Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Enginyeria elèctrica/Escola Universitària Salesiana de Sarrià (Barcelona)

Universitat:Universitat Autònoma de Barcelona

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria elèctrica per la Universitat Autònoma de Barcelona
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Mencions:Instal·lacions integrals */ Instal·lacions sostenibles *
Objectius de l'estudi

Proporcionar a l'estudiantat els coneixements, les habilitats i les actituds necessàries per a la generació, la distribució, el control, la protecció i l'adaptació de l'energia elèctrica a l'activitat industrial i domèstica. 

Com s'imparteix
Preu privat fixat per la universitat.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Castellà10%
Català90%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries120.0
Optatives48.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits optatius.
Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Enginyeria mecànica120.0
Enginyeria electrònica industrial i automàtica120.0
Enginyeria d'organització industrial90.0
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a industrial
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Enginyeria elèctrica "EU Salesiana de Sarrià"
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :5.0     | Codi PIN:21023     | Places orientatives:40
 • Enginyeria elèctrica "EU Salesiana de Sarrià" (internacional)| Codi PIN:24007| Places orientatives:1
On s'imparteix
Escola Universitària Salesiana de Sarrià (UAB)
(Centre adscrit)
Pg. de Sant Joan Bosco, 74
08017  Barcelona
www.euss.es
Telèfon: 93 280 52 44
Fax: 93 280 66 42


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Capacitat per a la redacció, la signatura i el desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial que tinguin com a objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, enderroc, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació d'estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal·lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
 • Capacitat per a la direcció de les activitats objecte dels projectes d'enginyeria descrits en l'apartat anterior.
 • Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els doti de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i per comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'enginyeria industrial.
 • Coneixements per realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificacions de tasques i altres treballs anàlegs.
 • Capacitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
 • Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 • Capacitat per aplicar els principis i mètodes de la qualitat.
 • Capacitat d'organització i planificació en l'àmbit de l'empresa, i altres institucions i organitzacions.
 • Capacitat per treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.
 • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial.
Competències a assolir per l'estudiantat específiques per a aquesta universitat
 • Coneixements fonamentals de matemàtiques, física i química, i d'automatització, control i regulació d'accionaments elèctrics industrials.
 • Utilització de mètodes, tècniques i eines de disseny, simulació, muntatge, aplicació, mesurament i verificació en l'àmbit de l'enginyeria elèctrica.
 • Aplicació dels principis de manteniment als sistemes de generació, transport i gestió de l'energia elèctrica.
 • Utilització de les tecnologies basades en energies renovables, tant en la generació d'energia elèctrica com en edificis industrials, de serveis i habitatges.
 • Gestió d'un projecte d'enginyeria elèctrica, inclosa la planificació, la direcció, l'execució i la seva avaluació.
 • Disseny de màquines elèctriques rotatives i estàtiques.
 • Redacció, desenvolupament i direcció de projectes d'enginyeria elèctrica d'acord amb la normativa, la legislació i els reglaments vigents.
 • Comunicació d'informacions, idees, capacitat per solucionar problemes i trobar solucions, amb els detalls tècnics necessaris, en l'àmbit de l'enginyeria elèctrica, de manera adequada a l'audiència.
 • Organització de la producció industrial aplicant els coneixements de processos de fabricació, d'operacions, de manteniment, de qualitat i d'estadística.
Sortides professionals
 • Empreses de generació, transport i distribució d'energia elèctrica.
 • Disseny i construcció d'equips elèctrics i instal·lacions elèctriques i el seu manteniment, i d'equips de protecció i de maniobra de tot tipus d'instal·lacions, il·luminació, disseny i desenvolupament de dispositius i aplicacions, gestió de la contractació i compres, etc.
 • Planificació i gestió de la generació, el transport i la distribució de l'electricitat.
 • Direcció de projectes d'instal·lacions elèctriques.
 • Disseny i control de màquines elèctriques i d'accionaments elèctrics.
 • Disseny, producció i inspecció de material elèctric i cables.
 • Direcció de projectes d'il·luminació.
 • Peritatges, certificacions i inspeccions d'instal·lacions elèctriques.
 • Disseny i instal·lació de sistemes de climatització.
Institucions d'interès
Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya
http://www.ccetic.cat
CENER - Centre Nacional d'Energies Renovables
http://www.cener.com/es
Avís legal| Sobre gencat