Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Arquitectura tècnica/Escola Politècnica Superior (Lleida)

Universitat:Universitat de Lleida

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en arquitectura tècnica per la Universitat de Lleida
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi

Formar professionals en la direcció d'execució d'obra capacitats per gestionar tots els processos relacionats amb la seva execució garantint la qualitat, la seguretat i la salut  a l'obra.

Proporcionar a l'estudiantat una formació teòrica sòlida que és complementa amb un treball aplicat en els laboratoris de l'escola (laboratori d'edificació, de materials, de física, etc.) amb nombroses visites d'obra i a diferents empreses del sector i amb  xerrades tècniques impartides per professionals de reconegut prestigi.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès10%
Castellà30%
Català60%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques69.0
Obligatòries132.0
Optatives24.0
Treball fi de grau15.0
Total240.0
Període de pràctiques:
24.0 crèdits obligatoris.
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Arquitecte/a tècnic/a
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Arquitectura tècnica - Ciències i tecnologies de l'edificació
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :5.0     | Codi PIN:61016     | Places orientatives:30
 • Arquitectura tècnica - Ciències i tecnologies de l'edificació (internacional)| Codi PIN:64002| Places orientatives:10
On s'imparteix
Escola Politècnica Superior (UdL)
(Centre propi)
Campus Cappont
Edifici Central de l'Escola Politècnica Superior
C. de Jaume II, 69
25001  Lleida
www.eup.udl.es
Telèfon: 973 70 27 00
Fax: 973 70 27 02


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Dirigir l'execució material de les obres d'edificació, de les seves instal·lacions i elements, portant a terme el control qualitatiu i quantitatiu d'allò que s'ha construït mitjançant l'establiment i la gestió dels plans de control de materials, sistemes i execució d'obra, elaborant els corresponents registres per poder incorporar-ho al Llibre de l'edifici. Portar el control econòmic de l'obra elaborant les certificacions i la liquidació de l'obra executada.
 • Redactar estudis i plans de seguretat i salut laboral, i coordinar l'activitat de les empreses en matèria de seguretat i salut laboral en obres de construcció, tant en fase de projecte com d'execució.
 • Fer activitats tècniques de càlcul, mesuraments, valoracions, taxacions i estudis de viabilitat econòmica; realitzar peritatges, inspeccions, anàlisis de patologia i altres d'anàlogues, i redactar els informes, dictàmens i documents tècnics corresponents; efectuar aixecaments de plànols a solars i edificis.
 • Elaborar els projectes tècnics i acomplir la direcció d'obres d'edificació en l'àmbit de la seva habilitació legal.
 • Gestionar les noves tecnologies edificatòries i participar en els processos de gestió de la qualitat en l'edificació; realitzar anàlisis, avaluacions i certificacions d'eficiència energètica, així com estudis de sostenibilitat en els edificis.
 • Dirigir i gestionar l'ús, la conservació i el manteniment dels edificis; redactar els documents tècnics necessaris. Elaborar estudis del cicle de vida útil dels materials, dels sistemes constructius i dels edificis. Gestionar el tractament dels residus d'enderroc i de construcció.
 • Assessorar tècnicament en els processos de fabricació de materials i elements emprats en la construcció d'edificis.
 • Gestionar el procés immobiliari en el seu conjunt. Tenir la representació tècnica de les empreses constructores en les obres d'edificació.
Competències a assolir per l'estudiantat específiques per a aquesta universitat
 • Interpretació i elaboració de la documentació gràfica d'un projecte.
 • Adequació dels materials de construcció i els sistemes constructius a la tipologia i l'ús de l'edifici.
 • Aptitud per al dimensionament, el disseny, el càlcul i la comprovació d'estructures i instal·lacions, i per dirigir-ne l'execució material.
 • Programació i organització dels processos constructius i del manteniment d'edificis.
 • Aptitud per al desenvolupament d'estudis de mercat, valoracions i taxacions.
 • Redacció de projectes tècnics d'obres i construccions.
 • Capacitat per a l'abstracció i el raonament crític, lògic i matemàtic.
 • Capacitat de treball en equip, tant unidisciplinari com multidisciplinari.
 • Capacitat d'integrar-se en l'estructura de l'empresa.
Sortides professionals

Arquitecte/a tècnic/a.

Institucions d'interès
Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona
http://www.apabcn.es
Consell General de l'Arquitectura Tècnica d'Espanya
http://www.arquitectura-tecnica.com/
ITeC - Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya
http://www.itec.cat/home
Departament de Territori i Sostenibilitat
http://territori.gencat.cat/ca
Ministeri de Foment
http://www.fomento.gob.es
sólo arquitectura
Portal especialitzat en arquitectura, construcció i disseny on s'ofereix informació i notícies relacionades amb el món de l'arquitectura, normativa i documentació, projectes, programari, llibres i revistes digitals, etc.
http://www.soloarquitectura.com
ICOMOS - Consell Internacional de Monuments i Llocs
Portal en francès d'una associació internacional no governamental que treballa per la conservació i la protecció del patrimoni cultural i que promou l'aplicació de la metodologia i de les tècniques científiques per a la conservació del patrimoni arqueològic i arquitectònic. El portal ofereix informació, centre de documentació, publicacions, notícies, calendari d'esdeveniments, enllaços específics d'interès, etc.
http://www.icomos.org
SOS Monuments. Associació per la defensa cívica del patrimoni cultural
http://sos-monuments.org
Arquitectura Viva.com
http://www.arquitecturaviva.com
Arkinetia. Revista web d'arquitectura
http://www.arkinetia.com
Construmat Barcelona. Saló Internacional de la Construcció
http://www.construmat.com
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Avís legal| Sobre gencat