Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Treball social/Facultat de Ciències Jurídiques (Tarragona)

Universitat: Universitat Rovira i Virgili

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en treball social per la Universitat Rovira i Virgili
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Objectius de l'estudi

L'estudi vol capacitar l'estudiantat per a l'exercici professional com a treballadors socials i facultar-lo per a la utilització i l'aplicació de la valoració diagnòstica, el pronòstic, el tractament i la resolució dels problemes socials, aplicant la metodologia específica de la intervenció social de l'individu, la família, el grup i la comunitat. També té l'objectiu de capacitar per planificar, programar, projectar, aplicar, coordinar i avaluar serveis i polítiques socials.

La formació ha d'estar orientada a preparar professionals de la intervenció social amb una comprensió àmplia de les estructures i els processos socials, el canvi social i el comportament humà, que els capaciti per:

 • Intervenir en els contextos socials i institucionals en què viuen individus, famílies, grups, organitzacions i comunitats, fent assistència i tractament de conflictes, exercint tasques de mediació, ajuda, educació, defensa i animació, i transformant aquests contextos, inclosos els polítics i socials.
 • Participar en la formulació i l'avaluació de polítiques, serveis i iniciatives socials.
 • Contribuir a la ciutadania activa mitjançant l'apoderament (empowerment) i la garantia dels drets humans i socials.
 • Treballar en la prevenció dels problemes socials.

Tot això, amb la finalitat de contribuir juntament amb altres professionals a:

 • La integració social de persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats.
 • La constitució d'una societat cohesionada i al desenvolupament de la qualitat de vida i el benestar social.
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Castellà20%
Català80%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries144.0
Optatives30.0
Treball fi de grau6.0
Total240.0
Període de pràctiques:
18.0 crèdits obligatoris.

Les pràctiques es realitzaran al llarg de l'últim curs i els continguts inclouen la lectura i l'elaboració de documentació professional específica, realització d'entrevistes, visites a domicili, visites a altres institucions afins o recursos específics.

Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Treball Social
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :6,48     |    Codi PIN:71026     |    Places orientatives:80
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anatomia Aplicada0.1
    Anàlisi Musical0.1
    Arts Escèniques0.1
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals / Geologia0.1
    Cultura Audiovisual0.1
    Dibuix Artístic0.1
    Dibuix Tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.2
    Física0.1
    Geografia0.2
    Grec0.1
    Història de l'Art0.1
    Història de la Música i de la Dansa0.1
    Història del Món Contemporani0.1
    Història i Fonaments de les Arts0.1
    Literatura Castellana0.1
    Literatura Catalana0.1
    Literatura Universal0.1
    Llatí0.1
    Llenguatge i Pràctica Musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques Aplicades Ciències Socials0.2
    Química0.1
    Tècniques d'Expressió Graficoplàstica0.1
    Volum0.1
On s'imparteix
Facultat de Ciències Jurídiques (URV)
(Centre propi)
Campus Catalunya
Av. de Catalunya, 35
43002  Tarragona
www.fcj.urv.cat
Telèfon: 977 55 83 00
Fax: 977 55 83 86


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Potenciació del desenvolupament i la independència de les persones per facilitar l'enfortiment de les seves habilitats de relació interpersonal i millorar les seves condicions de vida.
 • Anàlisi i sistematització de la informació que proporciona l'exercici professional per crear noves estratègies que donin resposta a situacions socials emergents.
 • Coneixement del marc normatiu de les relacions socials en l'àmbit del treballador o la treballadora social.
 • Coneixement del sistema i l'estructura dels serveis socials.
 • Gestió i avaluació de les polítiques públiques.
 • Coneixement i articulació eficaç dels models i els mètodes del treball social.
 • Coneixement i implementació de les tècniques pròpies de la investigació social aplicada per analitzar situacions socials.
 • Disseny, implementació i avaluació dels plans d'intervenció negociant la prestació de serveis amb les persones implicades.
 • Anàlisi dels comportaments que representen un risc per al sistema client i elaboració d'estratègies de modificació.
 • Utilització de la mediació com a estratègia d'intervenció destinada a la resolució alternativa dels conflictes.
 • Suport al desenvolupament de xarxes per fer front a les necessitats socials.
 • Orientació de persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats en l'anàlisi de les seves necessitats i en la presa de decisions.
 • Identificació de situacions de risc i actuació preventiva en la seva resolució.
 • Desenvolupament d'estratègies de prevenció per gestionar i minimitzar l'estrès i el risc derivat de l'exercici professional.
 • Reflexió crítica sobre la pràctica professional utilitzant la supervisió com a mitjà per respondre a les necessitats de desenvolupament professional.
 • Desenvolupament d'estratègies per a la gestió i la direcció d'entitats de benestar social.
 • Defensa de persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats, actuant en el seu nom si la situació ho requereix.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades

Les administracions públiques (especialment l'autonòmica i la local) són les màximes responsables de garantir la prestació d'aquest tipus de serveis a la ciutadania i a les seves comunitats. Ara bé, en l'actualitat, la iniciativa privada ofereix grans possibilitats als treballadors/ores socials: les organitzacions no governamentals i les associacions d'autoajuda.

En aquest sentit, podem trobar els àmbits següents:

 • Planificació estratègica de serveis de benestar
 • anàlisi i desenvolupament organitzacional
 • assessorament en la direcció de polítiques de benestar social
 • màrqueting social
 • comunicació i imatge relacionades amb temes socials
 • atenció en situacions de catàstrofes i d'emergències
 • cooperació i solidaritat internacional (projectes de desenvolupament)
 • prevenció de riscos laborals
 • mediació i teràpia familiar
 • orientació i mediació comunitària
 • peritatge social
 • gestió i direcció de serveis i equipaments socials.
Sortides professionals
 • Serveis socials: d'atenció social bàsica i primària; d'atenció permanent per atendre emergències socials, d'ajuda i atenció domiciliària; serveis socials especialitzats, d'atenció a persones sense llar, d'atenció a persones grans, d'atenció a infància i família, d'atenció a la dona, d'atenció a persones amb discapacitat, d'acollida i atenció social a immigrants i refugiats.
 • Salut: centres de salut o serveis d'atenció primària de salut, d'atenció sociosanitària domiciliària; hospitals generals, maternals, infantils; centres sociosanitaris; serveis de salut mental, d'atenció a les drogodependències
 • Educació: serveis d'assessorament psicopedagògic i social als equips dels centres escolars i instituts d'ensenyament secundari; mediació escolar i familiar;  escoles-taller i altres iniciatives orientades a compensar dèficits socioeducatius.
 • Justícia: serveis tècnics d'assessorament psicosocial al jutge, mediació amb la víctima; programes de seguiment de mesures al medi obert; centres d'internament de menors infractors; institucions penitenciàries.
 • Empresa: atenció i prestacions socials als treballadors de determinades empreses que gaudeixen d'aquest servei.
 • Habitatge: programes de promoció, estudi i adjudicació d'habitatges de protecció social; dinamització comunitària de barris de nova construcció o en procés de remodelació; planificació urbana.
 • Tercer sector: àmbit en expansió integrat per organitzacions i entitats sense ànim de lucre que treballen contra l'exclusió social amb programes preventius, assistencials, etc.
Institucions d'interès
Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya
http://www.tscat.cat
Consell General del Treball Social
http://www.cgtrabajosocial.es
IFSW - Federació Internacional de Treballadors Socials
Portal en anglès, d'una organització sense ànim de lucre, que té la missió de desenvolupar recursos per millorar la qualitat de vida de l'ésser humà i el coneixement científic del comportament humà i de la societat. Ofereix notícies, activitats, publicacions, ofertes de treball i de voluntariat, enllaços d'interès, etc.
http://www.ifsw.org
EASSW - Associació Europea d'Escoles de Treball Social
Portal en anglès, especialitzat en treball social, que promou el desenvolupament social i l'educació de qualitat superior, la formació i el coneixement de la pràctica del treball social. Ofereix informació, butlletins, seminaris, conferències, publicacions, enllaços d'interès, etc.
http://www.eassw.org
eduso.net. El Portal de l'Educació Social
http://www.eduso.net
ICSW - Consell Internacional del Benestar Social. Una Organització Mundial que Promou el Desenvolupament Social
http://www.icsw.org
Departament de Treball, Afers Socials i Família. Generalitat de Catalunya
http://benestar.gencat.cat/ca/inici/index.html
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Govern d'Espanya
http://www.msssi.gob.es
Fundació Pere Tarrés
És una entitat no lucrativa d'acció social i educativa amb la finalitat de promoure l'educació en el lleure d'infants i joves, i que ofereix formació, recerca i consultoria, serveis, butlletins i publicacions, programes per a escoles, etc.
http://www.peretarres.org
margen. Temes de Treball Social i Ciències Socials
http://www.margen.org
aA - Associació Catalana d'Atenció Precoç
http://acap.cat
ACIM - Associació Catalana per la Infància Maltractada
http://www.acim.cat
dincat - Discapacitat Intel·lectual Catalunya
http://www.dincat.cat/ca
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta