Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Infermeria/Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus (Mataró)

Universitat: Universitat Pompeu Fabra

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en infermeria per la Universitat Pompeu Fabra
Branca de coneixement principal:Ciències de la salut
Objectius de l'estudi

Formar infermers/eres capacitats/ades per valorar, identificar, actuar i avaluar les necessitats de salut i de cures de persones sanes o malaltes, amb una concepció holística i integral de la persona, amb capacitat d'adaptar-se i de donar resposta a les necessitats sanitàries del país i de la societat.

Com s'imparteix
Preu privat fixat per la universitat o pel centre.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Trimestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès10%
Castellà40%
Català50%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques64.0
Obligatòries146.0
Optatives20.0
Treball fi de grau10.0
Total240.0
Període de pràctiques:
80.0 crèdits obligatoris.
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Infermer/a
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Infermeria "Tecnocampus"
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :8,041     |    Codi PIN:41031     |    Places orientatives:60
On s'imparteix
Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus (UPF)
(Centre adscrit)
Tecnocampus
Edifici del Coneixement del Tecnocampus
Av. d' Ernest Lluch, 32
08302  Mataró
www.tecnocampus.cat/web/escola-superior-de-ciencies-de-la-salut
Telèfon: 93 741 49 60
Fax: 93 799 37 00


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables.
 • Planificar i prestar cures d'infermeria dirigides a les persones, família o grups, orientades als resultats en salut avaluant-ne l'impacte, a través de guies de pràctica clínica i assistencial, que descriuen els processos pels quals es diagnostica, es tracta o es cuida un problema de salut.
 • Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria.
 • Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural.
 • Dissenyar sistemes de cures dirigides a les persones, família o grups, avaluant-ne l'impacte i establint les modificacions oportunes.
 • Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • Comprendre sense prejudicis les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms i independents, garantint el respecte a les seves opinions, creences i valors, i també el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional.
 • Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, d'acord amb la forma en què viuen el seu procés de salut-malaltia.
 • Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, donant suport al manteniment de conductes preventives i terapèutiques.
 • Protegir la salut i el benestar de les persones, família o grups atesos, garantint la seva seguretat.
 • Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut.
 • Conèixer el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, comprenent les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació.
 • Conèixer els principis de finançament sanitari i sociosanitari i utilitzar adequadament els recursos disponibles.
 • Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes cientificotècnics i els de qualitat.
 • Treballar amb l'equip de professionals com a unitat bàsica en què s'estructuren de forma unidisciplinària o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i la resta de personal de les organitzacions assistencials.
 • Conèixer els sistemes d'informació sanitària.
 • Realitzar les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut, la qual cosa comporta la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.
 • Conèixer les estratègies per adoptar mesures de confortabilitat i atenció de símptomes, dirigides al pacient i la família, en l'aplicació de cures pal·liatives que contribueixin a alleujar la situació de malalts avançats i terminals.
Competències a assolir per l'estudiantat específiques per a aquesta universitat
 • Col·laboració en la promoció de la salut i en la prevenció de la malaltia.
 • Cura de les persones, la família i la comunitat amb necessitats de salut, mitjançant un model d'infermeria i un procés de cures.
 • Actualització dels coneixements i les habilitats, amb capacitat per tractar situacions noves i integrar els resultats de la recerca i/o les experiències documentades en la presa de decisions de l'infermer/a, per tenir cura d'un grup de persones determinat o d'un servei de salut concret.
 • Manteniment d'unes relacions interpersonals a través d'una comunicació eficaç, efectiva i positiva, amb la persona, la família, els grups i l'equip de treball.
 • Incorporació a la pràctica dels principis ètics i legals que guien la professió.
 • Capacitat per educar, facilitar i donar suport a la salut i el benestar dels membres de la comunitat les vides dels quals estiguin afectades per problemes de salut, risc, sofriment, malaltia, incapacitat o mort.
 • Capacitat per descriure els fonaments del nivell primari de salut i les activitats a desenvolupar per proporcionar una cura integral d'infermeria a l'individu, la família i la comunitat.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades

Els professionals i les professionals poden treballar en sectors tan diferents com l'assistencial, el docent, de recerca o de gestió.

El/la infermer/a es pot desenvolupar de forma independent, mitjançant l'exercici lliure de la professió, o bé en institucions públiques o privades, com ara:

 • Centres hospitalaris
 • centres mèdics
 • centres d'assistència primària
 • centres de salut mental
 • centres sociosanitaris i residències geriàtriques
 • centres educatius i docents
 • centres de treball (salut laboral)
 • centres esportius i recreatius
Sortides professionals

L'exercici de la professió d'infermer/a, realitzant les tasques de planificació, organització, direcció i avaluació, amb l'objectiu de garantir un sistema de salut adequat per al desenvolupament de les potencialitats de les persones en diferents situacions de salut.

Institucions d'interès
Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona
https://www.coib.cat
Organització Col·legial d'Infermeria. Consell General de Col·legis Oficials d'Infermeria d'Espanya
http://www.consejogeneralenfermeria.org
www.todoenfermeria.es - El teu web d'infermeria
http://todoenfermeria.es
Institut Català de la Salut. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya
És una empresa pública adscrita al Departament de Salut que té l'objectiu de proveir serveis sanitaris a Catalunya. Ofereix serveis per als professionals de la salut, borsa de treball, notícies d'interès, formació especialitzada i documentació i publicacions corporatives.
http://www.gencat.net/ics
Departament de Salut. Generalitat de Catalunya
http://salutweb.gencat.cat/ca/inici/
Organització Mundial de la Salut
http://www.who.int/es/index.html
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta