònoms de Catalunya. El portal ofereix informació, notícies, serveis, enllaços d'interès, cercador de serveis i descomptes, formació, notes de premsa, publicacions, comunicats, agenda, butlletins, enllaços especialitzats per àrees, territori, sectors empresarials, joves empresaris, fundació, autònoms, etc.
http://www.pimec.es
UGT - Unió General de Treballadors de Catalunya
http://www.ugt.cat/
CCOO - Comissions Obreres
http://www.ccoo.cat
CGT - Confederació General del Treball
http://www.cgt.es
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta