Generalitat de Catalunya
Curs
2016-2017

Contingut

Enginyeria electrònica industrial i automàtica/Escola Politècnica Superior (Girona)

Universitat:Universitat de Girona

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria electrònica industrial i automàtica per la Universitat de Girona
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi

Fomentar l'adquisició d'habilitats i aptituds per exercir la professió d'enginyer/a tècnic/a industrial, incidint especialment en la formació que capacita per dissenyar sistemes electrònics industrials i sistemes de control i automatització industrial.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès3%
Castellà7%
Català90%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries130.0
Optatives35.0
Treball fi de grau15.0
Total240.0
Període de pràctiques:
15.0 crèdits optatius.
Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Enginyeria mecànica93.0
Enginyeria química99.0
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a industrial
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Enginyeria electrònica industrial i automàtica
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :5     |    Codi PIN:81021     |    Places orientatives:60
  • · Enginyeria elèctrica / Enginyeria electrònica industrial i automàtica (simultaneïtat)
   • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :5     |    Codi PIN:81050     |    Places orientatives:15
   • · Enginyeria electrònica industrial i automàtica (internacional)|    Codi PIN:84011|    Places orientatives:10
    On s'imparteix
    Escola Politècnica Superior (UdG)
    (Centre propi)
    Campus Montilivi
    17071  Girona
    www.udg.edu/eps
    Telèfon: 972 41 84 20
    Fax: 972 41 83 99


    Món laboral
    Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
    • Capacitat per a la redacció, la signatura i el desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial que tinguin com a objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, enderroc, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació d'estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal·lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
    • Capacitat per a la direcció de les activitats objecte dels projectes d'enginyeria descrits en l'apartat anterior.
    • Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els doti de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
    • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i per comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'enginyeria industrial.
    • Coneixements per realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificacions de tasques i altres treballs anàlegs.
    • Capacitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
    • Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
    • Capacitat per aplicar els principis i mètodes de la qualitat.
    • Capacitat d'organització i planificació en l'àmbit de l'empresa, i altres institucions i organitzacions.
    • Capacitat per treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.
    • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial.
    Competències a assolir per l'estudiantat específiques per a aquesta universitat
    • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnològiques que capacitin per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i que dotin els estudiants de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
    • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat i raonament crític, així com capacitat per comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'enginyeria industrial.
    • Coneixements per fer amidaments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plans de labors i treballs similars.
    • Capacitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.
    • Capacitat d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
    • Capacitat de direcció, organització i planificació en l'àmbit de l'empresa i d'altres institucions i organitzacions.
    • Capacitat de treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.
    • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer/a tècnic/a industrial.
    Sortides professionals
    • Redacció, firma, desenvolupament i direcció de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial, que tinguin per objecte la construcció, la reforma, la reparació, la conservació, la demolició, la fabricació, la instal·lació, el muntatge o l'explotació d'estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal·lacions i plantes industrials, i els processos de fabricació i automatització.
    • Tanmateix, les persones titulades estaran capacitades per exercir la docència en diversos graus d'acord amb la normativa vigent i dirigir tota classe d'indústries o explotacions.
    Institucions d'interès
    Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya
    http://www.ccetic.cat
    COGITI - Consell General de l'Enginyeria Tècnica Industrial
    http://www.cogiti.es
    ISA - Societat Internacional d'Automàtica. Secció Espanyola
    http://www.isa-spain.org
    Revista Automàtica i Instrumentació
    http://www.automaticaeinstrumentacion.com
    IEEE - Institut d'Enginyers Elèctrics i Electrònics
    Portal en anglès d'una associació professional mundial que es dedica a l'avenç de la innovació tecnològica en benefici de la humanitat. Ofereix serveis, ofertes de treball, participació i oportunitats de voluntariat, publicacions, conferències i esdeveniments, formació, guies d'aprenentatge, educació tècnica i recursos educatius preuniversitaris, recursos per al desenvolupament professional, enllaços d'interès, etc.
    http://www.ieee.org
    Institut de l'Enginyeria d'Espanya
    http://www.iies.es
    CENELEC - Comitè Europeu de Normalització Electrotècnica
    http://www.cenelec.eu
    AMETIC -Associació d'Empreses d'Electrònica, Tecnologies de la Informació, Telecomunicacions i Continguts Digitals
    Portal especialitzat en electrònica, tecnologies de la informació, telecomunicacions i continguts digitals, que ofereix activitats, notícies, butlletí corporatiu, revista electrònica sectorial, serveis, publicacions, enllaços d'interès, etc.
    http://www.ametic.es
    CDTI - Centre per el Desenvolupament Tecnològic Industrial
    Portal d'una entitat pública empresarial dependent del Ministeri de Ciència i Innovació que té la missió de prestar una atenció integral a l'empresa innovadora. Ofereix notícies, esdeveniments, beques i premis, ofertes de treball, enllaços d'interès, publicacions, serveis, informació sobre la financiació de projectes i la seva internacionalització, etc.
    http://www.cdti.es/index.asp?TR=C&IDR=1687
    Porta 22
    Espai de noves ocupacions
    http://w27.bcn.cat/porta22/cat
    Els estudis amb * estan en procés de validació
    Avís legal| Sobre gencat| Enquesta