Generalitat de Catalunya
Curs
2014-2015

Contingut

Enginyeria mecànica/Escola Universitària Salesiana de Sarrià (Barcelona)

Universitat:Universitat Autònoma de Barcelona

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria mecànica per la Universitat Autònoma de Barcelona
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Mencions:Disseny integral */ Processos industrials *
Objectius de l'estudi

Dotar els estudiants de les competències necessàries per poder, entre altres qüestions, dissenyar sistemes d'automatització de la producció amb màquines de control numèric i robots, fer assajos de materials i controlar la qualitat de les peces produïdes, organitzar i dirigir la producció, i dissenyar i mantenir estructures i sistemes tèrmics. 

Estudis que s'extingeixen amb la impartició d'aquest grau
UniversitatCentreEstudi
UABEscola Universitària Salesiana de SarriàEnginyeria tècnica industrial, especialitat en mecànica
Com s'imparteix
Preu privat fixat per la universitat.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Castellà10%
Català90%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries120.0
Optatives48.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits optatius.
Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Enginyeria electrònica industrial i automàtica120.0
Enginyeria elèctrica120.0
Enginyeria d'organització industrial90.0
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a industrial
Com s'accedeix
Ofertes
 • Enginyeria mecànica "EU Salesiana de Sarrià"
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2014-2015 :5.0     | Codi PIN:21026     | Places orientatives:50
 • Enginyeria electrònica industrial i automàtica/Enginyeria mecànica "EU Salesiana de Sarrià"
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2014-2015 :5.0     | Codi PIN:21112     | Places orientatives:20
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
On s'imparteix
Escola Universitària Salesiana de Sarrià (UAB)
(Centre adscrit)
Pg. de Sant Joan Bosco, 74
08017  Barcelona
www.euss.es
Telèfon: 93 280 52 44
Fax: 93 280 66 42


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Capacitat per a la redacció, la signatura i el desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial que tinguin com a objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, enderroc, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació d'estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal·lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
 • Capacitat per a la direcció de les activitats objecte dels projectes d'enginyeria descrits en l'apartat anterior.
 • Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els doti de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i per comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'enginyeria industrial.
 • Coneixements per realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificacions de tasques i altres treballs anàlegs.
 • Capacitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
 • Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 • Capacitat per aplicar els principis i mètodes de la qualitat.
 • Capacitat d'organització i planificació en l'àmbit de l'empresa, i altres institucions i organitzacions.
 • Capacitat per treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.
 • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial.
Mecànica
 • Coneixements i capacitats per aplicar les tècniques d'enginyeria gràfica.
 • Coneixements i capacitats per al càlcul, el disseny i l'assaig de màquines.
 • Coneixements aplicats d'enginyeria tèrmica.
 • Coneixements i capacitats per aplicar els fonaments de l'elasticitat i la resistència de materials en el comportament de sòlids reals.
 • Coneixements i capacitat per al càlcul i el disseny d'estructures i construccions industrials.
 • Coneixement aplicat dels fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.
 • Coneixements i capacitats per a l'aplicació de l'enginyeria de materials.
 • Coneixement aplicat de sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.
Competències a assolir per l'estudiantat específiques per a aquesta universitat
 • Assoliment de coneixements fonamentals en matemàtiques, física, química, enginyeria de materials, mecànica aplicada i estructures.
 • Aplicació dels elements necessaris de la legislació, la regulació i la normalització en l'àmbit professional.
 • Anàlisi de les dades obtingudes a través d'assajos experimentals.
 • Gestió de projectes d'enginyeria mecànica, inclosa la planificació, direcció, execució i la seva avaluació.
 • Disseny d'elements i sistemes mecànics utilitzant les eines de disseny gràfic assistit per ordinador.
 • Utilització dels coneixements sobre mecànica de fluids, termotècnia i fonaments d'electricitat i d'automatització en l'àmbit de l'enginyeria mecànica.
 • Desenvolupament d'elements, sistemes i productes mecànics mitjançant les tècniques de CAD, CAM, CAE i PDM.
 • Disseny d'estructures aplicant criteris de racionalitat en les construccions industrials.
 • Organització de la producció industrial aplicant els coneixements de processos de fabricació, operacions, manteniment, qualitat i estadística.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Sector de la construcció, la maquinària, la metal·lúrgia i l'automoció
 • construcció, muntatge i manteniment de qualsevol instal·lació industrial d'àmbit mecànic i tèrmic
 • disseny i assaig de nous productes o elements de màquines amb programes CAD
 • estudi amb elements finits i amb programes CAE, simulacions i fabricació de peces especials i prototipus
 • programació de robots i obtenció de programes de control numèric amb sistemes CAM
 • àrees de gestió, organització, planificació, qualitat i medi ambient i a l'àrea comercial de les empreses relacionades amb aquest tipus d'activitats.
Institucions d'interès
Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya
http://www.ccetic.cat/
COGITI - Consell General de l'Enginyeria Tècnica Industrial
http://www.cogiti.es
Enginyers Industrials d'Espanya
http://www.ingenierosindustriales.net
Institut de l'Enginyeria d'Espanya
http://www.iies.es
Federació Mundial de les Associacions d'Enginyers
Portal d'una organització internacional no governamental que representa els interessos de l'enginyeria arreu del món i que ofereix informació, notícies, esdeveniments, arxius i documentació, enllaços d'interès, vídeos, etc.
http://www.wfeo.org
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal| Sobre gencat