Generalitat de Catalunya
Curs
2014-2015

Contingut

Treball social/Facultat de Ciències Jurídiques (Tarragona)

Universitat:Universitat Rovira i Virgili

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en treball social per la Universitat Rovira i Virgili
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Objectius de l'estudi

L'estudi vol capacitar l'estudiantat per a l'exercici professional com a treballadors socials i facultar-lo per a la utilització i l'aplicació de la valoració diagnòstica, el pronòstic, el tractament i la resolució dels problemes socials, aplicant la metodologia específica de la intervenció social de l'individu, la família, el grup i la comunitat. També té l'objectiu de capacitar per planificar, programar, projectar, aplicar, coordinar i avaluar serveis i polítiques socials.

La formació ha d'estar orientada a preparar professionals de la intervenció social amb una comprensió àmplia de les estructures i els processos socials, el canvi social i el comportament humà, que els capaciti per:

 • Intervenir en els contextos socials i institucionals en què viuen individus, famílies, grups, organitzacions i comunitats, fent assistència i tractament de conflictes, exercint tasques de mediació, ajuda, educació, defensa i animació, i transformant aquests contextos, inclosos els polítics i socials.
 • Participar en la formulació i l'avaluació de polítiques, serveis i iniciatives socials.
 • Contribuir a la ciutadania activa mitjançant l'apoderament (empowerment) i la garantia dels drets humans i socials.
 • Treballar en la prevenció dels problemes socials.

Tot això, amb la finalitat de contribuir juntament amb altres professionals a:

 • La integració social de persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats.
 • La constitució d'una societat cohesionada i al desenvolupament de la qualitat de vida i el benestar social.
Estudis que s'extingeixen amb la impartició d'aquest grau
UniversitatCentreEstudi
URVFacultat de Ciències JurídiquesTreball social
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Castellà20%
Català80%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries144.0
Optatives30.0
Treball fi de grau6.0
Total240.0
Període de pràctiques:
18.0 crèdits obligatoris.

Les pràctiques es realitzaran al llarg de l'últim curs i els continguts inclouen la lectura i l'elaboració de documentació professional específica, realització d'entrevistes, visites a domicili, visites a altres institucions afins o recursos específics.

Com s'accedeix
Ofertes
 • Treball social
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2014-2015 :5.866     | Codi PIN:71026     | Places orientatives:80
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anàlisi musical0.1
    Anatomia aplicada0.1
    Arts escèniques0.1
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals0.1
    Cultura audiovisual0.1
    Dibuix artístic0.1
    Dibuix tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'empresa0.2
    Física0.1
    Geografia0.2
    Grec0.1
    Història de la música i de la dansa0.1
    Història de l'art0.1
    Història del món contemporani0.1
    Literatura castellana0.1
    Literatura catalana0.1
    Literatura universal0.1
    Llatí0.1
    Llenguatge i pràctica musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques aplicades ciències socials0.2
    Química0.1
    Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
    Volum0.1
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
On s'imparteix
Facultat de Ciències Jurídiques (URV)
(Centre propi)
Campus Catalunya
Av. de Catalunya, 35
43002  Tarragona
www.fcj.urv.cat
Telèfon: 977 55 83 00
Fax: 977 55 83 86


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Potenciació del desenvolupament i la independència de les persones per facilitar l'enfortiment de les seves habilitats de relació interpersonal i millorar les seves condicions de vida.
 • Anàlisi i sistematització de la informació que proporciona l'exercici professional per crear noves estratègies que donin resposta a situacions socials emergents.
 • Coneixement del marc normatiu de les relacions socials en l'àmbit del treballador o la treballadora social.
 • Coneixement del sistema i l'estructura dels serveis socials.
 • Gestió i avaluació de les polítiques públiques.
 • Coneixement i articulació eficaç dels models i els mètodes del treball social.
 • Coneixement i implementació de les tècniques pròpies de la investigació social aplicada per analitzar situacions socials.
 • Disseny, implementació i avaluació dels plans d'intervenció negociant la prestació de serveis amb les persones implicades.
 • Anàlisi dels comportaments que representen un risc per al sistema client i elaboració d'estratègies de modificació.
 • Utilització de la mediació com a estratègia d'intervenció destinada a la resolució alternativa dels conflictes.
 • Suport al desenvolupament de xarxes per fer front a les necessitats socials.
 • Orientació de persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats en l'anàlisi de les seves necessitats i en la presa de decisions.
 • Identificació de situacions de risc i actuació preventiva en la seva resolució.
 • Desenvolupament d'estratègies de prevenció per gestionar i minimitzar l'estrès i el risc derivat de l'exercici professional.
 • Reflexió crítica sobre la pràctica professional utilitzant la supervisió com a mitjà per respondre a les necessitats de desenvolupament professional.
 • Desenvolupament d'estratègies per a la gestió i la direcció d'entitats de benestar social.
 • Defensa de persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats, actuant en el seu nom si la situació ho requereix.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades

Les administracions públiques (especialment l'autonòmica i la local) són les màximes responsables de garantir la prestació d'aquest tipus de serveis a la ciutadania i a les seves comunitats. Ara bé, en l'actualitat, la iniciativa privada ofereix grans possibilitats als treballadors/ores socials: les organitzacions no governamentals i les associacions d'autoajuda.

En aquest sentit, podem trobar els àmbits següents:

 • Planificació estratègica de serveis de benestar
 • anàlisi i desenvolupament organitzacional
 • assessorament en la direcció de polítiques de benestar social
 • màrqueting social
 • comunicació i imatge relacionades amb temes socials
 • atenció en situacions de catàstrofes i d'emergències
 • cooperació i solidaritat internacional (projectes de desenvolupament)
 • prevenció de riscos laborals
 • mediació i teràpia familiar
 • orientació i mediació comunitària
 • peritatge social
 • gestió i direcció de serveis i equipaments socials.
Sortides professionals
 • Serveis socials: d'atenció social bàsica i primària; d'atenció permanent per atendre emergències socials, d'ajuda i atenció domiciliària; serveis socials especialitzats, d'atenció a persones sense llar, d'atenció a persones grans, d'atenció a infància i família, d'atenció a la dona, d'atenció a persones amb discapacitat, d'acollida i atenció social a immigrants i refugiats.
 • Salut: centres de salut o serveis d'atenció primària de salut, d'atenció sociosanitària domiciliària; hospitals generals, maternals, infantils; centres sociosanitaris; serveis de salut mental, d'atenció a les drogodependències
 • Educació: serveis d'assessorament psicopedagògic i social als equips dels centres escolars i instituts d'ensenyament secundari; mediació escolar i familiar;  escoles-taller i altres iniciatives orientades a compensar dèficits socioeducatius.
 • Justícia: serveis tècnics d'assessorament psicosocial al jutge, mediació amb la víctima; programes de seguiment de mesures al medi obert; centres d'internament de menors infractors; institucions penitenciàries.
 • Empresa: atenció i prestacions socials als treballadors de determinades empreses que gaudeixen d'aquest servei.
 • Habitatge: programes de promoció, estudi i adjudicació d'habitatges de protecció social; dinamització comunitària de barris de nova construcció o en procés de remodelació; planificació urbana.
 • Tercer sector: àmbit en expansió integrat per organitzacions i entitats sense ànim de lucre que treballen contra l'exclusió social amb programes preventius, assistencials, etc.
Institucions d'interès
Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya
http://www.tscat.cat
Consell General del Treball Social
http://www.cgtrabajosocial.es
IFSW - Federació Internacional de Treballadors Socials
Portal en anglès, d'una organització sense ànim de lucre, que té la missió de desenvolupar recursos per millorar la qualitat de vida de l'ésser humà i el coneixement científic del comportament humà i de la societat. Ofereix notícies, activitats, publicacions, ofertes de treball i de voluntariat, enllaços d'interès, etc.
http://www.ifsw.org
EASSW - Associació Europea d'Escoles de Treball Social
Portal en anglès, especialitzat en treball social, que promou el desenvolupament social i l'educació de qualitat superior, la formació i el coneixement de la pràctica del treball social. Ofereix informació, butlletins, seminaris, conferències, publicacions, enllaços d'interès, etc.
http://www.eassw.org
IASSW - Associació Internacional d'Escoles de Treball Social
http://www.iassw-aiets.org/?lang=es
ICSW - Consell Internacional del Benestar Social. Una Organització Mundial que Promou el Desenvolupament Social
http://www.icsw.org
ACO - Associació Catalana d'Orientació
http://www.acorientacio.org
Departament de Benestar Social i Família. Generalitat de Catalunya
http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf?newLang=ca_ES
Fundació Pere Tarrés
És una entitat no lucrativa d'acció social i educativa amb la finalitat de promoure l'educació en el lleure d'infants i joves, i que ofereix formació, recerca i consultoria, serveis, butlletins i publicacions, programes per a escoles, etc.
http://www.peretarres.org
margen. Temes de Treball Social i Ciències Socials
http://www.margen.org
ACIM - Associació Catalana per la Infància Maltractada
http://www.acim.cat
aA - Associació Catalana d'Atenció Precoç
http://acap.cat
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal| Sobre gencat