Generalitat de Catalunya
Curs
2016-2017

Contingut

Farmàcia/Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació (Barcelona)

Universitat:Universitat de Barcelona

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en farmàcia per la Universitat de Barcelona
Branca de coneixement principal:Ciències de la salut
Mencions:Farmàcia assistencial i anàlisis clíniques */ Farmàcia industrial i recerca farmacèutica *
Objectius de l'estudi
 • Formar persones expertes en tots els aspectes relacionats amb els fàrmacs i els medicaments.
 • Proporcionar a l'estudiantat els coneixements, les habilitats i les actituds necessaris per a l'exercici professional en la indústria farmacèutica o en el sistema sanitari, amb capacitat de gestió i direcció.
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Castellà22%
Català78%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:300.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques63.0
Obligatòries189.0
Optatives42.0
Treball fi de grau6.0
Total300.0
Període de pràctiques:
24.0 crèdits obligatoris.
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Farmacèutic/a
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Farmàcia
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :10,074     |    Codi PIN:11024     |    Places orientatives:340
  • · Farmàcia / Nutrició humana i dietètica (simultaneïtat)
   • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :11,786     |    Codi PIN:11075     |    Places orientatives:20
   • · Farmàcia (internacional)|    Codi PIN:14043|    Places orientatives:5
    • · Farmàcia / Nutrició humana i dietètica (simultaneïtat) (internacional)|    Codi PIN:14044|    Places orientatives:2
     On s'imparteix
     Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació (UB)
     (Centre propi)
     Campus de la Diagonal Portal del Coneixement
     Av. de Joan XXIII, 27-31
     08028  Barcelona
     www.ub.edu/farmacia
     Telèfon: 93 402 13 14
     Fax: 93 402 18 86


     Món laboral
     Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
     • Identificar, dissenyar, obtenir, analitzar, controlar i produir fàrmacs i medicaments, així com altres productes i primeres matèries d'interès sanitari d'ús humà o veterinari.
     • Avaluar els efectes terapèutics i tòxics de substàncies amb activitat farmacològica.
     • Saber aplicar el mètode científic i adquirir habilitats en l'ús de la legislació, fonts d'informació, bibliografia, elaboració de protocols i la resta d'aspectes que es consideren necessaris per al disseny i l'avaluació crítica d'assajos preclínics i clínics.
     • Dissenyar, preparar, subministrar i dispensar medicaments i altres productes d'interès sanitari.
     • Donar consell terapèutic en farmacoteràpia i dietoteràpia, així com en l'àmbit nutricional i alimentari en els establiments en què prestin serveis.
     • Promoure l'ús racional dels medicaments i productes sanitaris, així com adquirir coneixements bàsics en gestió clínica, economia de la salut i ús eficient dels recursos sanitaris.
     • Identificar, avaluar i valorar els problemes relacionats amb fàrmacs i medicaments, així com participar en les activitats de farmacovigilància.
     • Portar a terme les activitats de farmàcia clínica i social, seguint el cicle d'atenció farmacèutica.
     • Intervenir en les activitats de promoció de la salut, prevenció de la malaltia, en l'àmbit individual, familiar i comunitari; amb una visió integral i multiprofessional del procés salut-malaltia.
     • Dissenyar, aplicar i avaluar reactius, mètodes i tècniques analítiques clíniques, coneixent els fonaments bàsics de les anàlisis clíniques i les característiques i continguts dels dictàmens de diagnòstic de laboratori.
     • Avaluar els efectes toxicològics de substàncies i dissenyar i aplicar les proves i anàlisis corresponents.
     • Desenvolupar anàlisis higienicosanitàries, especialment les relacionades amb els aliments i el medi ambient.
     • Desenvolupar habilitats de comunicació i informació, tant orals com escrites, per tractar amb pacients i usuaris del centre on desenvolupi la seva activitat professional. Promoure les capacitats de treball i col·laboració en equips multidisciplinaris i les relacionades amb altres professionals sanitaris.
     • Conèixer els principis ètics i deontològics segons les disposicions legislatives, reglamentàries i administratives que regeixen l'exercici professional, comprenent les implicacions ètiques de la salut en un context social en transformació.
     • Reconèixer les pròpies limitacions i la necessitat de mantenir i actualitzar la competència professional, donant importància especialment a l'autoaprenentatge de nous coneixements basant-se en l'evidència científica disponible.
     Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
     • Oficines de farmàcia.
     • Indústria farmacèutica.
     • Hospitalari (farmàcia, bioquímica clínica i microbiologia clínica).
     • Laboratoris d'anàlisi.
     • Recerca.
     Institucions d'interès
     Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya
     http://www.ccfc.cat
     Col·legi de Farmacèutics de Barcelona
     http://www.farmaceuticonline.com
     AEFI - Associació Espanyola de Farmacèutics de la Indústria
     http://www.aefi.org
     Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya
     http://www.rafc.cat/
     Departament de Salut. Generalitat de Catalunya
     http://salutweb.gencat.cat/ca/inici/
     Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Govern d'Espanya
     http://www.msssi.gob.es
     L'Acadèmia. Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears
     http://www.academia.cat
     portalfarma.com - Organització farmacèutica col·legial
     http://www.portalfarma.com
     FARMAMUNDI. Farmacèutics Mundi
     Portal d'una organització no governamental de cooperació al desenvolupament, d'acció humanitària i d'emergència que ofereix informació sobre projectes, línies d'actuació, subministrament de medicaments, publicacions, diaris i revistes, llibres, audiovisuals, butlletins, educació, enllaços d'interès, agenda, etc.
     http://www.farmaceuticosmundi.org
     Porta 22
     Espai de noves ocupacions
     http://w27.bcn.cat/porta22/cat
     Els estudis amb * estan en procés de validació
     Avís legal| Sobre gencat| Enquesta