Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Educació primària/Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia (Tortosa)

Universitat:Universitat Rovira i Virgili

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en educació primària per la Universitat Rovira i Virgili
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Mencions:Atenció a la diversitat/ Educació física/ Educació musical i dansa/ Idiomes
Objectius de l'estudi

Formar docents i tutors/ores amb competències específiques en les diferents àrees del currículum recollides en la LOE, amb les finalitats següents:

 • Adquirir coneixements i instruments que ajudin a fonamentar la reflexió sobre les vessants psicològica, sociològica i pedagògica del fet educatiu en el tram d'edat de 6 a 12 anys.
 • Adquirir coneixements i habilitats que permetin desenvolupar capacitats i actituds que facilitin el nivell de maduresa necessari per assumir les responsabilitats que són pròpies d'aquest període.
 • Crear situacions d'ensenyament-aprenentatge que facilitin la construcció del coneixement a l'alumnat en el tram d'edat de 6 a 12 anys, i que, en el treball futur, permetin plantejar una bona reflexió des de la pràctica i sobre aquesta.
 • Aconseguir una formació que permeti impartir coneixements i que capaciti per elaborar projectes curriculars que s'adaptin a les característiques i les necessitats de les escoles i l'alumnat en el tram d'edat de 6 a 12 anys.
 • Ser capaç de generar constantment el currículum en el context de l'escola de la qual es formi part.
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet i temps parcial
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Castellà20%
Català80%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries150.0
Optatives21.0
Treball fi de grau9.0
Total240.0
Període de pràctiques:
42.0 crèdits obligatoris.

En el primer període de les pràctiques externes (tercer curs), l'alumnat ha d'observar i analitzar la realitat d'un centre escolar. En el segon període de les pràctiques externes (quart curs), l'alumnat ha de dissenyar, desenvolupar i avaluar una unitat de programació o un projecte educatiu.

Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Mestre en educació primària
Com s'accedeix
Criteris d'admissió
DescripcióNivell d'importància
Prova d'aptitud personal (PAP)Obligatori
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Educació primària
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :5.0     | Codi PIN:71033     | Places orientatives:40
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anatomia aplicada0.1
    Anàlisi musical0.2
    Arts escèniques0.1
    Biologia0.2
    Ciències de la Terra i mediambientals0.2
    Cultura audiovisual0.1
    Dibuix artístic0.2
    Dibuix tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'empresa0.1
    Física0.2
    Geografia0.2
    Grec0.2
    Història de l'art0.2
    Història de la música i de la dansa0.1
    Història del món contemporani0.1
    Literatura castellana0.2
    Literatura catalana0.2
    Literatura universal0.2
    Llatí0.2
    Llenguatge i pràctica musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques aplicades ciències socials0.2
    Química0.2
    Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
    Volum0.1
On s'imparteix
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia (URV)
(Centre propi)
Campus Terres de l'Ebre
C. de Teodor González, 43
43500  Tortosa


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Conèixer les àrees curriculars de l'educació primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües. Fomentar la lectura i el comentari crític de textos dels diversos dominis científics i culturals continguts al currículum escolar.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i fer que atenguin a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans que constitueixen els valors de la formació ciutadana.
 • Fomentar la convivència dins i fora de l'aula, resoldre problemes de disciplina i contribuir a la resolució pacífica de conflictes. Estimular i valorar l'esforç, la constància i la disciplina personal en els estudiants.
 • Conèixer l'organització dels col·legis d'educació primària i la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament. Acomplir les funcions de tutoria i d'orientació amb els estudiants i les seves famílies, atenent a les necessitats educatives singulars dels estudiants. Assumir que l'exercici de la funció docent s'ha d'anar perfeccionant i adaptant als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.
 • Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social. Assumir la dimensió educadora de la funció docent i fomentar l'educació democràtica per a una ciutadania activa.
 • Mantenir una relació crítica i autònoma respecte dels sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.
 • Valorar la responsabilitat individual i col·lectiva en la consecució d'un futur sostenible.
 • Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu, i promoure'l entre els estudiants.
 • Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i la comunicació. Discernir selectivament la informació audiovisual que contribueixi als aprenentatges, a la formació cívica i a la riquesa cultural.
 • Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual i les competències fonamentals que afecten els col·legis d'educació primària i els seus professionals. Conèixer models de millora de la qualitat amb aplicació en els centres educatius.
Sortides professionals
 • Mestre/a d'educació primària
 • mestre/a de suport
 • mestre/a d'ensenyament no reglat
 • docent d'hospital
 • personal de centre de recursos pedagògics
Institucions d'interès
Avís legal| Sobre gencat