Generalitat de Catalunya
Curs
2016-2017

Contingut

Infermeria/Facultat d'Infermeria (Tortosa)

Universitat:Universitat Rovira i Virgili

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en infermeria per la Universitat Rovira i Virgili
Branca de coneixement principal:Ciències de la salut
Objectius de l'estudi

Formar professionals que siguin capaços de prestar atenció sanitària, tècnica i professional adequada, en l'àmbit de la infermeria, a les necessitats de salut de les persones ateses, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i de seguretat que s'estableixen a les normes legals i deontològiques aplicables.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès5%
Castellà20%
Català75%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries150.0
Optatives18.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
75.0 crèdits obligatoris.
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Infermer/a
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Infermeria
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :8.142     |    Codi PIN:71028     |    Places orientatives:75
  On s'imparteix
  Facultat d'Infermeria (URV)
  (Centre propi)
  Campus Terres de l'Ebre
  Av. de Remolins, 13-15
  43500  Tortosa


  Món laboral
  Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
  • Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables.
  • Planificar i prestar cures d'infermeria dirigides a les persones, família o grups, orientades als resultats en salut avaluant-ne l'impacte, a través de guies de pràctica clínica i assistencial, que descriuen els processos pels quals es diagnostica, es tracta o es cuida un problema de salut.
  • Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria.
  • Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural.
  • Dissenyar sistemes de cures dirigides a les persones, família o grups, avaluant-ne l'impacte i establint les modificacions oportunes.
  • Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
  • Comprendre sense prejudicis les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms i independents, garantint el respecte a les seves opinions, creences i valors, i també el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional.
  • Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, d'acord amb la forma en què viuen el seu procés de salut-malaltia.
  • Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, donant suport al manteniment de conductes preventives i terapèutiques.
  • Protegir la salut i el benestar de les persones, família o grups atesos, garantint la seva seguretat.
  • Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut.
  • Conèixer el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, comprenent les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació.
  • Conèixer els principis de finançament sanitari i sociosanitari i utilitzar adequadament els recursos disponibles.
  • Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes cientificotècnics i els de qualitat.
  • Treballar amb l'equip de professionals com a unitat bàsica en què s'estructuren de forma unidisciplinària o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i la resta de personal de les organitzacions assistencials.
  • Conèixer els sistemes d'informació sanitària.
  • Realitzar les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut, la qual cosa comporta la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.
  • Conèixer les estratègies per adoptar mesures de confortabilitat i atenció de símptomes, dirigides al pacient i la família, en l'aplicació de cures pal·liatives que contribueixin a alleujar la situació de malalts avançats i terminals.
  Competències a assolir per l'estudiantat específiques per a aquesta universitat
  • Proporció de cures en un entorn en què es promogui el respecte als drets humans, els valors, els costums i les creences de la persona, la família i la comunitat, i exercici responsable i professionalitat tant en les activitats autònomes com en les interdependents.
  • Pràctica infermera i presa de decisions clíniques: emissió de judicis i de decisions clíniques sobre la persona subjecte i objecte de cures, que s'han de basar en valoracions integrals i en evidències científiques.
  • Utilització adequada d'un ventall d'habilitats, intervencions i activitats per proporcionar cures òptimes: realització de valoracions, procediments i tècniques amb ple coneixement de causa, amb destresa i habilitat, i amb la màxima seguretat per a la persona que ho rep i per a un mateix. Realització d'intervencions d'infermeria vinculades a la promoció de la salut i l'educació sanitària.
  • Coneixement i competències cognitives: actualització dels coneixements i dels avenços tecnològics i científics, assegurant que la seva aplicació és compatible amb la seguretat, la dignitat i els drets de les persones.
  • Competències interpersonals i de comunicació (incloses les tecnologies per a la comunicació): facilitació de la informació adaptada a les necessitats de l'interlocutor, establiment d'una comunicació fluida i promoció d'un suport emocional òptim. Utilització de sistemes de registre i de gestió de la informació fent servir el codi ètic i garantint-ne la confidencialitat.
  • Lideratge, gestió i treball en equip: capacitat per treballar en equip i per exercir el lideratge, i també per garantir la qualitat de les cures a les persones, les famílies i els grups, optimitzant els recursos.
  Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
  • Assistencial
  • docència
  • recerca i innovació
  • gestió
  Sortides professionals

   

   

  Institucions d'interès
  Organització Col·legial d'Infermeria. Consell General de Col·legis Oficials d'Infermeria d'Espanya
  http://www.consejogeneralenfermeria.org
  Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona
  http://www.codita.org
  www.todoenfermeria.es - El teu web d'infermeria
  http://todoenfermeria.es
  Institut Català de la Salut. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya
  És una empresa pública adscrita al Departament de Salut que té l'objectiu de proveir serveis sanitaris a Catalunya. Ofereix serveis per als professionals de la salut, borsa de treball, notícies d'interès, formació especialitzada i documentació i publicacions corporatives.
  http://www.gencat.net/ics
  Departament de Salut. Generalitat de Catalunya
  http://salutweb.gencat.cat/ca/inici/
  Organització Mundial de la Salut
  http://www.who.int/es/index.html
  Porta 22
  Espai de noves ocupacions
  http://w27.bcn.cat/porta22/cat
  Els estudis amb * estan en procés de validació
  Avís legal| Sobre gencat| Enquesta