Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Infermeria/Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus (Mataró)

Universitat:Universitat Pompeu Fabra

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en infermeria per la Universitat Pompeu Fabra
Branca de coneixement principal:Ciències de la salut
Objectius de l'estudi

Formar infermers/es capacitats/ades per identificar, avaluar i actuar en les necessitats de salut i de cures de persones sanes o malaltes, mitjançant la realització de pràctiques, incorporant valors professionals i amb atenció als problemes de salut més rellevants en les àrees de medicina, cirurgia, obstetrícia i ginecologia, pediatria, psiquiatria i altres àrees clíniques que permetin integrar en la pràctica professional els coneixements, les habilitats i les actituds de la infermeria.

Com s'imparteix
Preu privat fixat per la universitat.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Trimestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès10%
Castellà40%
Català50%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries150.0
Optatives20.0
Treball fi de grau10.0
Total240.0
Període de pràctiques:
80.0 crèdits obligatoris.
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Infermer/a
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Infermeria "Tecnocampus"
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :7.5     | Codi PIN:41031     | Places orientatives:60
 • Infermeria "Tecnocampus" (internacional)| Codi PIN:44013| Places orientatives:5
On s'imparteix
Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus (UPF)
(Centre adscrit)
Tecnocampus
Edifici del Coneixement del Tecnocampus
Av. d' Ernest Lluch, 32
08302  Mataró
www.tecnocampus.cat/web/escola-superior-de-ciencies-de-la-salut
Telèfon: 93 741 49 60
Fax: 93 799 37 00


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables.
 • Planificar i prestar cures d'infermeria dirigides a les persones, família o grups, orientades als resultats en salut avaluant-ne l'impacte, a través de guies de pràctica clínica i assistencial, que descriuen els processos pels quals es diagnostica, es tracta o es cuida un problema de salut.
 • Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria.
 • Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural.
 • Dissenyar sistemes de cures dirigides a les persones, família o grups, avaluant-ne l'impacte i establint les modificacions oportunes.
 • Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • Comprendre sense prejudicis les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms i independents, garantint el respecte a les seves opinions, creences i valors, i també el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional.
 • Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, d'acord amb la forma en què viuen el seu procés de salut-malaltia.
 • Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, donant suport al manteniment de conductes preventives i terapèutiques.
 • Protegir la salut i el benestar de les persones, família o grups atesos, garantint la seva seguretat.
 • Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut.
 • Conèixer el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, comprenent les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació.
 • Conèixer els principis de finançament sanitari i sociosanitari i utilitzar adequadament els recursos disponibles.
 • Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes cientificotècnics i els de qualitat.
 • Treballar amb l'equip de professionals com a unitat bàsica en què s'estructuren de forma unidisciplinària o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i la resta de personal de les organitzacions assistencials.
 • Conèixer els sistemes d'informació sanitària.
 • Realitzar les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut, la qual cosa comporta la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.
 • Conèixer les estratègies per adoptar mesures de confortabilitat i atenció de símptomes, dirigides al pacient i la família, en l'aplicació de cures pal·liatives que contribueixin a alleujar la situació de malalts avançats i terminals.
Competències a assolir per l'estudiantat específiques per a aquesta universitat
 • Coneixements amplis de ciència infermera, ciències de la salut, humanes i socials, que donin resposta a les necessitats i expectatives de salut.
 • Habilitats per a l'aplicació de cures infermeres.
 • Capacitat d'establir relacions positives amb les persones assignades al seu càrrec.
 • Principis ètics, respecte als valors i drets individuals, per mantenir en qualsevol situació la dignitat de les persones.
 • Ús del pensament crític, la pràctica reflexiva i la metodologia científica.
 • Habilitats per donar a conèixer els treballs i les investigacions.
Sortides professionals

Exercici de la professió d'infermer/a.

 

Avís legal| Sobre gencat