Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Enginyeria de sistemes de telecomunicació/Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (Castelldefels)

Universitat: Universitat Politècnica de Catalunya

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria de sistemes de telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi

Formar professionals amb fonaments sòlids en enginyeria, proporcionant-los flexibilitat i iniciativa davant nous reptes tecnològics.

Aquesta titulació integra aspectes econòmics i d'impacte social, i prepara les persones titulades per incorporar-se tant al mercat laboral més pròxim com al mercat global en expansió.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès15%
Castellà25%
Català60%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries132.0
Optatives24.0
Treball fi de grau24.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits obligatoris.
Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Enginyeria telemàtica120.0
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a de telecomunicació
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Enginyeria de Sistemes Aeroespacials / Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació - Enginyeria Telemàtica (Agrupació de simultaneïtat)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :10,236     |    Codi PIN:31085     |    Places orientatives:40
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals / Geologia0.1
    Dibuix Tècnic0.2
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.1
    Electrotècnia0.2
    Física0.2
    Matemàtiques0.2
    Química0.2
    Tecnologia Industrial0.2
 • · Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació / Enginyeria Telemàtica (Inclou xarxes i Internet) (Agrupació)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :5     |    Codi PIN:31076     |    Places orientatives:120
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals / Geologia0.1
    Dibuix Tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.1
    Electrotècnia0.2
    Física0.2
    Matemàtiques0.2
    Química0.1
    Tecnologia Industrial0.2
On s'imparteix
Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (UPC)
(Centre propi)
Campus Baix Llobregat
Edifici C4
C. Esteve Terradas, 7
08860  Castelldefels
www.eetac.upc.edu/ca


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Capacitat per redactar, desenvolupar i signar projectes en l'àmbit de l'enginyeria de telecomunicació que tinguin com a objecte la concepció i el desenvolupament o l'explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica.
 • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió d'enginyer tècnic de telecomunicació i facilitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
 • Coneixement de matèries bàsiques i tecnologies que el capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, i que, a més, el doti d'una gran versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, i també per comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic de telecomunicació.
 • Coneixements per realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificació de tasques i altres treballs anàlegs en el seu àmbit específic de la telecomunicació.
 • Facilitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
 • Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 • Conèixer i aplicar elements bàsics d'economia i de gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, així com de legislació, regulació i normalització en les telecomunicacions.
 • Capacitat per treballar en un grup multidisciplinari i en un entorn multilingüe, i també per comunicar, tant per escrit com de forma oral, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les telecomunicacions i l'electrònica.
Sistemes de telecomunicació
 • Capacitat per construir, explotar i gestionar les xarxes, serveis, processos i aplicacions de telecomunicacions, enteses com a sistemes de captació, transport, representació, processament, emmagatzematge, gestió i presentació d'informació multimèdia, des del punt de vista dels sistemes de transmissió.
 • Capacitat per aplicar les tècniques en què es basen les xarxes, els serveis i les aplicacions de telecomunicació tant en entorns fixos com mòbils, personals, locals o a gran distància, amb diferents amplades de banda, incloent-hi telefonia, radiodifusió, televisió i dades, des del punt de vista dels sistemes de transmissió.
 • Capacitat d'anàlisi de components i les seves especificacions per a sistemes de comunicacions guiades i no guiades.
 • Capacitat per a la selecció de circuits, subsistemes i sistemes de radiofreqüència, microones, radiodifusió, radioenllaços i radiodeterminació.
 • Capacitat per a la selecció d'antenes, equips i sistemes de transmissió, propagació d'ones guiades i no guiades, per mitjans electromagnètics, de radiofreqüència o òptics i la corresponent gestió de l'espai radioelèctric i assignació de freqüències.
 • Capacitat per analitzar, codificar, processar i transmetre informació multimèdia fent servir tècniques de processament analògic i digital de senyal.
Competències a assolir per l'estudiantat específiques per a aquesta universitat
 • Coneixements bàsics sobre programació i sistemes operatius.
 • Comprensió dels conceptes bàsics sobre sistemes lineals, transformades i teoria de circuits, i resolució de problemes matemàtics i físics.
 • Concepció, disseny, implementació i operació de sistemes de telecomunicació que es fonamenten en la generació, la transmissió, la recepció i el processament de senyals elèctrics, acústics i òptics en tot l'espectre de freqüència i el tractament de la informació que hi està associada.
 • Comprensió, utilització i adaptació a les tecnologies i els sistemes de comunicació, especialment respecte a la caracterització d'equips terminals, mitjans de transmissió, sistemes i subsistemes.
 • Coneixement del concepte d'empresa i del seu marc institucional i jurídic.

Aquest estudi segueix la iniciativa CDIO (conceive, design, implement, operate), que han incorporat les principals universitats del món per a la formació integral en enginyeria. CDIO inclou el treball d'aquelles competències i habilitats que s'adapten al perfil que necessiten les empreses o institucions: persones emprenedores i empresàries o persones qualificades per fer recerca.

Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades

Tots els sectors productius, tant els que són propis de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) com els àmbits de la indústria i els serveis en què les TIC són necessàries. Alguns d'aquests sectors són els següents:

 • Enginyeria de telecomunicació, operació de xarxes i serveis bàsics de telecomunicació.
 • Proveïment de serveis de telecomunicació de valor afegit.
 • Subministrament d'equips de telecomunicació, equips i serveis electrònics i industrials.
 • Consultoria tècnica i de negoci.
 • Gran empresa usuària de serveis de telecomunicació (sector financer, sector energètic, agroalimentari, etc.).
 • Components electrònics.
 • Informàtica, aeronàutica i sector aeroespacial.
Sortides professionals
 • Assessor/a tecnològic/a i consultor/a en solucions TIC.
 • Dissenyador/a i implantador/a de sistemes i aplicacions TIC.
 • Administrador/a i operador/a de telecomunicacions i maquinari.
 • Administrador/a de sistemes de telecomunicació, telemàtics, audiovisuals i electrònics.
 • Desenvolupador/a i programador/a d'aplicacions de telecomunicacions, telemàtiques, audiovisuals i electròniques.
 • Investigador/a i dissenyador/a de nous productes.
 • Analista de circuits i equipaments.
 • Tècnic/a en sistemes aplicats a la bioenginyeria.
 • Tècnic/a en adquisició i tractament d'imatge i so.
 • Tècnic/a en sistemes de teledetecció i aeronavegació (radar).
 • Tècnic/a en comunicacions òptiques, per satèl·lit i radiodifusió.
 • Formador/a comercial o logístic/a.
Perspectives de futur de la titulació

Alguns estudis internacionals han demostrat que la incorporació de les TIC millora la productivitat i per tant les persones expertes en aquestes tecnologies seran cada cop més requerides per les empreses. No es tracta solament d'introduir Internet per finalitats comercials o de comunicació entre empleats/des, també d'introduir tecnologies de valor afegit.

Això, garantirà l'aplicació d'aquestes tecnologies en sectors tan diferents com la sanitat o l'energia. Per exemple, caldrà desenvolupar instrumentació electrònica o de tractament de senyals per aplicacions mèdiques, o bé, dissenyar noves cèl·lules solars i sistemes fotovoltaics. Augmentarà la R+D i la innovació a les empreses que requeriran de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

D'altra banda, l'accés i l'ús massiu de la informació requereix d'unes millors infraestructures de telecomunicació, així doncs, s'espera que hi hagi un augment del desplegament de xarxes de fibra òptica i un augment de cobertura de les comunicacions mòbils de tercera generació. Les comunicacions seran cada cop més necessàries en diversos àmbits i escenaris i amb diverses tecnologies a més de les mencionades. Les ciutats es faran més intel·ligents amb la implantació de xarxes de sensors que recullin informació d'utilitat.

Institucions d'interès
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics i Pèrits de Telecomunicació de Catalunya
http://www.coettc.com
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Telecomunicació
http://www.coitt.es/
ASTEL - Associació d'Empreses Operadores i de Serveis de Telecomunicació
http://www.astel.es
AMETIC -Associació d'Empreses d'Electrònica, Tecnologies de la Informació, Telecomunicacions i Continguts Digitals
Portal especialitzat en electrònica, tecnologies de la informació, telecomunicacions i continguts digitals, que ofereix activitats, notícies, butlletí corporatiu, revista electrònica sectorial, serveis, publicacions, enllaços d'interès, etc.
http://www.ametic.es
CTTC - Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya
http://www.cttc.es/
AHCIET - Associació Hispanoamericana de Centres d'Investigació i Empreses de Telecomunicacions
http://www.ahciet.net
ITU - Unió Internacional de Telecomunicacions
Portal d'un organisme de les Nacions Unides especialitzat en les tecnologies de la informació i la comunicació, que desenvolupa les seves activitats en els sectors de les radiocomunicacions, la normalització i el desenvolupament de les telecomunicacions. Ofereix informació, esdeveniments, publicacions, estadístiques, etc.
http://www.itu.ch
CESICAT. Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya
https://www.cesicat.cat/
Secretaria d'Estat per a la Societat de la Informació i l'Agenda Digital. Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital
http://www.minetad.gob.es/ca-ES/Paginas/index.aspx
CENELEC - Comitè Europeu de Normalització Electrotècnica
http://www.cenelec.eu
ETSI - Institut Europeu de Normalització de les Telecomunicacions. Estàndards mundials
http://www.etsi.org
iasa - Associació Internacional d'Arxius Sonors i Audiovisuals
http://www.iasa-web.org
audiovisuales.com
http://www.audiovisuales.com
AENOR - Associació Espanyola de Normalització i Certificació
http://www.ca.aenor.es/aenor/inicio/home/home.asp
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta