Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Mestre d'educació primària/Facultat d'Educació i Psicologia (Girona)

Universitat:Universitat de Girona

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en educació primària per la Universitat de Girona
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Mencions: Coordinació i dinamització/ Biblioteca escolar (3-12)/ Educació científica i ambiental/ Educació de persones adultes/ Educació en les arts visuals i plàstiques (3-12)/ Educació física (3-12)/ Educació musical (3-12)/ Llengües estrangeres (3-12)/ Tecnologies de la informació i la comunicació (3-12)/ Teologia catòlica i la seva pedagogia
Objectius de l'estudi

Formar professionals compromesos amb l'educació i conscients de la importància de la tasca que desenvolupen en la societat. 

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès10%
Castellà10%
Català80%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries144.0
Optatives24.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
39.0 crèdits obligatoris.
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Mestre en educació primària
Com s'accedeix
Criteris d'admissió
DescripcióNivell d'importància
Prova d'aptitud personal (PAP)Obligatori
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
 • Família:Serveis socioculturals i a la comunitat| Cicle formatiu:Educació infantil
  AssignaturaCrèdits reconeguts
  Cançó i dansa per a infantil (menció en educació musical)3.0
  Criteris, estratègies i metodologies per a la sensibilització en arts visuals i plàstiques (menció en educació en les arts visuals i plàstiques)3.0
  L'expressió corporal i la dansa (menció en educació física)3.0
  Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat10.0
  Disseny, creació i avaluació de materials interactius (menció en tecnologies de la informació i de la comunicació)3.0
  Dinàmica de grups3.0

 • Família:Serveis socioculturals i a la comunitat| Cicle formatiu:Educació infantil (CFGS-LOE)
  AssignaturaCrèdits reconeguts
  Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat10.0
  Dinàmica de grups3.0
  Criteris, estratègies i metodologies per a la sensibilització3.0
  Cançó i dansa per a infantil (menció en educació musical)3.0
  L'expressió corporal i la dansa (menció en educació física)3.0
  Disseny, creació i avaluació de materials interactius (menció en tecnologies de la informació i de la comunicació)3.0

 • Família:Serveis socioculturals i a la comunitat| Cicle formatiu:Integració social
  AssignaturaCrèdits reconeguts
  Models d'aprenentatge i educació de persones adultes (menció en educació de persones adultes)3.0
  Dinàmica de grups3.0
  L'activitat física com a instrument d'integració social (menció en educació física)3.0
  Educació per al desenvolupament (menció en educació de persones adultes)3.0
  Educació i treball en el territori (menció en educació de persones adultes)3.0

 • Família:Serveis socioculturals i a la comunitat| Cicle formatiu:Animació sociocultural
  AssignaturaCrèdits reconeguts
  Disseny, creació i avaluació de materials interactius (menció en tecnologies de la informació i de la comunicació)3.0
  Educació per al desenvolupament (menció en educació de persones adultes)3.0
  Dinàmica de grups3.0
  Educació estètica i vida quotidiana: postmoderna, multicultural, feminista i ecològica (menció en educació en les arts visuals i plàstiques)3.0
  Educació i treball en el territori (menció en educació de persones adultes)3.0

 • Família:Serveis socioculturals i a la comunitat| Cicle formatiu:Integració social (CFGS-LOE)
  AssignaturaCrèdits reconeguts
  Dinàmica de grups3.0
  Models d'aprenentatge i educació de persones adultes (menció en educació de persones adultes)3.0
  Educació per al desenvolupament (menció en educació de persones adultes)3.0
  Educació i treball en el territori (menció en educació de persones adultes)3.0
  L'activitat física com a instrument d'integració social (menció en educació física)3.0

 • Família:Activitats físiques i esportives| Cicle formatiu:Animació d'activitats físiques i esportives
  AssignaturaCrèdits reconeguts
  Dinàmica de grups3.0
  L'activitat física com a instrument d'integració social (menció en educació física)3.0
  Iniciació als esports (menció en educació física)3.0
  Salut i condició física (menció en educació física)3.0

 • Família:Serveis socioculturals i a la comunitat| Cicle formatiu:Animació sociocultural i turística (CFGS-LOE)
  AssignaturaCrèdits reconeguts
  Educació i treball en el territori (menció en educació de persones adultes)3.0
  Disseny, creació i avaluació de materials interactius (menció en tecnologies de la informació i de la comunicació)3.0
  Educació per al desenvolupament (menció en educació de persones adultes)3.0
  Educació estètica i vida quotidiana: postmoderna, multicultural, feminista i ecològica (menció en educació en les arts visuals i plàstiques)3.0
  Dinàmica de grups3.0

Ofertes
 • Educació primària
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :7.718     | Codi PIN:81018     | Places orientatives:90
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anàlisi musical0.2
    Anatomia aplicada0.1
    Arts escèniques0.1
    Biologia0.2
    Ciències de la Terra i mediambientals0.2
    Cultura audiovisual0.1
    Dibuix artístic0.2
    Dibuix tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'empresa0.1
    Física0.2
    Geografia0.2
    Grec0.2
    Història de la música i de la dansa0.1
    Història de l'art0.2
    Història del món contemporani0.1
    Literatura castellana0.2
    Literatura catalana0.2
    Literatura universal0.2
    Llatí0.2
    Llenguatge i pràctica musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques aplicades ciències socials0.2
    Química0.2
    Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
    Volum0.1
 • Educació infantil / Educació primària (Pla de millora de la formació inicial de mestre - 5 anys) (simultaneïtat)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :8.842     | Codi PIN:81049     | Places orientatives:50
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anàlisi musical0.2
    Anatomia aplicada0.1
    Arts escèniques0.1
    Biologia0.2
    Ciències de la Terra i mediambientals0.2
    Cultura audiovisual0.1
    Dibuix artístic0.2
    Dibuix tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'empresa0.1
    Física0.2
    Geografia0.2
    Grec0.2
    Història de la música i de la dansa0.1
    Història de l'art0.2
    Història del món contemporani0.1
    Literatura castellana0.2
    Literatura catalana0.2
    Literatura universal0.2
    Llatí0.2
    Llenguatge i pràctica musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques aplicades ciències socials0.2
    Química0.2
    Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
    Volum0.1
On s'imparteix
Facultat d'Educació i Psicologia (UdG)
(Centre propi)
Campus Barri Vell
Pl. de Sant Domènec, 9
17071  Girona
www.udg.edu/fep
Telèfon: 972 41 83 20
Fax: 972 41 83 01


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Conèixer les àrees curriculars de l'educació primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües. Fomentar la lectura i el comentari crític de textos dels diversos dominis científics i culturals continguts al currículum escolar.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i fer que atenguin a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans que constitueixen els valors de la formació ciutadana.
 • Fomentar la convivència dins i fora de l'aula, resoldre problemes de disciplina i contribuir a la resolució pacífica de conflictes. Estimular i valorar l'esforç, la constància i la disciplina personal en els estudiants.
 • Conèixer l'organització dels col·legis d'educació primària i la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament. Acomplir les funcions de tutoria i d'orientació amb els estudiants i les seves famílies, atenent a les necessitats educatives singulars dels estudiants. Assumir que l'exercici de la funció docent s'ha d'anar perfeccionant i adaptant als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.
 • Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social. Assumir la dimensió educadora de la funció docent i fomentar l'educació democràtica per a una ciutadania activa.
 • Mantenir una relació crítica i autònoma respecte dels sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.
 • Valorar la responsabilitat individual i col·lectiva en la consecució d'un futur sostenible.
 • Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu, i promoure'l entre els estudiants.
 • Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i la comunicació. Discernir selectivament la informació audiovisual que contribueixi als aprenentatges, a la formació cívica i a la riquesa cultural.
 • Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual i les competències fonamentals que afecten els col·legis d'educació primària i els seus professionals. Conèixer models de millora de la qualitat amb aplicació en els centres educatius.
Competències a assolir per l'estudiantat específiques per a aquesta universitat
 • Coneixements i desenvolupament d'habilitats per educar els infants.
 • Treball en equip amb els altres mestres del centre i amb altres professionals de l'entorn, les famílies i la comunitat.
 • Organització i gestió dels ensenyaments i del centre.
 • Establiment de relacions amb l'Administració educativa i amb altres institucions.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Escoles públiques, concertades i privades.
 • Escoles d'adults.
 • Escoles hospitalàries.
 • Escoles de les institucions penitenciàries.
Sortides professionals
 • Mestre/a d'educació primària amb infants de 6 a 12 anys
 • director/a de centres educatius
Perspectives de futur de la titulació

La professió de mestre/a d'educació primària és molt antiga i seguirà tenint un futur infinit. El que canviarà seran els objectius concrets de la tasca diària dels mestres, les metodologies o els recursos educatius, però la professió de mestre, amb tots els canvis necessaris i desitjats, continuarà endavant.

Cal, a més, incentivar les activitats pedagògiques complementàries a l'escola, oferir-les amb més qualitat i estrènyer la seva relació amb els mestres de dins dels centres educatius. Per això calen professionals amb la titulació de mestre/a d'educació primària, amb iniciativa, empenta i imaginació.

Institucions d'interès
Avís legal| Sobre gencat