Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Enginyeria telemàtica/Escola Superior Politècnica (Barcelona)

Universitat:Universitat Pompeu Fabra

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria telemàtica per la Universitat Pompeu Fabra
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi

La telemàtica té com a objecte d'estudi el projecte, la construcció, el manteniment i l'operació de xarxes d'ordinadors, siguin d'àrea local (LAN) o d'àrea estesa (WAN), i els programes i les regles (protocols) que es fan servir perquè la informació pugui ser transportada per la xarxa de manera eficient. També s'estén a la interoperació de xarxes diferents (cable, fibra òptica, ràdio) i als nous serveis que permeten les xarxes: comerç electrònic, teletreball, teleformació o telemedicina, entre altres.

En aquest sentit, aquests estudis pretenen:

 • Preparar professionals polivalents, flexibles, creatius i competitius amb capacitat per concebre i dissenyar sistemes d'àudio, vídeo i multimèdia, col·laborar amb professionals de tecnologies afins i prendre decisions tecnològiques d'acord amb criteris de costos, qualitat, seguretat, temps i respecte envers els principis propis de la professió.
 • Amb aquesta formació es pretén que els graduats i les graduades estiguin preparats per exercir la professió en l'àmbit més tècnic, però també per assumir tasques de responsabilitat en les organitzacions, amb plena consciència de les dimensions humana, econòmica, social, legal i ètica que el desenvolupament de la professió comporta.
 • Igualment, és imprescindible dotar els graduats i les graduades de les capacitats necessàries que els permetin adquirir nous coneixements autònomament al llarg de la vida i incorporar les noves tècniques i eines que sorgeixin en el futur.
Estudis que s'extingeixen amb la impartició d'aquest grau
UniversitatCentreEstudi
UPFEscola Superior PolitècnicaEnginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat en telemàtica
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Trimestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès10%
Castellà40%
Català50%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries112.0
Optatives48.0
Treball fi de grau20.0
Total240.0
Període de pràctiques:
20.0 crèdits optatius.
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a de telecomunicació
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Enginyeria telemàtica (inclou xarxes i Internet)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2014-2015 :5.0     | Codi PIN:41020     | Places orientatives:75
On s'imparteix
Escola Superior Politècnica (UPF)
(Centre propi)
Campus de la Comunicació Poblenou
Edifici Roc Boronat
C. de Roc Boronat, 138
08018  Barcelona
www.upf.edu/esup
Telèfon: 93 542 20 00
Fax: 93 542 24 49


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Capacitat per redactar, desenvolupar i signar projectes en l'àmbit de l'enginyeria de telecomunicació que tinguin com a objecte la concepció i el desenvolupament o l'explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica.
 • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió d'enginyer tècnic de telecomunicació i facilitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
 • Coneixement de matèries bàsiques i tecnologies que el capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, i que, a més, el doti d'una gran versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, i també per comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic de telecomunicació.
 • Coneixements per realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificació de tasques i altres treballs anàlegs en el seu àmbit específic de la telecomunicació.
 • Facilitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
 • Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 • Conèixer i aplicar elements bàsics d'economia i de gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, així com de legislació, regulació i normalització en les telecomunicacions.
 • Capacitat per treballar en un grup multidisciplinari i en un entorn multilingüe, i també per comunicar, tant per escrit com de forma oral, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les telecomunicacions i l'electrònica.
Telemàtica
 • Capacitat per construir, explotar i gestionar les xarxes, serveis, processos i aplicacions de telecomunicacions, enteses com a sistemes de captació, transport, representació, processament, emmagatzematge, gestió i presentació d'informació multimèdia, des del punt de vista dels serveis telemàtics.
 • Capacitat per aplicar les tècniques en què es basen les xarxes, els serveis i les aplicacions telemàtiques, com ara sistemes de gestió, senyalització i commutació, encaminament, seguretat (protocols criptogràfics, tunelització, tallafocs, mecanismes de cobrament, d'autenticació i de protecció de continguts), enginyeria de trànsit (teoria de grafs, teoria de cues i teletrànsit), tarificació i fiabilitat i qualitat de servei, tant en entorns fixos, mòbils, personals, locals o a gran distància, amb diferents amplades de banda, incloent-hi telefonia i dades.
 • Capacitat per construir, explotar i gestionar serveis telemàtics emprant eines analítiques de planificació, de dimensionament i d'anàlisi.
 • Capacitat per descriure, programar, validar i optimitzar protocols i interfícies de comunicació en els diferents nivells d'una arquitectura de xarxes.
 • Capacitat per seguir el progrés tecnològic de transmissió, commutació i procés per millorar les xarxes i serveis telemàtics.
 • Capacitat per dissenyar arquitectures de xarxes i serveis telemàtics.
 • Capacitat de programació de serveis i aplicacions telemàtiques, en xarxa i distribuïdes.
Competències a assolir per l'estudiantat específiques per a aquesta universitat
 • Capacitat per construir, explotar i gestionar serveis telemàtics, inclosos els d'internet, web, disseny arquitectònic, enginyeria i tecnologia de programari, i gestió del coneixement distribuït i de la informació multimèdia.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Operadors de xarxes de serveis de telecomunicació
 • empreses de gestió i explotació de xarxes i serveis TIC
 • configuració, instal·lació, gestió i manteniment de xarxes telemàtiques
 • centres d'investigació en TIC
 • institucions especialitzades en TIC
Sortides professionals

L'exercici de la professió regulada d'enginyer/a tècnic/a de telecomunicació.

Institucions d'interès
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics i Pèrits de Telecomunicació de Catalunya
http://www.coettc.com
Col·legi Oficial d'Enginyers de Telecomunicació
http://www.coit.es
ASTEL - Associació d'Empreses Operadores i de Serveis de Telecomunicació
http://www.astel.es
AMETIC -Associació d'Empreses d'Electrònica, Tecnologies de la Informació, Telecomunicacions i Continguts Digitals
Portal especialitzat en electrònica, tecnologies de la informació, telecomunicacions i continguts digitals, que ofereix activitats, notícies, butlletí corporatiu, revista electrònica sectorial, serveis, publicacions, enllaços d'interès, etc.
http://www.ametic.es
AHCIET - Associació Hispanoamericana de Centres d'Investigació i Empreses de Telecomunicacions
http://www.ahciet.net
AENOR - Associació Espanyola de Normalització i Certificació
http://www.ca.aenor.es/aenor/inicio/home/home.asp
ITU - Unió Internacional de Telecomunicacions
Portal d'un organisme de les Nacions Unides especialitzat en les tecnologies de la informació i la comunicació, que desenvolupa les seves activitats en els sectors de les radiocomunicacions, la normalització i el desenvolupament de les telecomunicacions. Ofereix informació, esdeveniments, publicacions, estadístiques, etc.
http://www.itu.ch
Societat de la Informació. Generalitat de Catalunya
http://goo.gl/jAvjnX
Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació. Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Govern d'Espanya
http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/ca-es/Paginas/index.aspx
CENELEC - Comitè Europeu de Normalització Electrotècnica
http://www.cenelec.eu
ETSI - Institut Europeu de Normalització de les Telecomunicacions. Estàndards mundials
http://www.etsi.org
CMT - Comissió del Mercat de les Telecomunicacions
http://www.cmt.es
PAe - portal administració electrònica. Govern d'Espanya
http://administracionelectronica.gob.es
Ciemat. Centre de Recerca Energètica, Mediambiental i Tecnològica. Ministerio d'Economia i Competitivitat. Govern d'Espanya
http://www.ciemat.es
CTTC - Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya
http://www.cttc.es/
Institut de l'Enginyeria d'Espanya
http://www.iies.es
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal| Sobre gencat