Generalitat de Catalunya
Curs
2014-2015

Contingut

Enginyeria electrònica industrial i automàtica/Escola Politècnica Superior (Vic)

Universitat:Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria electrònica industrial i automàtica per la Universitat de Vic
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi

Formar professionals amb capacitat per integrar els coneixements d'electricitat, electrònica, automàtica, mecànica i informàtica. Les persones titulades tindran una formació transversal, molt versàtil, amb un espectre ampli i s'adaptaran amb facilitat a entorns de treball significativament diferents.

Estudis que s'extingeixen amb la impartició d'aquest grau
UniversitatCentreEstudi
UVicEscola Politècnica SuperiorEnginyeria tècnica industrial, especialitat en electrònica industrial
Com s'imparteix
Preu privat fixat per la universitat.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès10%
Català90%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries138.0
Optatives30.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
6.0 crèdits obligatoris.
6.0 crèdits optatius.
Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Enginyeria biomèdica126.0
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a industrial
Com s'accedeix
Ofertes
 • Enginyeria biomèdica / Enginyeria electrònica industrial i automàtica / Enginyeria en tecnologies industrials / Enginyeria mecatrònica
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2014-2015 :5.0     | Codi PIN:91034     | Places orientatives:140
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
On s'imparteix
Escola Politècnica Superior (UVic)
(Centre privat)
Campus Torre dels Frares
Edifici Torre dels Frares
C. de la Laura, 13
08500  Vic
www.uvic.es/centres/EPS
Telèfon: 93 881 55 19
Fax: 93 889 10 63


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Capacitat per a la redacció, la signatura i el desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial que tinguin com a objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, enderroc, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació d'estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal·lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
 • Capacitat per a la direcció de les activitats objecte dels projectes d'enginyeria descrits en l'apartat anterior.
 • Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els doti de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i per comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'enginyeria industrial.
 • Coneixements per realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificacions de tasques i altres treballs anàlegs.
 • Capacitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
 • Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 • Capacitat per aplicar els principis i mètodes de la qualitat.
 • Capacitat d'organització i planificació en l'àmbit de l'empresa, i altres institucions i organitzacions.
 • Capacitat per treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.
 • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial.
Electrònica industrial
 • Coneixement aplicat d'electrotècnia.
 • Coneixement dels fonaments i les aplicacions de l'electrònica analògica.
 • Coneixement dels fonaments i les aplicacions de l'electrònica digital i els microprocessadors.
 • Coneixement aplicat d'electrònica de potència.
 • Coneixement aplicat d'instrumentació electrònica.
 • Capacitat per dissenyar sistemes electrònics analògics, digitals i de potència.
 • Coneixement i capacitat per al modelatge i la simulació de sistemes.
 • Coneixements de regulació automàtica i tècniques de control i la seva aplicació en l'automatització industrial.
 • Coneixements de principis i aplicacions dels sistemes robotitzats.
 • Coneixement aplicat d'informàtica industrial i comunicacions.
 • Capacitat per dissenyar sistemes de control i automatització industrial.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Empresarial
 • Científic
 • Tecnològic
 • Educatiu.
Sortides professionals
 • Dissenyador/a, analista i mantenidor/a de sistemes i equipaments electrònics
 • Dissenyador/a i analista de l'automatització i control de processos industrials
 • Tècnic/a en àrees de gestió, organització, planificació, qualitat i comercial d'empreses relacionades amb aquest tipus d'activitats
 • Tècnic/a en projectes sobre el desenvolupament medi ambiental i utilització de les energies renovables.
 • Tècnic/a en transferència de tecnologia
 • Investigador/a
 • Docent
 • Tècnic/a de cossos específics de l'Administració pública
 • Exercici lliure de la professió.
Perspectives de futur de la titulació

La demanda laboral d'enginyers actualment és elevada. Una mostra d'aquest fet la trobem en la diferència de 12.500 enginyers entre el número de professionals al nostre país i la mitjana estimada de la Unió Europea dels 25. Si agafem com a referència les xifres dels països europeus més avançats (Alemanya, Suècia, Finlàndia, Holanda...), Catalunya hauria de tenir 128.000 professionals de l'enginyeria enfront dels 98.000 que s'estima que hi ha actualment.

La mateixa font diu que al 2.015, en comparació amb les dades de la Unió Europea dels 25, Catalunya tindria, si no es prenen mesures, un dèficit de 25.000 professionals d'enginyeria. Comparades amb les dels països europeus més avançats, les xifres s'incrementen fins un dèficit de 55.000 professionals.

La mateixa font diu que la projecció a 2015 de les dades de la UE dels 25 mostra que aquell any Catalunya tindria, si no es prenen mesures, un dèficit de prop de 25.000 professionals en enginyeria. Comparades amb les dels països europeus més avançats, les xifres s'incrementarien fins un dèficit de 55.000 professionals de l'enginyeria.

Aquests estudis amb coneixements de mecànica i d'informàtica tenen un perfil multidisciplinari, i, per aquest motiu, són adaptables a una gran multitud de sistemes productius.

D'altra banda, l'augment de la complexitat i sofisticació de l'enginyeria de processos, maquinària i productes de consum, fan entreveure una sòlida demanda laboral futura.

Institucions d'interès
Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya
http://www.ccetic.cat
COGITI - Consell General de l'Enginyeria Tècnica Industrial
http://www.cogiti.es
Enginyers Industrials d'Espanya
http://www.ingenierosindustriales.net
Institut de l'Enginyeria d'Espanya
http://www.iies.es
Federació Mundial de les Associacions d'Enginyers
Portal d'una organització internacional no governamental que representa els interessos de l'enginyeria arreu del món i que ofereix informació, notícies, esdeveniments, arxius i documentació, enllaços d'interès, vídeos, etc.
http://www.wfeo.org
Ciemat. Centre de Recerca Energètica, Mediambiental i Tecnològica. Ministerio d'Economia i Competitivitat. Govern d'Espanya
http://www.ciemat.es
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal| Sobre gencat