Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Conservació-restauració de béns culturals/Facultat de Belles Arts (Barcelona)

Universitat: Universitat de Barcelona

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en conservació-restauració de béns culturals per la Universitat de Barcelona
Branca de coneixement principal:Arts i humanitats
Branca de coneixement secundària:Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi

Formar professionals capaços de conèixer, examinar i diagnosticar els béns culturals, en la seva conservació preventiva i curativa i en la seva restauració, així com en la documentació dels processos i dels tractaments que se'ls apliquin, amb la finalitat de preservar el patrimoni.

Tot això, en coherència amb la definició de la professió de conservador/a restaurador/a i el seu codi deontològic, i també amb els requisits bàsics per a una formació adequada en conservació i restauració, establerts pel Conseil International des Musées (ICOM) i la European Confederation of Conservator-Restorers' Organisations (ECCO). Aquests principis ètics es concreten en l'assumpció dels valors democràtics i de la cultura de la pau, així com en una actitud que garanteixi la igualtat entre les persones, sense distinció de sexe, i la universalitat dels drets fonamentals, de les oportunitats i l'accessibilitat.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Castellà48%
Català52%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries132.0
Optatives30.0
Treball fi de grau18.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits obligatoris.
Accés i notes de tall
Ofertes
 • · Conservació - Restauració de Béns Culturals
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :5     |    Codi PIN:11056     |    Places orientatives:50
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anatomia Aplicada0.1
    Anàlisi Musical0.1
    Arts Escèniques0.1
    Cultura Audiovisual0.1
    Dibuix Artístic0.2
    Dibuix Tècnic0.2
    Disseny0.2
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.1
    Geografia0.1
    Grec0.1
    Història de l'Art0.2
    Història de la Música i de la Dansa0.1
    Història del Món Contemporani0.1
    Història i Fonaments de les Arts0.2
    Literatura Castellana0.1
    Literatura Catalana0.1
    Literatura Universal0.1
    Llatí0.1
    Llenguatge i Pràctica Musical0.1
    Matemàtiques Aplicades Ciències Socials0.1
    Tècniques d'Expressió Graficoplàstica0.1
    Volum0.1
On s'imparteix
Facultat de Belles Arts (UB)
(Centre propi)
Campus de la Diagonal Portal del Coneixement
C. de Pau Gargallo, 2-4
08028  Barcelona
www.ub.edu/bellesarts
Telèfon: 93 403 40 60
Fax: 93 402 17 82


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Consciència d'una idea universalista del patrimoni cultural, de la seva singularitat i fragilitat, de la necessitat de transmetre'l a les generacions futures i de la responsabilitat del conservador restaurador en les seves intervencions.
 • Reconeixement i aplicació dels principis i les obligacions emanades del codi d'ètica de la professió de conservació-restauració.
 • Desenvolupament de la sensibilitat i de l'habilitat manual.
 • Coneixement del vocabulari i del corpus legal i normatiu que regula la professió de conservació-restauració i de les institucions i els organismes implicats amb l'art, la cultura i el patrimoni.
 • Capacitat per reconèixer la varietat de béns culturals, les seves matèries primeres i la seva combinació, i per desenvolupar els processos, els procediments i les tècniques artístiques, aplicant-hi les tecnologies específiques corresponents.
 • Capacitat per identificar, comprendre i valorar el pensament dels artistes a través de les seves obres i textos.
 • Coneixement i identificació de les qualitats físiques, químiques, biològiques i geològiques associades als béns culturals i a la seva conservació-restauració,  amb els mitjans i els recursos de la metodologia científica.
 • Capacitat per reconèixer les qualitats estètiques, culturals, documentals, històriques i socials dels béns culturals i de la seva evolució al llarg del temps.
 • Capacitat per examinar els béns culturals i avaluar el seu estat de conservació, a més d'establir el protocol dels estudis analítics i d'utilitzar els instruments i la metodologia adequats.
 • Elaboració de la proposta de tractament de conservació-restauració dels béns culturals, que inclogui una interpretació crítica dels resultats de l'examen, la selecció del tractament específic, la metodologia d'aplicació del tractament i l'estimació dels recursos necessaris per dur-lo a terme.
 • Capacitat per identificar i avaluar els factors, els sistemes i els processos d'alteració i degradació dels béns culturals i elaborar un pla de conservació preventiva.
 • Aplicació als béns culturals dels tractaments de conservació-restauració proposats, avaluant-ne els efectes de forma continuada.
 • Capacitat per documentar les diferents fases de les activitats de conservació-restauració dels béns culturals: l'examen, el diagnòstic, la proposta d'intervenció o els tractaments.
Sortides professionals

Conservació i restauració dels béns culturals: des de l'heterogeneïtat dels objectes que formen el nostre patrimoni, amb diferents qualitats materials, històriques i estètiques, fins a l'àmbit privat o públic en el qual es custodien, es guarden o s'exposen, per al gaudi, l'estudi o la recerca (museus, arxius, fundacions, col·leccions, instituts de recerca, jaciments arqueològics).

Institucions d'interès
CRAC - conservadors restauradors associats de Catalunya
http://www.cracpatrimoni.com
Patrimoni.gencat. Generalitat de Catalunya
http://patrimoni.gencat.cat/
Museus. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya
http://cultura.gencat.net/museus
ARESPA. Els qui fan les coses - Associació Espanyola d'Empreses de Restauració del Patrimoni Històric
http://www.arespaph.com
ECCO - Confederació Europea de les Organitzacions dels Conservadors-Restauradors
Portal en anglès d'una institució europea que té la funció de desenvolupar i promoure la professió de conservador-restaurador de bens culturals. Ofereix informació, noticies, documentació, projectes, enllaços d'interès, etc.
http://www.ecco-eu.org
SOS Monuments. Associació per la defensa cívica del patrimoni cultural
http://sos-monuments.org
ICOM - Consell Internacional de Museus
http://www.icom-ce.org
ICOMOS - Consell Internacional de Monuments i Llocs
Portal en francès d'una associació internacional no governamental que treballa per la conservació i la protecció del patrimoni cultural i que promou l'aplicació de la metodologia i de les tècniques científiques per a la conservació del patrimoni arqueològic i arquitectònic. El portal ofereix informació, centre de documentació, publicacions, notícies, calendari d'esdeveniments, enllaços específics d'interès, etc.
http://www.icomos.org
Ge - Grup Espanyol de Conservació
http://ge-iic.com
BCIN - Base de Dades Bibliogràfica de la Xarxa d'Informació i Conservació
http://www.bcin.ca
aegpc - Associació Espanyola per a la Gestió del Patrimoni Cultural
http://www.aegpc.org
AEM - Associació Espanyola de Museòlegs
http://www.museologia.net
ICCROM - Centre Internacional per a l'Estudi de la Conservació i Restauració de Béns Culturals
http://www.iccrom.org
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta