Generalitat de Catalunya
Curs
2016-2017

Contingut

Enginyeria mecànica/Escola Politècnica Superior (Lleida)

Universitat: Universitat de Lleida

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria mecànica per la Universitat de Lleida
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi

Proporcionar a l'estudiantat sòlides bases en les ciències d'aplicació a processos industrials i amb un alt component pràctic. Aquest plantejament permet dotar als professionals de la flexibilitat i adaptabilitat necessària per tal d'enfrontar-se a problemes de naturalesa molt diversa, ja que les seves tasques és desenvoluparan en molts sectors del món industrial i en qualsevol tipus d'empresa o administració.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès10%
Castellà30%
Català60%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques66.0
Obligatòries135.0
Optatives24.0
Treball fi de grau15.0
Total240.0
Període de pràctiques:
15.0 crèdits obligatoris.
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a industrial
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Enginyeria mecànica
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :5     |    Codi PIN:61018     |    Places orientatives:75
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals0.1
    Dibuix tècnic0.2
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'empresa0.1
    Electrotècnia0.1
    Física0.2
    Matemàtiques0.2
    Química0.1
    Tecnologia industrial0.2
 • · Enginyeria mecànica (internacional) |    Codi PIN:64012 |    Places orientatives:10
On s'imparteix
Escola Politècnica Superior (UdL)
(Centre propi)
Campus Cappont
Edifici Central de l'Escola Politècnica Superior
C. de Jaume II, 69
25001  Lleida
www.eup.udl.es
Telèfon: 973 70 27 00
Fax: 973 70 27 02


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Capacitat per a la redacció, la signatura i el desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial que tinguin com a objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, enderroc, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació d'estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal·lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
 • Capacitat per a la direcció de les activitats objecte dels projectes d'enginyeria descrits en l'apartat anterior.
 • Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els doti de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i per comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'enginyeria industrial.
 • Coneixements per realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificacions de tasques i altres treballs anàlegs.
 • Capacitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
 • Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 • Capacitat per aplicar els principis i mètodes de la qualitat.
 • Capacitat d'organització i planificació en l'àmbit de l'empresa, i altres institucions i organitzacions.
 • Capacitat per treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.
 • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial.
Mecànica
 • Coneixements i capacitats per aplicar les tècniques d'enginyeria gràfica.
 • Coneixements i capacitats per al càlcul, el disseny i l'assaig de màquines.
 • Coneixements aplicats d'enginyeria tèrmica.
 • Coneixements i capacitats per aplicar els fonaments de l'elasticitat i la resistència de materials en el comportament de sòlids reals.
 • Coneixements i capacitat per al càlcul i el disseny d'estructures i construccions industrials.
 • Coneixement aplicat dels fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.
 • Coneixements i capacitats per a l'aplicació de l'enginyeria de materials.
 • Coneixement aplicat de sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades

En diversos sectors del món industrial, tant en l'específic de la indústria mecànica, com en indústries del sector elèctric, electrònic i químic i en altres sectors industrials com per exemple el disseny, l'enginyeria i consultoria, la informàtica, el comerç, l'alimentació i els serveis en general.

Sortides professionals
 • Tècnic/a i director/a en empreses dins l'àmbit industrial i de serveis
 • Director/a, gestor/a i comercial en tots aquells sectors on intervinguin enginyers/es mecànics/ques
 • Tècnic/a en àrees de gestió, organització, planificació, qualitat i medi ambient
 • Planificador/a i gestor/a de projectes relacionats amb els sistemes de refrigeració i fred industrial, ventilació i calefacció
 • Dissenyador/a i director/a de projectes d'estructures i instal·lacions industrials
 • Projector/a, dissenyador/a, constructor/a de qualsevol sistema mecànic
 • Constructor/a, muntador/a i tècnic/a de manteniment de qualsevol instal·lació industrial d'àmbit mecànic
 • Dissenyador/a i controlador/a dels processos relacionats amb la fabricació de les màquines, així com els accionaments mecànics
 • Tècnic/a amb la fabricació assistida per ordinador, i projector/a i dissenyador/a per a la utilització de nous materials
 • Tècnic/a en l'estudi amb elements finits i amb programes CAE, simulacions i fabricació de peces especials i prototipus
 • Programador/a de robots i obtenció de programes de control numèric amb sistemes CAM
 • Formador/a
 • Exercici lliure de la professió.
Institucions d'interès
Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya
http://www.ccetic.cat
COGITI - Consell General de l'Enginyeria Tècnica Industrial
http://www.cogiti.es
Enginyers Industrials de Catalunya. Associació/Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya
http://www.eic.cat
ISA - Societat Internacional d'Automàtica. Secció Espanyola
http://www.isa-spain.org
Enginyers Industrials d'Espanya
http://www.ingenierosindustriales.net
Institut de l'Enginyeria d'Espanya
http://www.iies.es
Revista Automàtica i Instrumentació
http://www.automaticaeinstrumentacion.com
Federació Mundial de les Associacions d'Enginyers
Portal d'una organització internacional no governamental que representa els interessos de l'enginyeria arreu del món i que ofereix informació, notícies, esdeveniments, arxius i documentació, enllaços d'interès, vídeos, etc.
http://www.wfeo.org
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta