Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Enginyeria alimentària/Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (Castelldefels)

Universitat:Universitat Politècnica de Catalunya

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria alimentària per la Universitat Politècnica de Catalunya
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Branca de coneixement secundària:Ciències
Objectius de l'estudi

Formar professionals amb els coneixements científics i tecnològics necessaris per projectar, planificar, dirigir i gestionar els recursos relacionats amb la tecnologia i el processament de productes agroalimentaris, i amb els coneixements sobre els mecanismes de control de qualitat i seguretat dels aliments i la viabilitat econòmica de les empreses alimentàries. Tot això, des de la perspectiva de la innovació i el desenvolupament tecnològic i del respecte al medi ambient.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès5%
Castellà15%
Català80%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries132.0
Optatives24.0
Treball fi de grau24.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits optatius.

Les pràctiques es duran a terme en empreses privades, instituts d'investigació o associacions cooperatives vinculades al sector alimentari. Proporcionaran a l'estudiantat la possibilitat d'aproximar-se a l'exercici professional. Aquest tipus de pràctiques es programaran a la segona meitat del pla d'estudis, preferentment al setè quadrimestre.

Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Enginyeria agroambiental i del paisatge120.0
Enginyeria agrícola120.0
Enginyeria de sistemes biològics120.0
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a agrícola
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Enginyeria alimentària
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :5.0     | Codi PIN:31004     | Places orientatives:50
On s'imparteix
Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (UPC)
(Centre propi)
Campus Baix Llobregat
Edifici D4
C. Esteve Terradas, 8
08860  Castelldefels
www.esab.upc.edu
Telèfon: 93 552 10 00
Fax: 93 552 10 01


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Capacitat per a la preparació prèvia, concepció, redacció i signatura de projectes que tinguin com a objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, enderroc, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació de béns mobles o immobles que per la seva naturalesa i característiques quedin inclosos en la tècnica pròpia de la producció agrícola i ramadera (instal·lacions o edificacions, explotacions, infraestructures i vies rurals), la indústria agroalimentària (indústries extractives, fermentatives, làcties, conserveres, hortofructícoles, càrnies, pesqueres, de salaons i, en general, qualsevol altra indústria dedicada a l'elaboració o la transformació, conservació, manipulació i distribució de productes alimentaris) i la jardineria i el paisatgisme (espais verds urbans o rurals —parcs, jardins, vivers, arbratge urbà, etc.—, instal·lacions esportives públiques o privades i entorns sotmesos a recuperació paisatgística).
 • Coneixement adequat dels problemes físics, les tecnologies, la maquinària i els sistemes de subministrament hídric i energètic, els límits imposats per factors pressupostaris i la normativa constructiva, i les relacions entre les instal·lacions o edificacions i explotacions agràries, les indústries agroalimentàries i els espais relacionats amb la jardineria i el paisatgisme amb el seu entorn social i ambiental, així com la necessitat de relacionar aquestes instal·lacions, indústries i espais i el seu entorn amb les necessitats humanes i de preservació del medi ambient.
 • Capacitat per dirigir l'execució de les obres objecte dels projectes relatius a indústries agroalimentàries, explotacions agràries i espais verds i les seves edificacions, infraestructures i instal·lacions, la prevenció de riscos associats a aquesta execució i la direcció d'equips multidisciplinaris i la gestió de recursos humans, d'acord amb criteris deontològics.
 • Capacitat per a la redacció i la signatura de mesuraments, segregacions, parcel·lacions, valoracions i taxacions dins el medi rural, la tècnica pròpia de la indústria agroalimentària i els espais relacionats amb la jardineria i el paisatgisme, tinguin o no tinguin caràcter d'informes pericials per a òrgans judicials o administratius, i amb independència de l'ús al qual estigui destinat el bé moble o immoble objecte d'aquestes actuacions.
 • Capacitat per a la redacció i la signatura d'estudis de desenvolupament rural, d'impacte ambiental i de gestió de residus de les indústries agroalimentàries, explotacions agrícoles i ramaderes, i espais relacionats amb la jardineria i el paisatgisme.
 • Capacitat per a la direcció i la gestió de tota mena d'indústries agroalimentàries, explotacions agrícoles i ramaderes, espais verds urbans o rurals, i àrees esportives públiques o privades, amb coneixement de les noves tecnologies, els processos de qualitat, traçabilitat i certificació i les tècniques de màrqueting i comercialització de productes alimentaris i plantes cultivades.
 • Coneixement en matèries bàsiques, científiques i tecnològiques que permetin un aprenentatge continu, així com una capacitat d'adaptació a noves situacions o entorns canviants.
 • Capacitat de resolució de problemes amb creativitat, iniciativa, metodologia i raonament crític.
 • Capacitat de lideratge, comunicació i transmissió de coneixements, habilitats i destreses en els àmbits socials d'actuació.
 • Capacitat per a la cerca i l'ús de la normativa i la reglamentació relatives al seu àmbit d'actuació.
 • Capacitat per desenvolupar les seves activitats, assumint un compromís social, ètic i ambiental d'acord amb la realitat de l'entorn humà i natural.
 • Capacitat per al treball en equips multidisciplinaris i multiculturals.
Explotacions agropecuàries

- Capacitat per conèixer, comprendre i emprar els principis dels àmbits següents:

 • Tecnologies de la producció animal.
 • Anatomia animal. Fisiologia animal. Sistemes de producció, protecció i explotació animal. Tècniques de producció animal. Genètica i millora animal.
 • Tecnologies de la producció vegetal.
 • Sistemes de producció i explotació. Protecció de conreus contra plagues i malalties. Tecnologia i sistemes de conreu d'espècies herbàcies. Agroenergètica.
 • Enginyeria de les explotacions agropecuàries.
 • Electrificació d'explotacions agropecuàries. Maquinària agrícola. Sistemes i tecnologia del regatge. Construccions agropecuàries. Instal·lacions per a la salut i el benestar animal.
Hortofructicultura i jardineria

- Capacitat per conèixer, comprendre i emprar els principis dels àmbits següents:

 • Tecnologia de la producció hortofructícola.
 • Bases i tecnologia de la propagació i producció hortícola, fructícola i ornamental. Control de qualitat de productes hortofructícoles. Comercialització.
 • Genètica i millora vegetal.
 • Enginyeria de les àrees verdes, espais esportius i explotacions hortofructícoles.
 • Obra civil, instal·lacions i infraestructures de les zones verdes i àrees protegides. Electrificació. Regatges i drenatges. Maquinària per a hortofructicultura i jardineria.
 • Enginyeria del medi ambient i del paisatge.
 • Legislació i gestió mediambiental; principis de desenvolupament sostenible; estratègies de mercat i de l'exercici professional; valoració d'actius ambientals.
 • Hidrologia. Erosió. Material vegetal: producció, ús i manteniment; ecosistemes i biodiversitat; medi físic i canvi climàtic. Anàlisi, gestió i plans d'ordenació territorial. Principis de paisatgisme. Eines específiques de disseny i expressió gràfica; desenvolupament pràctic d'estudis d'impacte ambiental; projectes de restauració ambiental i paisatgística; projectes i plans de manteniment de zones verdes; projectes de desenvolupament. Instruments per a l'ordenació del territori i del paisatge; gestió i planificació de projectes i obres.
Indústries agràries i alimentàries

- Capacitat per conèixer, comprendre i emprar els principis dels àmbits següents:

 • Enginyeria i tecnologia dels aliments.
 • Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments. Tecnologia d'aliments. Processos en les indústries agroalimentàries. Modelització i optimització. Gestió de la qualitat i de la seguretat alimentàries. Anàlisi d'aliments. Traçabilitat.
 • Enginyeria de les indústries agroalimentàries.
 • Equips i maquinàries auxiliars de la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i instal·lacions. Construccions agroindustrials. Gestió i aprofitament de residus.
Mecanització i construccions rurals

- Capacitat per conèixer, comprendre i emprar els principis dels àmbits següents:

 • Tecnologies de la producció vegetal i animal.
 • Fitotècnia; biotecnologia i millora vegetal; conreus; protecció de conreus; jardineria i paisatgisme. Espais esportius.
 • Nutrició. Higiene i sistemes de producció animal. Biotecnologia i millora animal. Productes animals.
 • Bases i tecnologia de les construccions rurals.
 • Mecànica de sòls. Materials. Resistència de materials. Disseny i càlcul d'estructures. Construccions agràries. Infraestructures i vies rurals.
 • Mecanització agrària.
 • Motors i màquines agrícoles. Característiques i disseny de maquinària per a instal·lacions agràries. Automàtica agrària.
 • Enginyeria de les instal·lacions.
 • Electrificació rural. Tecnologia del regatge i del drenatge. Obres i instal·lacions hidràuliques. Instal·lacions per a la salut i el benestar animal.
Competències a assolir per l'estudiantat específiques per a aquesta universitat
 • Coneixements bàsics de ciències del medi natural, química, física, matemàtiques i expressió gràfica, i les seves aplicacions a l'enginyeria, a més de les bases de la producció animal i vegetal.
 • Coneixements sobre els procediments utilitzats per a la transformació de productes agroalimentaris, el control de qualitat i la seguretat dels aliments.
 • Aplicació dels fonaments tecnològics de l'enginyeria al disseny i el maneig d'instal·lacions i equips propis de la indústria alimentària.
 • Anàlisi i avaluació de l'impacte mediambiental dels processos de transformació de productes agroalimentaris, a més de la gestió i la valoració dels residus que generen.
Sortides professionals
 • Director/a tècnic/a d'empreses i indústries del sector alimentari, i tècnic/a de comercialització i màrqueting.
 • Especialista en recerca, disseny i desenvolupament tecnològic de nous productes alimentaris.
 • Especialista en modelització i optimització de processos.
 • Exercici lliure de la professió: consultoria, assessoria, peritatge i direcció d'obres en l'àmbit agroalimentari.
Institucions d'interès
Direcció General d'Agricultura i Desenvolupament Rural de la CE
http://ec.europa.eu/agriculture/index_es.htm
Avís legal| Sobre gencat