Generalitat de Catalunya
Curs
2016-2017

Contingut

Infermeria/Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Sant Cugat del Vallès)

Universitat:Universitat Internacional de Catalunya

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en infermeria per la Universitat Internacional de Catalunya
Branca de coneixement principal:Ciències de la salut
Mencions:Cures clínics avançats/ Cures comunitaris/ Internacional d'infermeria
Objectius de l'estudi

Formar infermers/es capacitats/ades per identificar, avaluar i actuar en les necessitats de salut i de cures de persones sanes o malaltes, mitjançant la realització de pràctiques, incorporant valors professionals i amb atenció als problemes de salut més rellevants en les àrees de medicina, cirurgia, obstetrícia i ginecologia, pediatria, psiquiatria i altres àrees clíniques que permetin integrar en la pràctica professional els coneixements, les habilitats i les actituds de la infermeria.

Com s'imparteix
Preu privat fixat per la universitat o pel centre.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès10%
Castellà50%
Català40%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries138.0
Optatives30.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
78.0 crèdits obligatoris.
12.0 crèdits optatius.
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Infermer/a
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Infermeria |    Places orientatives:80
  • · Infermeria (internacional)|    Codi PIN:54205|    Places orientatives:10
   On s'imparteix
   Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (UIC)
   (Centre propi)
   Campus Sant Cugat
   C. de Josep Trueta, s/n
   08195  Sant Cugat del Vallès
   www.uic.es/ca/medicina-ciencies-salut
   Telèfon: 93 504 20 00
   Fax: 93 504 20 01


   Món laboral
   Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
   • Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables.
   • Planificar i prestar cures d'infermeria dirigides a les persones, família o grups, orientades als resultats en salut avaluant-ne l'impacte, a través de guies de pràctica clínica i assistencial, que descriuen els processos pels quals es diagnostica, es tracta o es cuida un problema de salut.
   • Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria.
   • Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural.
   • Dissenyar sistemes de cures dirigides a les persones, família o grups, avaluant-ne l'impacte i establint les modificacions oportunes.
   • Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
   • Comprendre sense prejudicis les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms i independents, garantint el respecte a les seves opinions, creences i valors, i també el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional.
   • Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, d'acord amb la forma en què viuen el seu procés de salut-malaltia.
   • Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, donant suport al manteniment de conductes preventives i terapèutiques.
   • Protegir la salut i el benestar de les persones, família o grups atesos, garantint la seva seguretat.
   • Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut.
   • Conèixer el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, comprenent les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació.
   • Conèixer els principis de finançament sanitari i sociosanitari i utilitzar adequadament els recursos disponibles.
   • Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes cientificotècnics i els de qualitat.
   • Treballar amb l'equip de professionals com a unitat bàsica en què s'estructuren de forma unidisciplinària o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i la resta de personal de les organitzacions assistencials.
   • Conèixer els sistemes d'informació sanitària.
   • Realitzar les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut, la qual cosa comporta la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.
   • Conèixer les estratègies per adoptar mesures de confortabilitat i atenció de símptomes, dirigides al pacient i la família, en l'aplicació de cures pal·liatives que contribueixin a alleujar la situació de malalts avançats i terminals.
   Competències a assolir per l'estudiantat específiques per a aquesta universitat
   • Coneixements amplis de ciència infermera, ciències de la salut, humanes i socials, que donin resposta a les necessitats i expectatives de salut.
   • Habilitats per a l'aplicació de cures infermeres.
   • Capacitat d'establir relacions positives amb les persones assignades al seu càrrec.
   • Principis ètics, respecte als valors i drets individuals, per mantenir en qualsevol situació la dignitat de les persones.
   • Ús del pensament crític, la pràctica reflexiva i la metodologia científica.
   • Habilitats per donar a conèixer els treballs i les investigacions.
   Sortides professionals

   Exercici de la professió d'infermer/a.

    

   Institucions d'interès
   Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona
   https://www.coib.cat
   Organització Col·legial d'Infermeria. Consell General de Col·legis Oficials d'Infermeria d'Espanya
   http://www.consejogeneralenfermeria.org
   www.todoenfermeria.es - El teu web d'infermeria
   http://todoenfermeria.es
   Institut Català de la Salut. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya
   És una empresa pública adscrita al Departament de Salut que té l'objectiu de proveir serveis sanitaris a Catalunya. Ofereix serveis per als professionals de la salut, borsa de treball, notícies d'interès, formació especialitzada i documentació i publicacions corporatives.
   http://www.gencat.net/ics
   Departament de Salut. Generalitat de Catalunya
   http://salutweb.gencat.cat/ca/inici/
   Organització Mundial de la Salut
   http://www.who.int/es/index.html
   Porta 22
   Espai de noves ocupacions
   http://w27.bcn.cat/porta22/cat
   Els estudis amb * estan en procés de validació
   Avís legal| Sobre gencat| Enquesta