Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Enginyeria de sistemes de telecomunicació/Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (Castelldefels)

Universitat:Universitat Politècnica de Catalunya

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria de sistemes de telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi

Formar professionals amb fonaments sòlids en enginyeria, proporcionant-los flexibilitat i iniciativa davant nous reptes tecnològics.

Aquesta titulació integra aspectes econòmics i d'impacte social, i prepara les persones titulades per incorporar-se tant al mercat laboral més pròxim com al mercat global en expansió.

Estudis que s'extingeixen amb la impartició d'aquest grau
UniversitatCentreEstudi
UPCEscola Politècnica Superior de CastelldefelsEnginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat en sistemes de telecomunicació
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès15%
Castellà25%
Català60%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries132.0
Optatives24.0
Treball fi de grau24.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits obligatoris.
Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Enginyeria telemàtica120.0
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a de telecomunicació
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Enginyeria de sistemes de telecomunicació / Enginyeria telemàtica (inclou xarxes i Internet) (febrer) (agrupació)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2014-2015 :5.0     | Codi PIN:31077     | Places orientatives:20
 • Enginyeria de sistemes de telecomunicació / Enginyeria telemàtica (inclou xarxes i Internet) (agrupació)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2014-2015 :5.0     | Codi PIN:31076     | Places orientatives:200
 • Enginyeria de sistemes aeroespacials / Enginyeria de sistemes de telecomunicació - Enginyeria telemàtica (agrupació de simultaneïtats)
On s'imparteix
Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (UPC)
(Centre propi)
Campus Baix Llobregat
Edifici D4
C. Esteve Terradas, 8
08860  Castelldefels
epsc.upc.edu/ca
Telèfon: 93 413 70 00
Fax: 93 413 70 07


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Capacitat per redactar, desenvolupar i signar projectes en l'àmbit de l'enginyeria de telecomunicació que tinguin com a objecte la concepció i el desenvolupament o l'explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica.
 • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió d'enginyer tècnic de telecomunicació i facilitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
 • Coneixement de matèries bàsiques i tecnologies que el capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, i que, a més, el doti d'una gran versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, i també per comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic de telecomunicació.
 • Coneixements per realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificació de tasques i altres treballs anàlegs en el seu àmbit específic de la telecomunicació.
 • Facilitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
 • Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 • Conèixer i aplicar elements bàsics d'economia i de gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, així com de legislació, regulació i normalització en les telecomunicacions.
 • Capacitat per treballar en un grup multidisciplinari i en un entorn multilingüe, i també per comunicar, tant per escrit com de forma oral, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les telecomunicacions i l'electrònica.
Sistemes de telecomunicació
 • Capacitat per construir, explotar i gestionar les xarxes, serveis, processos i aplicacions de telecomunicacions, enteses com a sistemes de captació, transport, representació, processament, emmagatzematge, gestió i presentació d'informació multimèdia, des del punt de vista dels sistemes de transmissió.
 • Capacitat per aplicar les tècniques en què es basen les xarxes, els serveis i les aplicacions de telecomunicació tant en entorns fixos com mòbils, personals, locals o a gran distància, amb diferents amplades de banda, incloent-hi telefonia, radiodifusió, televisió i dades, des del punt de vista dels sistemes de transmissió.
 • Capacitat d'anàlisi de components i les seves especificacions per a sistemes de comunicacions guiades i no guiades.
 • Capacitat per a la selecció de circuits, subsistemes i sistemes de radiofreqüència, microones, radiodifusió, radioenllaços i radiodeterminació.
 • Capacitat per a la selecció d'antenes, equips i sistemes de transmissió, propagació d'ones guiades i no guiades, per mitjans electromagnètics, de radiofreqüència o òptics i la corresponent gestió de l'espai radioelèctric i assignació de freqüències.
 • Capacitat per analitzar, codificar, processar i transmetre informació multimèdia fent servir tècniques de processament analògic i digital de senyal.
Competències a assolir per l'estudiantat específiques per a aquesta universitat
 • Coneixements bàsics sobre programació i sistemes operatius.
 • Comprensió dels conceptes bàsics sobre sistemes lineals, transformades i teoria de circuits, i resolució de problemes matemàtics i físics.
 • Concepció, disseny, implementació i operació de sistemes de telecomunicació que es fonamenten en la generació, la transmissió, la recepció i el processament de senyals elèctrics, acústics i òptics en tot l'espectre de freqüència i el tractament de la informació que hi està associada.
 • Comprensió, utilització i adaptació a les tecnologies i els sistemes de comunicació, especialment respecte a la caracterització d'equips terminals, mitjans de transmissió, sistemes i subsistemes.
 • Coneixement del concepte d'empresa i del seu marc institucional i jurídic.

Aquest estudi segueix la iniciativa CDIO (conceive, design, implement, operate), que han incorporat les principals universitats del món per a la formació integral en enginyeria. CDIO inclou el treball d'aquelles competències i habilitats que s'adapten al perfil que necessiten les empreses o institucions: persones emprenedores i empresàries o persones qualificades per fer recerca.

Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades

Tots els sectors productius, tant els que són propis de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) com els àmbits de la indústria i els serveis en què les TIC són necessàries. Alguns d'aquests sectors són els següents:

 • Enginyeria de telecomunicació, operació de xarxes i serveis bàsics de telecomunicació.
 • Proveïment de serveis de telecomunicació de valor afegit.
 • Subministrament d'equips de telecomunicació, equips i serveis electrònics i industrials.
 • Consultoria tècnica i de negoci.
 • Gran empresa usuària de serveis de telecomunicació (sector financer, sector energètic, agroalimentari, etc.).
 • Components electrònics.
 • Informàtica, aeronàutica i sector aeroespacial.
Sortides professionals
 • Assessor/a tecnològic/a i consultor/a en solucions TIC.
 • Dissenyador/a i implantador/a de sistemes i aplicacions TIC.
 • Administrador/a i operador/a de telecomunicacions i maquinari.
 • Administrador/a de sistemes de telecomunicació, telemàtics, audiovisuals i electrònics.
 • Desenvolupador/a i programador/a d'aplicacions de telecomunicacions, telemàtiques, audiovisuals i electròniques.
 • Investigador/a i dissenyador/a de nous productes.
 • Analista de circuits i equipaments.
 • Tècnic/a en sistemes aplicats a la bioenginyeria.
 • Tècnic/a en adquisició i tractament d'imatge i so.
 • Tècnic/a en sistemes de teledetecció i aeronavegació (radar).
 • Tècnic/a en comunicacions òptiques, per satèl·lit i radiodifusió.
 • Formador/a comercial o logístic/a.
Perspectives de futur de la titulació

Alguns estudis internacionals han demostrat que la incorporació de les TIC millora la productivitat i per tant les persones expertes en aquestes tecnologies seran cada cop més requerides per les empreses. No es tracta solament d'introduir Internet per finalitats comercials o de comunicació entre empleats/des, també d'introduir tecnologies de valor afegit.

Això, garantirà l'aplicació d'aquestes tecnologies en sectors tan diferents com la sanitat o l'energia. Per exemple, caldrà desenvolupar instrumentació electrònica o de tractament de senyals per aplicacions mèdiques, o bé, dissenyar noves cèl·lules solars i sistemes fotovoltaics. Augmentarà la R+D i la innovació a les empreses que requeriran de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

D'altra banda, l'accés i l'ús massiu de la informació requereix d'unes millors infraestructures de telecomunicació, així doncs, s'espera que hi hagi un augment del desplegament de xarxes de fibra òptica i un augment de cobertura de les comunicacions mòbils de tercera generació. Les comunicacions seran cada cop més necessàries en diversos àmbits i escenaris i amb diverses tecnologies a més de les mencionades. Les ciutats es faran més intel·ligents amb la implantació de xarxes de sensors que recullin informació d'utilitat.

Institucions d'interès
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics i Pèrits de Telecomunicació de Catalunya
http://www.coettc.com
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Telecomunicació
http://www.coitt.es/
ASTEL - Associació d'Empreses Operadores i de Serveis de Telecomunicació
http://www.astel.es
AMETIC -Associació d'Empreses d'Electrònica, Tecnologies de la Informació, Telecomunicacions i Continguts Digitals
Portal especialitzat en electrònica, tecnologies de la informació, telecomunicacions i continguts digitals, que ofereix activitats, notícies, butlletí corporatiu, revista electrònica sectorial, serveis, publicacions, enllaços d'interès, etc.
http://www.ametic.es
AHCIET - Associació Hispanoamericana de Centres d'Investigació i Empreses de Telecomunicacions
http://www.ahciet.net
ITU - Unió Internacional de Telecomunicacions
Portal d'un organisme de les Nacions Unides especialitzat en les tecnologies de la informació i la comunicació, que desenvolupa les seves activitats en els sectors de les radiocomunicacions, la normalització i el desenvolupament de les telecomunicacions. Ofereix informació, esdeveniments, publicacions, estadístiques, etc.
http://www.itu.ch
Societat de la Informació. Generalitat de Catalunya
http://goo.gl/jAvjnX
Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació. Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Govern d'Espanya
http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/ca-es/Paginas/index.aspx
CENELEC - Comitè Europeu de Normalització Electrotècnica
http://www.cenelec.eu
ETSI - Institut Europeu de Normalització de les Telecomunicacions. Estàndards mundials
http://www.etsi.org
CMT - Comissió del Mercat de les Telecomunicacions
http://www.cmt.es
AENOR - Associació Espanyola de Normalització i Certificació
http://www.ca.aenor.es/aenor/inicio/home/home.asp
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
CTTC - Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya
http://www.cttc.es/
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal| Sobre gencat