Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Enginyeria alimentària/Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (Castelldefels)

Universitat: Universitat Politècnica de Catalunya

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria alimentària per la Universitat Politècnica de Catalunya
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Branca de coneixement secundària:Ciències
Objectius de l'estudi

Formar professionals amb els coneixements científics i tecnològics necessaris per projectar, planificar, dirigir i gestionar els recursos relacionats amb la tecnologia i el processament de productes agroalimentaris, i amb els coneixements sobre els mecanismes de control de qualitat i seguretat dels aliments i la viabilitat econòmica de les empreses alimentàries. Tot això, des de la perspectiva de la innovació i el desenvolupament tecnològic i del respecte al medi ambient.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès5%
Castellà15%
Català80%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques66.0
Obligatòries126.0
Optatives30.0
Treball fi de grau18.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits optatius.

Les pràctiques es duran a terme en empreses privades, instituts d'investigació o associacions cooperatives vinculades al sector alimentari. Proporcionaran a l'estudiantat la possibilitat d'aproximar-se a l'exercici professional. Aquest tipus de pràctiques es programaran a la segona meitat del pla d'estudis, preferentment al setè quadrimestre.

Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Enginyeria agrícola120.0
Enginyeria agroambiental i del paisatge120.0
Enginyeria de sistemes biològics120.0
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a agrícola
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Enginyeria Alimentària
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :5     |    Codi PIN:31004     |    Places orientatives:50
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Biologia0.2
    Ciències de la Terra i mediambientals / Geologia0.2
    Dibuix Tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.1
    Electrotècnia0.1
    Física0.2
    Matemàtiques0.2
    Química0.2
    Tecnologia Industrial0.1
On s'imparteix
Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (UPC)
(Centre propi)
Campus Baix Llobregat
Edifici D4
C. Esteve Terradas, 8
08860  Castelldefels
www.esab.upc.edu
Telèfon: 93 552 10 00
Fax: 93 552 10 01


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Capacitat per a la preparació prèvia, concepció, redacció i signatura de projectes que tinguin com a objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, enderroc, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació de béns mobles o immobles que per la seva naturalesa i característiques quedin inclosos en la tècnica pròpia de la producció agrícola i ramadera (instal·lacions o edificacions, explotacions, infraestructures i vies rurals), la indústria agroalimentària (indústries extractives, fermentatives, làcties, conserveres, hortofructícoles, càrnies, pesqueres, de salaons i, en general, qualsevol altra indústria dedicada a l'elaboració o la transformació, conservació, manipulació i distribució de productes alimentaris) i la jardineria i el paisatgisme (espais verds urbans o rurals —parcs, jardins, vivers, arbratge urbà, etc.—, instal·lacions esportives públiques o privades i entorns sotmesos a recuperació paisatgística).
 • Coneixement adequat dels problemes físics, les tecnologies, la maquinària i els sistemes de subministrament hídric i energètic, els límits imposats per factors pressupostaris i la normativa constructiva, i les relacions entre les instal·lacions o edificacions i explotacions agràries, les indústries agroalimentàries i els espais relacionats amb la jardineria i el paisatgisme amb el seu entorn social i ambiental, així com la necessitat de relacionar aquestes instal·lacions, indústries i espais i el seu entorn amb les necessitats humanes i de preservació del medi ambient.
 • Capacitat per dirigir l'execució de les obres objecte dels projectes relatius a indústries agroalimentàries, explotacions agràries i espais verds i les seves edificacions, infraestructures i instal·lacions, la prevenció de riscos associats a aquesta execució i la direcció d'equips multidisciplinaris i la gestió de recursos humans, d'acord amb criteris deontològics.
 • Capacitat per a la redacció i la signatura de mesuraments, segregacions, parcel·lacions, valoracions i taxacions dins el medi rural, la tècnica pròpia de la indústria agroalimentària i els espais relacionats amb la jardineria i el paisatgisme, tinguin o no tinguin caràcter d'informes pericials per a òrgans judicials o administratius, i amb independència de l'ús al qual estigui destinat el bé moble o immoble objecte d'aquestes actuacions.
 • Capacitat per a la redacció i la signatura d'estudis de desenvolupament rural, d'impacte ambiental i de gestió de residus de les indústries agroalimentàries, explotacions agrícoles i ramaderes, i espais relacionats amb la jardineria i el paisatgisme.
 • Capacitat per a la direcció i la gestió de tota mena d'indústries agroalimentàries, explotacions agrícoles i ramaderes, espais verds urbans o rurals, i àrees esportives públiques o privades, amb coneixement de les noves tecnologies, els processos de qualitat, traçabilitat i certificació i les tècniques de màrqueting i comercialització de productes alimentaris i plantes cultivades.
 • Coneixement en matèries bàsiques, científiques i tecnològiques que permetin un aprenentatge continu, així com una capacitat d'adaptació a noves situacions o entorns canviants.
 • Capacitat de resolució de problemes amb creativitat, iniciativa, metodologia i raonament crític.
 • Capacitat de lideratge, comunicació i transmissió de coneixements, habilitats i destreses en els àmbits socials d'actuació.
 • Capacitat per a la cerca i l'ús de la normativa i la reglamentació relatives al seu àmbit d'actuació.
 • Capacitat per desenvolupar les seves activitats, assumint un compromís social, ètic i ambiental d'acord amb la realitat de l'entorn humà i natural.
 • Capacitat per al treball en equips multidisciplinaris i multiculturals.
Explotacions agropecuàries

- Capacitat per conèixer, comprendre i emprar els principis dels àmbits següents:

 • Tecnologies de la producció animal.
 • Anatomia animal. Fisiologia animal. Sistemes de producció, protecció i explotació animal. Tècniques de producció animal. Genètica i millora animal.
 • Tecnologies de la producció vegetal.
 • Sistemes de producció i explotació. Protecció de conreus contra plagues i malalties. Tecnologia i sistemes de conreu d'espècies herbàcies. Agroenergètica.
 • Enginyeria de les explotacions agropecuàries.
 • Electrificació d'explotacions agropecuàries. Maquinària agrícola. Sistemes i tecnologia del regatge. Construccions agropecuàries. Instal·lacions per a la salut i el benestar animal.
Hortofructicultura i jardineria

- Capacitat per conèixer, comprendre i emprar els principis dels àmbits següents:

 • Tecnologia de la producció hortofructícola.
 • Bases i tecnologia de la propagació i producció hortícola, fructícola i ornamental. Control de qualitat de productes hortofructícoles. Comercialització.
 • Genètica i millora vegetal.
 • Enginyeria de les àrees verdes, espais esportius i explotacions hortofructícoles.
 • Obra civil, instal·lacions i infraestructures de les zones verdes i àrees protegides. Electrificació. Regatges i drenatges. Maquinària per a hortofructicultura i jardineria.
 • Enginyeria del medi ambient i del paisatge.
 • Legislació i gestió mediambiental; principis de desenvolupament sostenible; estratègies de mercat i de l'exercici professional; valoració d'actius ambientals.
 • Hidrologia. Erosió. Material vegetal: producció, ús i manteniment; ecosistemes i biodiversitat; medi físic i canvi climàtic. Anàlisi, gestió i plans d'ordenació territorial. Principis de paisatgisme. Eines específiques de disseny i expressió gràfica; desenvolupament pràctic d'estudis d'impacte ambiental; projectes de restauració ambiental i paisatgística; projectes i plans de manteniment de zones verdes; projectes de desenvolupament. Instruments per a l'ordenació del territori i del paisatge; gestió i planificació de projectes i obres.
Indústries agràries i alimentàries

- Capacitat per conèixer, comprendre i emprar els principis dels àmbits següents:

 • Enginyeria i tecnologia dels aliments.
 • Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments. Tecnologia d'aliments. Processos en les indústries agroalimentàries. Modelització i optimització. Gestió de la qualitat i de la seguretat alimentàries. Anàlisi d'aliments. Traçabilitat.
 • Enginyeria de les indústries agroalimentàries.
 • Equips i maquinàries auxiliars de la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i instal·lacions. Construccions agroindustrials. Gestió i aprofitament de residus.
Mecanització i construccions rurals

- Capacitat per conèixer, comprendre i emprar els principis dels àmbits següents:

 • Tecnologies de la producció vegetal i animal.
 • Fitotècnia; biotecnologia i millora vegetal; conreus; protecció de conreus; jardineria i paisatgisme. Espais esportius.
 • Nutrició. Higiene i sistemes de producció animal. Biotecnologia i millora animal. Productes animals.
 • Bases i tecnologia de les construccions rurals.
 • Mecànica de sòls. Materials. Resistència de materials. Disseny i càlcul d'estructures. Construccions agràries. Infraestructures i vies rurals.
 • Mecanització agrària.
 • Motors i màquines agrícoles. Característiques i disseny de maquinària per a instal·lacions agràries. Automàtica agrària.
 • Enginyeria de les instal·lacions.
 • Electrificació rural. Tecnologia del regatge i del drenatge. Obres i instal·lacions hidràuliques. Instal·lacions per a la salut i el benestar animal.
Competències a assolir per l'estudiantat específiques per a aquesta universitat
 • Coneixements bàsics de ciències del medi natural, química, física, matemàtiques i expressió gràfica, i les seves aplicacions a l'enginyeria, a més de les bases de la producció animal i vegetal.
 • Coneixements sobre els procediments utilitzats per a la transformació de productes agroalimentaris, el control de qualitat i la seguretat dels aliments.
 • Aplicació dels fonaments tecnològics de l'enginyeria al disseny i el maneig d'instal·lacions i equips propis de la indústria alimentària.
 • Anàlisi i avaluació de l'impacte mediambiental dels processos de transformació de productes agroalimentaris, a més de la gestió i la valoració dels residus que generen.
Sortides professionals
 • Director/a tècnic/a d'empreses i indústries del sector alimentari, i tècnic/a de comercialització i màrqueting.
 • Especialista en recerca, disseny i desenvolupament tecnològic de nous productes alimentaris.
 • Especialista en modelització i optimització de processos.
 • Exercici lliure de la professió: consultoria, assessoria, peritatge i direcció d'obres en l'àmbit agroalimentari.
Institucions d'interès
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya
http://www.agricoles.org
Consell General de Col·legis Oficials d'Enginyers Tècnics Agrícoles d'Espanya
http://www.agricolas.org
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Generalitat de Catalunya
http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/
Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient. Govern d'Espanya
http://www.magrama.gob.es
JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya
http://www.jarc.es/
IATA - Institut d'Agroquímica i Tecnologia dels Aliments
http://www.iata.csic.es
Agència Catalana de Seguretat Alimentària
http://www.gencat.cat/salut/acsa/
efsa - Autoritat Europea de Seguretat Alimentària
http://www.efsa.europa.eu
EUFIC - Consell Europeu d'Informació sobre Alimentació.
Portal d'una organització sense ànim de lucre que proporciona informació científica sobre la seguretat i la qualitat alimentària i la salut i la nutrició als mitjans de comunicació, adreçada als professionals de la salut i la nutrició i als educadors, de manera que els consumidors puguin entendre-la. El portal ofereix informació, notícies, documents, informes, fòrum, guies, consells, esdeveniments, enllaços d'interès, etc.
http://www.eufic.org
ACCA - Associació Catalana de Ciències de l'Alimentació
http://acca.iec.cat
aecosan - agència espanyola de consum, seguretat alimentària i nutrició. Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Govern d'Espanya
http://aesan.msssi.gob.es/
Direcció General d'Agricultura i Desenvolupament Rural de la CE
http://ec.europa.eu/agriculture/index_es.htm
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta