Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Nutrició humana i dietètica/Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna (Barcelona)

Universitat: Universitat Ramon Llull

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en nutrició humana i dietètica per la Universitat Ramon Llull
Branca de coneixement principal:Ciències de la salut
Objectius de l'estudi

Formar dietistes-nutricionistes generalistes, que puguin integrar-se als equips de salut i siguin capaços d'actuar en tres àmbits: administratiu o de gestió, clínic i comunitari o de salut pública. 

Com s'imparteix
Preu privat fixat per la universitat o pel centre.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès8%
Castellà15%
Català77%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques64.0
Obligatòries160.0
Optatives6.0
Treball fi de grau10.0
Total240.0
Període de pràctiques:
24.0 crèdits obligatoris.
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Dietista-nutricionista
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Nutrició humana i dietètica |    Places orientatives:55
On s'imparteix
Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna (URL)
(Centre propi)
C. de Padilla, 326-332
08025  Barcelona
www.blanquerna.edu
Telèfon: 902 11 37 83
Fax: 93 253 31 12


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa

- Valors professionals, actituds i comportaments:

 • Reconèixer els elements essencials de la professió del dietista-nutricionista, incloent-hi els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici de la professió, aplicant el principi de justícia social a la pràctica professional i desenvolupant-la amb respecte a les persones, els seus costums, creences i cultures.
 • Desenvolupar la professió amb respecte a altres professionals de la salut, adquirint habilitats per treballar en equip.
 • Reconèixer la necessitat de mantenir i actualitzar la competència professional, donant importància especialment a l'aprenentatge, de manera autònoma i continuada, de nous coneixements, productes i tècniques en nutrició i alimentació, així com a la motivació per la qualitat.
 • Conèixer els límits de la professió i les seves competències, identificant quan és necessari un tractament interdisciplinari o la derivació a un altre professional.
 • Habilitats de comunicació i d'ús de la informació:
 • Portar a terme la comunicació d'una manera efectiva, tant de forma oral com escrita, amb les persones, els professionals de la salut o la indústria i els mitjans de comunicació, sabent utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, especialment les relacionades amb nutrició i hàbits de vida.
 • Conèixer, valorar críticament i saber emprar i aplicar les fonts d'informació relacionades amb nutrició, alimentació, estils de vida i aspectes sanitaris.
 • Tenir la capacitat d'elaborar informes i emplenar registres relatius a la intervenció professional del dietista-nutricionista.

- Conèixer i aplicar les ciències dels aliments:

 • Identificar i classificar els aliments i productes alimentaris. Saber-ne analitzar i determinar la composició, les propietats, el valor nutritiu, la biodisponibilitat dels seus nutrients, les característiques organolèptiques i les modificacions que experimenten com a conseqüència dels processos tecnològics i culinaris.
 • Conèixer els processos bàsics en l'elaboració, la transformació i la conservació dels aliments d'origen animal i vegetal.
 • Elaborar, interpretar i fer servir les taules i bases de dades de composició d'aliments.
 • Conèixer la microbiologia, parasitologia i toxicologia dels aliments.

- Conèixer i aplicar les ciències de la nutrició i de la salut:

 • Conèixer els nutrients, la seva funció en l'organisme, la seva biodisponibilitat, les necessitats i recomanacions, i les bases de l'equilibri energètic i nutricional.
 • Integrar i avaluar la relació entre l'alimentació i la nutrició en estat de salut i en situacions patològiques.
 • Aplicar els coneixements científics de la fisiologia, la fisiopatologia, la nutrició i l'alimentació en la planificació i el consell dietètic en individus i col·lectivitats, al llarg del cicle vital, tant sans com malalts.
 • Dissenyar i portar a terme protocols d'avaluació de l'estat nutricional, identificant els factors de risc nutricional.
 • Interpretar el diagnòstic nutricional, avaluar els aspectes nutricionals d'una història clínica i realitzar el pla d'actuació dietètica.
 • Conèixer l'estructura dels serveis d'alimentació i unitats d'alimentació i nutrició hospitalària, identificant i desenvolupant les funcions del dietista-nutricionista dins de l'equip multidisciplinari.
 • Intervenir en l'organització, la gestió i la implementació de les diferents modalitats d'alimentació i suport nutricional hospitalari i del tractament dieteticonutricional ambulatori.

- Conèixer els fonaments de la salut pública i nutrició comunitària:

 • Conèixer les organitzacions de salut, nacionals i internacionals, així com els diferents sistemes de salut, reconeixent el paper del dietista-nutricionista.
 • Conèixer i intervenir en el disseny, la realització i la validació d'estudis epidemiològics nutricionals, així com participar en la planificació, l'anàlisi i l'avaluació de programes d'intervenció en alimentació i nutrició en diferents àmbits.
 • Ser capaç de participar en activitats de promoció de la salut i prevenció de trastorns i malalties relacionades amb la nutrició i els estils de vida, portant a terme l'educació alimentària-nutricional de la població.
 • Col·laborar en la planificació i el desenvolupament de polítiques en matèria d'alimentació, nutrició i seguretat alimentària basades en les necessitats de la població i la protecció de la salut.

- Adquirir capacitat de gestió i assessoria legal i científica:

 • Assessorar en el desenvolupament, comercialització, etiquetatge, comunicació i màrqueting dels productes alimentaris d'acord amb les necessitats socials, els coneixements científics i la legislació vigent.
 • Interpretar els informes i expedients administratius en relació amb un producte alimentari i els ingredients.

- Adquirir capacitat per gestionar la qualitat i la restauració col·lectives:

 • Participar en la gestió, l'organització i el desenvolupament dels serveis d'alimentació.
 • Elaborar, controlar i cooperar en la planificació de menús i dietes adaptats a les característiques del col·lectiu a què es destinen.
 • Intervenir en la qualitat i seguretat alimentària dels productes, instal·lacions i processos.
 • Proporcionar la formació higienicosanitària i dieteticonutricional adequada al personal implicat en el servei de restauració.

- Desenvolupar la capacitat d'anàlisi crítica i recerca:

 • Adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora, essent capaços de formular hipòtesis, d'aplegar i d'interpretar la informació per resoldre problemes seguint el mètode científic, tot comprenent la importància i les limitacions del pensament científic en matèria sanitària i nutricional.
Competències a assolir per l'estudiantat específiques per a aquesta universitat
 • Desenvolupament d'activitats orientades a l'alimentació i al tractament dietètic i nutricional de la persona o el grup de persones adequades a les seves necessitats fisiològiques o patològiques, i d'acord amb els principis de protecció i promoció de la salut i la prevenció de malalties.

Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Clínic.
 • Comunitari o de salut pública (nutrició clínica i centres d'atenció primària, programes de promoció, prevenció i protecció de la salut).
 • Restauració col·lectiva i social (gestió i màrqueting).
 • Industrial.
 • Docent.
 • Recerca.
Sortides professionals

Professió regulada de dietista-nutricionista.

Perspectives de futur de la titulació

La importància òbvia d'una alimentació correcta per a la salut de la població en el marc d'una bona política de medicina preventiva i el paper de la dieta en el tractament de moltes malalties fan que el rol del dietista sigui important i tingui grans perspectives de futur. Fins ara, les funcions del dietista les han portat a terme persones de formacions diverses no prou orientades. L'existència ara del titulat/ada en nutrició humana i dietètica, amb una formació específica, permet situar de manera adient aquestes activitats professionals.

Seria molt convenient articular de cara al futur les competències dels diferents professionals que actuen en el camp de la dietètica, des dels titulats de cicles formatius de grau superior i formació professional de segon grau, fins als llicenciats amb formació en nutrició de carreres sanitàries (metges, farmacèutics) en el marc d'equips multidisciplinaris.

Institucions d'interès
Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya
http://codinucat.cat/
Societat Espanyola de Nutrició
http://www.sennutricion.org
ACCA - Associació Catalana de Ciències de l'Alimentació
http://acca.iec.cat
AEDN - Associació Espanyola de Dietistes-Nutricionistes
http://www.aedn.es
Agència Catalana de Seguretat Alimentària
http://www.gencat.cat/salut/acsa/
aecosan - agència espanyola de consum, seguretat alimentària i nutrició. Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Govern d'Espanya
http://aesan.msssi.gob.es/
SEEN - Societat Espanyola d'Endocrinologia i Nutrició
http://www.seen.es
EUFIC - Consell Europeu d'Informació sobre Alimentació.
Portal d'una organització sense ànim de lucre que proporciona informació científica sobre la seguretat i la qualitat alimentària i la salut i la nutrició als mitjans de comunicació, adreçada als professionals de la salut i la nutrició i als educadors, de manera que els consumidors puguin entendre-la. El portal ofereix informació, notícies, documents, informes, fòrum, guies, consells, esdeveniments, enllaços d'interès, etc.
http://www.eufic.org
IATA - Institut d'Agroquímica i Tecnologia dels Aliments
http://www.iata.csic.es
Federació Espanyola d'Associacions Dedicades a la Restauració Social
http://www.feadrs.com/
efsa - Autoritat Europea de Seguretat Alimentària
http://www.efsa.europa.eu
FESNAD - Federació Espanyola de Societats de Nutrició, Alimentació i Dietètica
http://www.fesnad.org/
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta