Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Enginyeria en sistemes audiovisuals/Escola Superior Politècnica (Barcelona)

Universitat:Universitat Pompeu Fabra

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria en sistemes audiovisuals per la Universitat Pompeu Fabra
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi

Preparar professionals polivalents, flexibles, creatius i competitius, amb capacitat per concebre i dissenyar sistemes d'àudio, vídeo i multimèdia, col·laborar amb professionals de tecnologies afins, i que siguin capaços de prendre decisions tecnològiques d'acord amb criteris de costos, qualitat, seguretat, temps i respecte envers els principis propis de la professió.

Amb aquesta formació es pretén que els graduats i les graduades estiguin preparats per exercir la professió en l'àmbit més tècnic, però també per assumir tasques de responsabilitat de direcció a les organitzacions i per treballar a l'Administració pública, amb plena consciència de les dimensions humana, econòmica, social, legal i ètica que el desenvolupament de la professió comporta.

Igualment, és imprescindible dotar les persones graduades de les capacitats necessàries que els permetin adquirir nous coneixements autònomament al llarg de la vida, i que puguin incorporar les noves tècniques i eines que sorgeixin en el futur.

Estudis que s'extingeixen amb la impartició d'aquest grau
UniversitatCentreEstudi
UPFEscola Superior PolitècnicaEnginyeria tècnica en informàtica de sistemes
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Trimestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès10%
Castellà40%
Català50%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries112.0
Optatives48.0
Treball fi de grau20.0
Total240.0
Període de pràctiques:
20.0 crèdits optatius.
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a de telecomunicació
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Enginyeria en sistemes audiovisuals
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2014-2015 :5.578     | Codi PIN:41018     | Places orientatives:75
On s'imparteix
Escola Superior Politècnica (UPF)
(Centre propi)
Campus de la Comunicació Poblenou
Edifici Roc Boronat
C. de Roc Boronat, 138
08018  Barcelona
www.upf.edu/esup
Telèfon: 93 542 20 00
Fax: 93 542 24 49


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Capacitat per redactar, desenvolupar i signar projectes en l'àmbit de l'enginyeria de telecomunicació que tinguin com a objecte la concepció i el desenvolupament o l'explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica.
 • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió d'enginyer tècnic de telecomunicació i facilitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
 • Coneixement de matèries bàsiques i tecnologies que el capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, i que, a més, el doti d'una gran versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, i també per comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic de telecomunicació.
 • Coneixements per realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificació de tasques i altres treballs anàlegs en el seu àmbit específic de la telecomunicació.
 • Facilitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
 • Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 • Conèixer i aplicar elements bàsics d'economia i de gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, així com de legislació, regulació i normalització en les telecomunicacions.
 • Capacitat per treballar en un grup multidisciplinari i en un entorn multilingüe, i també per comunicar, tant per escrit com de forma oral, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les telecomunicacions i l'electrònica.
So i imatge
 • Capacitat per construir, explotar i gestionar serveis i aplicacions de telecomunicacions, enteses com a sistemes de captació, tractament analògic i digital, codificació, transport, representació, processament, emmagatzematge, reproducció, gestió i presentació de serveis audiovisuals i informació multimèdia.
 • Capacitat per analitzar, especificar, realitzar i mantenir sistemes, equips, capçaleres i instal·lacions de televisió, àudio i vídeo, tant en entorns fixos com mòbils.
 • Capacitat per fer projectes de locals i instal·lacions destinats a la producció i l'enregistrament de senyals d'àudio i vídeo.
 • Capacitat per realitzar projectes d'enginyeria acústica sobre aïllament i condicionament acústic de locals; instal·lacions de megafonia; especificació, anàlisi i selecció de transductors electroacústics; sistemes de mesura, anàlisi i control de soroll i vibracions; acústica mediambiental; sistemes d'acústica submarina.
 • Capacitat per crear, codificar, gestionar, difondre i distribuir continguts multimèdia, considerant criteris d'usabilitat i accessibilitat dels serveis audiovisuals, de difusió i interactius.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Empreses de televisió
 • emissores de ràdio
 • empreses productores
 • empreses operadores de continguts
 • estudis de gravació musical
 • empreses distribuïdores d'equipament d'àudio i vídeo
 • empreses de multimèdia i internet
 • indústria electroacústica
Sortides professionals

L'exercici de la professió regulada d'enginyer/a tècnic/a de telecomunicacions.

Institucions d'interès
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics i Pèrits de Telecomunicació de Catalunya
http://www.coettc.com
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Telecomunicació
http://www.coitt.es/
ASTEL - Associació d'Empreses Operadores i de Serveis de Telecomunicació
http://www.astel.es
AMETIC -Associació d'Empreses d'Electrònica, Tecnologies de la Informació, Telecomunicacions i Continguts Digitals
Portal especialitzat en electrònica, tecnologies de la informació, telecomunicacions i continguts digitals, que ofereix activitats, notícies, butlletí corporatiu, revista electrònica sectorial, serveis, publicacions, enllaços d'interès, etc.
http://www.ametic.es
CTTC - Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya
http://www.cttc.es/
AHCIET - Associació Hispanoamericana de Centres d'Investigació i Empreses de Telecomunicacions
http://www.ahciet.net
ITU - Unió Internacional de Telecomunicacions
Portal d'un organisme de les Nacions Unides especialitzat en les tecnologies de la informació i la comunicació, que desenvolupa les seves activitats en els sectors de les radiocomunicacions, la normalització i el desenvolupament de les telecomunicacions. Ofereix informació, esdeveniments, publicacions, estadístiques, etc.
http://www.itu.ch
Societat de la Informació. Generalitat de Catalunya
http://goo.gl/jAvjnX
Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació. Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Govern d'Espanya
http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/ca-es/Paginas/index.aspx
CENELEC - Comitè Europeu de Normalització Electrotècnica
http://www.cenelec.eu
ETSI - Institut Europeu de Normalització de les Telecomunicacions. Estàndards mundials
http://www.etsi.org
CMT - Comissió del Mercat de les Telecomunicacions
http://www.cmt.es
AENOR - Associació Espanyola de Normalització i Certificació
http://www.ca.aenor.es/aenor/inicio/home/home.asp
iasa - Associació Internacional d'Arxius Sonors i Audiovisuals
http://www.iasa-web.org
FAPAE - Federació d'Associacions de Productors Audiovisuals Espanyols
http://www.fapae.es
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal| Sobre gencat