Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Òptica i optometria/Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (Terrassa)

Universitat: Universitat Politècnica de Catalunya

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en òptica i optometria per la Universitat Politècnica de Catalunya
Branca de coneixement principal:Ciències de la salut
Branca de coneixement secundària:Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi

Formar professionals amb la missió de tenir cura de la salut visual de la població en l'àmbit de l'adaptació d'ulleres i lents de contacte, i en la detecció i el tractament d'altres problemes visuals no mèdics, i que també tinguin la capacitat per dur a terme tasques comercials, de gestió o recerca en el camp de l'òptica optomètrica.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès4%
Castellà22%
Català74%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries120.0
Optatives36.0
Treball fi de grau24.0
Total240.0
Període de pràctiques:
18.0 crèdits optatius.
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Òptic/a-optometrista
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Òptica i Optometria
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :5     |    Codi PIN:31043     |    Places orientatives:90
On s'imparteix
Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (UPC)
(Centre propi)
C. del Violinista Vellsolà, 37
08222  Terrassa
foot.upc.edu
Telèfon: 93 739 83 00
Fax: 93 739 83 01


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Conèixer, dissenyar i aplicar programes de prevenció i manteniment relacionats amb la salut visual de la població.
 • Portar a terme exàmens visuals amb eficàcia en cadascuna de les seves fases: anamnesi, tria i realització de proves diagnòstiques, establiment de pronòstic, elecció i execució del tractament, i redacció, si escau, d'informes de remissió que estableixin els nivells de col·laboració amb altres professionals, a fi de garantir la millor atenció possible per al pacient.
 • Assessorar i orientar el pacient i els familiars durant tot el tractament.
 • Ser capaç de reflexionar críticament sobre qüestions clíniques, científiques, ètiques i socials implicades en l'exercici professional de l'optometria, comprenent els fonaments científics de l'òptica-optometria i aprenent a valorar de forma crítica la terminologia, els assajos clínics i la metodologia de la recerca relacionada amb l'òptica-optometria.
 • Emetre opinions, informes i peritatges quan sigui necessari.
 • Valorar i incorporar les millores tecnològiques necessàries per al correcte desenvolupament de la seva activitat professional.
 • Ser capaç de portar a terme activitats de planificació i gestió en un servei o petita empresa en el camp de l'òptica-optometria.
 • Ser capaç de planificar i realitzar projectes de recerca que contribueixin a la producció de coneixements en l'àmbit de l'optometria, transmetent el saber científic pels mitjans habituals.
 • Ampliar i actualitzar les seves capacitats per a l'exercici professional mitjançant la formació continuada.
 • Ser capaç de comunicar les indicacions terapèutiques de salut visual i les seves conclusions al pacient, als familiars i a la resta de professionals que intervenen en la seva atenció, adaptant-se a les característiques socioculturals de cada interlocutor.
 • Situar la informació nova i la interpretació d'aquesta informació en el seu context.
 • Demostrar la comprensió de l'estructura general de l'optometria i la seva connexió amb altres disciplines, específiques i complementàries.
 • Demostrar i implementar mètodes d'anàlisi crítica, desenvolupament de teories i la seva aplicació en el camp disciplinari de l'optometria.
 • Demostrar que té coneixements, habilitats i destreses en l'atenció sanitària del pacient.
 • Demostrar capacitat per actuar com a agent d'atenció primària visual.
 • Demostrar capacitat per participar de forma efectiva en grups de treball unidisciplinaris i multidisciplinaris en projectes relacionats amb l'optometria.
 • Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica professional, respectant l'autonomia del pacient, els seus determinants genètics, demogràfics, culturals i socioeconòmics, integrant els aspectes socials i comunitaris en la presa de decisions, aplicant els principis de justícia social en la pràctica professional, en un context mundial en transformació.
 • Adquirir la capacitat per portar a terme una gestió clínica centrada en el pacient, en l'economia de la salut i en l'ús eficient dels recursos sanitaris, així com en la gestió eficaç de la documentació clínica, parant atenció especialment en la confidencialitat.
Competències a assolir per l'estudiantat específiques per a aquesta universitat
 • Coneixements per intervenir en l'atenció de la salut visual i prevenir-ne els problemes associats.
 • Coneixements per examinar el sistema visual i valorar-ne l'estat i la funcionalitat.
 • Coneixements per recomanar les solucions adients i proporcionar-les per optimitzar la funció visual i fer-ne el seguiment.
Sortides professionals
 • Establiments tecnicosanitaris d'òptica
 • centres de salut
 • centres d'assistència primària i hospitals públics
 • centres i consultes d'oftalmologia
 • empreses del sector òptic
Institucions d'interès
Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes i Òptiques Optometristes de Catalunya
http://www.coooc.org/
Col·legi Nacional d'Òptics-Optometristes d'Espanya
http://www.cnoo.es
SEDOPTICA - Societat Espanyola d'Òptica
http://www.sedoptica.es/SEDO
eeoo - Acadèmia Europea d'Optometria i Òptica
http://www.eaoo.info
Expoóptica
Portal del saló internacional d'òptica i optometria que ofereix informació, serveis, novetats, convencions i congressos, informació i cercador de fires, cercador general, notícies sectorials i de premsa, etc.
http://www.ifema.es/ferias/expooptica/default.html
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta