Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Mestre d'educació infantil/Facultat d'Educació i Psicologia (Girona)

Universitat: Universitat de Girona

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en mestre d'educació infantil per la Universitat de Girona
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Mencions: Coordinació i dinamització (3-12) / Biblioteca escolar (3-12) / Educació científica i ambiental (3-12) / Educació en les arts visuals i plàstiques (3-12) / Educació física (3-12) / Educació musical (3-12) / Expressions i ambient en l'escola infantil / Llengües estrangeres (3-12) / Tecnologies de la informació i la comunicació (3-12) / Teologia catòlica i la seva pedagogia
Objectius de l'estudi

Formar professionals compromesos amb l'educació i conscients de la importància de la tasca que desenvolupen en la societat.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès10%
Castellà10%
Català80%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques100.0
Obligatòries98.0
Optatives30.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
38.0 crèdits obligatoris.
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Mestre en educació infantil
Accés i notes de tall
Criteris d'admissió
DescripcióNivell d'importància
Prova d'aptitud personal (PAP)Obligatori
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
 • Família:Activitats físiques i esportives | Cicle formatiu:Animació d'activitats físiques i esportives
  AssignaturaCrèdits reconeguts
  Salut i condició física (menció en educació física)3.0
  L'activitat física com a instrument d'integració social (menció en educació física)3.0
  Dinàmica de grups3.0
  Iniciació als esports (menció en educació física)3.0

 • Família:Serveis socioculturals i a la comunitat | Cicle formatiu:Educació infantil
  AssignaturaCrèdits reconeguts
  El taller en el primer cicle d'Educació infantil (menció en expressions i ambient en l'escola infantil)3.0
  Infància, salut i alimentació7.0
  El massatge en la primera infància (menció en expressions i ambient en l'escola infantil)3.0
  Criteris, estratègies i metodologies per a la sensibilització en arts visuals i plàstiques (menció en educació en les arts visuals i plàstiques)3.0
  Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la persona10.0
  Salut i expressió corporal per a mestres3.0
  L'expressió corporal i la dansa (menció en educació física)3.0
  Disseny, creació i avaluació de materials interactius (menció en tecnologies de la informació i de la comunicació)3.0
  Dinàmica de grups3.0
  Educació sensorial i expressió corporal (menció en expressions i ambient en l'escola infantil)3.0
  Cançó i dansa per a infantil (menció en educació musical)3.0
  Un dia a l'escola d'Educació infantil 0-3 (menció en expressions i ambient en l'escola infantil)3.0

 • Família:Serveis socioculturals i a la comunitat | Cicle formatiu:Integració social
  AssignaturaCrèdits reconeguts
  Dinàmica de grups3.0
  L'activitat física com a instrument d'integració social (menció en educació física)3.0

 • Família:Serveis socioculturals i a la comunitat | Cicle formatiu:Integració social (CFGS-LOE)
  AssignaturaCrèdits reconeguts
  L'activitat física com a instrument d'integració social (menció en educació física)3.0
  Dinàmica de grups3.0

 • Família:Serveis socioculturals i a la comunitat | Cicle formatiu:Animació sociocultural
  AssignaturaCrèdits reconeguts
  Educació estètica i vida quotidiana: postmoderna, multicultural, feminista i ecològica (menció en educació en les arts visuals i plàstiques)3.0
  Dinàmica de grups3.0
  Disseny, creació i avaluació de materials interactius (menció en tecnologies de la informació i de la comunicació)3.0

 • Família:Serveis socioculturals i a la comunitat | Cicle formatiu:Educació infantil (CFGS-LOE)
  AssignaturaCrèdits reconeguts
  Criteris, estratègies i metodologies per a la sensibilització en arts visuals i plàstiques (menció en educació en les arts visuals i plàstiques)3.0
  El taller en el primer cicle d'Educació infantil (menció en expressions i ambient en l'escola infantil)3.0
  Un dia a l'escola d'Educació infantil 0-3 (menció en expressions i ambient en l'escola infantil)3.0
  Cançó i dansa per a infantil (menció en educació musical)3.0
  Disseny, creació i avaluació de materials interactius (menció en tecnologies de la informació i de la comunicació)3.0
  Dinàmica de grups3.0
  L'expressió corporal i la dansa (menció en educació física)3.0
  Educació sensorial i expressió corporal (menció en expressions i ambient en l'escola infantil)3.0
  Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6) I10.0
  Infància, salut i alimentació7.0
  El massatge en la primera infància (menció en expressions i ambient en l'escola infantil)3.0
  Salut i expressió corporal per a mestres3.0

 • Família:Serveis socioculturals i a la comunitat | Cicle formatiu:Animació sociocultural i turística (CFGS-LOE)
  AssignaturaCrèdits reconeguts
  Educació estètica i vida quotidiana: postmoderna, multicultural, feminista i ecològica (menció en educació en les arts visuals i plàstiques)3.0
  Disseny, creació i avaluació de materials interactius (menció en tecnologies de la informació i de la comunicació)3.0
  Dinàmica de grups3.0

Ofertes
 • · Educació Infantil
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :7,71     |    Codi PIN:81017     |    Places orientatives:80
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anatomia Aplicada0.1
    Anàlisi Musical0.2
    Arts Escèniques0.1
    Biologia0.2
    Ciències de la Terra i mediambientals / Geologia0.2
    Cultura Audiovisual0.1
    Dibuix Artístic0.2
    Dibuix Tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.1
    Física0.2
    Geografia0.2
    Grec0.1
    Història de l'Art0.2
    Història de la Música i de la Dansa0.1
    Història del Món Contemporani0.1
    Història i Fonaments de les Arts0.2
    Literatura Castellana0.2
    Literatura Catalana0.2
    Literatura Universal0.2
    Llatí0.1
    Llenguatge i Pràctica Musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques Aplicades Ciències Socials0.2
    Química0.2
    Tècniques d'Expressió Graficoplàstica0.1
    Volum0.1
 • · Educació Infantil / Educació Primària (Pla de millora de la formació inicial de Mestre - 5 anys) (Simultaneïtat)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :9,56     |    Codi PIN:81049     |    Places orientatives:50
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anatomia Aplicada0.1
    Anàlisi Musical0.2
    Arts Escèniques0.1
    Biologia0.2
    Ciències de la Terra i mediambientals / Geologia0.2
    Cultura Audiovisual0.1
    Dibuix Artístic0.2
    Dibuix Tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.1
    Física0.2
    Geografia0.2
    Grec0.2
    Història de l'Art0.2
    Història de la Música i de la Dansa0.1
    Història del Món Contemporani0.1
    Història i Fonaments de les Arts0.2
    Literatura Castellana0.2
    Literatura Catalana0.2
    Literatura Universal0.2
    Llatí0.2
    Llenguatge i Pràctica Musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques Aplicades Ciències Socials0.2
    Química0.2
    Tècniques d'Expressió Graficoplàstica0.1
    Volum0.1
On s'imparteix
Facultat d'Educació i Psicologia (UdG)
(Centre propi)
Campus Barri Vell
Pl. de Sant Domènec, 9
17071  Girona
www.udg.edu/fep
Telèfon: 972 41 83 20
Fax: 972 41 83 01


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Conèixer els objectius, els continguts curriculars i els criteris d'avaluació de l'educació infantil.
 • Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una òptica globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat que atenguin a les necessitats educatives singulars dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans.
 • Fomentar la convivència dins i fora de l'aula, i abordar la resolució pacífica de conflictes. Saber observar sistemàticament contextos d'aprenentatge i convivència i saber reflexionar-hi.
 • Reflexionar en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres. Promoure l'autonomia i la singularitat de cada estudiant com a factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infància.
 • Conèixer l'evolució del llenguatge en la primera infància, saber identificar possibles disfuncions i vetllar per la seva correcta evolució. Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües. Expressar-se oralment i per escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.
 • Conèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infància.
 • Conèixer fonaments de dietètica i higiene infantils. Conèixer fonaments d'atenció primerenca i les bases i desenvolupaments que permeten comprendre els processos psicològics, d'aprenentatge i de construcció de la personalitat en la primera infància.
 • Conèixer l'organització de les escoles d'educació infantil i la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament. Assumir que l'exercici de la funció docent s'ha d'anar perfeccionant i adaptant als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.
 • Actuar com a orientador de pares i mares en relació amb l'educació familiar en el període 0-6 i dominar habilitats socials en el tracte i la relació amb la família de cada estudiant i amb el conjunt de les famílies.
 • Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu, i promoure'l entre els estudiants.
 • Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual i les competències fonamentals que afecten els col·legis d'educació infantil i els seus professionals. Conèixer models de millora de la qualitat amb aplicació en els centres educatius.
Competències a assolir per l'estudiantat específiques per a aquesta universitat
 • Coneixements i habilitats necessaris per educar els infants.
 • Habilitat per treballar en equip amb els altres mestres del centre i amb altres professionals.
 • Col·laboració amb les famílies i la comunitat.
 • Organització i gestió del centre i dels ensenyaments que s'hi imparteixen.
 • Capacitat de relació amb l'Administració educativa i amb altres institucions, etc.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Escoles bressol i escoles d'infantil i primària.
 • Parvularis públics, concertats i privats.
 • Ajuntaments i consells comarcals, en programes i serveis d'atenció a la infància, entre d'altres.
Sortides professionals
 • Mestra o mestre d'infants de 0 a 6 anys.
 • Director/a d'escola.
Perspectives de futur de la titulació

La realitat social ens posa al davant una problemàtica nova que en els últims vint anys ha anat en augment. La diversitat de situacions que afecten les famílies i l'edat dels menors requereix possibilitats diverses d'atenció i serveis diferents que s'adeqüin i satisfacin les necessitats del sector.

Respecte al segon cicle de l'educació infantil, l'escola catalana ha assolit un alt nivell de qualitat i un grau d'escolarització que inclou gairebé la totalitat de la població infantil de 3 a 5 anys. En aquest sentit, Catalunya supera la mitjana espanyola i la de molts països europeus.

Institucions d'interès
Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
http://www.cdl.cat
Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya
http://ensenyament.gencat.cat/ca
Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Govern d'Espanya
http://www.mcu.es
Consorci d'educacio de Barcelona
http://www.edubcn.cat/
XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya
http://www.xtec.cat
Rosa Sensat. Associació de Mestres Rosa Sensat
http://www.rosasensat.org
amei- waece - Associació Mundial d'Educadors Infantils
http://www.waece.org
ACPEAH - Associació Catalana de Professionals d'Educació en l'Àmbit Hospitalari
http://www.acpeah.org
Associació Internacional Montessori
Pàgina web en anglès que ofereix recursos d'orientació, formació i diverses publicacions en l'àmbit de la pedagogia Montessori.
http://www.montessori-ami.org
Revista d'Educació. Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Govern d'Espanya
http://www.revistaeducacion.educacion.es
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta