Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Enginyeria electrònica industrial i automàtica/Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (Manresa)

Universitat: Universitat Politècnica de Catalunya

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria electrònica industrial i automàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi

Formar professionals amb una visió clara de l'electrònica industrial com a element imprescindible en els sistemes productius actuals i en les instal·lacions de producció de béns de consum i de serveis en general. A les persones titulades no els ha de ser aliè el càlcul de circuits elèctrics i electrònics, a més de la informàtica, en especial, la informàtica industrial i els busos de camp, i el conjunt dels sistemes de comunicacions, la instrumentació i els sistemes automàtics, el seu monitoratge i control, juntament amb les tècniques electròniques analògiques, digitals i de potència necessàries per implementar solucions a problemes de naturalesa electrònica o automàtica.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès10%
Català90%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries126.0
Optatives30.0
Treball fi de grau24.0
Total240.0
Període de pràctiques:
18.0 crèdits optatius.
Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Enginyeria química120.0
Enginyeria mecànica120.0
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a industrial
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica / Enginyeria Química (Agrupació)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :5     |    Codi PIN:31020     |    Places orientatives:140
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals / Geologia0.1
    Dibuix Tècnic0.2
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.1
    Electrotècnia0.2
    Física0.2
    Matemàtiques0.2
    Química0.1
    Tecnologia Industrial0.2
On s'imparteix
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (UPC)
(Centre propi)
Av. de les Bases de Manresa, 61-73
08242  Manresa
www.epsem.upc.edu
Telèfon: 93 877 72 00
Fax: 93 877 72 02


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Capacitat per a la redacció, la signatura i el desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial que tinguin com a objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, enderroc, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació d'estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal·lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
 • Capacitat per a la direcció de les activitats objecte dels projectes d'enginyeria descrits en l'apartat anterior.
 • Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els doti de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i per comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'enginyeria industrial.
 • Coneixements per realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificacions de tasques i altres treballs anàlegs.
 • Capacitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
 • Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 • Capacitat per aplicar els principis i mètodes de la qualitat.
 • Capacitat d'organització i planificació en l'àmbit de l'empresa, i altres institucions i organitzacions.
 • Capacitat per treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.
 • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial.
Sortides professionals
 • Desenvolupament de l'activitat professional en diversos àmbits, treballant en projectes d'automatització i robòtica industrial, sistemes electrònics de control, potència i instrumentació, instal·lacions industrials, disseny de màquines automàtiques, desenvolupament de sistemes d'adquisició i tractament de dades, sistemes d'informàtica industrial i de monitoratge de processos.
 • Tasques d'implementació, producció i manteniment d'equips, instal·lacions i productes industrials, de promoció i comercialització d'equips especialitzats i de redacció d'informes tècnics d'assessorament o de viabilitat.
Institucions d'interès
Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya
http://www.ccetic.cat
COGITI - Consell General de l'Enginyeria Tècnica Industrial
http://www.cogiti.es
ISA - Societat Internacional d'Automàtica. Secció Espanyola
http://www.isa-spain.org
Revista Automàtica i Instrumentació
http://www.automaticaeinstrumentacion.com
IEEE - Institut d'Enginyers Elèctrics i Electrònics
Portal en anglès d'una associació professional mundial que es dedica a l'avenç de la innovació tecnològica en benefici de la humanitat. Ofereix serveis, ofertes de treball, participació i oportunitats de voluntariat, publicacions, conferències i esdeveniments, formació, guies d'aprenentatge, educació tècnica i recursos educatius preuniversitaris, recursos per al desenvolupament professional, enllaços d'interès, etc.
http://www.ieee.org
CENELEC - Comitè Europeu de Normalització Electrotècnica
http://www.cenelec.eu
AMETIC -Associació d'Empreses d'Electrònica, Tecnologies de la Informació, Telecomunicacions i Continguts Digitals
Portal especialitzat en electrònica, tecnologies de la informació, telecomunicacions i continguts digitals, que ofereix activitats, notícies, butlletí corporatiu, revista electrònica sectorial, serveis, publicacions, enllaços d'interès, etc.
http://www.ametic.es
CDTI - Centre per el Desenvolupament Tecnològic Industrial
Portal d'una entitat pública empresarial dependent del Ministeri de Ciència i Innovació que té la missió de prestar una atenció integral a l'empresa innovadora. Ofereix notícies, esdeveniments, beques i premis, ofertes de treball, enllaços d'interès, publicacions, serveis, informació sobre la financiació de projectes i la seva internacionalització, etc.
http://www.cdti.es/index.asp?TR=C&IDR=1687
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta