Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Medicina/Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat)

Universitat: Universitat de Barcelona

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en medicina per la Universitat de Barcelona
Branca de coneixement principal:Ciències de la salut
Objectius de l'estudi

Proporcionar els coneixements adequats de les ciències que fomenten la medicina, incidint en la comprensió dels mètodes científics, els principis de la mesura de les funcions biològiques, l'avaluació dels fets científicament provats i l'anàlisi de les dades.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Castellà23%
Català77%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:360.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques94.0
Obligatòries242.0
Optatives18.0
Treball fi de grau6.0
Total360.0
Període de pràctiques:

La vivència hospitalària tindrà un caràcter exclusivament pràctic (inclou l'assistència a alguns seminaris que complementin l'aprenentatge general) i es coordinarà amb l'assignatura de Medicina familiar i comunitària. Aquesta assignatura de sisè forma part d'un bloc amb uns objectius concrets i una avaluació contínua i final. D'altra banda, la vivència hospitalària es complementa amb les pràctiques tutelades realitzades durant l'aprenentatge de les matèries que afecten els diferents aparells i sistemes (de 4rt a 6è curs).

Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Metge/essa
Accés i notes de tall
Ofertes
 • · Medicina (Campus Bellvitge)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :12,639     |    Codi PIN:11083     |    Places orientatives:87
 • · Medicina (Campus Clínic)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :12,725     |    Codi PIN:11043     |    Places orientatives:172
On s'imparteix
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (UB)
(Centre propi)
Campus Ciències de la Salut de Bellvitge
C. de la Feixa Llarga, s/n
08907  L'Hospitalet de Llobregat


Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (UB)
(Centre propi)
Campus Clínic-August Pi i Sunyer
C. de Casanova, 143
08036  Barcelona


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa

- Valors professionals, actituds i comportaments ètics:

 • Reconèixer els elements essencials de la professió mèdica, incloent-hi els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en el pacient.
 • Comprendre la importància d'aquests principis per al benefici del pacient, de la societat i de la professió, parant atenció especialment al secret professional.
 • Saber aplicar el principi de justícia social a la pràctica professional i comprendre les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació.
 • Desenvolupar la pràctica professional amb respecte a l'autonomia del pacient, a les seves creences i cultura.
 • Reconèixer les pròpies limitacions i la necessitat de mantenir i actualitzar la seva competència professional, donant importància especialment a l'aprenentatge de manera autònoma de nous coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat.
 • Desenvolupar la pràctica professional amb respecte a altres professionals de la salut, adquirint habilitats de treball en equip.

- Fonaments científics de la medicina:

 • Comprendre i reconèixer l'estructura i funció normal del cos humà, a nivell molecular, cel·lular, tissular, orgànic i de sistemes, en les diferents etapes de la vida i en ambdós sexes.
 • Reconèixer les bases de la conducta humana normal i les seves alteracions.
 • Comprendre i reconèixer els efectes, mecanismes i manifestacions de la malaltia sobre l'estructura i la funció del cos humà.
 • Comprendre i reconèixer els agents causants i factors de risc que determinen els estats de salut i el desenvolupament de la malaltia.
 • Comprendre i reconèixer els efectes del creixement, el desenvolupament i l'envelliment sobre l'individu i el seu entorn social.
 • Comprendre els fonaments d'acció, indicacions i eficàcia de les intervencions terapèutiques, basant-se en l'evidència científica disponible.

- Habilitats clíniques:

 • Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant.
 • Realitzar un examen físic i una valoració mental.
 • Tenir capacitat per elaborar un judici diagnòstic inicial i establir una estratègia diagnòstica raonada.
 • Reconèixer i tractar les situacions que posen la vida en perill immediat i aquelles altres situacions que exigeixen atenció immediata.
 • Establir el diagnòstic, pronòstic i tractament, aplicant-hi els principis basats en la millor informació possible i en condicions de seguretat clínica.
 • Indicar la terapèutica més adequada dels processos aguts i crònics més prevalents, així com dels malalts en fase terminal.
 • Plantejar i proposar les mesures preventives adequades a cada situació clínica.
 • Adquirir experiència clínica adequada en institucions hospitalàries, centres de salut o altres institucions sanitàries, sota supervisió, així com coneixements bàsics de gestió clínica centrada en el pacient i l'ús adequat de proves, medicaments i la resta de recursos del sistema sanitari.

- Habilitats de comunicació:

 • Escoltar amb atenció, obtenir i sintetitzar informació pertinent sobre els problemes que afecten el malalt i comprendre el contingut d'aquesta informació.
 • Redactar històries clíniques i altres registres mèdics de manera comprensible a tercers.
 • Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els pacients, familiars, mitjans de comunicació i altres professionals.
 • Establir una bona comunicació interpersonal que capaciti per adreçar-se amb eficiència i empatia als pacients, familiars, mitjans de comunicació i altres professionals.

- Salut pública i sistemes de salut:

 • Reconèixer els determinants de salut en la població, tant els genètics com els dependents del sexe i l'estil de vida, demogràfics, ambientals, socials, econòmics, psicològics i culturals.
 • Assumir el seu paper en les accions de prevenció i protecció en casos de malalties, lesions o accidents i manteniment i promoció de la salut, tant individualment com comunitàriament.
 • Reconèixer el seu paper en equips multiprofessionals, assumint el lideratge quan sigui apropiat, tant per al subministrament d'atencions i cures de la salut, com en les intervencions per promoure la salut.
 • Obtenir i utilitzar dades epidemiològiques i valorar tendències i riscos per a la presa de decisions sobre salut.
 • Conèixer les organitzacions nacionals i internacionals de salut i els entorns i condicionants dels diferents sistemes de salut.
 • Coneixements bàsics del Sistema Nacional de Salut i de legislació sanitària.

- Ús de la informació:

 • Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per obtenir, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària.
 • Saber emprar les tecnologies de la informació i la comunicació en les activitats clíniques, terapèutiques, preventives i de recerca.
 • Mantenir i fer servir els registres amb informació del pacient per a la seva anàlisi posterior, preservant la confidencialitat de les dades.

- Anàlisi crítica i recerca:

 • Tenir, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu, amb escepticisme constructiu i orientat a la recerca.
 • Comprendre la importància i les limitacions del pensament científic en l'estudi, la prevenció i el tractament de les malalties.
 • Ser capaç de formular hipòtesis, d'aplegar i de valorar de manera crítica la informació per resoldre problemes, seguint el mètode científic.
 • Adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora.
Competències a assolir per l'estudiantat específiques per a aquesta universitat
 • Desenvolupament de tasques pròpies de la professió, com ara l'exploració, el diagnòstic, els procediments mèdics, els pronòstics, la promoció de la salut i la prevenció, etc.
 • Abordatge de la pràctica de la professió mitjançant el coneixement de les ciències bàsiques, socials i clíniques, així com dels principis fonamentals de la medicina.
 • Exercici de les funcions sanitàries (investigació, docència i gestió; treball en equip) i de desenvolupament personal (autocrítica i autoavaluació, aprenentatge autònom, cura personal, professionalitat, motivació). 
Sortides professionals

Metge/Metgessa. 

Institucions d'interès
SEMG - Societat Espanyola de Metges Generals i de Família
http://www.semg.es
OMC - Organització Mèdica Col·legial d'Espanya. Consell General de Col·legis Oficials de Metges d'Espanya
https://www.cgcom.es
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
http://www.comb.cat
Departament de Salut. Generalitat de Catalunya
http://salutweb.gencat.cat/ca/inici/
CatSalut. Servei Català de la Salut. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya
http://www10.gencat.net/catsalut
Institut Català de la Salut. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya
És una empresa pública adscrita al Departament de Salut que té l'objectiu de proveir serveis sanitaris a Catalunya. Ofereix serveis per als professionals de la salut, borsa de treball, notícies d'interès, formació especialitzada i documentació i publicacions corporatives.
http://www.gencat.net/ics
Institut de Salut Carlos III. Ministeri d'Economia i Competitivitat. Govern d'Espanya
Portal del principal organisme públic d'investigació que finança, gestiona i executa la investigació biomèdica a Espanya. Les seves funcions principals són la investigació biomèdica, la prestació de serveis científics i tècnics i la formació científica-tècnica sanitària.
http://www.cat.isciii.es
Organització Mundial de la Salut
http://www.who.int/es/index.html
Institut Guttmann
Portal de l'hospital de referència a Catalunya per al tractament medicoquirúrgic i la rehabilitació integral de les persones amb lesió medul·lar, dany cerebral adquirit o altres grans discapacitats d'origen neurològic. Ofereix informació sanitària, tauler d'oportunitats, fòrums, xat, enllaços d'interès, programes de telerehabilitació, etc.
http://www.guttmann.com
Institut Curie
Portal d'una fundació privada sense ànim de lucre on opera un centre d'investigació sobre biofísica, biologia cel·lular i oncologia, i un hospital especialitzat en el tractament per al càncer. S'ofereix notícies, informació, ofertes de treball, pràctiques, formació, seminaris i conferències, enllaços d'interès, etc.
http://curie.fr/fr/fondation
fq. Fibrosi Quística. Associació Catalana de Fibrosi Quística
http://www.fibrosiquistica.org
Associació Catalana per al Parkinson
http://www.acaparkinson.org
FEM - Fundació Esclerosi Múltiple
http://www.fem.es
Fundació Catalana Síndrome de Down
http://www.fcsd.org/ca
Medscape
Portal en anglès, especialitzat en el món mèdic, que ofereix un cercador de notícies, cerca instantània per paraules, informació per especialitats mèdiques, formació i educació, etc.
http://www.medscape.com
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta