Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Educació infantil/Facultat d'Educació (Barcelona)

Universitat: Universitat Internacional de Catalunya

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en educació infantil per la Universitat Internacional de Catalunya
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Mencions: Audició i llenguatge / Ciència i societat / Direcció i gestió d'equips / Disseny de materials didàctics i curriculars / Educació Socio-emocional / Educació especial / Educació física / Educació multicultural / Llengua Extrangera: Anglès / Música i dansa / Tecnologia i comunicació
Objectius de l'estudi

Proporcionar una formació sòlida i variada en recursos i valors als futurs i a les futures mestres d'educació infantil, perquè puguin desenvolupar la tasca educativa de manera integrada i puguin atendre el desenvolupament físic, social, afectiu i intel·lectual dels seus alumnes.

Com s'imparteix
Preu privat fixat per la universitat o pel centre.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès10%
Castellà20%
Català70%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques100.0
Obligatòries104.0
Optatives30.0
Treball fi de grau6.0
Total240.0
Període de pràctiques:
44.0 crèdits obligatoris.

El pràcticum és l'element vertebrador del títol. Malgrat que està distribuït fonamentalment en els dos darrers cursos, els estudiants faran pràctiques d'observació en centres educatius durant el tercer o quart semestre com a culminació dels primers 120 crèdits.

El pràcticum del sisè i del vuitè semestre permetrà la mobilitat, ja que ocupen un semestre sencer.

També es fan pràctiques puntuals —visites breus (in & out)— durant el primer curs dels estudis, però com a part de les matèries bàsiques.

Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Mestre en educació infantil
Accés i notes de tall
Criteris d'admissió
DescripcióNivell d'importància
Prova d'aptitud personal (PAP)Obligatori
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Educació infantil |    Places orientatives:80
On s'imparteix
Facultat d'Educació (UIC)
(Centre propi)
Campus Barcelona
Edifici Delta
C. de Terré, 11-19
08017  Barcelona
www.uic.es/ca/magisteri-facultat-educacio
Telèfon: 93 254 18 25
Fax: 93 254 18 50


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Conèixer els objectius, els continguts curriculars i els criteris d'avaluació de l'educació infantil.
 • Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una òptica globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat que atenguin a les necessitats educatives singulars dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans.
 • Fomentar la convivència dins i fora de l'aula, i abordar la resolució pacífica de conflictes. Saber observar sistemàticament contextos d'aprenentatge i convivència i saber reflexionar-hi.
 • Reflexionar en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres. Promoure l'autonomia i la singularitat de cada estudiant com a factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infància.
 • Conèixer l'evolució del llenguatge en la primera infància, saber identificar possibles disfuncions i vetllar per la seva correcta evolució. Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües. Expressar-se oralment i per escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.
 • Conèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infància.
 • Conèixer fonaments de dietètica i higiene infantils. Conèixer fonaments d'atenció primerenca i les bases i desenvolupaments que permeten comprendre els processos psicològics, d'aprenentatge i de construcció de la personalitat en la primera infància.
 • Conèixer l'organització de les escoles d'educació infantil i la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament. Assumir que l'exercici de la funció docent s'ha d'anar perfeccionant i adaptant als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.
 • Actuar com a orientador de pares i mares en relació amb l'educació familiar en el període 0-6 i dominar habilitats socials en el tracte i la relació amb la família de cada estudiant i amb el conjunt de les famílies.
 • Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu, i promoure'l entre els estudiants.
 • Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual i les competències fonamentals que afecten els col·legis d'educació infantil i els seus professionals. Conèixer models de millora de la qualitat amb aplicació en els centres educatius.
Competències a assolir per l'estudiantat específiques per a aquesta universitat
 • Competències lligades al procés d'ensenyament i aprenentatge: la responsabilitat interpersonal, pedagògica i organitzativa, el treball col·laboratiu amb altres companys i el coneixement profund de la matèria i dels mètodes d'ensenyament i aprenentatge.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Centres educatius públics, concertats i privats.
 • Editorials.
 • Centres de recursos.
 • Activitats de lleure.
 • Departaments d'educació a museus.
 • Centres d'educació no formal.
Sortides professionals
 • Mestre/a d'educació infantil (professió regulada).
 • Educador/a.
Perspectives de futur de la titulació

La realitat social ens posa al davant una problemàtica nova que en els últims vint anys ha anat en augment. La diversitat de situacions que afecten les famílies i l'edat dels menors requereix possibilitats diverses d'atenció i serveis diferents que s'adeqüin i satisfacin les necessitats del sector.

Respecte al segon cicle de l'educació infantil, l'escola catalana ha assolit un alt nivell de qualitat i un grau d'escolarització que inclou gairebé la totalitat de la població infantil de 3 a 5 anys. En aquest sentit, Catalunya supera la mitjana espanyola i la de molts països europeus.

Institucions d'interès
Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
http://www.cdl.cat
Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya
http://ensenyament.gencat.cat/ca
Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Govern d'Espanya
http://www.mcu.es
Consorci d'educacio de Barcelona
http://www.edubcn.cat/
XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya
http://www.xtec.cat
Rosa Sensat. Associació de Mestres Rosa Sensat
http://www.rosasensat.org
amei- waece - Associació Mundial d'Educadors Infantils
http://www.waece.org
ACPEAH - Associació Catalana de Professionals d'Educació en l'Àmbit Hospitalari
http://www.acpeah.org
Associació Internacional Montessori
Pàgina web en anglès que ofereix recursos d'orientació, formació i diverses publicacions en l'àmbit de la pedagogia Montessori.
http://www.montessori-ami.org
Revista d'Educació. Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Govern d'Espanya
http://www.revistaeducacion.educacion.es
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta