Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Enginyeria telemàtica/Escola Superior Politècnica (Barcelona)

Universitat:Universitat Pompeu Fabra

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria telemàtica per la Universitat Pompeu Fabra
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi

La telemàtica té com a objecte d'estudi el projecte, la construcció, el manteniment i l'operació de xarxes d'ordinadors, siguin d'àrea local (LAN) o d'àrea estesa (WAN), i els programes i les regles (protocols) que es fan servir perquè la informació pugui ser transportada per la xarxa de manera eficient. També s'estén a la interoperació de xarxes diferents (cable, fibra òptica, ràdio) i als nous serveis que permeten les xarxes: comerç electrònic, teletreball, teleformació o telemedicina, entre altres.

En aquest sentit, aquests estudis pretenen:

 • Preparar professionals polivalents, flexibles, creatius i competitius amb capacitat per concebre i dissenyar sistemes d'àudio, vídeo i multimèdia, col·laborar amb professionals de tecnologies afins i prendre decisions tecnològiques d'acord amb criteris de costos, qualitat, seguretat, temps i respecte envers els principis propis de la professió.
 • Amb aquesta formació es pretén que els graduats i les graduades estiguin preparats per exercir la professió en l'àmbit més tècnic, però també per assumir tasques de responsabilitat en les organitzacions, amb plena consciència de les dimensions humana, econòmica, social, legal i ètica que el desenvolupament de la professió comporta.
 • Igualment, és imprescindible dotar els graduats i les graduades de les capacitats necessàries que els permetin adquirir nous coneixements autònomament al llarg de la vida i incorporar les noves tècniques i eines que sorgeixin en el futur.
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Trimestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès10%
Castellà40%
Català50%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries112.0
Optatives48.0
Treball fi de grau20.0
Total240.0
Període de pràctiques:
20.0 crèdits optatius.
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a de telecomunicació
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Enginyeria telemàtica (inclou xarxes i Internet)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :5.0     | Codi PIN:41020     | Places orientatives:75
 • Grau Obert, Programa de (agrupació)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :11.454     | Codi PIN:41050    
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anàlisi musical0.1
    Anatomia aplicada0.1
    Arts escèniques0.1
    Biologia0.2
    Ciències de la Terra i mediambientals0.2
    Cultura audiovisual0.2
    Dibuix artístic0.2
    Dibuix tècnic0.2
    Disseny0.2
    Economia0.1
    Economia de l'empresa0.2
    Electrotècnia0.2
    Física0.2
    Geografia0.2
    Grec0.2
    Història de la música i de la dansa0.1
    Història de l'art0.2
    Història del món contemporani0.1
    Literatura castellana0.2
    Literatura catalana0.2
    Literatura universal0.2
    Llatí0.2
    Llenguatge i pràctica musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques aplicades ciències socials0.2
    Química0.2
    Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
    Tecnologia industrial0.2
    Volum0.1
 • Enginyeria telemàtica (inclou xarxes i Internet) (internacional)| Codi PIN:44010| Places orientatives:2
Observacions

El grau obert permet cursar assignatures de diferents estudis de grau durant el primer any i el primer trimestre del segon any.

On s'imparteix
Escola Superior Politècnica (UPF)
(Centre propi)
Campus de la Comunicació Poblenou
Edifici Roc Boronat
C. de Roc Boronat, 138
08018  Barcelona
www.upf.edu/esup
Telèfon: 93 542 20 00
Fax: 93 542 24 49


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Capacitat per redactar, desenvolupar i signar projectes en l'àmbit de l'enginyeria de telecomunicació que tinguin com a objecte la concepció i el desenvolupament o l'explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica.
 • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió d'enginyer tècnic de telecomunicació i facilitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
 • Coneixement de matèries bàsiques i tecnologies que el capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, i que, a més, el doti d'una gran versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, i també per comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic de telecomunicació.
 • Coneixements per realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificació de tasques i altres treballs anàlegs en el seu àmbit específic de la telecomunicació.
 • Facilitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
 • Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 • Conèixer i aplicar elements bàsics d'economia i de gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, així com de legislació, regulació i normalització en les telecomunicacions.
 • Capacitat per treballar en un grup multidisciplinari i en un entorn multilingüe, i també per comunicar, tant per escrit com de forma oral, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les telecomunicacions i l'electrònica.
Telemàtica
 • Capacitat per construir, explotar i gestionar les xarxes, serveis, processos i aplicacions de telecomunicacions, enteses com a sistemes de captació, transport, representació, processament, emmagatzematge, gestió i presentació d'informació multimèdia, des del punt de vista dels serveis telemàtics.
 • Capacitat per aplicar les tècniques en què es basen les xarxes, els serveis i les aplicacions telemàtiques, com ara sistemes de gestió, senyalització i commutació, encaminament, seguretat (protocols criptogràfics, tunelització, tallafocs, mecanismes de cobrament, d'autenticació i de protecció de continguts), enginyeria de trànsit (teoria de grafs, teoria de cues i teletrànsit), tarificació i fiabilitat i qualitat de servei, tant en entorns fixos, mòbils, personals, locals o a gran distància, amb diferents amplades de banda, incloent-hi telefonia i dades.
 • Capacitat per construir, explotar i gestionar serveis telemàtics emprant eines analítiques de planificació, de dimensionament i d'anàlisi.
 • Capacitat per descriure, programar, validar i optimitzar protocols i interfícies de comunicació en els diferents nivells d'una arquitectura de xarxes.
 • Capacitat per seguir el progrés tecnològic de transmissió, commutació i procés per millorar les xarxes i serveis telemàtics.
 • Capacitat per dissenyar arquitectures de xarxes i serveis telemàtics.
 • Capacitat de programació de serveis i aplicacions telemàtiques, en xarxa i distribuïdes.
Competències a assolir per l'estudiantat específiques per a aquesta universitat
 • Capacitat per construir, explotar i gestionar serveis telemàtics, inclosos els d'internet, web, disseny arquitectònic, enginyeria i tecnologia de programari, i gestió del coneixement distribuït i de la informació multimèdia.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Operadors de xarxes de serveis de telecomunicació
 • empreses de gestió i explotació de xarxes i serveis TIC
 • configuració, instal·lació, gestió i manteniment de xarxes telemàtiques
 • centres d'investigació en TIC
 • institucions especialitzades en TIC
Sortides professionals

L'exercici de la professió regulada d'enginyer/a tècnic/a de telecomunicació.

Institucions d'interès
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Telecomunicació
http://www.coitt.es/
Avís legal| Sobre gencat