Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Infermeria/Escola Superior de Ciències de la Salut (Mataró)

Universitat:Universitat Pompeu Fabra

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en infermeria per la Universitat Pompeu Fabra
Branca de coneixement principal:Ciències de la salut
Objectius de l'estudi

Formar infermers/eres capacitats/ades per valorar, identificar, actuar i avaluar les necessitats de salut i de cures de persones sanes o malaltes, amb una concepció holística i integral de la persona, amb capacitat d'adaptar-se i de donar resposta a les necessitats sanitàries del país i de la societat.

El pla d'estudis d'infermeria ofereix una formació generalista, orientada a la pràctica, al desenvolupament del pensament crític i a la consecució de l'autonomia i la responsabilitat professional.

L'infermer/a es presenta com un/a professional insubstituïble en l'atenció de la població d'acord amb la singularitat de la persona i amb els contextos de cures.

Com s'imparteix
Preu privat fixat per la universitat.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Trimestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès10%
Castellà40%
Català50%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries150.0
Optatives20.0
Treball fi de grau10.0
Total240.0
Període de pràctiques:
80.0 crèdits obligatoris.

Les pràctiques preprofessionals es realitzen en forma de rotatori clínic independent i amb una avaluació final de competències en els centres de salut, hospitals i altres centres assistencials col·laboradors, que permetin incorporar els valors professionals, les competències de comunicació assistencial, el raonament clínic, la gestió clínica i el judici crític, així com l'atenció als problemes de salut més rellevants en les àrees de medicina, cirurgia, obstetrícia i ginecologia, pediatria, psiquiatria i resta d'àrees clíniques, i que permetin integrar en la pràctica professional els coneixements, les habilitats i les actituds de la infermeria, basats en principis i valors, associats a les competències descrites en els objectius generals i en les matèries que conformen el grau.

Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Infermer/a
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Infermeria "Tecnocampus"
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2014-2015 :7.196     | Codi PIN:41031     | Places orientatives:80
On s'imparteix
Escola Superior de Ciències de la Salut (UPF)
(Centre adscrit)
Edifici del Coneixement del Tecnocampus
Av. d' Ernest Lluch, 32
08302  Mataró
www.tecnocampus.cat/web/escola-superior-de-ciencies-de-la-salut
Telèfon: 93 741 49 60
Fax: 93 799 37 00


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables.
 • Planificar i prestar cures d'infermeria dirigides a les persones, família o grups, orientades als resultats en salut avaluant-ne l'impacte, a través de guies de pràctica clínica i assistencial, que descriuen els processos pels quals es diagnostica, es tracta o es cuida un problema de salut.
 • Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria.
 • Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural.
 • Dissenyar sistemes de cures dirigides a les persones, família o grups, avaluant-ne l'impacte i establint les modificacions oportunes.
 • Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • Comprendre sense prejudicis les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms i independents, garantint el respecte a les seves opinions, creences i valors, i també el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional.
 • Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, d'acord amb la forma en què viuen el seu procés de salut-malaltia.
 • Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, donant suport al manteniment de conductes preventives i terapèutiques.
 • Protegir la salut i el benestar de les persones, família o grups atesos, garantint la seva seguretat.
 • Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut.
 • Conèixer el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, comprenent les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació.
 • Conèixer els principis de finançament sanitari i sociosanitari i utilitzar adequadament els recursos disponibles.
 • Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes cientificotècnics i els de qualitat.
 • Treballar amb l'equip de professionals com a unitat bàsica en què s'estructuren de forma unidisciplinària o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i la resta de personal de les organitzacions assistencials.
 • Conèixer els sistemes d'informació sanitària.
 • Realitzar les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut, la qual cosa comporta la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.
 • Conèixer les estratègies per adoptar mesures de confortabilitat i atenció de símptomes, dirigides al pacient i la família, en l'aplicació de cures pal·liatives que contribueixin a alleujar la situació de malalts avançats i terminals.
Competències a assolir per l'estudiantat específiques per a aquesta universitat
 • Col·laboració en la promoció de la salut i en la prevenció de la malaltia.
 • Cura de les persones, la família i la comunitat amb necessitats de salut, mitjançant un model d'infermeria i un procés de cures.
 • Actualització dels coneixements i les habilitats, amb capacitat per tractar situacions noves i integrar els resultats de la recerca i/o les experiències documentades en la presa de decisions de l'infermer/a, per tenir cura d'un grup de persones determinat o d'un servei de salut concret.
 • Manteniment d'unes relacions interpersonals a través d'una comunicació eficaç, efectiva i positiva, amb la persona, la família, els grups i l'equip de treball.
 • Incorporació a la pràctica dels principis ètics i legals que guien la professió.
 • Capacitat per educar, facilitar i donar suport a la salut i el benestar dels membres de la comunitat les vides dels quals estiguin afectades per problemes de salut, risc, sofriment, malaltia, incapacitat o mort.
 • Capacitat per descriure els fonaments del nivell primari de salut i les activitats a desenvolupar per proporcionar una cura integral d'infermeria a l'individu, la família i la comunitat.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades

Els professionals i les professionals poden treballar en sectors tan diferents com l'assistencial, el docent, de recerca o de gestió.

El/la infermer/a es pot desenvolupar de forma independent, mitjançant l'exercici lliure de la professió, o bé en institucions públiques o privades, com ara:

 • Centres hospitalaris
 • centres mèdics
 • centres d'assistència primària
 • centres de salut mental
 • centres sociosanitaris i residències geriàtriques
 • centres educatius i docents
 • centres de treball (salut laboral)
 • centres esportius i recreatius
Sortides professionals

L'exercici de la professió d'infermer/a, realitzant les tasques de planificació, organització, direcció i avaluació, amb l'objectiu de garantir un sistema de salut adequat per al desenvolupament de les potencialitats de les persones en diferents situacions de salut.

Perspectives de futur de la titulació

El nombre d'infermers/eres a Catalunya se situa actualment, segons les fonts consultades, entre 540 i 590 per cada 100.000 habitants, molt lluny de la mitjana europea, que és de 850 per cada 100.000 habitants, o d'altres comunitats autònomes, com ara Navarra (l'única per sobre de la mitjana europea). És a dir, a Catalunya falten uns 21.000 professionals d'infermeria per situar-nos en la mitjana europea. Si es té en compte, a més, l'increment de població estimada per al 2025 d'un 20% addicional, l'envelliment de la població, l'augment de l'esperança de vida, el fenomen de la immigració, la taxa d'abandonament, l'edat mitjana de 45-55 anys de les infermeres o els infermers en actiu i, per tant, la jubilació a curt termini de gran part dels professionals actuals (més d'un 1,5% anual), es preveu que d'aquí al 2025 hi haurà una demanda a Catalunya d'uns 30.000 professionals de la infermeria que no es podrà satisfer al ritme actual de graduats (uns 1.500 anuals).

Institucions d'interès
Associació Catalana d'Infermeria
http://www.aci.cat
Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona
https://www.coib.cat
Organització Col·legial d'Infermeria. Consell General de Col·legis Oficials d'Infermeria d'Espanya
http://www.consejogeneralenfermeria.org
Institut Català de la Salut. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya
És una empresa pública adscrita al Departament de Salut que té l'objectiu de proveir serveis sanitaris a Catalunya. Ofereix serveis per als professionals de la salut, borsa de treball, notícies d'interès, formació especialitzada i documentació i publicacions corporatives.
http://www.gencat.net/ics
Departament de Salut. Generalitat de Catalunya
http://www.gencat.cat/salut
Organització Mundial de la Salut
http://www.who.int/es/index.html
Clínic Barcelona. Hospital Universitari
http://www.hospitalclinic.org/?language=ca-ES&tabid=359
Vall d'Hebron. Hospital
http://www.vhebron.net
Sant Joan de Déu. Hospital Maternoinfantil. Universitat de Barcelona
http://www.hsjdbcn.org
Corporació Parc Taulí
http://www.cspt.es
Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida
http://www.icslleida.cat/hospital
Hospital Universitari Sant Joan de Reus
http://www.hospitalsantjoan.cat
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal| Sobre gencat