Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Mestre d'educació primària/Facultat d'Educació (Barcelona)

Universitat:Universitat de Barcelona

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en mestre d'educació primària per la Universitat de Barcelona
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Mencions:Aprofundiment curricular/ Atenció a la diversitat/ Biblioteques escolars/ Educació física/ Educació musical/ Educació visual i plàstica/ Llengües estrangeres/ Tecnologies digitals per a l'aprenentatge, la comunicació i l'expressió
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Castellà17%
Català83%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries147.0
Optatives27.0
Treball fi de grau6.0
Total240.0
Període de pràctiques:
45.0 crèdits obligatoris.
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Mestre en educació primària
Com s'accedeix
Criteris d'admissió
DescripcióNivell d'importància
Prova d'aptitud personal (PAP)Obligatori
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Educació primària
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :8.103     | Codi PIN:11014     | Places orientatives:475
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anàlisi musical0.2
    Anatomia aplicada0.1
    Arts escèniques0.1
    Biologia0.2
    Ciències de la Terra i mediambientals0.2
    Cultura audiovisual0.1
    Dibuix artístic0.2
    Dibuix tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'empresa0.1
    Física0.2
    Geografia0.2
    Grec0.2
    Història de la música i de la dansa0.1
    Història de l'art0.2
    Història del món contemporani0.1
    Literatura castellana0.2
    Literatura catalana0.2
    Literatura universal0.2
    Llatí0.2
    Llenguatge i pràctica musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques aplicades ciències socials0.2
    Química0.2
    Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
    Volum0.1
 • Educació infantil / Educació primària (Pla de millora de la formació inicial de mestre - 5 anys) (simultaneïtat)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :10.445     | Codi PIN:11072     | Places orientatives:40
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anàlisi musical0.2
    Anatomia aplicada0.1
    Arts escèniques0.1
    Biologia0.2
    Ciències de la Terra i mediambientals0.2
    Cultura audiovisual0.1
    Dibuix artístic0.2
    Dibuix tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'empresa0.1
    Física0.2
    Geografia0.2
    Grec0.2
    Història de la música i de la dansa0.1
    Història de l'art0.2
    Història del món contemporani0.1
    Literatura castellana0.2
    Literatura catalana0.2
    Literatura universal0.2
    Llatí0.2
    Llenguatge i pràctica musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques aplicades ciències socials0.2
    Química0.2
    Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
    Volum0.1
 • Educació infantil / Educació primària (Pla de millora de la formació inicial de mestre - 5 anys) (simultaneïtat) (internacional)| Codi PIN:14030| Places orientatives:2
 • Educació primària (internacional)| Codi PIN:14031| Places orientatives:5
On s'imparteix
Facultat d'Educació (UB)
(Centre propi)
Campus de Mundet-UB
Edifici Migdia
Pg. de la Vall d'Hebron, 171
08035  Barcelona


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Conèixer les àrees curriculars de l'educació primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües. Fomentar la lectura i el comentari crític de textos dels diversos dominis científics i culturals continguts al currículum escolar.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i fer que atenguin a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans que constitueixen els valors de la formació ciutadana.
 • Fomentar la convivència dins i fora de l'aula, resoldre problemes de disciplina i contribuir a la resolució pacífica de conflictes. Estimular i valorar l'esforç, la constància i la disciplina personal en els estudiants.
 • Conèixer l'organització dels col·legis d'educació primària i la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament. Acomplir les funcions de tutoria i d'orientació amb els estudiants i les seves famílies, atenent a les necessitats educatives singulars dels estudiants. Assumir que l'exercici de la funció docent s'ha d'anar perfeccionant i adaptant als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.
 • Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social. Assumir la dimensió educadora de la funció docent i fomentar l'educació democràtica per a una ciutadania activa.
 • Mantenir una relació crítica i autònoma respecte dels sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.
 • Valorar la responsabilitat individual i col·lectiva en la consecució d'un futur sostenible.
 • Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu, i promoure'l entre els estudiants.
 • Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i la comunicació. Discernir selectivament la informació audiovisual que contribueixi als aprenentatges, a la formació cívica i a la riquesa cultural.
 • Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual i les competències fonamentals que afecten els col·legis d'educació primària i els seus professionals. Conèixer models de millora de la qualitat amb aplicació en els centres educatius.
Competències a assolir per l'estudiantat específiques per a aquesta universitat
 • Anàlisi i planificació de la tasca educativa, per donar resposta a una societat canviant.
 • Actuació com a mediador/a perquè l'activitat a l'aula sigui significativa i estimuli el potencial de desenvolupament de tot l'alumnat.
 • Reforç de valors com la convivència, l'esforç, la constància, la disciplina, la igualtat de gènere i els drets humans, amb col·laboració també fora de l'escola.
 • Organització de la interacció de l'alumnat amb l'objecte d'estudi, promovent l'aprenentatge autònom i cooperatiu.
 • Exercici de la funció de tutoria, orientació i avaluació de l'alumnat.
 • Elaboració de projectes que s'adaptin a les necessitats de les escoles i l'alumnat, i que reflecteixin un coneixement profund de l'etapa docent i les matèries ensenyades.
 • Foment de l'ensenyament en contextos multiculturals i plurilingües.
 • Aplicació de les noves tecnologies a l'aula.
 • Educació orientada a potenciar aptituds i interessos professionals en l'alumnat.
 • Lideratge de propostes innovadores en les àrees curriculars en què es tinguin més coneixements.
Sortides professionals
 • Exercici del magisteri en l'etapa de primària.
 • Activitats educatives extraescolars.
 • Treball en departaments d'educació en organismes i institucions educatives (zoològics, museus, parcs, jardins, teatres, cases de colònies i agrupacions artístiques i esportives).
 • Activitats econòmiques que es deriven de l'exercici del magisteri (fabricació i distribució de materials auxiliars, elements d'ajut a l'acció docent, llibres de text, programes informàtics, etc.).
Institucions d'interès
Avís legal| Sobre gencat