Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Farmàcia/Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació (Barcelona)

Universitat: Universitat de Barcelona

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en farmàcia per la Universitat de Barcelona
Branca de coneixement principal:Ciències de la salut
Mencions: Farmàcia assistencial i anàlisis clíniques / Farmàcia industrial i recerca farmacèutica
Objectius de l'estudi
 • Formar persones expertes en tots els aspectes relacionats amb els fàrmacs i els medicaments.
 • Proporcionar a l'estudiantat els coneixements, les habilitats i les actituds necessaris per a l'exercici professional en la indústria farmacèutica o en el sistema sanitari, amb capacitat de gestió i direcció.
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Castellà22%
Català78%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:300.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques63.0
Obligatòries189.0
Optatives42.0
Treball fi de grau6.0
Total300.0
Període de pràctiques:
24.0 crèdits obligatoris.
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Farmacèutic/a
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Farmàcia
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :9,93     |    Codi PIN:11024     |    Places orientatives:340
 • · Farmàcia / Nutrició Humana i Dietètica (Simultaneïtat)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :11,678     |    Codi PIN:11075     |    Places orientatives:20
On s'imparteix
Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació (UB)
(Centre propi)
Campus de la Diagonal Portal del Coneixement
Av. de Joan XXIII, 27-31
08028  Barcelona
www.ub.edu/farmacia
Telèfon: 93 402 13 14
Fax: 93 402 18 86


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Identificar, dissenyar, obtenir, analitzar, controlar i produir fàrmacs i medicaments, així com altres productes i primeres matèries d'interès sanitari d'ús humà o veterinari.
 • Avaluar els efectes terapèutics i tòxics de substàncies amb activitat farmacològica.
 • Saber aplicar el mètode científic i adquirir habilitats en l'ús de la legislació, fonts d'informació, bibliografia, elaboració de protocols i la resta d'aspectes que es consideren necessaris per al disseny i l'avaluació crítica d'assajos preclínics i clínics.
 • Dissenyar, preparar, subministrar i dispensar medicaments i altres productes d'interès sanitari.
 • Donar consell terapèutic en farmacoteràpia i dietoteràpia, així com en l'àmbit nutricional i alimentari en els establiments en què prestin serveis.
 • Promoure l'ús racional dels medicaments i productes sanitaris, així com adquirir coneixements bàsics en gestió clínica, economia de la salut i ús eficient dels recursos sanitaris.
 • Identificar, avaluar i valorar els problemes relacionats amb fàrmacs i medicaments, així com participar en les activitats de farmacovigilància.
 • Portar a terme les activitats de farmàcia clínica i social, seguint el cicle d'atenció farmacèutica.
 • Intervenir en les activitats de promoció de la salut, prevenció de la malaltia, en l'àmbit individual, familiar i comunitari; amb una visió integral i multiprofessional del procés salut-malaltia.
 • Dissenyar, aplicar i avaluar reactius, mètodes i tècniques analítiques clíniques, coneixent els fonaments bàsics de les anàlisis clíniques i les característiques i continguts dels dictàmens de diagnòstic de laboratori.
 • Avaluar els efectes toxicològics de substàncies i dissenyar i aplicar les proves i anàlisis corresponents.
 • Desenvolupar anàlisis higienicosanitàries, especialment les relacionades amb els aliments i el medi ambient.
 • Desenvolupar habilitats de comunicació i informació, tant orals com escrites, per tractar amb pacients i usuaris del centre on desenvolupi la seva activitat professional. Promoure les capacitats de treball i col·laboració en equips multidisciplinaris i les relacionades amb altres professionals sanitaris.
 • Conèixer els principis ètics i deontològics segons les disposicions legislatives, reglamentàries i administratives que regeixen l'exercici professional, comprenent les implicacions ètiques de la salut en un context social en transformació.
 • Reconèixer les pròpies limitacions i la necessitat de mantenir i actualitzar la competència professional, donant importància especialment a l'autoaprenentatge de nous coneixements basant-se en l'evidència científica disponible.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Oficines de farmàcia.
 • Indústria farmacèutica.
 • Hospitalari (farmàcia, bioquímica clínica i microbiologia clínica).
 • Laboratoris d'anàlisi.
 • Recerca.
Institucions d'interès
Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya
http://www.ccfc.cat
Col·legi de Farmacèutics de Barcelona
http://www.farmaceuticonline.com
AEFI - Associació Espanyola de Farmacèutics de la Indústria
http://www.aefi.org
Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya
http://www.rafc.cat/
Departament de Salut. Generalitat de Catalunya
http://salutweb.gencat.cat/ca/inici/
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Govern d'Espanya
http://www.msssi.gob.es
L'Acadèmia. Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears
http://www.academia.cat
portalfarma.com - Organització farmacèutica col·legial
http://www.portalfarma.com
FARMAMUNDI. Farmacèutics Mundi
Portal d'una organització no governamental de cooperació al desenvolupament, d'acció humanitària i d'emergència que ofereix informació sobre projectes, línies d'actuació, subministrament de medicaments, publicacions, diaris i revistes, llibres, audiovisuals, butlletins, educació, enllaços d'interès, agenda, etc.
http://www.farmaceuticosmundi.org
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta