Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Infermeria/Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna (Barcelona)

Universitat:Universitat Ramon Llull

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en infermeria per la Universitat Ramon Llull
Branca de coneixement principal:Ciències de la salut
Mencions:Cures clínics avançats/ Cures comunitaris/ Internacional d'infermeria
Objectius de l'estudi

Formar infermers i infermeres generalistes amb preparació científica i humana i capacitació suficient per valorar, identificar i avaluar les necessitats de salut i de cures infermeres en les persones sanes o malaltes, les famílies i la comunitat, i actuar en conseqüència.

Com s'imparteix
Preu privat fixat per la universitat.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès8%
Castellà15%
Català77%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques69.0
Obligatòries155.0
Optatives6.0
Treball fi de grau10.0
Total240.0
Període de pràctiques:
80.0 crèdits obligatoris.

Els crèdits pràctics inclouen la simulació de casos clínics i l'anàlisi de situacions de l'àmbit de la salut, a més de les pràctiques externes en centres assistencials, que tenen lloc en els següents àmbits de la professió infermera: pràctiques hospitalàries en unitats medicoquirúrgiques, pràctiques en unitats de crítics (UCI, quiròfan, urgències) i pràctiques en serveis especials: unitats de nounats, unitats d'hospitalització maternoinfantil, unitats d'hospitalització psiquiàtrica, centres penitenciaris, pràctiques de geriatria i salut comunitària.

Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Infermer/a
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Infermeria| Places orientatives:90
 • Infermeria (internacional)| Codi PIN:54324| Places orientatives:3
On s'imparteix
Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna (URL)
(Centre propi)
C. de Padilla, 326-332
08025  Barcelona
www.blanquerna.url.edu
Telèfon: 902 11 37 83
Fax: 93 253 31 12


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables.
 • Planificar i prestar cures d'infermeria dirigides a les persones, família o grups, orientades als resultats en salut avaluant-ne l'impacte, a través de guies de pràctica clínica i assistencial, que descriuen els processos pels quals es diagnostica, es tracta o es cuida un problema de salut.
 • Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria.
 • Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural.
 • Dissenyar sistemes de cures dirigides a les persones, família o grups, avaluant-ne l'impacte i establint les modificacions oportunes.
 • Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • Comprendre sense prejudicis les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms i independents, garantint el respecte a les seves opinions, creences i valors, i també el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional.
 • Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, d'acord amb la forma en què viuen el seu procés de salut-malaltia.
 • Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, donant suport al manteniment de conductes preventives i terapèutiques.
 • Protegir la salut i el benestar de les persones, família o grups atesos, garantint la seva seguretat.
 • Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut.
 • Conèixer el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, comprenent les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació.
 • Conèixer els principis de finançament sanitari i sociosanitari i utilitzar adequadament els recursos disponibles.
 • Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes cientificotècnics i els de qualitat.
 • Treballar amb l'equip de professionals com a unitat bàsica en què s'estructuren de forma unidisciplinària o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i la resta de personal de les organitzacions assistencials.
 • Conèixer els sistemes d'informació sanitària.
 • Realitzar les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut, la qual cosa comporta la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.
 • Conèixer les estratègies per adoptar mesures de confortabilitat i atenció de símptomes, dirigides al pacient i la família, en l'aplicació de cures pal·liatives que contribueixin a alleujar la situació de malalts avançats i terminals.
Competències a assolir per l'estudiantat específiques per a aquesta universitat
 • Aplicació dels coneixements adquirits per a l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes en l'àrea de la salut.
 • Recopilació i interpretació de dades rellevants per emetre judicis que incloguin la reflexió sobre temes socials, científics o ètics significatius.
 • Comunicació de la informació, les idees, els problemes i les solucions, tant a audiències expertes com no expertes.
 • Integració en grups de treball multidisciplinaris per col·laborar en projectes de recerca i contribuir al desenvolupament de la professió.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Àmbit de la salut: institucions públiques o privades com hospitals, centres d'assistència primària, centres de salut mental, centres sociosanitaris, residències geriàtriques ...
 • Sector docent.
 • Sector de la recerca.
 • Sector de la gestió.
Sortides professionals

Professió regulada d'infermer o infermera.

Perspectives de futur de la titulació

La situació actual de la nostra societat, amb una esperança de vida elevada i molt envelliment, la cronicitat de les malalties, la societat més feble (immigració, disminuïts), la conveniència de les accions preventives i d'educació per a la salut, l'emergència sanitària esdevinguda per la societat moderna (accidents laborals i de trànsit), els nous tractaments del càncer, l'aparició de noves malalties i tot un seguit d'aspectes vinculats a la millora de l'estat del benestar fan que aquesta professió tingui un atractiu i un futur molt interessants, ja que serà molt necessària la incorporació de nous professionals per tal d'anar cobrint aquests nous espais assistencials i els més clàssics ja esmentats anteriorment.

En aquest moment també hi ha una nova oportunitat: els països de la Unió Europea estan demanant la incorporació d'infermeres i infermers espanyols. Bàsicament, ho fan per tres motius: el seu sistema sanitari va creixent, ja tenen incorporada la jornada de 35 hores setmanals (i això està creant molts llocs de treball) i reconeixen la bona formació que tenen les infermeres i els infermers espanyols.

Institucions d'interès
Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona
https://www.coib.cat
Organització Col·legial d'Infermeria. Consell General de Col·legis Oficials d'Infermeria d'Espanya
http://www.consejogeneralenfermeria.org
Institut Català de la Salut. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya
És una empresa pública adscrita al Departament de Salut que té l'objectiu de proveir serveis sanitaris a Catalunya. Ofereix serveis per als professionals de la salut, borsa de treball, notícies d'interès, formació especialitzada i documentació i publicacions corporatives.
http://www.gencat.net/ics
Departament de Salut. Generalitat de Catalunya
http://salutweb.gencat.cat/ca/inici/
Organització Mundial de la Salut
http://www.who.int/es/index.html
Clínic Barcelona. Hospital Universitari
http://www.hospitalclinic.org/?language=ca-ES&tabid=359
Sant Joan de Déu. Hospital Maternoinfantil. Universitat de Barcelona
http://www.hsjdbcn.org
Corporació Parc Taulí
http://www.tauli.cat
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal| Sobre gencat