Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Nutrició humana i dietètica/Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar (Vic)

Universitat:Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en nutrició humana i dietètica per la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
Branca de coneixement principal:Ciències de la salut
Mencions:Alimentació sostenible i gastronomia */ Tecnologia alimentària *
Objectius de l'estudi

Formar professionals capacitats per valorar i desenvolupar activitats orientades a l'alimentació de les persones o els grups de persones adequades a les necessitats fisiològiques i a la situació de salut, i que respectin els principis de protecció i de promoció de la salut, de prevenció de malalties i de tractament dieteticonutricional.

A més, el grau pretén reforçar les competències dels estudiants en els aspectes següents:

 • Acció comunitària.
 • Promoció i prevenció de la salut.
 • Interdisciplinarietat.
 • Atenció integrada.
 • Intersectorialitat.
 • Capacitació per treballar en l'àmbit social, sociosanitari i de la salut.
Com s'imparteix
Preu privat fixat per la universitat.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès8%
Català92%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries154.0
Optatives18.0
Treball fi de grau8.0
Total240.0
Període de pràctiques:
25.0 crèdits obligatoris.

Les pràctiques pretenen que l'estudiantat desenvolupi i integri, de manera continuada i progressiva, les competències necessàries per aplicar, en un context real, els coneixements adquirits en les diferents matèries que configuren el pla d'estudis. El pràcticum consta de tres assignatures que corresponen a tres períodes de pràctiques independents entre el tercer i el quart any.

El pràcticum I consisteix en pràctiques preprofessionals realitzades en l'àmbit de la restauració col·lectiva, que es duran a terme en serveis d'alimentació com poden ser-ho la cuina central d'un càtering, les escoles amb una cuina pròpia, les escoles amb una cuina gestionada per un càtering o els menjadors d'empreses.

El pràcticum II consisteix en pràctiques preprofessionals que podran realitzar-se en un dels àmbits següents: restauració col·lectiva, àmbit comunitari, àmbit clínic o indústria alimentària.

El pràcticum III consisteix en pràctiques preprofessionals, realitzades en l'àmbit clínic, que es duen a terme en centres d'atenció primària, hospitals, serveis sociosanitaris i altres centres assistencials.

Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Dietista-nutricionista
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Nutrició humana i dietètica
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :5.0     | Codi PIN:91021     | Places orientatives:40
On s'imparteix
Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar (UVic-UCC)
(Centre propi)
Campus de Miramarges
Edifici B
C. de Miramarges, s/n
08500  Vic
www.uvic.es/centres/FCSB


Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar (UVic-UCC)
(Centre propi)
Campus de Miramarges
Edifici C
C. de Miquel Martí Pol, 7
08500  Vic
www.uvic.es/centres/FCSB


Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar (UVic-UCC)
(Centre propi)
Campus de Miramarges
Edifici F
C. de la Sagrada Família, 7
08500  Vic
www.uvic.es/centres/FCSB
Telèfon: 93 886 12 22
Fax: 93 889 10 63


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa

- Valors professionals, actituds i comportaments:

 • Reconèixer els elements essencials de la professió del dietista-nutricionista, incloent-hi els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici de la professió, aplicant el principi de justícia social a la pràctica professional i desenvolupant-la amb respecte a les persones, els seus costums, creences i cultures.
 • Desenvolupar la professió amb respecte a altres professionals de la salut, adquirint habilitats per treballar en equip.
 • Reconèixer la necessitat de mantenir i actualitzar la competència professional, donant importància especialment a l'aprenentatge, de manera autònoma i continuada, de nous coneixements, productes i tècniques en nutrició i alimentació, així com a la motivació per la qualitat.
 • Conèixer els límits de la professió i les seves competències, identificant quan és necessari un tractament interdisciplinari o la derivació a un altre professional.
 • - Habilitats de comunicació i d'ús de la informació:
 • Portar a terme la comunicació d'una manera efectiva, tant de forma oral com escrita, amb les persones, els professionals de la salut o la indústria i els mitjans de comunicació, sabent utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, especialment les relacionades amb nutrició i hàbits de vida.
 • Conèixer, valorar críticament i saber emprar i aplicar les fonts d'informació relacionades amb nutrició, alimentació, estils de vida i aspectes sanitaris.
 • Tenir la capacitat d'elaborar informes i emplenar registres relatius a la intervenció professional del dietista-nutricionista.

- Conèixer i aplicar les ciències dels aliments:

 • Identificar i classificar els aliments i productes alimentaris. Saber-ne analitzar i determinar la composició, les propietats, el valor nutritiu, la biodisponibilitat dels seus nutrients, les característiques organolèptiques i les modificacions que experimenten com a conseqüència dels processos tecnològics i culinaris.
 • Conèixer els processos bàsics en l'elaboració, la transformació i la conservació dels aliments d'origen animal i vegetal.
 • Elaborar, interpretar i fer servir les taules i bases de dades de composició d'aliments.
 • Conèixer la microbiologia, parasitologia i toxicologia dels aliments.

- Conèixer i aplicar les ciències de la nutrició i de la salut:

 • Conèixer els nutrients, la seva funció en l'organisme, la seva biodisponibilitat, les necessitats i recomanacions, i les bases de l'equilibri energètic i nutricional.
 • Integrar i avaluar la relació entre l'alimentació i la nutrició en estat de salut i en situacions patològiques.
 • Aplicar els coneixements científics de la fisiologia, la fisiopatologia, la nutrició i l'alimentació en la planificació i el consell dietètic en individus i col·lectivitats, al llarg del cicle vital, tant sans com malalts.
 • Dissenyar i portar a terme protocols d'avaluació de l'estat nutricional, identificant els factors de risc nutricional.
 • Interpretar el diagnòstic nutricional, avaluar els aspectes nutricionals d'una història clínica i realitzar el pla d'actuació dietètica.
 • Conèixer l'estructura dels serveis d'alimentació i unitats d'alimentació i nutrició hospitalària, identificant i desenvolupant les funcions del dietista-nutricionista dins de l'equip multidisciplinari.
 • Intervenir en l'organització, la gestió i la implementació de les diferents modalitats d'alimentació i suport nutricional hospitalari i del tractament dieteticonutricional ambulatori.

