Generalitat de Catalunya
Curs
2016-2017

Contingut

Òptica i optometria/Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (Terrassa)

Universitat:Universitat Politècnica de Catalunya

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en òptica i optometria per la Universitat Politècnica de Catalunya
Branca de coneixement principal:Ciències de la salut
Branca de coneixement secundària:Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi

Formar professionals amb la missió de tenir cura de la salut visual de la població en l'àmbit de l'adaptació d'ulleres i lents de contacte, i en la detecció i el tractament d'altres problemes visuals no mèdics, i que també tinguin la capacitat per dur a terme tasques comercials, de gestió o recerca en el camp de l'òptica optomètrica.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès4%
Castellà22%
Català74%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries120.0
Optatives36.0
Treball fi de grau24.0
Total240.0
Període de pràctiques:
18.0 crèdits optatius.
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Òptic/a-optometrista
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Òptica i optometria
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :5,456     |    Codi PIN:31043     |    Places orientatives:100
  On s'imparteix
  Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (UPC)
  (Centre propi)
  C. del Violinista Vellsolà, 37
  08222  Terrassa
  foot.upc.edu
  Telèfon: 93 739 83 00
  Fax: 93 739 83 01


  Món laboral
  Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
  • Conèixer, dissenyar i aplicar programes de prevenció i manteniment relacionats amb la salut visual de la població.
  • Portar a terme exàmens visuals amb eficàcia en cadascuna de les seves fases: anamnesi, tria i realització de proves diagnòstiques, establiment de pronòstic, elecció i execució del tractament, i redacció, si escau, d'informes de remissió que estableixin els nivells de col·laboració amb altres professionals, a fi de garantir la millor atenció possible per al pacient.
  • Assessorar i orientar el pacient i els familiars durant tot el tractament.
  • Ser capaç de reflexionar críticament sobre qüestions clíniques, científiques, ètiques i socials implicades en l'exercici professional de l'optometria, comprenent els fonaments científics de l'òptica-optometria i aprenent a valorar de forma crítica la terminologia, els assajos clínics i la metodologia de la recerca relacionada amb l'òptica-optometria.
  • Emetre opinions, informes i peritatges quan sigui necessari.
  • Valorar i incorporar les millores tecnològiques necessàries per al correcte desenvolupament de la seva activitat professional.
  • Ser capaç de portar a terme activitats de planificació i gestió en un servei o petita empresa en el camp de l'òptica-optometria.
  • Ser capaç de planificar i realitzar projectes de recerca que contribueixin a la producció de coneixements en l'àmbit de l'optometria, transmetent el saber científic pels mitjans habituals.
  • Ampliar i actualitzar les seves capacitats per a l'exercici professional mitjançant la formació continuada.
  • Ser capaç de comunicar les indicacions terapèutiques de salut visual i les seves conclusions al pacient, als familiars i a la resta de professionals que intervenen en la seva atenció, adaptant-se a les característiques socioculturals de cada interlocutor.
  • Situar la informació nova i la interpretació d'aquesta informació en el seu context.
  • Demostrar la comprensió de l'estructura general de l'optometria i la seva connexió amb altres disciplines, específiques i complementàries.
  • Demostrar i implementar mètodes d'anàlisi crítica, desenvolupament de teories i la seva aplicació en el camp disciplinari de l'optometria.
  • Demostrar que té coneixements, habilitats i destreses en l'atenció sanitària del pacient.
  • Demostrar capacitat per actuar com a agent d'atenció primària visual.
  • Demostrar capacitat per participar de forma efectiva en grups de treball unidisciplinaris i multidisciplinaris en projectes relacionats amb l'optometria.
  • Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica professional, respectant l'autonomia del pacient, els seus determinants genètics, demogràfics, culturals i socioeconòmics, integrant els aspectes socials i comunitaris en la presa de decisions, aplicant els principis de justícia social en la pràctica professional, en un context mundial en transformació.
  • Adquirir la capacitat per portar a terme una gestió clínica centrada en el pacient, en l'economia de la salut i en l'ús eficient dels recursos sanitaris, així com en la gestió eficaç de la documentació clínica, parant atenció especialment en la confidencialitat.
  Competències a assolir per l'estudiantat específiques per a aquesta universitat
  • Coneixements per intervenir en l'atenció de la salut visual i prevenir-ne els problemes associats.
  • Coneixements per examinar el sistema visual i valorar-ne l'estat i la funcionalitat.
  • Coneixements per recomanar les solucions adients i proporcionar-les per optimitzar la funció visual i fer-ne el seguiment.
  Sortides professionals
  • Establiments tecnicosanitaris d'òptica
  • centres de salut
  • centres d'assistència primària i hospitals públics
  • centres i consultes d'oftalmologia
  • empreses del sector òptic
  Institucions d'interès
  Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes i Òptiques Optometristes de Catalunya
  http://www.coooc.org/
  Col·legi Nacional d'Òptics-Optometristes d'Espanya
  http://www.cnoo.es
  SEDOPTICA - Societat Espanyola d'Òptica
  http://www.sedoptica.es/SEDO
  eeoo - Acadèmia Europea d'Optometria i Òptica
  http://www.eaoo.info
  Expoóptica
  Portal del saló internacional d'òptica i optometria que ofereix informació, serveis, novetats, convencions i congressos, informació i cercador de fires, cercador general, notícies sectorials i de premsa, etc.
  http://www.ifema.es/ferias/expooptica/default.html
  Porta 22
  Espai de noves ocupacions
  http://w27.bcn.cat/porta22/cat
  Els estudis amb * estan en procés de validació
  Avís legal| Sobre gencat| Enquesta