Generalitat de Catalunya
Curs
2016-2017

Contingut

Enginyeria informàtica/Escola Politècnica Superior (Lleida)

Universitat:Universitat de Lleida

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria informàtica per la Universitat de Lleida
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Mencions:Computació/ Enginyeria de computadors/ Enginyeria del Software/ Sistemes d'informació/ Tecnologies de la informació
Objectius de l'estudi

Formar professionals en els àmbits tecnològic, científic, socioeconòmic i de la informàtica, preparant-los per adquirir competències en un ventall ampli d'àrees relacionades amb l'exercici de la professió.

Aquesta titulació proporcionarà a l'estudiantat competència professional en tot allò que fa referència al disseny, la construcció i el manteniment de sistemes informàtics per a organitzacions, especialment en el vessant del programari que utilitzen; a més, dotarà l'estudiantat de competències professionals en tot allò que fa referència a la construcció, la implantació i el manteniment de sistemes informàtics.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès10%
Castellà30%
Català60%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques66.0
Obligatòries138.0
Optatives21.0
Treball fi de grau15.0
Total240.0
Període de pràctiques:
15.0 crèdits obligatoris.
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Enginyeria informàtica
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :5.0     |    Codi PIN:61015     |    Places orientatives:70
  • · Administració i direcció d'empreses / Enginyeria informàtica (simultaneïtat)
   • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :6.852     |    Codi PIN:61036     |    Places orientatives:10
   • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
    • Nom de l'assignaturaCoeficient
     Anàlisi musical0.1
     Anatomia aplicada0.1
     Arts escèniques0.1
     Biologia0.1
     Ciències de la Terra i mediambientals0.1
     Cultura audiovisual0.1
     Dibuix artístic0.1
     Dibuix tècnic0.1
     Disseny0.1
     Economia0.1
     Economia de l'empresa0.2
     Electrotècnia0.2
     Física0.2
     Geografia0.1
     Grec0.1
     Història de la música i de la dansa0.1
     Història de l'art0.1
     Història del món contemporani0.1
     Literatura castellana0.1
     Literatura catalana0.1
     Literatura universal0.1
     Llatí0.1
     Llenguatge i pràctica musical0.1
     Matemàtiques0.2
     Matemàtiques aplicades ciències socials0.2
     Química0.1
     Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
     Tecnologia industrial0.1
     Volum0.1
   • · Enginyeria informàtica (internacional)|    Codi PIN:64011|    Places orientatives:10
    Observacions

    Pots consultar les convalidacions dels cicles formatius de grau superior de les simultaneïtats d'estudis a l'enllaç: Convalidacions de crèdits de CFGS (graus amb simultaneïtat)

    On s'imparteix
    Escola Politècnica Superior (UdL)
    (Centre propi)
    Campus Cappont
    Edifici Central de l'Escola Politècnica Superior
    C. de Jaume II, 69
    25001  Lleida
    www.eup.udl.es
    Telèfon: 973 70 27 00
    Fax: 973 70 27 02


    Món laboral
    Competències a assolir per l'estudiantat
    • Concepció, redacció, organització, planificació, desenvolupament i signatura de projectes en l'àmbit de l'enginyeria en informàtica que tinguin per objecte la concepció, el desenvolupament o l'explotació de sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
    • Direcció de les activitats objecte dels projectes de l'àmbit de la informàtica.
    • Disseny, desenvolupament, avaluació i comprovació de l'accessibilitat, l'ergonomia, la usabilitat i la seguretat dels sistemes, els serveis i les aplicacions informàtiques, així com de la informació que gestionen.
    • Definició, avaluació i selecció de plataformes de maquinari i de programari per al desenvolupament i l'execució de sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
    • Concepció, desenvolupament i manteniment de sistemes, serveis i aplicacions informàtiques, emprant els mètodes de l'enginyeria del programari com a instrument per garantir-ne la qualitat.
    • Concepció i desenvolupament de sistemes o d'arquitectures informàtiques centralitzades o distribuïdes que integrin maquinari, programari i xarxes.
    • Coneixement, comprensió i aplicació de la legislació necessària en el desenvolupament de la professió i utilització d'especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.
    • Coneixement de les matèries bàsiques i les tecnologies que capacitin l'estudiantat per a l'aprenentatge i el desenvolupament de nous mètodes i tecnologies, i que el dotin d'una gran versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
    • Resolució de problemes amb iniciativa i seguretat en la presa de decisions, autonomia i creativitat.
    • Capacitat per saber comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió.
    • Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificació de tasques i altres feines anàlogues d'informàtica.
    • Anàlisi i valoració de l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques, i comprensió de la responsabilitat ètica i professional de l'exercici de la professió.
    • Coneixement i aplicació d'elements bàsics d'economia, organització i planificació de projectes, així com la legislació, la regulació i la normalització en l'àmbit dels projectes informàtics.
    Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
    • Desenvolupament de programari
    • sistemes informàtics
    • gestió i explotació de tecnologies de la informació
    Sortides professionals
    • Programador/a de programari, multimèdia i aplicacions.
    • Dissenyador/a integrador/a de sistemes, de xarxes de comunicacions i de web.
    • Especialista en tractament de senyal multimèdia, manteniment de maquinari i programari i seguretat telemàtica i de les TIC.
    • Consultor/a de sistemes.
    • Arquitecte/a de xarxes telemàtiques.
    • Gestor/a d'informació, de productes, serveis i innovació en tecnologies de la informació i la comunicació.
    • Operador/a o instal·lador/a d'ordinadors.
    • Analista de serveis telemàtics.
    • Gestor/a de projectes de desenvolupament, de vendes i d'investigació.
    • Especialista en usabilitat de serveis i aplicacions.
    • Especialista en integració i proves.
    Perspectives de futur de la titulació

    Avui en dia, el context professional de les TIC està marcat per una gran demanda de professionals i, paral·lelament, es pot constatar un interès creixent per consolidar la identitat professional informàtica.

    En un context d'un creixement elevat de la informatització, de la connectivitat de les empreses, de les administracions públiques i de les llars de tothom, la formació de professionals en aquest sector és un factor decisiu per al progrés tecnològic i econòmic, i la cohesió social dels nostres països. Tanmateix, existeixen dades que indiquen que el futur pròxim seguirà marcat per un dèficit de professionals de TIC.

    Institucions d'interès
    Col·legi Oficial d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya
    http://www.coetic.org
    AEPI - Associació Espanyola de Programadors Informàtics
    http://www.asociacionaepi.es
    Cat PL - Associació d'Empreses per al Programari Lliure
    http://catpl.cat
    AMETIC -Associació d'Empreses d'Electrònica, Tecnologies de la Informació, Telecomunicacions i Continguts Digitals
    Portal especialitzat en electrònica, tecnologies de la informació, telecomunicacions i continguts digitals, que ofereix activitats, notícies, butlletí corporatiu, revista electrònica sectorial, serveis, publicacions, enllaços d'interès, etc.
    http://www.ametic.es
    CTTC - Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya
    http://www.cttc.es/
    ASTEL - Associació d'Empreses Operadores i de Serveis de Telecomunicació
    http://www.astel.es
    AHCIET - Associació Hispanoamericana de Centres d'Investigació i Empreses de Telecomunicacions
    http://www.ahciet.net
    ETSI - Institut Europeu de Normalització de les Telecomunicacions. Estàndards mundials
    http://www.etsi.org
    ITU - Unió Internacional de Telecomunicacions
    Portal d'un organisme de les Nacions Unides especialitzat en les tecnologies de la informació i la comunicació, que desenvolupa les seves activitats en els sectors de les radiocomunicacions, la normalització i el desenvolupament de les telecomunicacions. Ofereix informació, esdeveniments, publicacions, estadístiques, etc.
    http://www.itu.ch
    Porta 22
    Espai de noves ocupacions
    http://w27.bcn.cat/porta22/cat
    Els estudis amb * estan en procés de validació
    Avís legal| Sobre gencat| Enquesta