- Conèixer els fonaments de la salut pública i nutrició comunitària:

 • Conèixer les organitzacions de salut, nacionals i internacionals, així com els diferents sistemes de salut, reconeixent el paper del dietista-nutricionista.
 • Conèixer i intervenir en el disseny, la realització i la validació d'estudis epidemiològics nutricionals, així com participar en la planificació, l'anàlisi i l'avaluació de programes d'intervenció en alimentació i nutrició en diferents àmbits.
 • Ser capaç de participar en activitats de promoció de la salut i prevenció de trastorns i malalties relacionades amb la nutrició i els estils de vida, portant a terme l'educació alimentària-nutricional de la població.
 • Col·laborar en la planificació i el desenvolupament de polítiques en matèria d'alimentació, nutrició i seguretat alimentària basades en les necessitats de la població i la protecció de la salut.

- Adquirir capacitat de gestió i assessoria legal i científica:

 • Assessorar en el desenvolupament, comercialització, etiquetatge, comunicació i màrqueting dels productes alimentaris d'acord amb les necessitats socials, els coneixements científics i la legislació vigent.
 • Interpretar els informes i expedients administratius en relació amb un producte alimentari i els ingredients.

- Adquirir capacitat per gestionar la qualitat i la restauració col·lectives:

 • Participar en la gestió, l'organització i el desenvolupament dels serveis d'alimentació.
 • Elaborar, controlar i cooperar en la planificació de menús i dietes adaptats a les característiques del col·lectiu a què es destinen.
 • Intervenir en la qualitat i seguretat alimentària dels productes, instal·lacions i processos.
 • Proporcionar la formació higienicosanitària i dieteticonutricional adequada al personal implicat en el servei de restauració.

- Desenvolupar la capacitat d'anàlisi crítica i recerca:

 • Adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora, essent capaços de formular hipòtesis, d'aplegar i d'interpretar la informació per resoldre problemes seguint el mètode científic, tot comprenent la importància i les limitacions del pensament científic en matèria sanitària i nutricional.
Competències a assolir per l'estudiantat específiques per a aquesta universitat
 • Treball amb persones, famílies, grups o comunitats per millorar-ne l'estat nutricional i els hàbits alimentaris i prevenir-ne els factors de risc, d'acord amb la situació de salut, les necessitats globals, les característiques personals, les preferències i el context socioeconòmic i cultural en què viu cadascú.
 • Anàlisi, planificació, implementació, execució i avaluació de plans d'actuació, tenint en compte els estàndards de qualitat.
 • Promoció i desenvolupament de programes o activitats de promoció de la salut, en l'àmbit individual o col·lectiu, contribuint en l'educació nutricional de la població, fomentant un ús racional dels aliments i desenvolupant processos d'educació que promoguin l'apoderament de les persones, les famílies, els grups o les comunitats.
 • Gestionar serveis de restauració col·lectiva; proposar programes d'alimentació adequats als diferents col·lectius; garantir la qualitat i la seguretat alimentària dels productes gestionats, tot establint procediments i proporcionant manuals de control de qualitat, i proporcionar la formació adequada al personal involucrat.
 • Assessorament pel que fa a la innovació dels productes alimentaris tenint en compte les propietats nutricionals i els seus efectes benèfics sobre la població, i col·laboració en la promoció, la difusió i la informació per a un bon ús dels productes.
 • Intervenció en el desenvolupament i l'avaluació de polítiques o de plans d'actuació en matèria d'alimentació i de nutrició.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Àmbit clínic: hospitals, clíniques, centres especialitzats en dietètica o nutrició, estètica o establiments de productes dietètics, centres esportius i centres d'activitat física.
 • Salut pública i nutrició comunitària: organismes públics, entitats o associacions que desenvolupin estudis epidemiològics o programes d'acció comunitària o de polítiques alimentàries i organitzacions no governamentals.
 • Restauració col·lectiva, social i comercial: empreses de càtering, restaurants, cuines hospitalàries, escoles, centres residencials o d'internament, equipaments sociosanitaris per a diferents col·lectius i altres tipus de menjadors col·lectius.
 • Indústria alimentària, assessorant en la innovació de nous productes i en tasques d'informació i de promoció de productes per assegurar l'enllaç entre el màrqueting, la tecnologia, la recerca i el desenvolupament.
 • Indústria agroalimentària i farmacèutica: empreses o indústries agroalimentàries i laboratoris farmacèutics.
 • Docència i formació.
 • Recerca, innovació i desenvolupament.
Sortides professionals

Professió regulada de nutricionista-dietista.

Perspectives de futur de la titulació

Una de les característiques principals d'aquest grau és que les persones titulades poden aplicar els seus coneixements en un ventall molt ampli de camps professionals. Les perspectives són optimistes, ja que, tal com es desprèn de les polítiques de salut a escala nacional i supranacional, l'alimentació es considera un factor clau i prioritari per a la salut. També s'espera que millorin les perspectives laborals a mesura que es vagin desenvolupant nous recursos per aconseguir els indicadors de salut que estableixen les polítiques de salut. En aquest cas, és previsible que l'atenció primària de salut incorpori aquests graduats i graduades als seus equips, i que augmenti i es diversifiqui l'oferta de consultes de dietètica i de nutrició als hospitals generals.

Avís legal| Sobre gencat