Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Enginyeria química/Escola Politècnica Superior (Girona)

Universitat:Universitat de Girona

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria química per la Universitat de Girona
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi

Proporcionar a l'estudiantat les habilitats i les aptituds necessàries per exercir la professió d'enginyer/a tècnic/a industrial, incidint especialment en la formació que capacita per a l'activitat en l'àmbit de l'enginyeria química.

Estudis que s'extingeixen amb la impartició d'aquest grau
UniversitatCentreEstudi
UdGEscola Politècnica SuperiorEnginyeria tècnica industrial, especialitat en química industrial
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès3%
Castellà7%
Català90%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries140.0
Optatives40.0
Total240.0
Període de pràctiques:
15.0 crèdits optatius.
Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Enginyeria mecànica93.0
Enginyeria electrònica industrial i automàtica99.0
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a industrial
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
 • Família:Química| Cicle formatiu:Anàlisi i control
  AssignaturaCrèdits reconeguts
  Fonaments de química6.0
  Processos de química industrial5.0
  Experimentació en química I i II9.0
  Anàlisi química6.0
  Anàlisi aplicada a la indústria5.0
  Tècniques instrumentals en anàlisi química5.0

 • Família:Química| Cicle formatiu:Química industrial (CFGS-LOE)
  AssignaturaCrèdits reconeguts
  Electrònica i control6.0
  Experimentació en enginyeria química I5.0
  Experimentació en química I i II9.0
  Fonaments de química6.0
  Enginyeria fluidomecànica6.0
  Anàlisi química6.0
  Organització i gestió d'empreses6.0
  Termotècnia aplicada6.0
  Tècniques instrumentals en anàlisi química5.0

 • Família:Química| Cicle formatiu:Indústries de procés químic
  AssignaturaCrèdits reconeguts
  Experimentació en química II3.0
  Experimentació en enginyeria química I5.0
  Electrònica i control6.0
  Experimentació en química I6.0
  Anàlisi química6.0
  Organització i gestió d'empreses6.0
  Fonaments de química6.0
  Termotècnia aplicada6.0
  Tècniques instrumentals d'anàlisi química5.0
  Enginyeria fluidomecànica6.0

 • Família:Química| Cicle formatiu:Indústries de procés de pasta i paper
  AssignaturaCrèdits reconeguts
  Experimentació en enginyeria química I5.0
  Tecnologies químiques especials5.0
  Anàlisi química6.0
  Tècniques instrumentals en anàlisi química5.0
  Enginyeria fluidomecànica6.0
  Experimentació en química I i II9.0
  Organització i gestió d'empreses6.0
  Fonaments de química6.0
  Termotècnia aplicada6.0

 • Família:Indústries alimentàries| Cicle formatiu:Indústria alimentària
  AssignaturaCrèdits reconeguts
  Organització i gestió d'empreses6.0
  Tècniques instrumentals en anàlisi química5.0
  Tecnologies de protecció del medi ambient5.0
  Anàlisi química6.0
  Experimentació en química I i II9.0
  Fonaments de química6.0

 • Família:Química| Cicle formatiu:Química ambiental
  AssignaturaCrèdits reconeguts
  Química ecològica5.0
  Fonaments de química6.0
  Tecnologies de protecció del medi ambient5.0
  Anàlisi química6.0
  Tècniques instrumentals en anàlisi química5.0
  Experimentació en química I i II9.0

 • Família:Química| Cicle formatiu:Laboratori d'anàlisi i control de qualitat (CFGS-LOE)
  AssignaturaCrèdits reconeguts
  Anàlisi química6.0
  Fonaments de química6.0
  Anàlisi aplicada a la indústria5.0
  Processos de química industrial5.0
  Tècniques instrumentals en anàlisi química5.0
  Experimentació en química I i II9.0
  Organització i gestió d'empreses6.0

Ofertes
 • Enginyeria química
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2014-2015 :5.0     | Codi PIN:81023     | Places orientatives:40
On s'imparteix
Escola Politècnica Superior (UdG)
(Centre propi)
Campus Montilivi
17071  Girona
www.udg.edu/eps
Telèfon: 972 41 84 20
Fax: 972 41 83 99


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Capacitat per a la redacció, la signatura i el desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial que tinguin com a objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, enderroc, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació d'estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal·lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
 • Capacitat per a la direcció de les activitats objecte dels projectes d'enginyeria descrits en l'apartat anterior.
 • Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els doti de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i per comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'enginyeria industrial.
 • Coneixements per realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificacions de tasques i altres treballs anàlegs.
 • Capacitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
 • Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 • Capacitat per aplicar els principis i mètodes de la qualitat.
 • Capacitat d'organització i planificació en l'àmbit de l'empresa, i altres institucions i organitzacions.
 • Capacitat per treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.
 • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial.
Sortides professionals
 • Direcció de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial, especialment orientats cap al disseny, la direcció i la gestió d'indústries (químiques, agroalimentàries, farmacèutiques, etc.) i d'instal·lacions on es realitzin processos o tractaments per evitar la contaminació ambiental.
 • Assessoria en temes de seguretat i higiene industrial, qualitat i protecció del medi ambient.
 • Disseny, control i gestió de les indústries químiques i els processos de fabricació.
 • Docència.
Institucions d'interès
Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya
http://www.ccetic.cat
FeiQue - Federació Empresarial de la Indústria Química Espanyola
http://www.feique.org
Enginyers Industrials d'Espanya
http://www.ingenierosindustriales.net
IchemE - Institució d'Enginyers Químics. Avançar en l'Enginyeria Química a Escala Mundial
Portal en anglès d'una organització de professionals amb experiència rellevant en enginyeria química, que ofereix informació, notícies, esdeveniments, formació, cursos presencials i no presencials, publicacions, fòrums, recursos, eines i serveis, enllaços d'interès, etc.
http://www.icheme.org
cefic - Consell Europeu de la Indústria Química
És l'organització de les indústries químiques d'Europa, que té la missió de mantenir i desenvolupar la indústria química a Europa i de millorar contínuament totes les seves activitats, inclosos la seguretat, la salut i el desenvolupament ambiental.
http://www.cefic.be
Chemical Engineering
Portal especialitzat en enginyeria química, on s'ofereixen notícies, informació sobre enginyeria, disseny i construcció relacionats amb processos químics, ofertes de treball, conferències, revista electrònica, seminaris, etc.
http://www.che.com
DECHEMA - Associació per a l'Enginyeria Química i la Biotecnologia
Portal d'una societat científica i tècnica sense ànim de lucre membres, els membres de la qual són científics, enginyers, empreses, organitzacions i instituts de recerca, que te la missió de promoure i donar suport a la recerca i el desenvolupament en tecnologia química i biotecnologia.
http://www.dechema.de
COGITI - Consell General de l'Enginyeria Tècnica Industrial
http://www.cogiti.es
Agència de Residus de Catalunya
http://www20.gencat.cat/portal/site/arc
SCI - Associació de la Indústria Química. Quan la ciència s'uneix amb el negoci
Portal en anglès especialitzat en la indústria i la ciència químiques que ofereix notícies, informació sobre esdeveniments, publicacions, revista C&I, fòrum dividit en seccions, serveis, etc.
http://www.soci.org
CDTI - Centre per el Desenvolupament Tecnològic Industrial
Portal d'una entitat pública empresarial dependent del Ministeri de Ciència i Innovació que té la missió de prestar una atenció integral a l'empresa innovadora. Ofereix notícies, esdeveniments, beques i premis, ofertes de treball, enllaços d'interès, publicacions, serveis, informació sobre la financiació de projectes i la seva internacionalització, etc.
http://www.cdti.es/index.asp?TR=C&IDR=1687
AlChE - Institut Americà d'Enginyers Químics. La Casa Global dels Enginyers Químics
http://www.aiche.org
Chemical Search
Portal especialitzat que ofereix serveis, ofertes de treball, notícies, enllaços d'interès i solucions per a les diverses àrees que formen el món de la química.
http://www.chemicalsearch.co.uk
IUPAC - Unió Internacional de la Química Pura i Aplicada
Portal en anglès, d'una organització científica internacional no governamental, que contribueix a l'avenç de les ciències químiques i a l'aplicació de la química al servei de la humanitat. Ofereix projectes, publicacions, recursos electrònics, eines per a totes les àrees de la química, notícies, conferències, enllaços d'interès, etc.
http://www.iupac.org
Chemindustry. Investigació del Món de la Química
És un portal dedicat a tots els aspectes del món de la química. Pensat per al professional, però amb recursos, taules periòdiques, informacions diverses, etc.
http://www.chemindustry.com
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal| Sobre gencat