Generalitat de Catalunya
Curs
2014-2015

Contingut

Enginyeria mecànica/Escola Politècnica Superior (Girona)

Universitat:Universitat de Girona

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria mecànica per la Universitat de Girona
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Estudis que s'extingeixen amb la impartició d'aquest grau
UniversitatCentreEstudi
UdGEscola Politècnica SuperiorEnginyeria tècnica industrial, especialitat en mecànica
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès3%
Castellà7%
Català90%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries125.0
Optatives40.0
Treball fi de grau15.0
Total240.0
Període de pràctiques:
15.0 crèdits optatius.
Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Enginyeria química93.0
Enginyeria electrònica industrial i automàtica93.0
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a industrial
Com s'accedeix
Ofertes
 • Enginyeria mecànica
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2014-2015 :5.0     | Codi PIN:81022     | Places orientatives:90
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
On s'imparteix
Escola Politècnica Superior (UdG)
(Centre propi)
Campus Montilivi
17071  Girona
www.udg.edu/eps
Telèfon: 972 41 84 20
Fax: 972 41 83 99


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Capacitat per a la redacció, la signatura i el desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial que tinguin com a objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, enderroc, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació d'estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal·lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
 • Capacitat per a la direcció de les activitats objecte dels projectes d'enginyeria descrits en l'apartat anterior.
 • Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els doti de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i per comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'enginyeria industrial.
 • Coneixements per realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificacions de tasques i altres treballs anàlegs.
 • Capacitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
 • Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 • Capacitat per aplicar els principis i mètodes de la qualitat.
 • Capacitat d'organització i planificació en l'àmbit de l'empresa, i altres institucions i organitzacions.
 • Capacitat per treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.
 • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial.
Competències a assolir per l'estudiantat específiques per a aquesta universitat
 • Redacció, firma i desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial.
 • Direcció de les activitats objecte dels projectes d'enginyeria descrits en l'apartat anterior.
 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnològiques que capacitin per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i que dotin els estudiants de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat i raonament crític, i de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'enginyeria industrial.
 • Coneixements per a la realització d'amidaments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plans de labors i altres treballs similars.
 • Capacitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.
 • Capacitat d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 • Capacitat de direcció, organització i planificació en l'àmbit de l'empresa i d'altres institucions i organitzacions.
 • Capacitat de treballar en l'entorn multilingüe i multidisciplinari.
 • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer/a tècnic/a industrial.
Sortides professionals
 • Redacció, firma i direcció de projectes, en l'àmbit de l'enginyeria industrial, que tinguin per objecte, segons l'especialitat, la construcció, reforma, reparació, conservació, demolició, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació d'estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal·lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
 • Tanmateix els titulats en enginyeria mecànica estan capacitats per a exercir la docència en diversos graus d'acord a la normativa vigent i, per a la direcció de tota classe d'indústries o explotacions.
Institucions d'interès
Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
http://www.cetib.cat
Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona
http://www.cetig.es
Col·legi/Associació d'Enginyers Tècnics Industrials de Lleida
http://www.cetill.cat
Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Manresa
http://www.cetim.cat
Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona / Associació d'Enginyers Tècnics Industrials i de Grau de Tarragona
http://www.cetit.es
Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Vilanova i la Geltrú
http://www.cetivg.es
Federació Mundial de les Associacions d'Enginyers
Portal d'una organització internacional no governamental que representa els interessos de l'enginyeria arreu del món i que ofereix informació, notícies, esdeveniments, arxius i documentació, enllaços d'interès, vídeos, etc.
http://www.wfeo.org
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal| Sobre gencat