Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Mestre/a d'educació primària /Facultat d'Educació i Psicologia (Girona)

Universitat: Universitat de Girona

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en mestre/a d'educació primària per la Universitat de Girona
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Mencions: Coordinació i dinamització / Biblioteca escolar (3-12) / Educació científica i ambiental / Educació de persones adultes / Educació en les arts visuals i plàstiques (3-12) / Educació física (3-12) / Educació musical (3-12) / Llengües estrangeres (3-12) / Tecnologies de la informació i la comunicació (3-12) / Teologia catòlica i la seva pedagogia
Objectius de l'estudi

Formar professionals compromesos amb l'educació i conscients de la importància de la tasca que desenvolupen en la societat. 

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès10%
Castellà10%
Català80%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries144.0
Optatives24.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
39.0 crèdits obligatoris.
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Mestre en educació primària
Accés i notes de tall
Criteris d'admissió
DescripcióNivell d'importància
Prova d'aptitud personal (PAP)Obligatori
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
 • Família:Serveis socioculturals i a la comunitat | Cicle formatiu:Educació infantil
  AssignaturaCrèdits reconeguts
  Criteris, estratègies i metodologies per a la sensibilització en arts visuals i plàstiques (menció en educació en les arts visuals i plàstiques)3.0
  Salut i expressió corporal per a mestres3.0
  Dinàmica de grups3.0
  Disseny, creació i avaluació de materials interactius (menció en tecnologies de la informació i de la comunicació)3.0
  Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat10.0
  Cançó i dansa per a infantil (menció en educació musical)3.0
  L'expressió corporal i la dansa (menció en educació física)3.0

 • Família:Serveis socioculturals i a la comunitat | Cicle formatiu:Animació sociocultural
  AssignaturaCrèdits reconeguts
  Educació per al desenvolupament (menció en educació de persones adultes)3.0
  Educació estètica i vida quotidiana: postmoderna, multicultural, feminista i ecològica (menció en educació en les arts visuals i plàstiques)3.0
  Dinàmica de grups3.0
  Disseny, creació i avaluació de materials interactius (menció en tecnologies de la informació i de la comunicació)3.0
  Educació i treball en el territori (menció en educació de persones adultes)3.0

 • Família:Serveis socioculturals i a la comunitat | Cicle formatiu:Educació infantil (CFGS-LOE)
  AssignaturaCrèdits reconeguts
  Cançó i dansa per a infantil (menció en educació musical)3.0
  Dinàmica de grups3.0
  Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat10.0
  Criteris, estratègies i metodologies per a la sensibilització en arts visuals i plàstiques (menció en educació en les arts visuals i plàstiques)3.0
  Salut i expressió corporal per a mestres3.0
  Disseny, creació i avaluació de materials interactius (menció en tecnologies de la informació i de la comunicació)3.0
  L'expressió corporal i la dansa (menció en educació física)3.0

 • Família:Serveis socioculturals i a la comunitat | Cicle formatiu:Integració social
  AssignaturaCrèdits reconeguts
  L'activitat física com a instrument d'integració social (menció en educació física)3.0
  Models d'aprenentatge i educació de persones adultes (menció en educació de persones adultes)3.0
  Educació per al desenvolupament (menció en educació de persones adultes)3.0
  Educació i treball en el territori (menció en educació de persones adultes)3.0
  Dinàmica de grups3.0

 • Família:Serveis socioculturals i a la comunitat | Cicle formatiu:Integració social (CFGS-LOE)
  AssignaturaCrèdits reconeguts
  L'activitat física com a instrument d'integració social (menció en educació física)3.0
  Dinàmica de grups3.0
  Educació i treball en el territori (menció en educació de persones adultes)3.0
  Educació per al desenvolupament (menció en educació de persones adultes)3.0
  Models d'aprenentatge i educació de persones adultes (menció en educació de persones adultes)3.0

 • Família:Activitats físiques i esportives | Cicle formatiu:Animació d'activitats físiques i esportives
  AssignaturaCrèdits reconeguts
  Salut i condició física (menció en educació física)3.0
  L'activitat física com a instrument d'integració social (menció en educació física)3.0
  Iniciació als esports (menció en educació física)3.0
  Dinàmica de grups3.0

 • Família:Serveis socioculturals i a la comunitat | Cicle formatiu:Animació sociocultural i turística (CFGS-LOE)
  AssignaturaCrèdits reconeguts
  Educació estètica i vida quotidiana: postmoderna, multicultural, feminista i ecològica (menció en educació en les arts visuals i plàstiques)3.0
  Educació i treball en el territori (menció en educació de persones adultes)3.0
  Dinàmica de grups3.0
  Disseny, creació i avaluació de materials interactius (menció en tecnologies de la informació i de la comunicació)3.0
  Educació per al desenvolupament (menció en educació de persones adultes)3.0

Ofertes
 • · Educació Primària
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :8,2     |    Codi PIN:81018     |    Places orientatives:90
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anatomia Aplicada0.1
    Anàlisi Musical0.2
    Arts Escèniques0.1
    Biologia0.2
    Ciències de la Terra i mediambientals / Geologia0.2
    Cultura Audiovisual0.1
    Dibuix Artístic0.2
    Dibuix Tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.1
    Física0.2
    Geografia0.2
    Grec0.2
    Història de l'Art0.2
    Història de la Música i de la Dansa0.1
    Història del Món Contemporani0.1
    Història i Fonaments de les Arts0.2
    Literatura Castellana0.2
    Literatura Catalana0.2
    Literatura Universal0.2
    Llatí0.2
    Llenguatge i Pràctica Musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques Aplicades Ciències Socials0.2
    Química0.2
    Tècniques d'Expressió Graficoplàstica0.1
    Volum0.1
 • · Educació Infantil / Educació Primària (Pla de millora de la formació inicial de Mestre - 5 anys) (Simultaneïtat)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :9,56     |    Codi PIN:81049     |    Places orientatives:50
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anatomia Aplicada0.1
    Anàlisi Musical0.2
    Arts Escèniques0.1
    Biologia0.2
    Ciències de la Terra i mediambientals / Geologia0.2
    Cultura Audiovisual0.1
    Dibuix Artístic0.2
    Dibuix Tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.1
    Física0.2
    Geografia0.2
    Grec0.2
    Història de l'Art0.2
    Història de la Música i de la Dansa0.1
    Història del Món Contemporani0.1
    Història i Fonaments de les Arts0.2
    Literatura Castellana0.2
    Literatura Catalana0.2
    Literatura Universal0.2
    Llatí0.2
    Llenguatge i Pràctica Musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques Aplicades Ciències Socials0.2
    Química0.2
    Tècniques d'Expressió Graficoplàstica0.1
    Volum0.1
On s'imparteix
Facultat d'Educació i Psicologia (UdG)
(Centre propi)
Campus Barri Vell
Pl. de Sant Domènec, 9
17071  Girona
www.udg.edu/fep
Telèfon: 972 41 83 20
Fax: 972 41 83 01


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Conèixer les àrees curriculars de l'educació primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües. Fomentar la lectura i el comentari crític de textos dels diversos dominis científics i culturals continguts al currículum escolar.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i fer que atenguin a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans que constitueixen els valors de la formació ciutadana.
 • Fomentar la convivència dins i fora de l'aula, resoldre problemes de disciplina i contribuir a la resolució pacífica de conflictes. Estimular i valorar l'esforç, la constància i la disciplina personal en els estudiants.
 • Conèixer l'organització dels col·legis d'educació primària i la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament. Acomplir les funcions de tutoria i d'orientació amb els estudiants i les seves famílies, atenent a les necessitats educatives singulars dels estudiants. Assumir que l'exercici de la funció docent s'ha d'anar perfeccionant i adaptant als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.
 • Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social. Assumir la dimensió educadora de la funció docent i fomentar l'educació democràtica per a una ciutadania activa.
 • Mantenir una relació crítica i autònoma respecte dels sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.
 • Valorar la responsabilitat individual i col·lectiva en la consecució d'un futur sostenible.
 • Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu, i promoure'l entre els estudiants.
 • Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i la comunicació. Discernir selectivament la informació audiovisual que contribueixi als aprenentatges, a la formació cívica i a la riquesa cultural.
 • Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual i les competències fonamentals que afecten els col·legis d'educació primària i els seus professionals. Conèixer models de millora de la qualitat amb aplicació en els centres educatius.
Competències a assolir per l'estudiantat específiques per a aquesta universitat
 • Coneixements i desenvolupament d'habilitats per educar els infants.
 • Treball en equip amb els altres mestres del centre i amb altres professionals de l'entorn, les famílies i la comunitat.
 • Organització i gestió dels ensenyaments i del centre.
 • Establiment de relacions amb l'Administració educativa i amb altres institucions.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Escoles públiques, concertades i privades.
 • Escoles d'adults.
 • Escoles hospitalàries.
 • Escoles de les institucions penitenciàries.
Sortides professionals
 • Mestre/a d'educació primària amb infants de 6 a 12 anys
 • director/a de centres educatius
Perspectives de futur de la titulació

La professió de mestre/a d'educació primària és molt antiga i seguirà tenint un futur infinit. El que canviarà seran els objectius concrets de la tasca diària dels mestres, les metodologies o els recursos educatius, però la professió de mestre, amb tots els canvis necessaris i desitjats, continuarà endavant.

Cal, a més, incentivar les activitats pedagògiques complementàries a l'escola, oferir-les amb més qualitat i estrènyer la seva relació amb els mestres de dins dels centres educatius. Per això calen professionals amb la titulació de mestre/a d'educació primària, amb iniciativa, empenta i imaginació.

Institucions d'interès
Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
http://www.cdl.cat
Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya
http://ensenyament.gencat.cat/ca
Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Govern d'Espanya
http://www.mcu.es
XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya
http://www.xtec.cat
Consorci d'educacio de Barcelona
http://www.edubcn.cat/
Rosa Sensat. Associació de Mestres Rosa Sensat
http://www.rosasensat.org
cesire creAV - centre de suport a la innovació i recerca en continguts audiovisuals educatius. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya
Portal de recursos educatius especialitzat en l'àmbit audiovisual
https://sites.google.com/site/cesirecreav/home
cesire ceres - centre de suport a la innovació i recerca educativa de les humanitats, ciències socials i filosofia. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya
Portal de recursos educatius especialitzat en l'àmbit de les humanitats, les ciències socials i la filosofia.
http://sites.google.com/site/cerescesire
cesire. àmbit tecnològic - aulatec. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya
Portal de recursos educatius especialitzat en l'àmbit de la tecnologia.
https://sites.google.com/a/xtec.cat/aulatec
cesire. àmbit lingüístic - cirel. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya
Portal de recursos educatius especialitzat en llengües.
http://srvcnpbs.xtec.cat/cirel/cirel
cesire. àmbit científic i medi - cdec. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya
Portal de recursos educatius especialitzat en l'àmbit de les ciències.
http://srvcnpbs.xtec.cat/cdec
cesire ambit matemàtic creamat. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya
Portal de recursos educatius especialitzat en l'àmbit de les matemàtiques amb enllaços específics en les àrees de les llengües, les ciències naturals, les ciències socials i la tecnologia.
http://srvcnpbs.xtec.cat/creamat/joomla
apac - Associació de Professors i Professores d'Anglès de Catalunya
Portal en anglès, especialitzat en l'intercanvi d'idees i informació entre professionals de l'ensenyament de la llengua anglesa, que ofereix recursos educatius, publicacions, enllaços d'interès i fòrums de discussió.
http://www.apac.es
ACPEAH - Associació Catalana de Professionals d'Educació en l'Àmbit Hospitalari
http://www.acpeah.org
Associació Internacional Montessori
Pàgina web en anglès que ofereix recursos d'orientació, formació i diverses publicacions en l'àmbit de la pedagogia Montessori.
http://www.montessori-ami.org
Revista d'Educació. Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Govern d'Espanya
http://www.revistaeducacion.educacion.es
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta