Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Nutrició humana i dietètica/Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació (Santa Coloma de Gramenet)

Universitat: Universitat de Barcelona

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en nutrició humana i dietètica per la Universitat de Barcelona
Branca de coneixement principal:Ciències de la salut
Branca de coneixement secundària:Ciències
Objectius de l'estudi

Formar professionals capacitats per al desenvolupament d'activitats orientades a l'alimentació de la persona o els grups de persones, adequades a les necessitats fisiològiques i, si escau, a situacions patològiques, i en concordança amb els principis de protecció i de promoció de la salut, la prevenció de malalties i el tractament dieteticonutricional, quan sigui necessari.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Castellà35%
Català65%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques66.0
Obligatòries156.0
Optatives12.0
Treball fi de grau6.0
Total240.0
Període de pràctiques:
24.0 crèdits obligatoris.
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Dietista-nutricionista
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Nutrició Humana i Dietètica
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :9,66     |    Codi PIN:11062     |    Places orientatives:60
 • · Farmàcia / Nutrició Humana i Dietètica (Simultaneïtat)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :11,678     |    Codi PIN:11075     |    Places orientatives:20
On s'imparteix
Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació (UB)
(Centre propi)
Recinte Torribera
Edifici la Masia
C. Prat de la Riba, 171
08921  Santa Coloma de Gramenet
www.ub.edu/farmacia/guia_grau_nutricio
Telèfon: 93 468 07 21
Fax: 93 468 06 90


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa

- Valors professionals, actituds i comportaments:

 • Reconèixer els elements essencials de la professió del dietista-nutricionista, incloent-hi els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici de la professió, aplicant el principi de justícia social a la pràctica professional i desenvolupant-la amb respecte a les persones, els seus costums, creences i cultures.
 • Desenvolupar la professió amb respecte a altres professionals de la salut, adquirint habilitats per treballar en equip.
 • Reconèixer la necessitat de mantenir i actualitzar la competència professional, donant importància especialment a l'aprenentatge, de manera autònoma i continuada, de nous coneixements, productes i tècniques en nutrició i alimentació, així com a la motivació per la qualitat.
 • Conèixer els límits de la professió i les seves competències, identificant quan és necessari un tractament interdisciplinari o la derivació a un altre professional.
 • Habilitats de comunicació i d'ús de la informació:
 • Portar a terme la comunicació d'una manera efectiva, tant de forma oral com escrita, amb les persones, els professionals de la salut o la indústria i els mitjans de comunicació, sabent utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, especialment les relacionades amb nutrició i hàbits de vida.
 • Conèixer, valorar críticament i saber emprar i aplicar les fonts d'informació relacionades amb nutrició, alimentació, estils de vida i aspectes sanitaris.
 • Tenir la capacitat d'elaborar informes i emplenar registres relatius a la intervenció professional del dietista-nutricionista.

- Conèixer i aplicar les ciències dels aliments:

 • Identificar i classificar els aliments i productes alimentaris. Saber-ne analitzar i determinar la composició, les propietats, el valor nutritiu, la biodisponibilitat dels seus nutrients, les característiques organolèptiques i les modificacions que experimenten com a conseqüència dels processos tecnològics i culinaris.
 • Conèixer els processos bàsics en l'elaboració, la transformació i la conservació dels aliments d'origen animal i vegetal.
 • Elaborar, interpretar i fer servir les taules i bases de dades de composició d'aliments.
 • Conèixer la microbiologia, parasitologia i toxicologia dels aliments.

- Conèixer i aplicar les ciències de la nutrició i de la salut:

 • Conèixer els nutrients, la seva funció en l'organisme, la seva biodisponibilitat, les necessitats i recomanacions, i les bases de l'equilibri energètic i nutricional.
 • Integrar i avaluar la relació entre l'alimentació i la nutrició en estat de salut i en situacions patològiques.
 • Aplicar els coneixements científics de la fisiologia, la fisiopatologia, la nutrició i l'alimentació en la planificació i el consell dietètic en individus i col·lectivitats, al llarg del cicle vital, tant sans com malalts.
 • Dissenyar i portar a terme protocols d'avaluació de l'estat nutricional, identificant els factors de risc nutricional.
 • Interpretar el diagnòstic nutricional, avaluar els aspectes nutricionals d'una història clínica i realitzar el pla d'actuació dietètica.
 • Conèixer l'estructura dels serveis d'alimentació i unitats d'alimentació i nutrició hospitalària, identificant i desenvolupant les funcions del dietista-nutricionista dins de l'equip multidisciplinari.
 • Intervenir en l'organització, la gestió i la implementació de les diferents modalitats d'alimentació i suport nutricional hospitalari i del tractament dieteticonutricional ambulatori.

- Conèixer els fonaments de la salut pública i nutrició comunitària:

 • Conèixer les organitzacions de salut, nacionals i internacionals, així com els diferents sistemes de salut, reconeixent el paper del dietista-nutricionista.
 • Conèixer i intervenir en el disseny, la realització i la validació d'estudis epidemiològics nutricionals, així com participar en la planificació, l'anàlisi i l'avaluació de programes d'intervenció en alimentació i nutrició en diferents àmbits.
 • Ser capaç de participar en activitats de promoció de la salut i prevenció de trastorns i malalties relacionades amb la nutrició i els estils de vida, portant a terme l'educació alimentària-nutricional de la població.
 • Col·laborar en la planificació i el desenvolupament de polítiques en matèria d'alimentació, nutrició i seguretat alimentària basades en les necessitats de la població i la protecció de la salut.

- Adquirir capacitat de gestió i assessoria legal i científica:

 • Assessorar en el desenvolupament, comercialització, etiquetatge, comunicació i màrqueting dels productes alimentaris d'acord amb les necessitats socials, els coneixements científics i la legislació vigent.
 • Interpretar els informes i expedients administratius en relació amb un producte alimentari i els ingredients.

- Adquirir capacitat per gestionar la qualitat i la restauració col·lectives:

 • Participar en la gestió, l'organització i el desenvolupament dels serveis d'alimentació.
 • Elaborar, controlar i cooperar en la planificació de menús i dietes adaptats a les característiques del col·lectiu a què es destinen.
 • Intervenir en la qualitat i seguretat alimentària dels productes, instal·lacions i processos.
 • Proporcionar la formació higienicosanitària i dieteticonutricional adequada al personal implicat en el servei de restauració.

- Desenvolupar la capacitat d'anàlisi crítica i recerca:

 • Adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora, essent capaços de formular hipòtesis, d'aplegar i d'interpretar la informació per resoldre problemes seguint el mètode científic, tot comprenent la importància i les limitacions del pensament científic en matèria sanitària i nutricional.
Competències a assolir per l'estudiantat específiques per a aquesta universitat
 • Coneixement dels fonaments químics, bioquímics i biològics d'aplicació en la nutrició humana i dietètica.

Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Nutrició comunitària i salut pública.
 • Orientació i consell alimentari.
 • Orientació dietètica individual.
 • Nutrició clínica i dietoteràpia.
 • Gestió i control de qualitat en la restauració col·lectiva.
 • Investigació, innovació i desenvolupament legal i científic.
 • Comercialització, comunicació i màrqueting.
Institucions d'interès
Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya
http://codinucat.cat/
Societat Espanyola de Nutrició
http://www.sennutricion.org
ACCA - Associació Catalana de Ciències de l'Alimentació
http://acca.iec.cat
AEDN - Associació Espanyola de Dietistes-Nutricionistes
http://www.aedn.es
Agència Catalana de Seguretat Alimentària
http://www.gencat.cat/salut/acsa/
aecosan - agència espanyola de consum, seguretat alimentària i nutrició. Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Govern d'Espanya
http://aesan.msssi.gob.es/
SEEN - Societat Espanyola d'Endocrinologia i Nutrició
http://www.seen.es
EUFIC - Consell Europeu d'Informació sobre Alimentació.
Portal d'una organització sense ànim de lucre que proporciona informació científica sobre la seguretat i la qualitat alimentària i la salut i la nutrició als mitjans de comunicació, adreçada als professionals de la salut i la nutrició i als educadors, de manera que els consumidors puguin entendre-la. El portal ofereix informació, notícies, documents, informes, fòrum, guies, consells, esdeveniments, enllaços d'interès, etc.
http://www.eufic.org
IATA - Institut d'Agroquímica i Tecnologia dels Aliments
http://www.iata.csic.es
Federació Espanyola d'Associacions Dedicades a la Restauració Social
http://www.feadrs.com/
efsa - Autoritat Europea de Seguretat Alimentària
http://www.efsa.europa.eu
FESNAD - Federació Espanyola de Societats de Nutrició, Alimentació i Dietètica
http://www.fesnad.org/
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta