Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Educació social/Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona)

Universitat: Universitat Oberta de Catalunya

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en educació social per la Universitat Oberta de Catalunya
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Objectius de l'estudi

Formar professionals amb les competències i les habilitats necessàries per actuar socioeducativament amb persones en risc o situació de vulnerabilitat social que necessitin acompanyament social, i també en la promoció social i cultural de les persones, perquè puguin accedir al dret de ciutadania.

L'educador/a social serà capaç de situar i entendre fenòmens com la globalització, la fragmentació, la precarització, la marginació, l'exclusió social i la societat del risc, entre d'altres, per tal d'acompanyar els subjectes i els grups en l'exercici de la ciutadania.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps parcial
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat a distància
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Català100%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries150.0
Optatives24.0
Treball fi de grau6.0
Total240.0
Període de pràctiques:
24.0 crèdits obligatoris.
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Educació social |    Places orientatives:1000
On s'imparteix
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
(Centre propi)
Av. del Tibidabo, 39-43
08035  Barcelona
Telèfon: 902 14 11 41
Fax: 93 417 64 95


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Comprensió dels referents teòrics, històrics, culturals, polítics i legals que constitueixen l'esser humà.
 • Identificació i emissió de judicis raonats sobre problemes socioeducatius per millorar la pràctica professional.
 • Comprensió de la trajectòria de l'educador/a social i la seva configuració en l'àmbit d'identitat professional.
 • Diagnòstic de les situacions complexes que requereixin el desenvolupament d'accions socioeducatives.
 • Disseny, aplicació i avaluació de plans, programes i activitats d'intervenció socioeducativa, i també de processos de participació social i de desenvolupament comunitari.
 • Promoció de processos de dinamització sociocultural.
 • Mediació en situacions de crisi i conflicte.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Centres i programes d'animació sociocomunitària: centres cívics i culturals, casals, ludoteques, albergs, programes i serveis de temps lliure, serveis culturals municipals, etc.
 • Dependència i acompanyament a l'autonomia: centres ocupacionals, residències i pisos tutelats, centres especials de treball, serveis de treball amb suport, residències, pisos assistits o centres de dia per a persones grans, pisos i residències de salut mental, projectes de salut comunitària.
 • Globalització i acció socioeducativa en la diversitat: centres penitenciaris, programes de mesures penals alternatives, centres residencials per a persones sense llar, programes d'alfabetització digital, centres de treball i formació ocupacional, serveis i residències per a persones víctimes de violència de gènere, programes d'atenció a la prostitució, serveis d'atenció, acollida i orientació de persones immigrants.
 • Acció socioeducativa en infants i adolescents en risc social: educador de carrer, serveis d'atenció a la primera infància, d'adopció i acolliment familiar, centres residencials maternoinfantils o programes d'educació familiar i desenvolupament comunitari, centres de tractament de drogodependències, centres de dia per a nens i adolescents amb trastorns de conducta, escoles i instituts de secundària, serveis socials d'atenció primària.
Sortides professionals

Educador/a social.

Perspectives de futur de la titulació

Tot i que convergeixen en tradicions llargues i diverses, la institucionalització i la demanda d'educadors socials professionals i qualificats és recent i cal considerar-la encara com una professió emergent amb moltes possibilitats de creixement i que experimenta un canvi constant.

S'espera que, en el futur, junt amb el creixement de la demanda d'educadors socials, apareguin especialitzacions que permetin ajustar millor el perfil professional a les tasques per realitzar, ja que actualment són molt àmplies i abasten sectors molt diferents.

Institucions d'interès
Col·legi Oficial d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya
http://www.ceesc.es
eduso.net. El Portal de l'Educació Social
http://www.eduso.net
ICSW - Consell Internacional del Benestar Social. Una Organització Mundial que Promou el Desenvolupament Social
http://www.icsw.org
Departament de Treball, Afers Socials i Família. Generalitat de Catalunya
http://benestar.gencat.cat/ca/inici/index.html
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya
http://www.gencat.net/justicia
margen. Temes de Treball Social i Ciències Socials
http://www.margen.org
Fundació Pere Tarrés
És una entitat no lucrativa d'acció social i educativa amb la finalitat de promoure l'educació en el lleure d'infants i joves, i que ofereix formació, recerca i consultoria, serveis, butlletins i publicacions, programes per a escoles, etc.
http://www.peretarres.org
dincat - Discapacitat Intel·lectual Catalunya
http://www.dincat.cat/ca
Fundació Jaume Bofill
És una fundació que s'ocupa de promoure iniciatives que facilitin el coneixement de la societat i que impulsin accions que contribueixin a la supressió de les desigualtats i a l'extensió de l'educació i de la cultura. Ofereix diferents recursos: publicacions, notícies, enllaços d'interès, catàleg d'estudis, vídeos, etc.
http://www.fbofill.cat
ACIM - Associació Catalana per la Infància Maltractada
http://www.acim.cat
aA - Associació Catalana d'Atenció Precoç
http://acap.cat
ACO - Associació Catalana d'Orientació
http://www.acorientacio.org
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta