Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Enginyeria química/Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (Terrassa)

Universitat:Universitat Politècnica de Catalunya

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria química per la Universitat Politècnica de Catalunya
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Branca de coneixement secundària:Ciències de la salut
Objectius de l'estudi

Formar professionals amb uns coneixements profunds dels fonaments dels processos de transformació de matèria i energia, amb i sense reacció química, de la concepció, el càlcul, el disseny, la construcció i l'operació d'instal·lacions o equips en els quals la matèria experimenta un canvi d'estat, de contingut d'energia o de composició.

Aportar a l'estudiantat els coneixements tècnics i les competències necessàries per organitzar, dissenyar i controlar la producció de plantes químiques, i per gestionar i desenvolupar plans de control de qualitat i de gestió mediambiental, propis de la indústria química i sectors relacionats, com el farmacèutic, biotecnològic, alimentari o mediambiental.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès10%
Castellà25%
Català65%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques66.0
Obligatòries126.0
Optatives24.0
Treball fi de grau24.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits optatius.
Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Enginyeria elèctrica126.0
Enginyeria electrònica industrial i automàtica126.0
Enginyeria mecànica126.0
Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil126.0
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a industrial
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil / Enginyeria elèctrica / Enginyeria electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica / Enginyeria química (agrupació)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :6.125     | Codi PIN:31015     | Places orientatives:270
On s'imparteix
Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (UPC)
(Centre propi)
C. de Colom, 1-11
08222  Terrassa


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Capacitat per a la redacció, la signatura i el desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial que tinguin com a objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, enderroc, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació d'estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal·lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
 • Capacitat per a la direcció de les activitats objecte dels projectes d'enginyeria descrits en l'apartat anterior.
 • Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els doti de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i per comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'enginyeria industrial.
 • Coneixements per realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificacions de tasques i altres treballs anàlegs.
 • Capacitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
 • Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 • Capacitat per aplicar els principis i mètodes de la qualitat.
 • Capacitat d'organització i planificació en l'àmbit de l'empresa, i altres institucions i organitzacions.
 • Capacitat per treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.
 • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial.
Competències a assolir per l'estudiantat específiques per a aquesta universitat
 • Capacitat per a la concepció, el càlcul, el disseny, la construcció i l'operació d'instal·lacions o equips en els quals la matèria experimenta un canvi d'estat, de contingut d'energia o de composició
 • Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Indústria farmacèutica, paperera, petroquímica, alimentària, metal·lúrgica i energètica
 • laboratoris d'anàlisi química, d'assajos i de control de qualitat
 • empreses consultores i assessories
Institucions d'interès
Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya
http://www.ccetic.cat
Agència de Residus de Catalunya
http://www20.gencat.cat/portal/site/arc
Recerca Química
Portal especialitzat que ofereix serveis, ofertes de treball, notícies, enllaços d'interès i solucions per a les diverses àrees que formen el món de la química.
http://www.chemicalsearch.co.uk
Avís legal| Sobre gencat