Generalitat de Catalunya
Curs
2014-2015

Contingut

Arquitectura tècnica/Escola Politècnica Superior (Lleida)

Universitat:Universitat de Lleida

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en arquitectura tècnica per la Universitat de Lleida
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Estudis que s'extingeixen amb la impartició d'aquest grau
UniversitatCentreEstudi
UdLEscola Politècnica SuperiorArquitectura tècnica
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès10%
Castellà30%
Català60%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques69.0
Obligatòries132.0
Optatives24.0
Treball fi de grau15.0
Total240.0
Període de pràctiques:
24.0 crèdits obligatoris.
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Arquitecte/a tècnic/a
Com s'accedeix
Ofertes
 • Arquitectura tècnica-Ciències i tecnologies de l'edificació
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2014-2015 :5.0     | Codi PIN:61016     | Places orientatives:40
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
On s'imparteix
Escola Politècnica Superior (UdL)
(Centre propi)
Campus Cappont
Edifici Central de l'Escola Politècnica Superior
C. de Jaume II, 69
25001  Lleida
www.eup.udl.es
Telèfon: 973 70 27 00
Fax: 973 70 27 02


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Dirigir l'execució material de les obres d'edificació, de les seves instal·lacions i elements, portant a terme el control qualitatiu i quantitatiu d'allò que s'ha construït mitjançant l'establiment i la gestió dels plans de control de materials, sistemes i execució d'obra, elaborant els corresponents registres per poder incorporar-ho al Llibre de l'edifici. Portar el control econòmic de l'obra elaborant les certificacions i la liquidació de l'obra executada.
 • Redactar estudis i plans de seguretat i salut laboral, i coordinar l'activitat de les empreses en matèria de seguretat i salut laboral en obres de construcció, tant en fase de projecte com d'execució.
 • Fer activitats tècniques de càlcul, mesuraments, valoracions, taxacions i estudis de viabilitat econòmica; realitzar peritatges, inspeccions, anàlisis de patologia i altres d'anàlogues, i redactar els informes, dictàmens i documents tècnics corresponents; efectuar aixecaments de plànols a solars i edificis.
 • Elaborar els projectes tècnics i acomplir la direcció d'obres d'edificació en l'àmbit de la seva habilitació legal.
 • Gestionar les noves tecnologies edificatòries i participar en els processos de gestió de la qualitat en l'edificació; realitzar anàlisis, avaluacions i certificacions d'eficiència energètica, així com estudis de sostenibilitat en els edificis.
 • Dirigir i gestionar l'ús, la conservació i el manteniment dels edificis; redactar els documents tècnics necessaris. Elaborar estudis del cicle de vida útil dels materials, dels sistemes constructius i dels edificis. Gestionar el tractament dels residus d'enderroc i de construcció.
 • Assessorar tècnicament en els processos de fabricació de materials i elements emprats en la construcció d'edificis.
 • Gestionar el procés immobiliari en el seu conjunt. Tenir la representació tècnica de les empreses constructores en les obres d'edificació.
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal| Sobre gencat