Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Enginyeria electrònica de telecomunicació/Facultat de Física (Barcelona)

Universitat:Universitat de Barcelona

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria electrònica de telecomunicació per la Universitat de Barcelona
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi

Proporcionar una formació científica, tecnològica i socioeconòmica per preparar professionals polivalents, flexibles, creatius i competitius amb capacitat per concebre, dissenyar i produir equips i sistemes electrònics, especialment dedicats a les tecnologies de la informació i la comunicació en l'àmbit de l'electrònica, amb predisposició per col·laborar amb professionals de tecnologies afins, i capaços de prendre decisions tecnològiques d'acord amb criteris de cost, qualitat, seguretat, sostenibilitat, temps i respecte als principis ètics de la professió.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Castellà39%
Català61%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries144.0
Optatives24.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
6.0 crèdits optatius.
Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Física90.0
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a de telecomunicació
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Enginyeria electrònica de telecomunicació
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :5.0     | Codi PIN:11017     | Places orientatives:50
 • Enginyeria electrònica de telecomunicació (internacional)| Codi PIN:14036| Places orientatives:5
On s'imparteix
Facultat de Física (UB)
(Centre propi)
Campus de la Diagonal Portal del Coneixement
Av. Diagonal, 647
08028  Barcelona
www.ub.edu/fisica
Telèfon: 93 402 11 16
Fax: 93 402 11 18


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Capacitat per redactar, desenvolupar i signar projectes en l'àmbit de l'enginyeria de telecomunicació que tinguin com a objecte la concepció i el desenvolupament o l'explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica.
 • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió d'enginyer tècnic de telecomunicació i facilitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
 • Coneixement de matèries bàsiques i tecnologies que el capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, i que, a més, el doti d'una gran versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, i també per comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic de telecomunicació.
 • Coneixements per realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificació de tasques i altres treballs anàlegs en el seu àmbit específic de la telecomunicació.
 • Facilitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
 • Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 • Conèixer i aplicar elements bàsics d'economia i de gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, així com de legislació, regulació i normalització en les telecomunicacions.
 • Capacitat per treballar en un grup multidisciplinari i en un entorn multilingüe, i també per comunicar, tant per escrit com de forma oral, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les telecomunicacions i l'electrònica.
Sortides professionals
 • Enginyer/a electrònic/a
 • enginyer/a tècnic/a de telecomunicacions
Institucions d'interès
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Telecomunicació
http://www.coitt.es/
Avís legal| Sobre gencat