Generalitat de Catalunya
Curs
2016-2017

Contingut

Enginyeria telemàtica/Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (Castelldefels)

Universitat:Universitat Politècnica de Catalunya

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria telemàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi

La telemàtica té com a objecte d'estudi el projecte, la construcció, el manteniment i l'operació de xarxes d'ordinadors, siguin d'àrea local (LAN) o d'àrea estesa (WAN), i els programes i les regles (protocols) que es fan servir perquè la informació pugui ser transportada per la xarxa de manera eficient. També s'estén a la interoperació de xarxes diferents (cable, fibra òptica, ràdio) i als nous serveis que permeten les xarxes: comerç electrònic, teletreball, teleformació o telemedicina, entre altres.

En aquest sentit, aquests estudis pretenen:

 • Preparar professionals amb una formació sòlida en els fonaments de l'enginyeria i amb flexibilitat i iniciativa davant de nous reptes tecnològics.
 • Proporcionar una formació integral en enginyeria telemàtica. En aquest sentit, inclou el treball de les competències i les habilitats que s'adapten al perfil que necessiten les empreses o les institucions: persones emprenedores i empresàries o persones qualificades per fer recerca. El grau integra aspectes econòmics i d'impacte social, i prepara les persones graduades per incorporar-se tant al mercat laboral més pròxim com al mercat global en expansió.
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès15%
Castellà25%
Català60%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries132.0
Optatives24.0
Treball fi de grau24.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits obligatoris.
Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Enginyeria de sistemes de telecomunicació120.0
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a de telecomunicació
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Enginyeria de sistemes aeroespacials / Enginyeria de sistemes de telecomunicació - Enginyeria telemàtica (agrupació de simultaneïtat)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :9.286     |    Codi PIN:31085     |    Places orientatives:40
  • · Enginyeria de sistemes de telecomunicació / Enginyeria telemàtica (inclou xarxes i Internet) (agrupació)
   • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :5.0     |    Codi PIN:31076     |    Places orientatives:150
   • · Enginyeria de sistemes de telecomunicació / Enginyeria telemàtica (inclou xarxes i Internet) (febrer) (agrupació)
    • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :5.0     |    Codi PIN:31077     |    Places orientatives:20
    On s'imparteix
    Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (UPC)
    (Centre propi)
    Campus Baix Llobregat
    Edifici C4
    C. Esteve Terradas, 7
    08860  Castelldefels


    Món laboral
    Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
    • Capacitat per redactar, desenvolupar i signar projectes en l'àmbit de l'enginyeria de telecomunicació que tinguin com a objecte la concepció i el desenvolupament o l'explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica.
    • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió d'enginyer tècnic de telecomunicació i facilitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
    • Coneixement de matèries bàsiques i tecnologies que el capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, i que, a més, el doti d'una gran versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
    • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, i també per comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic de telecomunicació.
    • Coneixements per realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificació de tasques i altres treballs anàlegs en el seu àmbit específic de la telecomunicació.
    • Facilitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
    • Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
    • Conèixer i aplicar elements bàsics d'economia i de gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, així com de legislació, regulació i normalització en les telecomunicacions.
    • Capacitat per treballar en un grup multidisciplinari i en un entorn multilingüe, i també per comunicar, tant per escrit com de forma oral, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les telecomunicacions i l'electrònica.
    Telemàtica
    • Capacitat per construir, explotar i gestionar les xarxes, serveis, processos i aplicacions de telecomunicacions, enteses com a sistemes de captació, transport, representació, processament, emmagatzematge, gestió i presentació d'informació multimèdia, des del punt de vista dels serveis telemàtics.
    • Capacitat per aplicar les tècniques en què es basen les xarxes, els serveis i les aplicacions telemàtiques, com ara sistemes de gestió, senyalització i commutació, encaminament, seguretat (protocols criptogràfics, tunelització, tallafocs, mecanismes de cobrament, d'autenticació i de protecció de continguts), enginyeria de trànsit (teoria de grafs, teoria de cues i teletrànsit), tarificació i fiabilitat i qualitat de servei, tant en entorns fixos, mòbils, personals, locals o a gran distància, amb diferents amplades de banda, incloent-hi telefonia i dades.
    • Capacitat per construir, explotar i gestionar serveis telemàtics emprant eines analítiques de planificació, de dimensionament i d'anàlisi.
    • Capacitat per descriure, programar, validar i optimitzar protocols i interfícies de comunicació en els diferents nivells d'una arquitectura de xarxes.
    • Capacitat per seguir el progrés tecnològic de transmissió, commutació i procés per millorar les xarxes i serveis telemàtics.
    • Capacitat per dissenyar arquitectures de xarxes i serveis telemàtics.
    • Capacitat de programació de serveis i aplicacions telemàtiques, en xarxa i distribuïdes.
    Competències a assolir per l'estudiantat específiques per a aquesta universitat
    • Capacitat per redactar, desenvolupar i signar projectes de l'àmbit de l'enginyeria de telecomunicació que tinguin per objecte la concepció i el desenvolupament o l'explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica.
    • Coneixement i comprensió de la matèria, així com capacitat per aplicar la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió d'enginyer tècnic de telecomunicació.
    • Coneixement de matèries bàsiques que capacitin per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, i, a més, que proporcionin una gran versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
    • Coneixements per a la realització de mesures, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificació de tasques i altres treballs similars en l'àmbit específic de la telecomunicació.
    • Pràctica en la utilització d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligat.
    • Capacitat d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
    • Coneixement i aplicació d'elements bàsics d'economia i de gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, com també de legislació, regulació i normalització de les telecomunicacions.
    Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
    • Empreses d'enginyeria de telecomunicació.
    • Empreses operadores de xarxes i serveis bàsics de telecomunicacions.
    • Empreses proveïdores de serveis de telecomunicació de valor afegit.
    • Empreses subministradores d'equips de telecomunicació.
    • Empreses de consultoria tècnica.
    • Empreses de consultoria de negoci.
    • Empreses usuàries de serveis de telecomunicació (sector financer, energètic, agroalimentari, etc.).
    • Empreses subministradores d'equips i serveis electrònics i industrials.
    • Empreses de components electrònics.
    • Empreses de reguladors de les telecomunicacions.
    • Empreses d'informàtica.
    • Empreses d'aeronàutica i del sector aeroespacial.
    • Empreses de sanitat.
    • Indústries.
    • Empreses de transport.
    • Universitats i recerca.
    • Administracions públiques.
    • Educació.
    Sortides professionals
    • Director/a.
    • Empresari/ària.
    • Emprenedor/a.
    • Gestor/a o administrador/a.
    • Cap d'àrea o departament.
    • Cap de projecte.
    • Assessor/a tecnològic/a i consultor/a en solucions TIC.
    • Tècnic/a en disseny i implantació de sistemes i aplicacions TIC.
    • Tècnic/a en administració i operació de telecomunicacions i maquinari.
    • Tècnic/a en administració de sistemes telemàtics.
    • Tècnic/a en desenvolupament i programació d'aplicacions telemàtiques.
    • Tècnic/a en investigació, innovació i disseny de productes.
    • Formador/a.
    • Comercial o logística.
    Perspectives de futur de la titulació

    Alguns estudis internacionals han demostrat que la incorporació de les tecnologies de la informació i les comunicacions millora la productivitat i per tant, els experts en aquestes tecnologies seran cada cop més requerits per les empreses.

    No es tracta solament d'introduir internet amb finalitats comercials o de comunicació entre empleats, també d'introduir tecnologies de valor afegit. Això implica aplicacions de futur en sectors tan diferents com l'educació o la sanitat. Per exemple, cada vegada les eines telemàtiques estaran més presents a les aules i s'hauran de dissenyar específicament per aquesta finalitat. Com també, cada vegada, hi haurà més camps on la telemedicina serà una opció per a la diagnosi, el tractament o la cirurgia.

    La telemàtica també farà més accessibles les TIC per a persones amb diferents tipus de discapacitat. Augmentarà la R+D i la innovació a les empreses que requeriran de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

    D'altra banda, l'accés a la informació i a un ús massiu requereix d'unes millors infraestructures de telecomunicació, així doncs, s'espera que hi hagi un augment del desplegament de xarxes de fibra òptica i un augment de cobertura de les comunicacions mòbils de tercera generació. Les comunicacions seran cada cop més necessàries en diversos àmbits i escenaris i amb diverses tecnologies a més de les mencionades, per exemple la nova generació de GPS a Europa, el sistema Galileu, amb moltes més prestacions o la tecnologia WiMax o LTE. Les ciutats es faran més intel·ligents amb la implantació de xarxes de sensors que recullin informació d'utilitat.

    La seguretat de les xarxes de comunicació també requereix de professionals amb formació en l'àmbit de les telecomunicacions.

    Les persones graduades tenen la formació bàsica corresponent a l'àmbit de les telecomunicacions, així com les competències específiques de telemàtica. Són, per tant, professionals altament qualificats en el seu camp però amb una sòlida base de coneixement per adaptar-se a nous reptes de futur.

    Institucions d'interès
    Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics i Pèrits de Telecomunicació de Catalunya
    http://www.coettc.com
    Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Telecomunicació
    http://www.coitt.es/
    ASTEL - Associació d'Empreses Operadores i de Serveis de Telecomunicació
    http://www.astel.es
    AMETIC -Associació d'Empreses d'Electrònica, Tecnologies de la Informació, Telecomunicacions i Continguts Digitals
    Portal especialitzat en electrònica, tecnologies de la informació, telecomunicacions i continguts digitals, que ofereix activitats, notícies, butlletí corporatiu, revista electrònica sectorial, serveis, publicacions, enllaços d'interès, etc.
    http://www.ametic.es
    CTTC - Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya
    http://www.cttc.es/
    AHCIET - Associació Hispanoamericana de Centres d'Investigació i Empreses de Telecomunicacions
    http://www.ahciet.net
    ITU - Unió Internacional de Telecomunicacions
    Portal d'un organisme de les Nacions Unides especialitzat en les tecnologies de la informació i la comunicació, que desenvolupa les seves activitats en els sectors de les radiocomunicacions, la normalització i el desenvolupament de les telecomunicacions. Ofereix informació, esdeveniments, publicacions, estadístiques, etc.
    http://www.itu.ch
    CESICAT. Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya
    https://www.cesicat.cat/
    Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació. Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Govern d'Espanya
    http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/ca-es/Paginas/index.aspx
    CENELEC - Comitè Europeu de Normalització Electrotècnica
    http://www.cenelec.eu
    ETSI - Institut Europeu de Normalització de les Telecomunicacions. Estàndards mundials
    http://www.etsi.org
    iasa - Associació Internacional d'Arxius Sonors i Audiovisuals
    http://www.iasa-web.org
    AENOR - Associació Espanyola de Normalització i Certificació
    http://www.ca.aenor.es/aenor/inicio/home/home.asp
    Porta 22
    Espai de noves ocupacions
    http://w27.bcn.cat/porta22/cat
    Els estudis amb * estan en procés de validació
    Avís legal| Sobre gencat| Enquesta