Generalitat de Catalunya
Curs
2016-2017

Contingut

Enginyeria mecànica/Escola Politècnica Superior (Lleida)

Universitat:Universitat de Lleida

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria mecànica per la Universitat de Lleida
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi

Proporcionar a l'estudiantat sòlides bases en les ciències d'aplicació a processos industrials i amb un alt component pràctic. Aquest plantejament permet dotar als professionals de la flexibilitat i adaptabilitat necessària per tal d'enfrontar-se a problemes de naturalesa molt diversa, ja que les seves tasques és desenvoluparan en molts sectors del món industrial i en qualsevol tipus d'empresa o administració.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès10%
Castellà30%
Català60%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques66.0
Obligatòries135.0
Optatives24.0
Treball fi de grau15.0
Total240.0
Període de pràctiques:
15.0 crèdits obligatoris.
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a industrial
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Enginyeria mecànica
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :5     |    Codi PIN:61018     |    Places orientatives:75
  • · Enginyeria mecànica (internacional)|    Codi PIN:64012|    Places orientatives:10
   On s'imparteix
   Escola Politècnica Superior (UdL)
   (Centre propi)
   Campus Cappont
   Edifici Central de l'Escola Politècnica Superior
   C. de Jaume II, 69
   25001  Lleida
   www.eup.udl.es
   Telèfon: 973 70 27 00
   Fax: 973 70 27 02


   Món laboral
   Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
   • Capacitat per a la redacció, la signatura i el desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial que tinguin com a objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, enderroc, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació d'estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal·lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
   • Capacitat per a la direcció de les activitats objecte dels projectes d'enginyeria descrits en l'apartat anterior.
   • Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els doti de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
   • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i per comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'enginyeria industrial.
   • Coneixements per realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificacions de tasques i altres treballs anàlegs.
   • Capacitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
   • Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
   • Capacitat per aplicar els principis i mètodes de la qualitat.
   • Capacitat d'organització i planificació en l'àmbit de l'empresa, i altres institucions i organitzacions.
   • Capacitat per treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.
   • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial.
   Mecànica
   • Coneixements i capacitats per aplicar les tècniques d'enginyeria gràfica.
   • Coneixements i capacitats per al càlcul, el disseny i l'assaig de màquines.
   • Coneixements aplicats d'enginyeria tèrmica.
   • Coneixements i capacitats per aplicar els fonaments de l'elasticitat i la resistència de materials en el comportament de sòlids reals.
   • Coneixements i capacitat per al càlcul i el disseny d'estructures i construccions industrials.
   • Coneixement aplicat dels fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.
   • Coneixements i capacitats per a l'aplicació de l'enginyeria de materials.
   • Coneixement aplicat de sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.
   Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades

   En diversos sectors del món industrial, tant en l'específic de la indústria mecànica, com en indústries del sector elèctric, electrònic i químic i en altres sectors industrials com per exemple el disseny, l'enginyeria i consultoria, la informàtica, el comerç, l'alimentació i els serveis en general.

   Sortides professionals
   • Tècnic/a i director/a en empreses dins l'àmbit industrial i de serveis
   • Director/a, gestor/a i comercial en tots aquells sectors on intervinguin enginyers/es mecànics/ques
   • Tècnic/a en àrees de gestió, organització, planificació, qualitat i medi ambient
   • Planificador/a i gestor/a de projectes relacionats amb els sistemes de refrigeració i fred industrial, ventilació i calefacció
   • Dissenyador/a i director/a de projectes d'estructures i instal·lacions industrials
   • Projector/a, dissenyador/a, constructor/a de qualsevol sistema mecànic
   • Constructor/a, muntador/a i tècnic/a de manteniment de qualsevol instal·lació industrial d'àmbit mecànic
   • Dissenyador/a i controlador/a dels processos relacionats amb la fabricació de les màquines, així com els accionaments mecànics
   • Tècnic/a amb la fabricació assistida per ordinador, i projector/a i dissenyador/a per a la utilització de nous materials
   • Tècnic/a en l'estudi amb elements finits i amb programes CAE, simulacions i fabricació de peces especials i prototipus
   • Programador/a de robots i obtenció de programes de control numèric amb sistemes CAM
   • Formador/a
   • Exercici lliure de la professió.
   Perspectives de futur de la titulació

   L'enginyeria mecànica és una tecnologia de gran expansió en els darrers anys i té en aquests moments  una gran demanda a la societat per la seva capacitat, versatilitat i flexibilitat per desenvolupar diferents funcions.

   D'acord amb els estudis realitzats a nivell estatal i publicats al portal d'Internet Infoempleo del Cercle de progrés:

   • Les persones titulades en enginyeria tècnica industrial ocupen al voltant del 6% del total de l'oferta d'ocupació universitària.
   • L'oferta d'ocupació de l'enginyer/a tècnic/a industrial es troba entre les cinc titulacions més sol·licitades de forma continuada durant els últims quatre anys, superant l'oferta d'ocupació al nombre d'estudiants que acaben la seva formació.

   Per altra banda, cal tenir en compte que la font anterior no recull les dades d'ocupació en l'exercici lliure de la professió, l'activitat de la qual desenvolupen entre el 10% i 20% de les persones titulades.

   De tot això, podem concloure que les perspectives laborals dels futurs titulats són bones.

   Institucions d'interès
   Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya
   http://www.ccetic.cat
   COGITI - Consell General de l'Enginyeria Tècnica Industrial
   http://www.cogiti.es
   Enginyers Industrials de Catalunya. Associació/Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya
   http://www.eic.cat
   Enginyers Industrials d'Espanya
   http://www.ingenierosindustriales.net
   ISA - Societat Internacional d'Automàtica. Secció Espanyola
   http://www.isa-spain.org
   Institut de l'Enginyeria d'Espanya
   http://www.iies.es
   Revista Automàtica i Instrumentació
   http://www.automaticaeinstrumentacion.com
   Federació Mundial de les Associacions d'Enginyers
   Portal d'una organització internacional no governamental que representa els interessos de l'enginyeria arreu del món i que ofereix informació, notícies, esdeveniments, arxius i documentació, enllaços d'interès, vídeos, etc.
   http://www.wfeo.org
   Porta 22
   Espai de noves ocupacions
   http://w27.bcn.cat/porta22/cat
   Els estudis amb * estan en procés de validació
   Avís legal| Sobre gencat| Enquesta