Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Ciències i tecnologies de l'edificació/Escola Tècnica Superior d'Arquitectura La Salle (Barcelona)

Universitat:Universitat Ramon Llull

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en ciències i tecnologies de l'edificació per la Universitat Ramon Llull
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Com s'imparteix
Preu privat fixat per la universitat.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès8%
Castellà12%
Català80%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries162.0
Optatives6.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
6.0 crèdits obligatoris.
3.0 crèdits optatius.
Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Estudis de l'arquitectura132.0
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Arquitecte/a tècnic/a
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Ciències i tecnologies de l'edificació| Places orientatives:40
 • Ciències i tecnologies de l'edificació (internacional)| Codi PIN:54305| Places orientatives:5
On s'imparteix
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura La Salle (URL)
(Centre propi)
Edifici Sant Miquel
C. de Sant Joan de la Salle, 40
08022  Barcelona
www.campuslasalle.net
Telèfon: 93 290 24 32
Fax: 93 290 24 16


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Dirigir l'execució material de les obres d'edificació, de les seves instal·lacions i elements, portant a terme el control qualitatiu i quantitatiu d'allò que s'ha construït mitjançant l'establiment i la gestió dels plans de control de materials, sistemes i execució d'obra, elaborant els corresponents registres per poder incorporar-ho al Llibre de l'edifici. Portar el control econòmic de l'obra elaborant les certificacions i la liquidació de l'obra executada.
 • Redactar estudis i plans de seguretat i salut laboral, i coordinar l'activitat de les empreses en matèria de seguretat i salut laboral en obres de construcció, tant en fase de projecte com d'execució.
 • Fer activitats tècniques de càlcul, mesuraments, valoracions, taxacions i estudis de viabilitat econòmica; realitzar peritatges, inspeccions, anàlisis de patologia i altres d'anàlogues, i redactar els informes, dictàmens i documents tècnics corresponents; efectuar aixecaments de plànols a solars i edificis.
 • Elaborar els projectes tècnics i acomplir la direcció d'obres d'edificació en l'àmbit de la seva habilitació legal.
 • Gestionar les noves tecnologies edificatòries i participar en els processos de gestió de la qualitat en l'edificació; realitzar anàlisis, avaluacions i certificacions d'eficiència energètica, així com estudis de sostenibilitat en els edificis.
 • Dirigir i gestionar l'ús, la conservació i el manteniment dels edificis; redactar els documents tècnics necessaris. Elaborar estudis del cicle de vida útil dels materials, dels sistemes constructius i dels edificis. Gestionar el tractament dels residus d'enderroc i de construcció.
 • Assessorar tècnicament en els processos de fabricació de materials i elements emprats en la construcció d'edificis.
 • Gestionar el procés immobiliari en el seu conjunt. Tenir la representació tècnica de les empreses constructores en les obres d'edificació.
Competències a assolir per l'estudiantat específiques per a aquesta universitat
 • Plantejament i resolució de càlculs i de detalls tècnics.
 • Aplicació de la normativa específica en el procés de l'edificació i l'urbanisme.
 • Disseny de materials, sistemes i  tecnologies constructives amb creativitat i eficiència.
 • Organització d'empreses del sector de l'edificació en l'àmbit tècnic i en els recursos econòmics i humans.
 • Integració de la sostenibilitat, la qualitat i la innovació en els processos de disseny, d'execució, de manteniment i de conservació dels edificis.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Despatxos professionals
 • empreses promotores
 • empreses constructores o industrials del sector
 • administracions públiques
 • centres d'ensenyament
Institucions d'interès
Consell General de l'Arquitectura Tècnica d'Espanya
http://www.arquitectura-tecnica.com/
Avís legal| Sobre gencat